EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2325

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2325 zo 16. decembra 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam tretích krajín a zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2021/9341

Ú. v. EÚ L 465, 29.12.2021, p. 8–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2325/oj

29.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 465/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2325

zo 16. decembra 2021,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam tretích krajín a zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 48 ods. 3 a článok 57 ods. 2,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 45 ods. 1 písm. b) bod iii) nariadenia (EÚ) 2018/848 možno produkt z tretej krajiny dovážať na účely jeho umiestnenia na trh v Únii ako produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo ako produktu z konverzie, ak predmetný produkt je v súlade s rovnocennými pravidlami výroby a kontroly uznanej tretej krajiny a je dovezený s certifikátom o inšpekcii potvrdzujúcim tento súlad, ktorý bol vydaný príslušnými orgánmi, štátnymi inšpekčnými organizáciami alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami danej tretej krajiny. V článku 48 ods. 1 uvedeného nariadenia sa objasňuje, že v danom kontexte je uznaná tretia krajina treťou krajinou, ktorá bola uznaná na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (2).

(2)

Platnosť predmetného uznania sa končí 31. decembra 2026. Predmetné tretie krajiny sú naďalej uznané až do uvedeného dátumu, aby sa zabezpečil hladký prechod na režim uznávania v rámci obchodnej dohody podľa článku 47 nariadenia (EÚ) 2018/848, za predpokladu, že naďalej zaručujú, že ich ekologická poľnohospodárska výroba a pravidlá kontroly sú rovnocenné s relevantnými platnými pravidlami Únie a že spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa dohľadu nad svojim uznaním, ktoré vydala Komisia, v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2021/1342 (3).

(3)

Zoznam uznaných tretích krajín, ktorý sa stanovuje týmto nariadením vychádza zo zoznamu v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 1235/2008 (4), s výnimkou Čile, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, pretože obchod s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby s týmito krajinami je predmetom osobitných úprav. Na základe nových informácií, ktoré Komisii poskytli určité tretie krajiny od poslednej zmeny uvedeného zoznamu, by sa však mali do úvahy zobrať určité skutočnosti a zoznam by sa mal zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(4)

Podľa informácií, ktoré poskytla Argentína sa názov súkromnej inšpekčnej organizácie „Argencert“ zmenil na „Ecocert Argentina SA.“

(5)

Kostarika informovala Komisiu, že jej príslušný orgán odstránil súkromné inšpekčné organizácie Control Union Perú a Primus Labs.com CR S.A zo zoznamu súkromných inšpekčných organizácií, ktoré uznáva.

(6)

Pokiaľ ide o Indiu, doviezol sa z nej veľký počet zásielok s celkovo tisíckami ton sezamových semiačok údajne z ekologického poľnohospodárstva kontaminovaných etylénoxidom („ETO“), predovšetkým od prevádzkovateľov, ktorých kontrolujú súkromné inšpekčné organizácie pod dohľadom Indie, výsledkom čoho bolo približne 90 notifikácií v Informačnom systéme pre ekologické poľnohospodárstvo (OFIS). Podľa všetkého sa ETO (ktorý je pre ľudí karcinogénom) zistil v produktoch ekologickej poľnohospodárskej výroby pred rokom 2020. V uplynulých troch desaťročiach boli vyvinuté rozmanité spoľahlivé metódy analýzy ETO, a boli teda k dispozícii na zisťovanie tohto druhu kontaminácie. Pokiaľ ide o oznámenia OFIS, úrovne kontaminácie zistené v zásielkach spravidla výrazne presahovali maximálnu hladinu rezíduí stanovenú pre ETO, pričom presné úrovne kontaminácie sa líšili v závislosti od zásielky. Dôsledkom bolo zavádzanie spotrebiteľov, ako aj výrazné zdravotné riziko. Výskyt kontaminácie ETO a zistené vysoké koncentrácie, ako aj nedostatočná reakcia na príčiny zlyhania kontrolného systému v prípadoch predmetných kontaminácií zo strany súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú pod dohľadom indického príslušného orgánu, i nevhodné nápravné opatrenia, ktoré prijali dané súkromné inšpekčné organizácie a príslušný orgán ohrozujú spoľahlivosť kontrol a samotného dohľadu. Navyše na základe informácií doručených Komisii podľa všetkého niektoré súkromné inšpekčné organizácie zapojené do daných oznámení OFIS nedodržali rozsah uznania Indie, pokiaľ ide o produkty, ktoré možno dovážať do Únie. Z uvedených dôvodov a v súlade s článkom 3 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1342 by do zoznamu súkromných inšpekčných organizácií uznaných indickým príslušným orgánom nemali byť zahrnuté tieto súkromné inšpekčné organizácie: CU Inspections India Pvt Ltd, Ecocert India Pvt Ltd, Indian Organic Certification Agency (Indocert), Lacon Quality Certifications Pvt Ltd a OneCert International Private Limited.

