EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2229

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2229 zo 14. decembra 2021, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania vyrovnávacích opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776 na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte dovozom určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku, a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

C/2021/9090

OJ L 448, 15.12.2021, p. 52–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2229/oj

15.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 448/52


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2229

zo 14. decembra 2021,

ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania vyrovnávacích opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776 na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte dovozom určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku, a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 23 ods. 4 a článok 24 ods. 5,

po informovaní členských štátov,

keďže:

A.   ŽIADOSŤ

(1)

Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) bola doručená žiadosť podľa článku 23 ods. 4 a článku 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1037, aby prešetrila možné obchádzanie vyrovnávacích opatrení uložených na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte a zaviedla registráciu dovozu určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku.

(2)

Žiadosť podala 3. novembra 2021 spoločnosť TECH-FAB Europe e.V.

B.   VÝROBOK

(3)

Výrobkom, ktorého sa týka možné obchádzanie, sú textílie z tkaných a/alebo stehovaných prameňov a/alebo priadzí z nekonečného skleneného vlákna tiež s ďalšími prvkami, okrem výrobkov, ktoré sú impregnované alebo predimpregnované, a okrem riedkych sieťovín s veľkosťou ôk viac ako 1,8 mm po dĺžke aj šírke a s plošnou hmotnosťou viac ako 35 g/m2, zatriedené ku dňu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/776 (2) pod číselné znaky KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 a ex 7019 90 00 (kódy TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 a 7019900080) a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte (ďalej len „dotknutý výrobok“). Na tento výrobok sa vzťahujú opatrenia, ktoré sú v súčasnosti platné.

(4)

Prešetrovaný výrobok je rovnaký ako výrobok definovaný v predchádzajúcom odôvodnení, v súčasnosti patriaci pod číselné znaky KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 a ex 7019 90 00, ale odosielaný z Turecka, bez ohľadu na to, či má alebo nemá deklarovaný pôvod v Turecku (kódy TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 a 7019900083) (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

C.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(5)

Opatreniami, ktoré sú v súčasnosti platné a ktoré sú možno obchádzané, sú vyrovnávacie opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/492, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte (ďalej len „existujúce opatrenia“).

D.   DÔVODY

(6)

Žiadosť obsahuje dostatočné dôkazy o tom, že existujúce vyrovnávacie opatrenia na dovoz dotknutého výrobku sa obchádzajú dovozom prešetrovaného výrobku. Z dôkazov, ktoré má Komisia k dispozícii, vyplývajú najmä tieto skutočnosti.

(7)

Po uložení opatrení na dotknutý výrobok došlo k zmene v štruktúre obchodu v súvislosti s vývozom z Čínskej ľudovej republiky a Egypta a Turecka do Únie.

(8)

Zdá sa, že táto zmena je spôsobená praktikou, pre ktorú neexistuje iná dostatočná náležitá príčina alebo ekonomické opodstatnenie ako uloženie cla, konkrétne odosielaním dotknutého výrobku cez Turecko do Únie, či už sa v Turecku podrobil alebo nepodrobil montážnej alebo kompletizačnej činnosti.

(9)

Dôkazy navyše nasvedčujú tomu, že opísaná praktika oslabuje nápravné účinky existujúcich vyrovnávacích opatrení na dotknutý výrobok, a to z hľadiska množstva aj cien. Zdá sa, že na trh EÚ vstúpili značné objemy dovozu prešetrovaného výrobku. Okrem toho existujú dostatočné dôkazy o tom, že prešetrovaný výrobok sa dováža za ceny spôsobujúce ujmu.

(10)

V neposlednom rade dôkazy nasvedčujú tomu, že prešetrovaný výrobok a/alebo jeho časti sú naďalej zvýhodňované subvenciou. Prešetrovaný výrobok a jeho časti totiž vyrábajú a do Turecka vyvážajú spoločnosti v Číne a Egypte, v prípade ktorých sa zistilo, že prijímajú napadnuteľné subvencie na výrobu a predaj prešetrovaného výrobku, na ktorý sa vzťahujú existujúce opatrenia.

(11)

Ak sa prešetrovaním zistia aj iné praktiky obchádzania, na ktoré sa vzťahuje článok 23 základného nariadenia, než sú už uvedené praktiky, prešetrovanie sa môže vzťahovať aj na tieto praktiky.

E.   POSTUP

(12)

Komisia na základe uvedených skutočností dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia prešetrovania podľa článku 23 ods. 4 základného nariadenia a na zavedenie registrácie dovozu prešetrovaného výrobku v súlade s článkom 24 ods. 5 základného nariadenia.

(13)

Všetky zainteresované strany by sa mali bezodkladne, najneskôr však v lehote stanovenej v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia, obrátiť na Komisiu, aby získala informácie potrebné pre toto prešetrovanie. Lehota stanovená v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia sa uplatňuje na všetky zainteresované strany. Ak je to vhodné, informácie sa môžu požadovať aj od výrobného odvetvia Únie.

(14)

Orgány Turecka, Čínskej ľudovej republiky a Egypta budú informované o začatí prešetrovania.

a)   Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

(15)

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa Komisii výslovne povoľuje, že: a) môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje sa môžu poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich právo na obhajobu.

(16)

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Sensitive (3). Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

(17)

Od strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Sensitive, sa požaduje, aby v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1037 predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií.

(18)

Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

(19)

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI).

