EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2116

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2116 z 2. decembra 2021 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politikya o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

PE/65/2021/INIT

Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, p. 187–261 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj

6.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 435/187


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/2116

z 2. decembra 2021

o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politikya o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 a článok 322 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (4),

keďže:

(1)

V oznámení Komisie z 29. novembra 2017 s názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“ sa konštatuje, že spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) by mala ešte intenzívnejšie reagovať na budúce výzvy a príležitosti, a to zvyšovaním zamestnanosti, posilňovaním rastu a investícií, bojom proti zmene klímy a adaptáciou na ňu, ako aj uplatňovaním výsledkov výskumu a inovácií získaných v laboratóriách v praxi, teda na poliach a trhoch. SPP by mala okrem toho riešiť obavy občanov týkajúce sa udržateľnej poľnohospodárskej produkcie.

(2)

V súlade s článkom 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) by sa pri vykonávaní SPP mali zohľadňovať ciele Agendy 2030 Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja vrátane záväzkov Únie v oblasti zmierňovania zmeny klímy a v oblasti rozvojovej spolupráce.

(3)

Súčasný model vykonávania SPP zameraný na súlad s predpismi by sa mal upraviť tak, aby bol orientovaný viac na výsledky a výkonnosť. Preto by Únia mala stanoviť základné politické ciele, typy intervencií a základné požiadavky Únie, pričom by členské štáty mali niesť väčšiu zodpovednosť za splnenie uvedených cieľov, ako aj za následky ich nesplnenia. V dôsledku toho existuje potreba zabezpečiť vyššiu mieru subsidiarity a flexibility v záujme lepšieho zohľadnenia miestnych podmienok a potrieb. Podľa nového modelu vykonávania SPP by preto členské štáty mali byť zodpovedné za prípravu svojich intervencií v rámci SPP v súlade s ich špecifickými potrebami a so základnými požiadavkami Únie s cieľom maximalizovať ich prínos k plneniu cieľov Únie v oblasti SPP. S cieľom pokračovať v zabezpečovaní spoločného prístupu a rovnakých podmienok medzi členskými štátmi by členské štáty mali tiež navrhnúť a zaviesť rámec súladu a kontroly pre prijímateľov vrátane súladu s normami pre dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav a povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia.

(4)

Súčasťou SPP sú rôzne intervencie a opatrenia, pričom na mnohé z nich sa vzťahujú strategické plány SPP uvedené v hlave III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (5). Pri ďalších sa naďalej postupuje podľa tradičnej logiky súladu s predpismi. V záujme prispenia k plneniu cieľov SPP je dôležité poskytovať finančné prostriedky na všetky intervencie a opatrenia. Obe uvedené intervencie a opatrenia majú spoločné určité prvky, a preto by sa ich financovanie malo riešiť v rovnakom súbore ustanovení. Predmetné ustanovenia by však v prípade potreby mali umožňovať uplatnenie rozdielnych postupov. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (6) sa upravujú dva európske poľnohospodárske fondy, konkrétne Európsky poľnohospodársky záručný fond (ďalej len „EPZF“) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“)“). Oba uvedené fondy by sa mali v tomto nariadení zachovať. Vzhľadom na rozsah súčasnej reformy SPP je vhodné nahradiť nariadenie (EÚ) č. 1306/2013.

(5)

Na intervencie a opatrenia stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (7) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a to najmä tie, ktoré sa týkajú zdieľaného riadenia s členskými štátmi, fungovania akreditovaných orgánov a rozpočtových zásad.

(6)

Na zosúladenie postupov medzi členskými štátmi pri uplatňovaní doložky o vyššej moci by sa v tomto nariadení mali podľa potreby stanoviť výnimky z uplatňovania pravidiel SPP v prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností, ako aj neúplný zoznam možných prípadov vyššej moci a mimoriadnych okolností, ktoré majú uznávať príslušné vnútroštátne orgány. Príslušné vnútroštátne orgány by mali prijímať rozhodnutia týkajúce sa vyššej moci alebo mimoriadnych okolností s prihliadnutím na konkrétnu situáciu, a to na základe relevantných dôkazov.

(7)

Okrem toho by sa týmto nariadením mali stanoviť výnimky z uplatňovania pravidiel SPP v prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností, ako napríklad v prípade závažného meteorologického javu, ktorý vážne postihol podnik prijímateľa na úrovni porovnateľnej so závažnou prírodnou katastrofou.

(8)

Zo všeobecného rozpočtu Únie (ďalej len „rozpočet Únie“) by sa mali financovať výdavky na SPP vrátane výdavkov na intervencie vyplývajúce zo strategických plánov SPP podľa hlavy III nariadenia (EÚ) 2021/2115, a to buď priamo prostredníctvom EPZF a EPFRV alebo v kontexte zdieľaného riadenia s členskými štátmi. Mali by sa spresniť druhy výdavkov, ktoré možno financovať z uvedených dvoch fondov.

(9)

Členské štáty by mali zabezpečiť zavedenie potrebných systémov správy a riadenia v záujme dosiahnutia cieľov SPP, ktoré sú stanovené v článku 39 ZFEÚ, a v záujme súladu so zásadou zdieľaného riadenia stanovenou v článku 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Preto by sa malo v tomto nariadení prijať ustanovenie týkajúce sa určenia orgánov správy a riadenia, konkrétne príslušného orgánu, platobnej agentúry, koordinačného orgánu a certifikačného orgánu.

(10)

Je potrebné ustanoviť akreditáciu platobných agentúr a určenie a akreditáciu koordinačných orgánov členskými štátmi a zavedenie postupov na získanie vyhlásení riadiacieho subjektu, dokumentov o výročnom schvaľovaní účtov, ročného súhrnu záverečných audítorských správ a správ o výkonnosti, ako aj na účely certifikácie systémov riadenia a monitorovania, systémov podávania správ, ako aj certifikácie ročných účtov nezávislými orgánmi. Okrem toho, aby bola zaistená transparentnosť systému kontrol, ktoré sa majú vykonávať na vnútroštátnej úrovni, najmä pokiaľ ide o postupy schvaľovania, potvrdzovania a vykonávania platieb, a aby sa znížilo administratívne zaťaženie Komisie a členských štátov, v ktorých je nutná akreditácia každej jednotlivej platobnej agentúry, a ich zaťaženie súvisiace s auditmi, by sa mal počet orgánov a subjektov, na ktoré sa tieto povinnosti delegujú, obmedziť, rešpektujúc ústavné ustanovenia každého členského štátu. Ak ústavný rámec členského štátu stanovuje regióny, tento členský štát by mal mať za určitých podmienok možnosť akreditovať regionálne platobné agentúry.

(11)

Ak členský štát akredituje viac ako jednu platobnú agentúru, mal by určiť jeden verejný koordinačný orgán s cieľom zabezpečiť jednotnosť v riadení fondov EPZF a EPFRV, poskytnúť prepojenie medzi Komisiou a jednotlivými akreditovanými platobnými agentúrami a zabezpečiť rýchle poskytovanie informácií o operáciách jednotlivých platobných agentúr, ktoré požaduje Komisia. Uvedený koordinačný orgán by mal okrem toho prijímať a koordinovať akcie s cieľom vyriešiť akékoľvek nedostatky všeobecnej povahy zaznamenané na vnútroštátnej úrovni, informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch a zabezpečiť harmonizované uplatňovanie pravidiel Únie, pričom by mal zohľadniť akékoľvek zavedené limity alebo obmedzenia v dôsledku platných ústavných ustanovení.