(7)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 zmenenému vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/2196 (5) bol súkromnej inšpekčnej organizácii Japan Agricultural Standard Certification Alliance chybne pridelený číselný kód JP-BIO-038, ktorý už bol pridelený súkromnej inšpekčnej organizácii Akatonbo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/25 (6). Súkromnej inšpekčnej organizácii Japan Agricultural Standard Certification Alliance by sa preto mal prideliť iný kód.

(8)

Kórejská republika informovala Komisiu, že jej príslušný orgán doplnil do zoznamu súkromných inšpekčných organizácií, ktoré daný príslušný orgán uznáva, organizáciu ORGANIC PROMOTION.

(9)

Nový Zéland informoval Komisiu, že sa zmenil názov jeho príslušného orgánu.

(10)

Režim štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných Komisiou podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 na vykonávanie kontrol a vydávanie certifikátov v tretích krajinách na účely dovozu produktov a súčasne poskytovanie rovnocenných záruk sa postupne ukončuje na základe nariadenia (EÚ) 2018/848. Dané štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie by mali mať dostatočný čas na to, aby sa pripravili na získanie uznania na účely dovozu produktov spĺňajúcich pravidlá Únie, a preto platnosť ich uznania uplynie 31. decembra 2024, za predpokladu, že spĺňajú všetky požiadavky týkajúce sa dohľadu nad uznaním, ktoré im udelila Komisia v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2021/1342.

(11)

Zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií stanovený týmto nariadením je založený na zozname v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008. Na základe nových informácií a nových žiadostí o zaradenie doručených Komisii od poslednej zmeny zoznamu by sa však mali v zozname vykonať určité zmeny. V súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1235/2008 sa zohľadnili len úplné žiadosti predložené do 30. júna 2021 podľa nariadenia (ES) č. 834/2007.

(12)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie A CERT European Organization for Certification S.A o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe doručených informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania všetkých tretích krajín v súčasnosti uvedených v bode 3 záznamu v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1235/2008 na kategórie produktov B, C a E.

(13)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie AfriCert Limited o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe doručených informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Egypt, Etiópiu, Južnú Afriku a Pobrežie Slonoviny v prípade kategórií produktov A, B a D a rozšíriť rozsah jej uznania Burundi, Ghany, Kene, Konžskej demokratickej republiky, Rwandy, Tanzánie a Ugandy na kategóriu produktov D.

(14)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Albinspekt o zmenu jej názvu, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je odôvodnené nahradiť názov uvedenej súkromnej inšpekčnej organizácie názvom Albinspekt bio.inspecta. Komisia bola ďalej informovaná, že niektoré údaje v adrese súkromnej inšpekčnej organizácie sa zmenili.

(15)

Organizácia Australian Certified Organic oznámila Komisii zmenu svojej adresy.

(16)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie BaŞak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah uznania na Spojené arabské emiráty v prípade kategórií produktov A a D.

(17)

Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, uzavretej rozhodnutím Rady (EÚ) 2021/689 (7), sa stanovuje vzájomné uznávanie rovnocennosti súčasných právnych predpisov a kontrolných systémov v oblasti ekologickej poľnohospodárskej výroby oboch zmluvných strán k tejto dohode. Preto by sa uznanie súkromných inšpekčných organizácií Biodynamic Association Certification, Organic Farmers & Growers C. I. C, Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd, Organic Food Federation, Quality Welsh Food Certification Ltd a Soil Association Certification Limited na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby zo Spojeného kráľovstva udelené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/2196 malo zrušiť.

(18)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Bio.inspecta AG o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Egypt v prípade kategórií produktov A, B, D, E a F a na Thajsko v prípade kategórií produktov A, B, D a E, ako aj rozšíriť obsah jeho uznania Beninu na kategóriu produktov D a Turecka na kategóriu produktov B.

(19)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Bureau Veritas Certification France SAS o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené zrušiť uznanie na kategóriu produktov A v prípade Madagaskaru a zrušiť uznanie Maroka, Maurícia, Monaka a Nikaraguy.

(20)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie CCPB srL o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Líbyu v prípade kategórií produktov A, B a D, ako aj rozšíriť obsah jej uznania Vietnamu v prípade kategórie produktov A, B, C a E.

(21)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie CERES Certification of Environmental Standards GmbH o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Angolu, Guinea-Bissau, Jordánsko, Omán, Trinidad a Tobago v prípade kategórií produktov A, B a D, a na Afganistan a Srí Lanku v prípade kategórií produktov A a D, ako aj rozšíriť rozsah uznania Iránu na kategóriu produktov B, Kolumbie a Peru na kategóriu produktov C a Turecka na kategóriu produktov C a F.

(22)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Certificadora Biotropico S.A o zmenu jej právneho postavenia, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií Komisia dospela k záveru, že je odôvodnené nahradiť názov uvedenej súkromnej inšpekčnej organizácie názvom Certificadora Biotropico SAS.

(23)

Organizácia Certisys oznámila Komisii zmenu svojej adresy.