Na získanie prístupu k platforme TRON.tdi potrebujú zainteresované strany účet služby EU Login. Úplné pokyny týkajúce sa spôsobu registrácie a používania platformy TRON.tdi sú k dispozícii na stránke https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Použitím platformy TRON.tdi alebo e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf.

Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-GFFTU-AC@ec.europa.eu

b)   Zber informácií a vypočutia

(20)

Všetky zainteresované strany vrátane výrobného odvetvia Únie, dovozcov a všetkých príslušných združení sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy, pričom takéto podania sa musia predložiť v lehote stanovenej v článku 3 ods. 2 Komisia môže okrem toho zainteresované strany vypočuť za predpokladu, že podajú písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

c)   Žiadosti o oslobodenie

(21)

V súlade s článkom 23 ods. 5 základného nariadenia môže byť dovoz prešetrovaného výrobku oslobodený od opatrení, ak tento dovoz nepredstavuje obchádzanie.

(22)

Keďže k možnému obchádzaniu dochádza mimo Únie, oslobodenie možno udeliť v súlade s článkom 23 ods. 6 základného nariadenia výrobcom prešetrovaného výrobku v Turecku, ktorí sú schopní preukázať, že nie sú zapojení do praktík obchádzania vymedzených v článku 23 ods. 3 základného nariadenia. Prípadní výrobcovia, ktorí by chceli získať oslobodenie, by sa mali prihlásiť v lehote uvedenej v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia. Kópie dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike a Egypte, formulár dotazníka žiadosti o oslobodenie pre vyvážajúcich výrobcov v Turecku a dotazníky pre dovozcov v EÚ sú k dispozícii v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie a na webovom sídle GR pre obchod: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2572. Dotazníky sa musia predložiť v lehote uvedenej v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

F.   REGISTRÁCIA

(23)

Podľa článku 24 ods. 5 základného nariadenia sa má na dovoz prešetrovaného výrobku zaviesť registrácia, aby sa zabezpečilo, že ak sa pri prešetrovaní zistí obchádzanie opatrení, odo dňa uloženia povinnosti registrácie takéhoto dovozu bude možné vybrať vyrovnávacie clá v príslušnej výške, ktorá neprekročí clo pre „všetky ostatné spoločnosti“ uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776 v prípade Čínskej ľudovej republiky a Egypta.

G.   LEHOTY

(24)

V záujme správneho administratívneho postupu by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa zainteresované strany môžu prihlásiť Komisii, podať dotazníky, písomne predložiť svoje stanoviská alebo poskytnúť akékoľvek iné informácie, ktoré by sa počas prešetrovania mali zohľadniť,

výrobcovia v Turecku môžu požiadať o oslobodenie od opatrení,

zainteresované strany môžu písomne požiadať Komisiu o vypočutie.

(25)

Upozorňujeme, že uplatňovanie procesných práv stanovených v základnom nariadení preto závisí od prihlásenia sa strán v rámci lehôt stanovených v článku 3 tohto nariadenia.

H.   NESPOLUPRÁCA

(26)

Ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 28 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

(27)

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a v súlade s článkom 28 základného nariadenia sa môžu použiť dostupné skutočnosti.

(28)

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 28 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

I.   HARMONOGRAM PREŠETROVANIA

(29)

V súlade s článkom 23 ods. 4 základného nariadenia sa prešetrovanie dokončí do deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

J.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(30)

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (4).

(31)

Oznámenie o ochrane údajov, ktoré informuje všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   ÚRADNÍK PRE VYPOČUTIE

(32)

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práva zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré sa môžu vyskytnúť počas konania.

(33)

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia a pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi zainteresovanou stranou, resp. stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práva zainteresovaných strán na obhajobu. Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

(34)

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na právo na obhajobu, a to s náležitým zreteľom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

(35)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Začína sa prešetrovanie podľa článku 23 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1037 s cieľom určiť, či sa dovozom textílií z tkaných a/alebo stehovaných prameňov a/alebo priadzí z nekonečného skleneného vlákna tiež s ďalšími prvkami, okrem výrobkov, ktoré sú impregnované alebo predimpregnované, a okrem riedkych sieťovín s veľkosťou ôk viac ako 1,8 mm po dĺžke aj šírke a s plošnou hmotnosťou viac ako 35 g/m2, v súčasnosti zatriedených pod číselné znaky KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 a ex 7019 90 00, odosielaných z Turecka, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku (kódy TARIC 7019390083, 7019400083, 7019590083 a 7019900083), obchádzajú opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776.

Článok 2

1.   Colné orgány členských štátov prijmú podľa článku 23 ods. 4 a článku 24 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1037 náležité opatrenia na registráciu dovozu výrobkov uvedených v článku 1 tohto nariadenia.

2.   Povinnosť registrácie sa skončí deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

1.   Zainteresované strany sa musia Komisii prihlásiť tak, že ju kontaktujú do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Ak sa majú vyjadrenia zainteresovaných strán v rámci prešetrovania zohľadniť, musia písomne uviesť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky, žiadosti o oslobodenie alebo akékoľvek iné informácie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

3.   V tej istej 37-dňovej lehote môžu zainteresované strany takisto požiadať Komisiu o vypočutie. Žiadosť o vypočutie týkajúce sa začiatočnej fázy prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/776 z 12. júna 2020, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/492, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte (Ú. v. EÚ L 189, 15.6.2020, s. 1).

(3)  Dokument označený ako Sensitive je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 29 základného nariadenia a článku 12 Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top