(12)

Nevyhnutným predpokladom v rámci nového modelu vykonávania SPP je zapojenie platobných agentúr akreditovaných členskými štátmi v záujme primeraného uistenia, že vďaka intervenciám financovaným z rozpočtu Únie sa podarí dosiahnuť ciele a cieľové hodnoty stanovené v príslušných strategických plánoch SPP. Preto by sa v tomto nariadení malo výslovne stanoviť, že z rozpočtu Únie sa môžu refundovať iba výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami. Okrem toho by Úniou financované výdavky na intervencie uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115 mali mať zodpovedajúce výstupy týkajúce sa základných požiadaviek Únie a systémov správy a riadenia a mali by týmto základným požiadavkám Únie a systémom správy a riadenia vyhovovať.

(13)

S cieľom získať prehľad o verejných a súkromných certifikačných orgánoch a mať aktuálne informácie o tých, ktoré sú aktívne, by Komisia mala od členských štátov dostávať informácie a viesť aktualizovaný register týchto orgánov. Aby mal aj Európsky parlament presné a aktualizované informácie, je potrebné, aby mu Komisia každoročne predkladala zoznam určených certifikačných orgánov.

(14)

V rámci dodržiavania rozpočtovej disciplíny je potrebné stanoviť ročný strop výdavkov financovaných z EPZF so zreteľom na maximálne sumy stanovené pre EPZF vo viacročnom finančnom rámci stanovenom v nariadení Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 (8).

(15)

Rozpočtová disciplína zároveň vyžaduje, aby sa ročný strop výdavkov financovaných z EPZF dodržiaval za každých okolností a vo všetkých fázach rozpočtového postupu a plnenia rozpočtu. Je preto potrebné, aby sa vnútroštátny strop priamych platieb pre každý členský štát stanovený v nariadení (EÚ) 2021/2115 považoval za finančný strop pre dané priame platby pre dotknutý členský štát a aby refundácie uvedených platieb nepresiahli tento finančný strop.

(16)

S cieľom zabezpečiť, aby boli sumy určené na financovanie SPP v súlade s ročnými stropmi, by sa mal zachovať mechanizmus finančnej disciplíny, ktorým sa upravuje výška priamej podpory. Mala by sa zachovať poľnohospodárska rezerva slúžiaca na podporu sektora poľnohospodárstva v prípade zmien vývoja trhu alebo kríz s vplyvom na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. V článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že neviazané rozpočtové prostriedky sa môžu preniesť len do nasledujúceho rozpočtového roka v zmysle článku 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách (ďalej len „rozpočtový rok“). V záujme výrazného zjednodušenia implementácie na strane prijímateľov a vnútroštátnych správnych orgánov by sa mal využívať mechanizmus prenesenia prostriedkov využívajúci všetky nevyužité sumy z rezervy na krízu v poľnohospodárskom sektore zriadenej v roku 2022. Na tento účel je potrebná výnimka z článku 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách, na základe ktorej by bol možný prenos neviazaných rozpočtových prostriedkov poľnohospodárskej rezervy na financovanie poľnohospodárskej rezervy v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do roku 2027. Okrem toho je potrebná výnimka v súvislosti s rozpočtovým rokom 2022, keďže by sa mal uskutočniť prenos celkovej nevyužitej sumy rezervy na krízu v poľnohospodárskom sektore, ktorá je k dispozícii ku koncu rozpočtového roka 2022, do rozpočtového roka 2023, a to do zodpovedajúceho riadku novej poľnohospodárskej rezervy zriadenej týmto nariadením bez toho, aby sa táto suma v plnej výške vrátila do rozpočtových riadkov, ktoré sa vzťahujú na intervencie vo forme priamych platieb v rámci strategického plánu SPP. S cieľom maximalizovať sumy, ktoré sa majú poľnohospodárom refundovať v rozpočtovom roku 2023, by sa mali všetky ostatné disponibilné prostriedky v rámci čiastkového stropu EPZF na rozpočtový rok 2023 stanoveného v nariadení (EÚ, Euratom) 2020/2093 najprv použiť na vytvorenie novej poľnohospodárskej rezervy v rozpočtovom roku 2023.

(17)

Aby sa zabránilo nadmernému administratívnemu zaťaženiu vnútroštátnych správnych orgánov a poľnohospodárov, dosiahlo čo najväčšie zjednodušenie postupov a obmedzila zložitosť formulárov žiadostí o pomoc, nemalo by dôjsť k refundácii súm prenesených z predchádzajúceho poľnohospodárskeho finančného roka (ďalej len „finančný rok“) v súvislosti s uplatňovanou finančnou disciplínou buď vtedy, ak sa finančná disciplína uplatňuje už druhý po sebe idúci rok (rok N+1), alebo v prípade, že celková suma neviazaných rozpočtových prostriedkov predstavuje menej ako 0,2 % ročného stropu EPZF.

(18)

Opatrenia prijaté na stanovenie finančného príspevku z EPZF a EPFRV v súvislosti s výpočtom finančných stropov neovplyvňujú právomoci rozpočtového orgánu určeného v ZFEÚ. Uvedené opatrenia by preto mali vychádzať z finančného krytia stanoveného v súlade s Medziinštitucionálnou dohodou zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (9).

(19)

Rozpočtová disciplína si vyžaduje aj nepretržitú analýzu strednodobej rozpočtovej pozície. V prípade potreby by Komisia mala Európskemu parlamentu a Rade navrhnúť náležité opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali stropy stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) 2020/2093. Komisia by okrem toho mala neustále v plnej miere využívať svoje riadiace právomoci s cieľom zaručiť dodržiavanie ročného stropu, a v prípade potreby by mala navrhovať Európskemu parlamentu a Rade alebo v náležitom prípade iba Rade vhodné opatrenia na ozdravenie rozpočtovej pozície. Ak na konci rozpočtového roka nie je z dôvodu žiadostí o refundáciu predložených členskými štátmi možné dodržať ročný strop, Komisia by mala mať možnosť prijímať opatrenia umožňujúce provizórne prerozdelenie dostupných súm medzi členské štáty úmerne k ich nevybaveným žiadostiam o refundáciu, ako aj opatrenia na zabezpečenie dodržania stropu stanoveného na príslušný rok. Platby za daný rok by sa mali zaúčtovať v nasledujúcom rozpočtovom roku a definitívne by sa mala určiť celková výška financovania Úniou pre jednotlivé členské štáty, ako aj akákoľvek kompenzácia, ktorá sa má vykonať v súvislosti s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť dodržanie stanovenej sumy.

(20)

Pri plnení rozpočtu by mala Komisia zaviesť mesačný systém včasného varovania a monitorovania poľnohospodárskych výdavkov, aby v prípade, že existuje riziko prekročenia ročného stropu, mohla pri najbližšej príležitosti prijať vhodné opatrenia v rámci svojich dostupných riadiacich právomocí, a ak sa predchádzajúce opatrenia ukážu ako nedostatočné, navrhnúť iné opatrenia. Komisia by mala predkladať Európskemu parlamentu a Rade pravidelnú správu porovnávajúcu vývoj výdavkov vynaložených ku dňu správy vo vzťahu k predpokladaným výdavkom a mala by posúdiť predpokladané plnenie na zvyšok rozpočtového roka.

(21)

V súvislosti s EPZF by Komisia mala členským štátom poskytnúť finančné zdroje potrebné na pokrytie výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami vo forme refundácií na základe zaúčtovania výdavkov vynaložených predmetnými agentúrami. Dovtedy, kým dôjde k uskutočneniu takýchto refundácií, a to vo forme mesačných platieb, členské štáty by mali zmobilizovať finančné zdroje v závislosti od potrieb svojich akreditovaných platobných agentúr. V tomto nariadení by sa malo výslovne stanoviť, že členské štáty a prijímatelia zapojení do vykonávania SPP majú sami znášať svoje vlastné administratívne náklady a náklady na zamestnancov.