(24)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Control Union Certifications o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Samou, Saudskú Arábiu, Šalamúnove ostrovy a Vanuatu v prípade kategórií produktov A, D a F, na Argentínu v prípade kategórií produktov C a D, ako aj rozšíriť rozsah jej uznania Bangladéšu na kategóriu produktov A, Kuby a Namíbie na kategóriu produktov B, Kataru na kategórie produktov B a E, Salvádoru, Guatemaly, Kene a Nikaraguy na kategóriu produktov C, Kostariky na kategóriu produktov D a Bosny a Hercegoviny a Čile na kategóriu produktov E.

(25)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti o zaradenie do zoznamu súkromných a štátnych inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti podľa nariadenia (ES) č. 834/2007, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené uznať danú súkromnú inšpekčnú organizáciu v prípade Turecka a v prípade kategórií produktov A a D.

(26)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Ecocert SA o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Bahrajn v prípade kategórií produktov A a B, na Bhután a Gabon v prípade kategórií produktov A a D, na Maldivy v prípade kategórie produktov D, na Katar v prípade kategórií produktov A, B a D a na Svätý Bartolomej v prípade kategórií produktov A, B, D a E. Takisto je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania Arménska, Kamerunu, Lesotha, Maurícia, Mozambiku, Namíbie, okupovaných palestínskych území, Rwandy, Ugandy a Zambie na kategóriu produktov F, Bangladéšu, Indie Saudskej Arábie, Srí Lanky a Toga na kategóriu produktov B, Botswany, Eswatini, Etiópie, Malawi a Tanzánie na kategórie produktov E a F, Egyptu a Kuvajtu na kategóriu produktov E, Jordánska, Ománu a Pakistanu na kategórie produktov B a E a Nigérie na kategórie produktov B, E a F. Okrem toho je na základe objasnenia organizácie Ecocert SA potrebné zrušiť uznanie kategórie produktov C v prípade Bangladéšu.

(27)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Ecoglobe o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Egypt a Spojené arabské emiráty v prípade kategórií produktov A, B a D.

(28)

Organizácia Ecogruppo Italia informovala Komisiu o zmene svojej adresy.

(29)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie EGYCERT Ltd o zaradenie do zoznamu súkromných a štátnych inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti podľa nariadenia (ES) č. 834/2007, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené uznať uvedenú súkromnú inšpekčnú organizáciu v prípade Číny, Egypta, Ghany, Kuvajtu, Pakistanu, Saudskej Arábie, Sudánu, Spojených arabských emirátov a Turecka v prípade kategórií produktov A a D.

(30)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie EKO-CONTROL SK s.r.o. o zaradenie do zoznamu súkromných a štátnych inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti podľa nariadenia (ES) č. 834/2007, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené uznať danú súkromnú inšpekčnú organizáciu v prípade Moldavska, Srbska a Ruska v prípade kategórie produktov A.

(31)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Food Safety SA o zaradenie do zoznamu súkromných a štátnych inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti podľa nariadenia (ES) č. 834/2007, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené uznať danú súkromnú inšpekčnú organizáciu v prípade Paraguaju a Uruguaju v prípade kategórií produktov A, B a D, ako aj v prípade Argentíny v prípade kategórie produktov D.

(32)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie IBD Certificações Ltda. o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah uznania Číny na kategóriu produktov B.

(33)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe doručených informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Jamajku a Trinidad a Tobago v prípade kategórií produktov A, D a F a rozšíriť rozsah jej uznania Kostariky v prípade kategórie produktov B a Nikaraguy, Panamy, Peru a Venezuely na kategóriu produktov C.

(34)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie LACON GmbH o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené zrušiť jej uznanie Brazílie, Dominikánskej republiky, Kuby a Mexika a zároveň je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Irán v prípade kategórie produktov A, B a D.

(35)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Mayacert o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah uznania na Ekvádor, Irán a Turecko v prípade kategórií produktov A a D, ako aj na Indiu v prípade kategórie D.

(36)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie NASAA Certified Organic Pty Ltd o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Komisia na základe doručených informácií dospela k záveru, že je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Bangladéš, Bhután, Brunej, Fidži, Filipíny, Francúzsku Polynéziu, Hongkong, Kambodžu, Kiribati, Laos, Marshallove ostrovy, Mikronéziu, Mjanmarsko/Barmu, Nauru, Novú Kaledóniu, Palau, Thajsko, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam a Wallis a Futunu v prípade kategórií produktov A, B a D, ako aj na Indiu v prípade kategórií produktov B a D.

(37)

Organizácia Oregon Tilth oznámila Komisii zmenu svojej adresy.

(38)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Organic Control System o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania Čiernej Hory a Severného Macedónska na kategóriu produktov B a Bosny a Hercegoviny a Srbska na kategórie produktov B a E.

(39)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Organic Standard o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania Gruzínska a Moldavska na kategórie produktov C, E a F a Kazachstanu na kategórie produktov C a F.

(40)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Organización Internacional Agropecuaria o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah uznania na Čínu v prípade kategórií produktov A a D.