(22)

S cieľom poskytnúť Komisii predovšetkým prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov, zjednodušenie monitorovania poľnohospodárskych výdavkov a monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v strednodobom a dlhodobom horizonte vrátane tých, ktoré sa týkajú životného prostredia a odolnosti proti zmene klímy a pokroku smerom k dosiahnutiu relevantných cieľových hodnôt Únie, by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa využívania agrometeorologického systému a získavania, ako aj zlepšovania kvality satelitných údajov.

(23)

Komisii by sa mali poskytnúť prostriedky na monitorovanie trhov, pričom by sa mali zohľadniť ciele a záväzky Únie vrátane súdržnosti politík v záujme rozvoja, prispievajúce k transparentnosti trhov.

(24)

Vzhľadom na finančné riadenie EPFRV by sa malo prijať ustanovenie týkajúce sa rozpočtových záväzkov, termínov platieb, zrušenia záväzku a prerušenia plnenia. Intervencie v záujme rozvoja vidieka by sa mali financovať z rozpočtu Únie na základe záväzkov vykonaných v ročných splátkach. Členské štáty by mali mať možnosť čerpať stanovené finančné prostriedky Únie hneď po schválení strategických plánov SPP. Preto je potrebné zaviesť náležite obmedzený systém predbežného financovania, ktorým sa zabezpečí stály tok finančných prostriedkov umožňujúci v primeranom čase vyplácať platby prijímateľom v rámci intervencií.

(25)

Okrem predbežného financovania je potrebné rozlišovať aj medzi priebežnými platbami a platbou zostatku zo strany Komisie akreditovaným platobným agentúram. Tiež je potrebné stanoviť podrobné pravidlá, ktorými sa tieto platby upravia. Pravidlo automatického zrušenia záväzku by malo prispieť k urýchleniu vykonávania intervencií a k správnemu finančnému riadeniu. Pravidlá, ktorými sa upravujú vnútroštátne rámce členských štátov s regionálnymi intervenciami stanovené v nariadení (EÚ) 2021/2115, poskytujú členským štátom aj nástroj na zaistenie vykonávania a správneho finančného riadenia.

(26)

Členské štáty by mali zabezpečiť včasné vyplácanie pomoci Únie prijímateľom, aby ju prijímatelia mohli efektívne využívať. Nedodržiavanie termínov platieb stanovených v práve Únie členskými štátmi by mohlo prijímateľom spôsobiť vážne problémy a ohroziť ročný rozpočet Únie. Preto by sa výdavky, pri ktorých vynaložení sa nedodržali termíny platieb, mali vylúčiť z financovania Úniou. V súlade so zásadou proporcionality by však Komisia mala mať možnosť udeľovať výnimky z tohto všeobecného pravidla v súvislosti s EPZF a EPFRV.

(27)

Komisia by mala pri vykonávaní svojich povinností týkajúcich sa plnenia rozpočtu Únie dodržiavať zásadu proporcionality stanovenú v článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). Okrem toho je z hľadiska mechanizmov implementácie a využitia EPZF a EPFRV nevyhnutné dodržiavať uvedenú zásadu proporcionality a prihliadať na celkový cieľ, ktorým je znižovanie administratívneho zaťaženia orgánov zapojených do riadenia a kontroly programov.

(28)

V súlade so štruktúrou a kľúčovými aspektmi nového modelu vykonávania SPP by už oprávnenosť platieb, ktoré uskutočnili členské štáty, na financovanie Úniou nemala závisieť od zákonnosti a správnosti platieb vyplácaných jednotlivým prijímateľom. Namiesto toho, pokiaľ ide o typy intervencií uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115, a bez toho, aby boli dotknuté špecifické pravidlá oprávnenosti týkajúce sa osobitnej platby na bavlnu stanovené v uvedenom nariadení, by platby uskutočnené členskými štátmi mali byť oprávnené, ak je k nim priradený zodpovedajúci výstup a ak sú v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami Únie.

(29)

V nariadení (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovujú zníženia a pozastavenia mesačných alebo priebežných platieb na účely podpory kontroly zákonnosti a správnosti. Podľa nového modelu vykonávania SPP by sa uvedené nástroje mali používať na podporu realizácie na základe výkonnosti. Takisto by sa mal objasniť rozdiel medzi zníženiami a pozastaveniami.

(30)

Postup znižovania platieb z EPZF v prípade nedodržania finančných stropov stanovených v práve Únie by sa mal zefektívniť a zosúladiť s postupom, ktorý sa v tomto kontexte uplatňuje v prípade platieb z EPFRV.

(31)

Členské štáty by Komisii mali do 15. februára každého roka zaslať ročné účty, výročnú správu o výkonnosti v súvislosti s vykonávaním strategického plánu SPP, ročný súhrn záverečných audítorských správ a vyhlásenie riadiaceho subjektu. Ak sa uvedené dokumenty nezašlú, v dôsledku čoho Komisia nebude môcť schváliť účty príslušnej platobnej agentúry alebo skontrolovať oprávnenosť výdavkov oproti vykázaným výstupom, Komisia by mala mať možnosť pozastaviť mesačné platby a prerušiť štvrťročnú refundáciu až do dodania chýbajúcich dokumentov.

(32)

V prípade situácií, ktoré sa vyznačujú abnormálne nízkymi výstupmi, by sa mala zaviesť nová forma pozastavenia platieb. Ak vykazované výstupy dosahujú v porovnaní s deklarovanými výdavkami abnormálne nízku úroveň a ak členské štáty nemôžu poskytnúť riadne odôvodnenie tejto situácie, Komisia by mala mať možnosť, aby okrem zníženia výdavkov za finančný rok N-1 pozastavila budúce výdavky týkajúce sa intervencie, v prípade ktorej sa zaznamenala abnormálne nízka úroveň výstupu. Takéto pozastavenia by mali byť predmetom potvrdenia v rozhodnutí o výročnom schválení výkonnosti.

(33)

Pokiaľ ide o viacročné monitorovanie výkonnosti, Komisia by mala mať tiež možnosť pozastaviť platby. Preto v prípade oneskoreného alebo nedostatočného pokroku pri dosahovaní cieľových hodnôt stanovených v strategickom pláne SPP členského štátu, pre ktorý členský štát nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, by Komisia mala mať možnosť požiadať dotknutý členský štát o prijatie potrebných nápravných opatrení v súlade s akčným plánom, ktorý sa má zaviesť po konzultácii s Komisiou a ktorý má obsahovať jasné ukazovatele pokroku spolu s časovým rámcom, v ktorom sa má pokrok dosiahnuť. Ak sa členskému štátu nepodarí predložiť alebo realizovať akčný plán alebo ak akčný plán na nápravu situácie zjavne nepostačuje alebo ak nebol upravený v súlade s písomnou žiadosťou Komisie, Komisia by mala mať možnosť pozastaviť mesačné alebo priebežné platby. Komisia by mala pozastavené sumy refundovať, ak sa na základe preskúmania výkonnosti alebo na základe dobrovoľného oznámenia členského štátu v priebehu rozpočtového roka o pokroku akčného plánu a nápravných opatrení prijatých na odstránenie nedostatku dosiahol uspokojivý pokrok smerom k dosiahnutiu cieľových hodnôt.

(34)

Vzhľadom na potrebný prechod k modelu výkonnosti zameranému na výsledky by žiadosť Komisie o akčný plán na finančný rok 2025 nemala viesť k pozastaveniu platieb pred preskúmaním výkonnosti za finančný rok 2026.

(35)

Obdobne ako v prípade nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by Komisia mala mať možnosť pozastaviť platby, ak sa v riadnom fungovaní systémov správy a riadenia vyskytujú závažné nedostatky vrátane nedodržania základných požiadaviek Únie a nespoľahlivosti vykazovaných informácií. V záujme zefektívnenia predmetného mechanizmu je však potrebné preskúmať podmienky pozastavenia platieb. O finančných dôsledkoch takýchto pozastavení by sa malo rozhodnúť v rámci ad hoc postupu overovania súladu.

(36)

Príslušné vnútroštátne orgány by mali prijímateľom uhrádzať platby SPP stanovené právom Únie v plnej výške.

(37)

S cieľom umožniť, aby sa určité druhy príjmov súvisiacich s SPP mohli opätovne využiť na účely SPP, mali by sa kvalifikovať ako pripísané príjmy. Zoznam súm uvedených v článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by sa mal zmeniť a uvedené ustanovenia by sa mali zosúladiť a zlúčiť s existujúcimi ustanoveniami týkajúcimi sa pripísaných príjmov.

(38)

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 obsahuje zoznam informačných opatrení týkajúcich sa SPP a ich ciele a určuje pravidlá ich financovania a vykonávania príslušných projektov. Osobitné ustanovenia týkajúce sa cieľov a druhov informačných opatrení, ktoré sa majú financovať, by sa mali preniesť do tohto nariadenia.

(39)

Na financovanie opatrení a intervencií v rámci SPP sa do veľkej miery vzťahuje zásada zdieľaného riadenia. S cieľom zabezpečiť správne riadenie fondov Únie by Komisia mala vykonávať kontroly zamerané na hospodárenie s fondmi zo strany orgánov členských štátov zodpovedných za vykonávanie platieb. Je potrebné určiť charakter kontrol, ktoré má Komisia vykonávať, stanoviť rozsah jej zodpovednosti za plnenie rozpočtu Únie a ujasniť povinnosti členských štátov v oblasti spolupráce.

(40)

S cieľom umožniť Komisii splniť si povinnosť kontrolovať v členských štátoch existenciu a náležité fungovanie systémov riadenia a kontroly výdavkov Únie by sa mali, a to bez ohľadu na inšpekcie vykonávané samotnými členskými štátmi, prijať ustanovenia týkajúce sa kontrol, ktoré majú vykonávať osoby poverené Komisiou konať v jej mene, pričom tieto osoby by mali mať možnosť požiadať členské štáty o pomoc pri práci.

(41)

Na vypracúvanie informácií, ktoré sa majú zasielať Komisii, je potrebné v čo najväčšom rozsahu využívať informačné technológie. Pri vykonávaní kontrol by Komisia mala mať úplný a okamžitý prístup k informáciám súvisiacim s výdavkami, tak v papierovej, ako aj elektronickej podobe.

(42)

Na účely uplatňovania požiadaviek nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré súvisia so vzájomným uznávaním auditov, zníženia rizika prekrývania auditov vykonávaných rôznymi inštitúciami, ako aj na účely minimalizácie nákladov na kontroly a administratívneho zaťaženia prijímateľov a členských štátov je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa prístupu založeného na jednotnom audite a ustanoviť možnosť, aby Komisia vychádzala z uistenia spoľahlivých certifikačných orgánov, pričom sa náležite zohľadnia zásady jednotného auditu a proporcionality vo vzťahu k úrovni rizika pre rozpočet Únie.

(43)

Pokiaľ ide o implementáciu prístupu založeného na jednotnom audite, zatiaľ čo by Komisia mala vo všeobecnosti vychádzať z uistenia certifikačných orgánov, berúc do úvahy jej vlastné posúdenie rizika týkajúce sa potreby kontrol, ktoré by mala vykonávať v dotknutom členskom štáte, by Komisia mala mať možnosť vykonávať kontroly, ak dotknutý členský štát informovala o tom, že sa nemôže spoľahnúť na prácu certifikačného orgánu. Komisia by ďalej mala mať na účely plnenia svojich úloh v zmysle článku 317 ZFEÚ možnosť vykonávať kontroly v prípade, že sa v riadnom fungovaní systémov správy a riadenia môžu vyskytnúť závažné nedostatky, na ktoré uvedený členský štát nereaguje.

(44)

V záujme vytvorenia finančného vzťahu medzi akreditovanými platobnými agentúrami a rozpočtom Únie by mala Komisia v rámci ročného finančného schválenia každoročne schváliť účty platobných agentúr. Rozhodnutie o schválení účtov by sa malo týkať len úplnosti, presnosti a pravdivosti účtov a nemalo by sa vzťahovať na súlad výdavkov s právom Únie.

(45)

V súlade s novým modelom vykonávania SPP by sa malo zaviesť výročné schvaľovanie výkonnosti, na základe ktorého sa skontroluje oprávnenosť výdavkov vo vzťahu k vykazovaným výstupom. Mal by sa zaviesť mechanizmus zníženia platieb slúžiaci na riešenie situácií, keď sa pri deklarovaných výdavkoch neuvádzajú zodpovedajúce výstupy, pričom členské štáty nedokážu poskytnúť odôvodnenie tejto odchýlky.

(46)

V súlade s článkom 317 ZFEÚ je Komisia v spolupráci s členskými štátmi zodpovedná za plnenie rozpočtu Únie. Komisia by teda mala mať možnosť rozhodovať o tom, či sú výdavky vynaložené členskými štátmi v súlade s právom Únie. Členským štátom by sa malo umožniť, aby zdôvodnili svoje rozhodnutia o vykonaní platieb a mali by môcť využiť zmierovací postup v prípade absencie dohody medzi nimi a Komisiou. S cieľom poskytnúť členským štátom právnu a finančnú istotu, pokiaľ ide o výdavky uskutočnené v minulosti, je potrebné stanoviť premlčaciu lehotu, počas ktorej môže Komisia rozhodnúť o tom, aké by mali byť finančné dôsledky z nedodržania predpisov.

(47)

Členské štáty sú podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2021/2115 povinné vykonávať svoje strategické plány SPP schválené Komisiou v súlade s článkami 118 a 119 uvedeného nariadenia. Keďže uvedená povinnosť predstavuje základnú požiadavku Únie, Komisia by mala mať možnosť v prípade, že vo vykonávaní strategického plánu SPP členským štátom boli zistené závažné nedostatky, rozhodnúť o vylúčení rizikových výdavkov, ktoré sú ovplyvnené takýmito nedostatkami, z financovania Úniou.

(48)

V záujme ochrany finančných záujmov rozpočtu Únie by členské štáty mali zaviesť systémy s cieľom zabezpečiť, že intervencie financované z EPZF a EPFRV sa skutočne vykonávajú a ich realizácia prebieha správne, pričom sa zachováva súčasný pevný rámec správneho finančného riadenia. Uvedené systémy by mali zahŕňať vykonávanie kontrol zameraných na prijímateľov, a to posúdením ich súladu s kritériami oprávnenosti a inými podmienkami, ako aj povinnosťami stanovenými v strategických plánoch SPP a uplatniteľných pravidlách Únie.

(49)

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (10) a nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (11), (Euratom, ES) č. 2185/96 (12) a (EÚ) 2017/1939 (13) majú byť finančné záujmy Únie chránené prostredníctvom primeraných opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane podvodov, ako aj vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne využitých finančných prostriedkov a prípadne aj ukladania správnych sankcií.

Konkrétne má Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) právomoc vykonávať v súlade s nariadeniami (Euratom, ES) č. 2185/96 a (EÚ, Euratom) č. 883/2013 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii alebo k akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra je v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 splnomocnená vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (14). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť potrebné práva a prístup Komisii, OLAF-u, Dvoru audítorov a, pokiaľ ide o tie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939, Európskej prokuratúre, a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(50)

S cieľom umožniť OLAF-u vykonávať svoje právomoci a zabezpečovať účinnú analýzu prípadov nezrovnalostí by členské štáty mali mať zavedené systémy, na základe ktorých môžu Komisiu informovať o zistených nezrovnalostiach a ďalších prípadoch nedodržania podmienok stanovených členskými štátmi v strategických plánoch SPP vrátane podvodov, a o opatreniach prijatých v nadväznosti na ne, ako aj o opatreniach prijatých v nadväznosti na vyšetrovanie OLAF-u. S cieľom zabezpečiť účinné preskúmanie sťažností týkajúcich sa EPZF a EPFRV by členské štáty mali mať zavedené potrebné opatrenia.