(41)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie Organska Kontrola o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Azerbajdžan v prípade kategórií produktov A, B a D.

(42)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie ORSER o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajinu a Uzbekistan v prípade kategórií produktov A, D a E.

(43)

Organizácia SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs oznámila Komisii zmenu svojej adresy.

(44)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie SRS Certification GmbH o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah jej uznania na Burkina Faso, Ghanu, Kongo, Pobrežie Slonoviny, Senegal, Singapur a Togo v prípade kategórií produktov A, D a E, ako aj na Arménsko, Čad, Filipíny, Gabon, Indonéziu, Kambodžu, Kamerun, Keňu, Konžskú demokratickú republiku, Laos, Malajziu, Mjanmarsko/Barmu, Niger, Pakistan, Stredoafrickú republiku, Rovníkovú Guineu, Rwandu, Srí Lanku, Thajsko a Vietnam v prípade kategórií produktov A a D.

(45)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie The First Agricultural Co., for Registration, Inspection and Certification Limited Liability (TAWTHIQ) o zaradenie do zoznamu súkromných a štátnych inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti podľa nariadenia (ES) č. 834/2007, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené uznať danú súkromnú inšpekčnú organizáciu v prípade Egypta, Saudskej Arábie a Uzbekistanu v prípade kategórií produktov A a D.

(46)

Komisii bola doručená žiadosť organizácie TÜV Nord Integra o zmenu jej špecifikácií, ktorú preskúmala. Na základe poskytnutých informácií je opodstatnené rozšíriť rozsah uznania na Gambiu v prípade kategórií produktov A a D.

(47)

V záujme jednoznačnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848. V súlade s článkom 48 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 má uznanie tretích krajín na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 uplynúť 31. decembra 2026. V súlade s článkom 57 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 má uznanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií udelené podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 uplynúť najneskôr 31. decembra 2024.

(48)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam uznaných tretích krajín

Zoznam tretích krajín uznaných na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií

Zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa stanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Článok 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2026.

Článok 2 sa uplatňuje do 31. decembra 2024.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1342 z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať tretie krajiny a štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely dohľadu nad ich uznaním podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v prípade dovezených produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri výkone uvedeného dohľadu (Ú. v. EÚ L292, 16.8.2021, s. 20).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2196 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 434, 23.12.2020, s. 31).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/25 z 13. januára 2020, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 8, 14.1.2020, s. 18).

(7)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/689 z 29. apríla 2021 o uzavretí, v mene Únie, Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2021, s. 2).


PRÍLOHA I

ZOZNAM UZNANÝCH TRETÍCH KRAJÍN UVEDENÝCH V ČLÁNKU 1 A RELEVANTNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Poznámka:

Podľa článku 17 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 834/2007 sa zvieratá a produkty z nich vyrobené počas obdobia konverzie nesmú uvádzať na trh v Únii s označeniami uvedenými v článkoch 23 a 24 uvedeného nariadenia, ktoré sa používajú na označovanie produktov a pri reklame na produkty. Preto sú také produkty takisto vylúčené z uznania pre kategórie produktov B a D v prípade všetkých tretích krajín uvedených v tejto prílohe.

ARGENTÍNA

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Živé zvieratá alebo nespracované živočíšne produkty

B

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (1)

D

 

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórií A, B a F pestované v Argentíne a produkty kategórie D spracované v Argentíne s ekologicky pestovanými zložkami vypestovanými v Argentíne.

3.

Výrobná norma Ley 25 127 sobre „Producción ecológica, biológica y orgánica“.

4.

Príslušný orgán: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

AUSTRÁLIA

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (2)

D

skladajúce sa predovšetkým z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného pôvodu

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórií A a F pestované v Austrálii a produkty kategórie D spracované v Austrálii s ekologicky pestovanými zložkami vypestovanými v Austrálii.

3.

Výrobná norma: national standard for organic and bio-dynamic produce.

4.

Príslušný orgán: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

KANADA

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Živé zvieratá alebo nespracované živočíšne produkty

B

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny

D

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako krmivo

E

 

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórií A, B a F vypestované v Kanade a produkty kategórií D a E spracované v Kanade so zložkami z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré boli vypestované v Kanade, alebo ktoré boli do Kanady dovezené v súlade s právnymi predpismi Kanady.

3.

Výrobná norma: Organic Products Regulation.

4.

Príslušný orgán: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

KOSTARIKA

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov alebo produkty

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (3)

D

Len spracované rastlinné produkty

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórií A a F pestované v Kostarike a produkty kategórie D spracované v Kostarike s ekologicky pestovanými zložkami vypestovanými v Kostarike.

3.

Výrobná norma: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4.

Príslušný orgán: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

IZRAEL

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov alebo produkty

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (4)

D

skladajúce sa predovšetkým z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného pôvodu

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórií A a F pestované v Izraeli a produkty kategórie D spracované v Izraeli s ekologicky pestovanými zložkami vypestovanými v Izraeli alebo dovezenými do Izraela:

buď z Únie,

alebo z tretej krajiny v rámci režimu, ktorý sa uznáva za rovnocenný v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007.