(51)

V súlade so zásadou subsidiarity by členské štáty mali na základe žiadosti Komisie preskúmať sťažnosti podané Komisii, ktoré patria do pôsobnosti ich strategických plánov SPP, a mali by informovať Komisiu o výsledkoch týchto preskúmaní. Komisia by mala zabezpečiť, aby sa sťažnostiam, ktoré jej boli priamo podané, venovala primeraná pozornosť, a to v súlade s diskrečnou právomocou, ktorú má Komisia pri rozhodovaní o tom, ktoré prípady bude riešiť (15).

(52)

S cieľom pomôcť členským štátom pri zabezpečovaní účinnej ochrany finančných záujmov Únie by im Komisia mala sprístupniť nástroj na hĺbkovú analýzu údajov, aby mohli posudzovať riziká. Komisia by mala do roku 2025 predložiť správu, v ktorej posúdi používanie jednotného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov a jeho interoperabilitu na účely jeho všeobecného používania členskými štátmi, a ku ktorej v prípade potreby priloží vhodné návrhy.

(53)

Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 ZFEÚ. Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, cien a nepriameho riadenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o právny štát, v členských štátoch, keďže dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom správneho finančného riadenia a účinného financovania Úniou.

(54)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa v odmietnutí alebo vymáhaní platieb v dôsledku nedodržania pravidiel verejného obstarávania odrážala závažnosť takéhoto nedodržania a rešpektovala zásada proporcionality, ako sa uvádza napríklad v príslušných usmerneniach stanovených Komisiou pre finančné opravy, ktoré sa majú vykonať vo výdavkoch financovaných Úniou v rámci zdieľaného riadenia v prípade nedodržania takýchto pravidiel. Ďalej je vhodné objasniť, že takéto prípady nedodržania pravidiel ovplyvňujú zákonnosť a správnosť transakcií len do tej výšky, v ktorej sa časť pomoci nemá vyplatiť alebo sa má odňať.

(55)

Rôzne ustanovenia právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva si vyžadujú zloženie zábezpeky na zaistenie zaplatenia dlžnej sumy v prípade nesplnenia povinnosti. V záujme posilnenia rámca týkajúceho sa zábezpek by sa na všetky uvedené ustanovenia malo vzťahovať jednotné horizontálne pravidlo.

(56)

V prípade niektorých intervencií stanovených v nariadení (EÚ) 2021/2115 a v prípade opatrení, ktoré sa uvádzajú v kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (16) a v kapitole IV nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (17), by členské štáty mali zriadiť a prevádzkovať integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „integrovaný systém“). S cieľom zlepšiť účinnosť a monitorovanie podpory Únie by členské štáty mali byť oprávnené využívať integrovaný systém na účely ďalších intervencií Únie.

(57)

S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky medzi prijímateľmi v rôznych členských štátoch by sa na úrovni Únie mali v súvislosti s kontrolami a sankciami zaviesť určité všeobecné pravidlá.

(58)

Mali by sa zachovať existujúce hlavné prvky integrovaného systému, a to najmä ustanovenia týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému podávania žiadostí na zvieratá, systému identifikácie a evidencie platobných nárokov, systému na zaznamenávanie totožnosti prijímateľov a systému kontroly a sankcií. Členské štáty by mali popri informačných technológiách, ako sú napríklad Galileo a EGNOS, naďalej využívať údaje alebo informačné produkty poskytované programom Copernicus, a tak zabezpečovať celoúniovú dostupnosť komplexných a porovnateľných údajov na účely monitorovania politiky v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a klímy vrátane vplyvu SPP, environmentálnej výkonnosti a pokroku pri dosahovaní cieľových hodnôt Únie, ako aj na účely podpory využívania úplných, voľne dostupných a otvorených údajov a informácií, ktoré v rámci programu Copernicus zachytávajú satelitné zariadenia typu „Sentinel“ a nimi poskytované služby. Preto by súčasťou integrovaného systému mal byť aj systém monitorovania plôch.

(59)

Integrovaný systém by mal v rámci systémov správy a riadenia, ktoré by sa mali zaviesť na účely vykonávania SPP, zabezpečovať spoľahlivosť a overiteľnosť súhrnných údajov vykazovaných vo výročných správach o výkonnosti. Vzhľadom na význam riadne fungujúceho integrovaného systému je potrebné stanoviť kvalitatívne požiadavky. Členské štáty by mali uskutočňovať ročné posúdenie kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch. Členské štáty by zároveň mali riešiť akékoľvek nedostatky, a ak ich o to Komisia požiada, vypracovať akčný plán.

(60)

V oznámeniach Komisie s názvom „Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva“, „Európska zelená dohoda“, „Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu“ a „Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 – Prinavrátenie prírody do našich životov“ sa uvádza, že stratégia budúcej SPP sa bude orientovať na podporu environmentálnej starostlivosti a opatrení v oblasti klímy, ako aj na prispievanie k dosahovaniu environmentálnych a klimatických cieľov a cieľových hodnôt Únie. Preto z hľadiska životného prostredia a klímy na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni Únie, vznikla potreba vzájomnej výmeny údajov medzi systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a iným integrovaným administratívnym a kontrolným systémom. Malo by sa preto zaviesť ustanovenie týkajúce sa vzájomnej výmeny údajov zhromažďovaných prostredníctvom integrovaného systému, ktoré sú relevantné z hľadiska životného prostredia a klímy, medzi verejnými orgánmi členských štátov a inštitúciami a orgánmi Únie. S cieľom zvýšiť efektívnosť využívania údajov, ktoré majú k dispozícii rôzne verejné orgány na účely tvorby európskych štatistík, by sa mala zároveň stanoviť povinnosť, aby sa údaje z integrovaného systému sprístupňovali na štatistické účely orgánom, ktoré sú súčasťou Európskeho štatistického systému.

(61)

Kontrola obchodných dokumentov podnikov, ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby, môže byť veľmi účinným prostriedkom dohľadu nad transakciami tvoriacimi súčasť systému financovania z EPZF. Táto kontrola dopĺňa iné kontroly, ktoré už členské štáty vykonali. Navyše by malo byť umožnené, aby vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa kontroly išli nad rámec toho, čo je požadované právom Únie.

(62)

Dokumenty, ktoré by pri takejto kontrole mali slúžiť ako základ, by sa mali vybrať tak, aby sa táto kontrola dala uskutočniť v plnom rozsahu. Podniky, ktoré majú byť predmetom kontroly, by sa mali vyberať na základe povahy transakcií vykonávaných v rámci ich zodpovednosti a rozčlenenie podnikov prijímajúcich alebo vykonávajúcich platby podľa sektorov by sa malo vyberať na základe finančného hľadiska v rámci systému financovania z EPZF.

(63)

Je nutné stanoviť mandát úradníkov, ktorí sú zodpovední za vykonávanie kontroly, a vymedziť povinnosti podnikov sprístupniť uvedeným úradníkom na určité obdobie obchodné dokumenty a na požiadanie im poskytnúť všetky požadované informácie. V istých prípadoch by malo byť možné aj skonfiškovanie obchodných dokumentov.

(64)

So zreteľom na medzinárodnú štruktúru obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné organizovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Takisto je potrebné vytvoriť na úrovni Únie centralizovaný dokumentačný systém zameraný na podniky, ktoré sú usadené v tretích krajinách a ktoré prijímajú platby alebo ich vykonávajú.

(65)

Členské štáty síce nesú zodpovednosť za prijímanie vlastných programov kontrol, tieto programy je však potrebné oznamovať Komisii, aby si mohla plniť svoju úlohu spočívajúcu v dohľade a koordinácii, čím sa zabezpečí prijímanie programov na základe náležitých kritérií a zároveň zaručí zameranie kontroly na sektory alebo podniky s vysokým rizikom podvodu. Je nevyhnutné, aby každý členský štát určil orgán alebo orgány zodpovedné za monitorovanie kontroly obchodných dokumentov a za koordináciu tejto kontroly. Uvedené určené orgány by mali byť nezávislé od útvarov, ktoré vykonávajú kontrolu pred platbou. Na informácie zozbierané počas uvedenej kontroly by sa malo vzťahovať služobné tajomstvo.

(66)

Dôležitým prvkom SPP je kondicionalita, ktorá zabezpečuje, že sa platbami podporuje vysoká úroveň udržateľnosti a zaisťujú rovnaké podmienky pre poľnohospodárov v rámci členských štátov a v rámci Únie, a to najmä v súvislosti so sociálnymi, environmentálnymi a klimatickými prvkami SPP, ale aj s otázkami týkajúcimi sa verejného zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. Z toho vyplýva, že by sa mali uskutočňovať kontroly a v prípade potreby aj uplatňovať sankcie s cieľom zabezpečiť účinnosť systému kondicionality. V záujme zabezpečenia takýchto rovnakých podmienok medzi prijímateľmi v rôznych členských štátoch by sa mali na úrovni Únie zaviesť určité všeobecné pravidlá týkajúce sa kondicionality, ako aj kontrol a sankcií súvisiacich s nedodržaním pravidiel.

(67)

V záujme harmonizovaného presadzovania kondicionality členskými štátmi je potrebné stanoviť na úrovni Únie minimálnu mieru kontrol, pričom organizácia príslušných kontrolných orgánov a kontrol by mala byť ponechaná v právomoci členských štátov.

(68)

Hoci členským štátom by malo byť umožnené, aby stanovili podrobnosti týkajúce sa sankcií, uvedené sankcie by mali byť primerané, účinné a odrádzajúce a nemali by mať vplyv na ďalšie sankcie stanovené na základe práva Únie alebo členských štátov. S cieľom zabezpečiť primeranosť, účinnosť a odrádzajúci účinok sankcií je vhodné stanoviť pravidlá uplatňovania a výpočtu takýchto sankcií. Aby sa v zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) vo veci C-361/19 (18) zabezpečila súvislosť medzi konaním poľnohospodára a sankciou, malo by sa ako všeobecné pravidlo stanoviť, že sankcia by sa mala vypočítať na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť v kalendárnom roku, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel. Ak však povaha zistenia neumožňuje určiť rok, v ktorom k nedodržaniu pravidiel došlo, v záujme zabezpečenia účinnosti systému sankcií je potrebné stanoviť, aby sa v týchto prípadoch sankcia vypočítala na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť v kalendárnom roku, v ktorom bolo nedodržanie pravidiel zistené. S cieľom zabezpečiť účinný a koherentný prístup zo strany členských štátov je potrebné stanoviť na úrovni Únie minimálnu mieru sankcií za nedodržanie pravidiel. Takéto minimálne miery by mali členské štáty uplatňovať v závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania alebo opakovania a úmyselnosti zisteného nedodržania pravidiel. V záujme zaistenia primeranosti sankcií by mali členské štáty stanoviť, že žiadne sankcie nebudú uplatnené, ak nedodržanie pravidiel nemá žiadne alebo len nepatrné dôsledky na dosiahnutie cieľa príslušnej normy alebo požiadavky, a zriadiť mechanizmus informovanosti s cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia boli informovaní o zistených prípadoch nedodržania pravidiel a možných nápravných opatreniach, ktoré sa majú prijať.

(69)

Mechanizmus sociálnej kondicionality by sa mal zakladať na postupoch presadzovania, ktoré vykonávajú príslušné orgány alebo subjekty presadzovania práva zodpovedné za kontroly týkajúce sa pracovných podmienok a podmienok zamestnávania a uplatniteľných pracovných noriem. Takéto postupy presadzovania môžu mať rôzne formy v závislosti od vnútroštátneho systému. Výsledok kontrol a postupu presadzovania by sa mal oznamovať platobným agentúram spolu s posúdením obsahujúcim klasifikáciu závažnosti porušenia relevantných právnych predpisov.

(70)

Pri uplatňovaní mechanizmu sociálnej kondicionality v strategických plánoch SPP a v príslušných dohodách medzi platobnými agentúrami a orgánmi alebo subjektmi zodpovednými za presadzovanie sociálnoprávnych a pracovnoprávnych predpisov a uplatniteľných pracovných noriem by sa mal klásť veľký dôraz na rešpektovanie nezávislosti uvedených orgánov alebo subjektov presadzovania práva a konkrétneho spôsobu, akým sa sociálnoprávne a pracovnoprávne predpisy, ako aj uplatniteľné pracovné normy vykonávajú a presadzujú v jednotlivých členských štátoch. Uvedený mechanizmus by mal zostať nezávislý od fungovania konkrétneho sociálneho modelu každého členského štátu a nemal by ovplyvňovať fungovanie tohto modelu, ani by nemal žiadnym spôsobom ovplyvňovať nezávislosť súdnictva. Na tento účel by sa malo zabezpečiť jasné rozdelenie zodpovednosti medzi orgánmi alebo subjektmi zodpovednými za presadzovanie sociálnoprávnych a pracovnoprávnych predpisov a uplatniteľných pracovných noriem na jednej strane a poľnohospodárskymi platobnými agentúrami na strane druhej, pričom úlohou týchto agentúr je vykonávanie platieb a uplatňovanie sankcií. Mala by sa v plnej miere rešpektovať nezávislosť sociálnych partnerov, ako aj ich právo vyjednávať a uzatvárať kolektívne zmluvy. Ich nezávislosť by sa mala rešpektovať aj vtedy, ak sú sociálni partneri zodpovední za vykonávanie kontrol pracovných podmienok.

(71)

S cieľom zabezpečiť harmonickú spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v oblasti financovania výdavkov SPP a predovšetkým s cieľom umožniť Komisii monitorovať finančné riadenie zo strany členských štátov a schvaľovať účty akreditovaných platobných agentúr je potrebné, aby členské štáty uchovávali špecifické informácie a oznamovali ich Komisii.

(72)

Na účely zhromažďovania údajov, ktoré sa majú zaslať Komisii, a s cieľom umožniť Komisii úplný a okamžitý prístup k údajom súvisiacim s výdavkami v papierovej, ako aj elektronickej forme, je potrebné stanoviť vhodné pravidlá prezentácie údajov a ich zasielania vrátane pravidiel týkajúcich sa lehôt.

(73)

Keďže uplatňovanie vnútroštátnych systémov kontroly a overovania súladu by mohlo mať vplyv na osobné údaje alebo citlivé obchodné informácie, členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť dôvernosť informácií získaných v tejto súvislosti.

(74)

V záujme správneho finančného riadenia rozpočtu Únie a nestranného zaobchádzania na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni prijímateľov, by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa používania eura.

(75)

Výmenný kurz eura vo vzťahu k národným menám sa v priebehu obdobia, počas ktorého sa vykonáva daná operácia, môže meniť. Kurz uplatniteľný na príslušné sumy by sa mal preto stanoviť s prihliadnutím na skutočnosť, prostredníctvom ktorej sa dosahuje hospodársky cieľ operácie. Mal by sa uplatniť výmenný kurz platný v deň, keď táto skutočnosť nastala. Túto určujúcu skutočnosť je potrebné spresniť alebo upustiť od jej uplatnenia, pričom je potrebné dodržať určité kritériá, a to najmä tie, ktoré sa týkajú rýchlosti fluktuácie výmenných kurzov. Mali by sa stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa riešenia výnimočných menových situácií, ku ktorým dochádza buď v rámci Únie alebo na svetovom trhu a ktoré si vyžadujú okamžité kroky, ktorými sa zabezpečí efektívne fungovanie dojednaní stanovených v rámci SPP.