3.

Výrobná norma: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, a s ním súvisiace predpisy.

4.

Príslušný orgán: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

INDIA

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov alebo produkty

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórie A a F vypestované v Indii.

3.

Výrobná norma: National Programme for Organic Production.

4.

Príslušný orgán: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

IN-ORG-006

TQ Cert Services Private Limited

www.tqcert.in

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

JAPONSKO

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov alebo produkty

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (5)

D

skladajúce sa predovšetkým z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného pôvodu

2.

Pôvod: produkty kategórie A pestované v Japonsku a produkty kategórie D spracované v Japonsku s ekologicky vypestovanými zložkami vypestovanými v Japonsku alebo dovezenými do Japonska:

buď z Únie,

alebo z tretej krajiny, v prípade ktorej Japonsko uznalo, že produkty boli vyrobené a kontrolované v danej tretej krajine v súlade s pravidlami, ktoré sú rovnocenné s pravidlami stanovenými v japonských právnych predpisoch.

3.

Výrobné normy: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.

Príslušné orgány: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html a Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp.

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov alebo produkty

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny

D

 

2.

Pôvod: produkty kategórie D spracované v Kórejskej republike s ekologicky pestovanými zložkami vypestovanými v Kórejskej republike alebo dovezenými do Kórejskej republiky:

buď z Únie,

alebo z tretej krajiny, v prípade ktorej Kórejská republika uznala, že produkty sa v uvedenej tretej krajine vyrábajú a kontrolujú podľa pravidiel rovnocenných s pravidlami stanovenými v právnych predpisoch Kórejskej republiky.

3.

Výrobné normy: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.

Príslušný orgán: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Centrefor Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

Image 1

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.

Certifikačné organizácie a orgány: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

NOVÝ ZÉLAND

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov alebo produkty

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Živé zvieratá alebo nespracované živočíšne produkty

B

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (6)

D

 

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórií A, B a F pestované na Novom Zélande a produkty kategórie D spracované na Novom Zélande s ekologicky pestovanými zložkami vypestovanými na Novom Zélande alebo dovezenými na Nový Zéland:

buď z Únie,

alebo z tretej krajiny v rámci režimu, ktorý sa uznáva za rovnocenný v súlade s článkom 33 ods. 2 nariadenia (ES) č. 834/2007,

alebo z tretej krajiny, ktorej pravidlá výroby a kontroly boli uznané ako rovnocenné podľa Programu o úradnom zabezpečení ekologických potravín (Official Organic Assurance Programme) ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva (MPI) na základe potvrdení a údajov poskytnutých príslušnými orgánmi tejto krajiny v súlade s ustanoveniami prijatými MPI, a za predpokladu, že sa dovezú len ekologicky vyrobené zložky určené na zapracovanie do produktov kategórie D vyrobených na Novom Zélande, a to maximálne do 5 % produktov poľnohospodárskeho pôvodu.

3.

Výrobná norma: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.

Príslušný orgán: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.

Certifikačné organizácie: Ministry for Primary Industries (MPI).

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

TUNISKO

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov alebo produkty

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (7)

D

skladajúce sa predovšetkým z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného pôvodu

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórií A a F pestované v Tunisku a produkty kategórie D spracované v Tunisku s ekologicky pestovanými zložkami vypestovanými v Tunisku.

3.

Výrobné normy: Zákon č. 99–30 z 5. apríla 1999 o ekologickom poľnohospodárstve, vyhláška ministra poľnohospodárstva z 28. februára 2001, ktorou sa schvaľujú štandardné špecifikácie ekologického pestovania plodín.

4.

Príslušný orgán: 40 Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn and www.onagri.tn.

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

1.

Kategórie produktov

Kategória produktov alebo produkty

Označenie kategórie podľa prílohy II

Obmedzenia

Nespracované rastlinné produkty

A

 

Živé zvieratá alebo nespracované živočíšne produkty

B

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (8)

D

 

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako krmivo

E

 

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

F

 

2.

Pôvod: produkty kategórií A, B a F a ekologicky vypestované zložky produktov kategórií D a E, ktoré:

sa vypestovali v Spojených štátoch amerických alebo

sa doviezli do Spojených štátov amerických a boli spracované alebo balené v Spojených štátoch amerických v súlade s právnymi predpismi Spojených štátov amerických.

3.

Výrobné normy: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.

Príslušný orgán: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.

Súkromné inšpekčné organizácie:

Číselný kód

Názov

Internetová adresa

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.

Certifikačné organizácie: ako v bode 5.

7.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2026.

(1)  Víno a kvasnice tu nie sú zahrnuté.

(2)  Víno a kvasnice tu nie sú zahrnuté.

(3)  Víno a kvasnice tu nie sú zahrnuté.

(4)  Víno a kvasnice tu nie sú zahrnuté.

(5)  Víno tu nie je zaradené.

(6)  Kvasnice tu nie sú zaradené.