(76)

Členské štáty, ktoré neprijali euro, by mali mať možnosť vykonávať platby na výdavky vyplývajúce z právnych predpisov týkajúcich sa SPP skôr v eurách ako v národnej mene. Sú potrebné osobitné pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby v dôsledku tejto možnosti nevznikla stranám, ktoré vykonávajú alebo prijímajú platbu, žiadna neoprávnená výhoda.

(77)

Pri zhromažďovaní osobných údajov členskými štátmi a Komisiou na účely vykonávania ich konkrétnych povinností, ktoré im vyplývajú z tohto nariadenia v súvislosti s riadením, kontrolou, auditom, monitorovaním a hodnotením, by sa malo uplatňovať právo Únie týkajúce sa ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov a v súvislosti s voľným pohybom takýchto údajov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (19) a (EÚ) 2018/1725 (20).

(78)

Uverejnenie mien prijímateľov finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV predstavuje prostriedok na posilnenie verejnej kontroly využívania uvedených fondov a je potrebné na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany finančných záujmov Únie. To sa dosahuje čiastočne vďaka preventívnemu a odrádzajúcemu účinku takéhoto uverejnenia, sčasti prostredníctvom odrádzania jednotlivých prijímateľov od nezákonného správania a sčasti aj posilňovaním osobnej zodpovednosti poľnohospodárov za využívanie verejných finančných prostriedkov, ktoré dostávajú. Uverejnenie príslušných informácií je v súlade s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora, ako aj prístupom stanoveným v nariadení o rozpočtových pravidlách .

(79)

V uvedenej súvislosti by sa mala náležite uznať úloha, ktorú zohráva občianska spoločnosť vrátane médií a mimovládnych organizácií, ako aj ich príspevok k posilňovaniu kontrolného rámca správnych orgánov proti podvodom a proti akémukoľvek zneužívaniu verejných finančných prostriedkov.

(80)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 (21) sa stanovujú pravidlá, ktorými sa zabezpečuje transparentnosť pri implementovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a pri komunikácii o programoch v rámci týchto fondov. Na účely súladu by sa malo stanoviť, že v náležitých prípadoch sa uvedené pravidlá vzťahujú aj na prijímateľov intervencií EPZF a EPFRV.

(81)

Ak sa má dosiahnuť cieľ verejnej kontroly využívania peňažných prostriedkov z EPZF a EPFRV, verejnosti je potrebné poskytnúť určitú mieru informácií o prijímateľoch. Uvedené informácie by mali obsahovať údaje o totožnosti prijímateľa, pridelenej sume, fonde, z ktorého sa poskytuje, a o účele a špecifickom cieli operácie. Uvedené informácie by sa mali uverejňovať takým spôsobom, aby to spôsobilo čo najmenší zásah do práva prijímateľov na rešpektovanie súkromného života a ich práva na ochranu svojich osobných údajov. Obe uvedené práva sú uznané v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(82)

Berúc do úvahy potrebu väčšej transparentnosti v súvislosti s rozdeľovaním finančných prostriedkov pre SPP z EPZF a EPFRV, aj pokiaľ ide o vlastnícke štruktúry spojené s prijímateľmi v rámci SPP, by zoznam prijímateľov finančných prostriedkov SPP, ktorý uverejňuje ex post členský štát, mal umožňovať aj identifikáciu skupín podnikov. Významne by to prispelo k monitorovaniu vlastníckych štruktúr a uľahčilo vyšetrovanie potenciálneho zneužívania finančných prostriedkov Únie, konfliktov záujmov a korupcie.

(83)

Vďaka uverejňovaniu podrobností o operácii, na základe ktorej sa poľnohospodár oprávňuje na prijatie pomoci, ako aj podrobností o účele a špecifickom cieli pomoci, získava verejnosť konkrétne informácie o podporovanej činnosti a o účele, na ktorý sa pomoc poskytla. Poskytnutie takéhoto dohľadu verejnosti by malo mať preventívny a odradzujúci účinok a malo by pomáhať pri ochrane finančných záujmov Únie.

(84)

Uverejnením takýchto informácií v spojení so všeobecnými informáciami uvedenými v tomto nariadení sa zvyšuje transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov Únie v rámci SPP, čo prispieva k zviditeľneniu a lepšiemu chápaniu tejto politiky. Umožňuje občanom výraznejšie sa zapojiť do rozhodovacieho procesu a zabezpečuje väčšiu legitimitu správnych orgánov, ich vyššiu efektívnosť, ako aj vyššiu mieru zodpovednosti voči občanom. Dáva tiež občanom do pozornosti konkrétne príklady, ako poľnohospodárstvo prispieva k poskytovaniu verejných statkov a vyzdvihuje tak legitimitu vnútroštátnej podpory a podpory zo strany Únie pre sektor poľnohospodárstva.

(85)

Preto je zrejmé, že ustanovenie týkajúce sa všeobecného uverejňovania príslušných informácií neprekračuje rámec nevyhnutný v kontexte demokratickej spoločnosti vzhľadom na potrebu chrániť finančné záujmy Únie, ako aj na prvoradý cieľ verejného dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV.

(86)

V záujme splnenia požiadaviek týkajúcich sa ochrany údajov by prijímatelia finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV mali byť o uverejnení ich údajov informovaní ešte pred tým, než k nemu dôjde. Mali by byť informovaní aj o tom, že tieto údaje môžu na účely ochrany finančných záujmov Únie spracúvať audítorské subjekty a vyšetrovacie orgány Únie a členských štátov. Okrem toho by prijímatelia mali byť informovaní o svojich právach podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 a o postupoch uplatniteľných pri výkone týchto práv.

(87)

S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (22). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(88)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie platobných agentúr a koordinačných orgánov, financovanie výdavkov na verejnú intervenciu z EPZF a náležité riadenie rozpočtových prostriedkov zahrnutých do rozpočtu Únie pre EPZF by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať na minimálne podmienky pre akreditácie platobných agentúr a určenia a akreditácie koordinačných orgánov, povinnosti platobných agentúr v súvislosti s verejnou intervenciou, pravidlá týkajúce sa obsahu riadiacich a kontrolných úloh v zodpovednosti platobných agentúr. Okrem toho by sa uvedené delegovanie právomoci malo v záujme zabezpečenia koherentného uplatňovania finančnej disciplíny v členských štátoch vzťahovať aj na pravidlá výpočtu finančnej disciplíny, ktorú majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov. S cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie s výdavkami verejnej intervencie by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať aj na druhy opatrení, ktoré sa majú financovať z rozpočtu Únie v rámci verejnej intervencie, ako aj na podmienky refundácie, podmienky oprávnenosti a metódy výpočtu na základe informácií skutočne zaznamenaných platobnými agentúrami, na základe paušálnych sadzieb určených Komisiou alebo na základe paušálnych alebo nepaušálnych súm stanovených v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva v špecifických sektoroch, na ohodnotenie operácií v súvislosti s verejnou intervenciou, opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade strát alebo škôd na výrobkoch v rámci verejnej intervencie, a na stanovenie súm, ktoré sa majú financovať.