(7)  Víno a kvasnice tu nie sú zahrnuté.

(8)  Víno tu je zaradené.


PRÍLOHA II

ZOZNAM UZNANÝCH ŠTÁTNYCH INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ A SÚKROMNÝCH INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 A RELEVANTNÉ ŠPECIFIKÁCIE

Na účely tejto prílohy sa kategórie produktov označujú týmito kódmi:

A:

Nespracované rastlinné produkty

B:

Živé zvieratá alebo nespracované živočíšne produkty

C:

Nespracované produkty akvakultúry a riasy

D:

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako potraviny (1)

E:

Spracované poľnohospodárske produkty určené na použitie ako krmivo (2)

F:

Vegetatívny množiteľský materiál a osivá určené na pestovanie

Webovú stránku podľa článku 2 ods. 2 písm. g) delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1342 so zoznamom prevádzkovateľov podliehajúcich systému kontroly, ako aj kontaktné miesto, kde sú ľahko dostupné informácie o štatúte certifikácie a príslušných kategóriách produktov, ako aj prevádzkovateľoch a produktoch, ktorým bola pozastavená alebo odňatá certifikácia, možno nájsť na internetovej adrese uvedenej v bode 2 pre každú štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, ak nie je uvedené inak.

A CERT European Organization for Certification S.A.

1.

Adresa: 2 Tilou street, 54638 Thessaloniki, Grécko

2.

Internetová adresa: www.a-cert.org

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

Spojené arabské emiráty

x

x

x

x

x

 

AL-BIO-171

Albánsko

x

x

x

x

x

 

AM-BIO-171

Arménsko

x

x

x

x

x

 

AZ-BIO-171

Azerbajdžan

x

x

x

x

x

 

BT-BIO-171

Bhután

x

x

x

x

x

 

BY-BIO-171

Bielorusko

x

x

x

x

x

 

CL-BIO-171

Čile

x

x

x

x

x

 

CN-BIO-171

Čína

x

x

x

x

x

 

DO-BIO-171

Dominikánska republika

x

x

x

x

x

 

EC-BIO-171

Ekvádor

x

x

x

x

x

 

EG-BIO-171

Egypt

x

x

x

x

x

 

ET-BIO-171

Etiópia

x

x

x

x

x

 

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

 

GE-BIO-171

Gruzínsko

x

x

x

x

x

 

GH-BIO-171

Ghana

x

x

x

x

x

 

ID-BIO-171

Indonézia

x

x

x

x

x

 

IR-BIO-171

Irán

x

x

x

x

x

 

JM-BIO-171

Jamajka

x

x

x

x

x

 

JO-BIO-171

Jordánsko

x

x

x

x

x

 

KE-BIO-171

Keňa

x

x

x

x

x

 

KW-BIO-171

Kuvajt

x

x

x

x

x

 

KZ-BIO-171

Kazachstan

x

x

x

x

x

 

LB-BIO-171

Libanon

x

x

x

x

x

 

MA-BIO-171

Maroko

x

x

x

x

x

 

MD-BIO-171

Moldavsko

x

x

x

x

x

 

MK-BIO-171

Severné Macedónsko

x

x

x

x

x

 

OM-BIO-171

Omán

x

x

x

x

x

 

PE-BIO-171

Peru

x

x

x

x

x

 

PG-BIO-171

Papua-Nová Guinea

x

x

x

x

x

 

PH-BIO-171

Filipíny

x

x

x

x

x

 

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

x

x

x

 

RS-BIO-171

Srbsko

x

x

x

x

x

 

RU-BIO-171

Rusko

x

x

x

x

x

 

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

x

x

x

 

SA-BIO-171

Saudská Arábia

x

x

x

x

x

 

SD-BIO-171

Sudán

x

x

x

x

x

 

TH-BIO-171

Thajsko

x

x

x

x

x

 

TR-BIO-171

Turecko

x

x

x

x

x

 

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

x

x

x

 

TZ-BIO-171

Tanzánia

x

x

x

x

x

 

UA-BIO-171

Ukrajina

x

x

x

x

x

 

UG-BIO-171

Uganda

x

x

x

x

x

 

UZ-BIO-171

Uzbekistan

x

x

x

x

x

 

VN-BIO-171

Vietnam

x

x

x

x

x

 

XK-BIO-171

Kosovo (3)

x

x

x

x

x

 

ZA-BIO-171

Južná Afrika

x

x

x

x

x

 

4.

Výnimky: produkty z konverzie a produkty, na ktoré sa vzťahuje dohoda o ustanovení obchodu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

AfriCert Limited

1.

Adresa: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Keňa

2.

Internetová adresa: www.africertlimited.co.ke

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Konžská demokratická republika

x

x

x

CI-BIO-184

Pobrežie Slonoviny

x

x

x

EG-BIO-184

Egypt

x

x

x

ET-BIO-184

Etiópia

x

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

x

KE-BIO-184

Keňa

x

x

x

RW-BIO-184

Rwanda

x

x

x

TZ-BIO-184

Tanzánia

x

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

Južná Afrika

x

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

Agreco R.F. Göderz GmbH

1.

Adresa: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Nemecko

2.

Internetová adresa: http://agrecogmbh.de

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbajdžan

x

x

x

BA-BIO-151

Bosna a Hercegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Bolívia

x

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

x

CO-BIO-151

Kolumbia

x

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

x

CV-BIO-151

Kapverdy

x

x

x

DO-BIO-151

Dominikánska republika

x

x

x

EC-BIO-151

Ekvádor

x

x

x

EG-BIO-151

Egypt

x

x

x

ET-BIO-151

Etiópia

x

x

x

FJ-BIO-151

Fidži

x

x

x

GE-BIO-151

Gruzínsko

x

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

Indonézia

x

x

x

IR-BIO-151

Irán

x

x

x

KE-BIO-151

Keňa

x

x

x

KG-BIO-151

Kirgizsko

x

x

x

KH-BIO-151

Kambodža

x

x

x

KZ-BIO-151

Kazachstan

x

x

x

LK-BIO-151

Srí Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Maroko

x

x

x

MD-BIO-151

Moldavsko

x

x

x

ME-BIO-151

Čierna Hora

x

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

x

MK-BIO-151

Severné Macedónsko

x

x

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Mexiko

x

x

x

NG-BIO-151

Nigéria

x

x

x

NI-BIO-151

Nikaragua

x

x

x

NP-BIO-151

Nepál

x

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

x

PG-BIO-151

Papua-Nová Guinea

x

x

x

PH-BIO-151

Filipíny

x

x

x

PY-BIO-151

Paraguaj

x

x

x

RS-BIO-151

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-151

Rusko

x

x

x

SB-BIO-151

Šalamúnove ostrovy

x

x

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

x

SR-BIO-151

Surinam

x

x

x

SV-BIO-151

Salvádor

x

x

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

x

TH-BIO-151

Thajsko

x

x

x

TM-BIO-151

Turkménsko

x

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

Tanzánia

x

x

x

UA-BIO-151

Ukrajina

x

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

Uruguaj

x

x

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

x

x

ZA-BIO-151

Južná Afrika

x

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA

1.

Adresa: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugalsko

2.

Internetová adresa: www.agricert.pt

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

AZ-BIO-172

Azerbajdžan

x

x

BR-BIO-172

Brazília

x

x

CM-BIO-172

Kamerun

x

x

CN-BIO-172

Čína

x

x

CV-BIO-172

Kapverdy

x

x

EG-BIO-172

Egypt

x

x

GE-BIO-172

Gruzínsko

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

GW-BIO-172

Guinea-Bissau

x

x

KH-BIO-172

Kambodža

x

x

KZ-BIO-172

Kazachstan

x

x

MA-BIO-172

Maroko

x

x

MX-BIO-172

Mexiko

x

x

MZ-BIO-172

Mozambik

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguaj

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

ST-BIO-172

Svätý Tomáš a Princov ostrov

x

x

TL-BIO-172

Východný Timor

x

x

TR-BIO-172

Turecko

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

Albinspekt bio.inspecta

1.

Adresa: Rr. Kavajes, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albánsko

2.

Internetová adresa: http://www.albinspekt.com

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albánsko

x

x

x

AM-BIO-139

Arménsko

x

x

x

BA-BIO-139

Bosna a Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Irán

x

KZ-BIO-139

Kazachstan

x

MD-BIO-139

Moldavsko

x

ME-BIO-139

Čierna Hora

x

x

x

MK-BIO-139

Severné Macedónsko

x

x

x

RS-BIO-139

Srbsko

x

x

x

TR-BIO-139

Turecko

x

UA-BIO-139

Ukrajina

x

XK-BIO-139

Kosovo (4)

x

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do31. decembra 2024.

Australian Certified Organic

1.

Adresa: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Austrália

2.

Internetová adresa: http://www.aco.net.au

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Austrália

x

x

CK-BIO-107

Cookove ostrovy

x

x

CN-BIO-107

Čína

x

x

x

FJ-BIO-107

Fidži

x

x

FK-BIO-107

Falklandské ostrovy

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonézia

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Mjanmarsko/Barma

x

x

MY-BIO-107

Malajzia

x

x

PG-BIO-107

Papua-Nová Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapur

x

x

TH-BIO-107

Thajsko

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a produkty, na ktoré sa vzťahuje príloha I.

5.

Trvanie zaradenia: do31. decembra 2024.

Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje

1.

Adresa: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Severné Macedónsko

2.

Internetová adresa: http://www.balkanbiocert.mk

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Severné Macedónsko

x

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do31. decembra 2024.

BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd

1.

Adresa: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turecko

2.

Internetová adresa: http://basakekolojik.com.tr

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

Spojené arabské emiráty

x

x

KG-BIO-175

Kirgizsko

x

x

TU-BIO-175

Turecko

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do31. decembra 2024.

Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd

1.

Adresa: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Internetová adresa: www.bjchtc.com

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

CN-BIO-182

Čína

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

Bioagricert S.r.l.

1.

Adresa: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Taliansko

2.

Internetová adresa: http://www.bioagricert.org

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afganistan

x

x

AL-BIO-132

Albánsko

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbajdžan

x

x

BD-BIO-132

Bangladéš

x

x

x

BO-BIO-132

Bolívia

x

x

x

BR-BIO-132

Brazília

x

x

x

CA-BIO-132

Kamerun

x

x

x

 

CN-BIO-132

Čína

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ekvádor

x

x

x

ET-BIO-132

Etiópia

x

x

FJ-BIO-132

Fidži

x

x

x

GE-BIO-132

Gruzínsko

x

x

ID-BIO-132

Indonézia

x

x

IN-BIO-132

India

x

x

IR-BIO-132

Irán

x

x

KG-BIO-132

Kirgizsko

x

x

KH-BIO-132

Kambodža

x

x

x

KR-BIO-132

Kórejská republika

x

x

KZ-BIO-132

Kazachstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Srí Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Maroko

x

x

x

MD-BIO-132

Moldavsko

x

x

MM-BIO-132

Mjanmarsko/Barma

x

x

x

MX-BIO-132

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-132

Malajzia

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepál

x

x

x

PF-BIO-132

Francúzska Polynézia

x

x

x

PH-BIO-132

Filipíny

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguaj

x

x

x

x

RS-BIO-132

Srbsko

x

x

x

RU-BIO-132

Rusko

x

x

SG-BIO-132

Singapur

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thajsko

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turecko

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ukrajina

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguaj

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

BIOCert Indonesia

1.

Adresa: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonézia

2.

Internetová adresa: http://www.biocert.co.id

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonézia

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

Biocert International Pvt Ltd

1.

Adresa: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Internetová adresa: http://www.biocertinternational.com

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

Spojené arabské emiráty

x

x

AF-BIO-177

Afghanistan

x

x

BD-BIO-177

Bangladéš

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhután

x

x

EG-BIO-177

Egypt

x

x

ET-BIO-177

Etiópia

x

x

x

GE-BIO-177

Gruzínsko

x

x

x

IN-BIO-177

India

x

x

LK-BIO-177

Srí Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Mjanmarsko/Barma

x

x

MU-BIO-177

Maurícius

x

x

MY-BIO-177

Malajzia

x

x

MZ-BIO-177

Mozambik

x

x

x

NG-BIO-177

Nigéria

x

x

x

NP-BIO-177

Nepál

x

x

OM-BIO-177

Omán

x

x

PH-BIO-177

Filipíny

x

x

PK-BIO-177

Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Katar

x

x

x

RU-BIO-177

Rusko

x

x

x

SD-BIO-177

Sudán

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thajsko

x

x

TZ-BIO-177

Tanzánia

x

x

UA-BIO-177

Ukrajina

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnam

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

BioGro New Zealand Limited

1.

Adresa: Level 1, 233-237 Lambton Quay, The Old Bank Arcade, Te Aro, Wellington 6011, Nový Zéland

2.

Internetová adresa: http://www.biogro.co.nz

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

FJ-BIO-130

Fidži

x

x

MY-BIO-130

Malajzia

x

NU-BIO-130

Niue

x

x

VU-BIO-130

Vanuatu

x

x

WS-BIO-130

Samoa

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

Bio.inspecta AG

1.

Adresa: Ackerstrasse, 5070 Frick, Švajčiarsko

2.

Internetová adresa: http://www.bio-inspecta.ch

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Spojené arabské emiráty

x

x

AF-BIO-161

Afghanistan

x

x

AL-BIO-161

Albánsko

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Arménsko

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbajdžan

x

 

x

x

BA-BIO-161

Bosna a Hercegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

BR-BIO-161

Brazília

x

x

CI-BIO-161

Pobrežie Slonoviny

x

x

CN-BIO-161

Čína

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikánska republika

x

x

DZ-BIO-161

Alžírsko

x

x

x

EG-BIO-161

Egypt

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Etiópia

x

x

GE-BIO-161

Gruzínsko

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonézia

x

x

IR-BIO-161

Irán

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Keňa

x

x

KG-BIO-161

Kirgizsko

x

x

x

KH-BIO-161

Kambodža

x

x

KR-BIO-161

Kórejská republika

x

KZ-BIO-161

Kazachstan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MA-BIO-161

Maroko

x

x

MD-BIO-161

Moldavsko

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Čierna Hora

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Severné Macedónsko

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepál

x

x

PH-BIO-161

Filipíny

x

x

RS-BIO-161

Srbsko

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Rusko

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TD-BIO-161

Čad

x

x

TH-BIO-161

Thajsko

x

x

x

x

 

TJ-BIO-161

Tadžikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turecko

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzánia

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ukrajina

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (5)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Južná Afrika

x

x

4.

Výnimky: produkty z konverzie a víno.

5.

Trvanie zaradenia: do 31. decembra 2024.

Bio Latina Certificadora

1.

Adresa: Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2.

Internetová adresa: http://www.biolatina.com

3.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolívia

x

x

x