(89)

S cieľom umožniť Komisii vynakladať výdavky pred najskorším možným termínom platby alebo po najneskoršom možnom termíne platby oprávnenej na financovanie Úniou pri súčasnom obmedzení finančného vplyvu tohto postupu by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať aj na výnimky týkajúce sa neoprávnenosti platieb, ktoré platobné agentúry uhradili prijímateľom pred najskorším možným termínom platby alebo po najneskoršom možnom termíne platby. S cieľom stanovenia jasných pravidiel a podmienok pre členské štáty by sa okrem toho malo uvedené delegovanie právomoci vzťahovať aj na mieru pozastavenia platieb vo vzťahu k výročným schvaľovaniam účtov, ako aj na mieru a trvanie pozastavenia platieb a podmienky vrátenia alebo zníženia uvedených súm vzhľadom na viacročné monitorovanie výkonnosti. Uvedené delegovanie právomoci by sa okrem toho malo vzťahovať aj na intervencie alebo opatrenia, v prípade ktorých členské štáty môžu vyplácať preddavky, a to s cieľom zabezpečiť kontinuitu s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1306/2013 a s relevantnými vykonávacími a delegovanými aktmi, pri súčasnom dodržaní finančných limitov stanovených v článku 11 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Aby sa zohľadnili príjmy, ktoré platobné agentúry získali pre rozpočet Únie pri vykonávaní platieb na základe vyhlásení o výdavkoch predkladaných členskými štátmi, uvedené delegovanie právomoci by sa malo vzťahovať aj na podmienky, za ktorých sa určité typy výdavkov a príjmov v rámci EPZF a EPFRV majú kompenzovať. Okrem toho, a s cieľom umožniť spravodlivé rozdelenie dostupných rozpočtových prostriedkov medzi členské štáty, by uvedené delegovanie právomoci malo zahŕňať metódy uplatniteľné na záväzky a vyplatenie súm, ak do začiatku rozpočtového roka nedošlo k schváleniu rozpočtu Únie alebo ak celková suma plánovaných záväzkov presahuje prahovú hodnotu stanovenú v článku 11 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(90)

S cieľom zabezpečiť správne a účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa kontrol na mieste a prístupu k dokumentom a informáciám by sa uvedené delegovanie právomoci malo ďalej vzťahovať aj na osobitné povinnosti, ktoré majú splniť členské štáty v súvislosti s kontrolami a prístupom k dokumentom a informáciám, kritériá týkajúce sa odôvodnení zo strany členských štátov a metodiku a kritériá uplatňovania znížení vo vzťahu k výročnému schvaľovaniu výkonnosti, ako aj na kritériá a metodiku uplatňovania finančných opráv v rámci postupu overenia súladu.

(91)

Okrem toho, s cieľom zabezpečiť správne a účinné vykonávanie kontrol a overovanie podmienok oprávnenosti účinným, koherentným a nediskriminačným spôsobom, ktorý chráni finančné záujmy Únie, by sa uvedené delegovanie právomoci malo v prípade, že si to vyžaduje správne riadenie systému, vzťahovať aj na pravidlá súvisiace s dodatočnými požiadavkami s ohľadom na colné režimy, a to najmä tie, ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (23). S cieľom zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie, rovnosť a rešpektovanie primeranosti pri zložení zábezpeky by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať na pravidlá týkajúce sa zábezpek, ktorými sa špecifikuje strana nesúca zodpovednosť v prípade nesplnenia povinnosti, stanovujú osobitné situácie, keď príslušný orgán môže upustiť od požiadavky na zábezpeku, stanovujú podmienky vzťahujúce sa na zábezpeku, ktorá sa má zložiť, a na ručiteľa, podmienky na zloženie a uvoľnenie predmetnej zábezpeky, osobitné podmienky týkajúce sa zábezpeky zloženej v súvislosti s preddavkami, a podrobnosti týkajúce sa stanovenia následkov porušenia povinností, v prípade ktorých sa zložila zábezpeka.

(92)

Okrem toho, v súvislosti s integrovaným systémom by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať na pravidlá týkajúce sa kvalitatívneho posúdenia systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch, a na pravidlá týkajúce sa systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému identifikácie prijímateľov a systému identifikácie a evidencie platobných nárokov.

(93)

S cieľom reagovať na zmeny v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva týkajúcich sa špecifických sektorov a zabezpečiť účinnosť systému kontrol ex post by sa uvedené delegovanie právomoci malo ďalej vzťahovať na zostavenie zoznamu intervencií vylúčených z kontroly transakcií. S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre členské štáty a účinnosť, primeranosť a odrádzajúci účinok systému sankcií podľa kondicionality a sociálnej kondicionality by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať na podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania a výpočtu takýchto sankcií.

(94)

Okrem toho, s cieľom špecifikovať určujúcu skutočnosť alebo ju stanoviť z osobitných dôvodov súvisiacich s organizáciou trhu alebo danou sumou, ako aj s cieľom zabrániť tomu, aby členské štáty, ktoré neprijali euro, uplatňovali rozdielne výmenné kurzy pri zaúčtovaní získaných príjmov alebo pomoci vyplatenej prijímateľom v inej mene ako euro na jednej strane a pri zostavovaní vyhlásenia o výdavkoch platobnou agentúrou na strane druhej, by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať na pravidlá týkajúce sa určujúcej skutočnosti a výmenného kurzu, ktorý majú uplatniť členské štáty, v ktorých sa nepoužíva euro, a na pravidlá týkajúce sa výmenného kurzu uplatniteľného v čase zostavovania vyhlásení o výdavkoch platobnou agentúrou a zaznamenávania operácií verejného skladovania na účtoch platobnej agentúry. S cieľom predchádzať tomu, aby mimoriadne menové postupy súvisiace s národnou menou ohrozovali uplatňovanie práva Únie, by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať na odchýlky z pravidiel týkajúcich sa používania eura stanovených v tomto nariadení.

(95)

S cieľom umožniť bezproblémový prechod z pravidiel stanovených v nariadení (EÚ) č. 1306/2013 na pravidlá stanovené v tomto nariadení by sa uvedené delegovanie právomoci malo vzťahovať na stanovenie prechodných ustanovení.

(96)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (24).

(97)

Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali týkať pravidiel súvisiacich s postupmi udeľovania, odnímania a preskúmavania akreditácie platobných agentúr a určenia a akreditácie koordinačných orgánov, ako aj dohľadu nad akreditáciou platobných agentúr; s dojednaniami a postupmi pre kontroly, z ktorých vychádza vyhlásenie riadiaceho subjektu vypracované platobnými agentúrami, ako aj s jeho štruktúrou a formátom; s fungovaním koordinačného orgánu a oznamovaním informácií Komisii týmto koordinačným orgánom; s fungovaním certifikačných orgánov vrátane kontrol, ktoré majú vykonať, a orgánov podrobených týmto kontrolám, a s osvedčeniami a so správami spolu so sprievodnou dokumentáciou, ktorú majú uvedené orgány vypracovať.

(98)

Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na zásady auditu, ktoré sú základom stanovísk certifikačných orgánov, a to vrátane posúdenia rizík, vnútorných kontrol a požadovanej úrovne audítorských dôkazov, na metódy auditu, ktoré majú certifikačné orgány využívať na účely predkladania svojich stanovísk s prihliadnutím na medzinárodné audítorské štandardy.

(99)

Vykonávacie právomoci Komisie by mali v kontexte postupu finančnej disciplíny zahŕňať aj určenie miery úpravy týkajúcej sa intervencií vo forme priamych platieb a jej prispôsobenie, ako aj sumy neviazaných rozpočtových prostriedkov prenesené v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách na účely financovania týchto intervencií; a v kontexte postupu rozpočtovej disciplíny na predbežné stanovenie výšky platieb a predbežné rozdelenie dostupných rozpočtových prostriedkov medzi členské štáty a stanovenie celkovej výšky financovania Úniou, rozčlenenej podľa členských štátov.

(100)

Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na určenie súm financovania verejných intervenčných opatrení, pravidlá súvisiace s financovaním získavania satelitných údajov Komisiou, ktoré sú potrebné na účely fungovania systému monitorovania plôch a na opatrenia prijaté Komisiou s pomocou aplikácií diaľkového snímania využívaných v rámci monitorovania poľnohospodárskych zdrojov, na postup, na základe ktorého Komisia získava predmetné satelitné údaje a monitoruje poľnohospodárske zdroje, rámec upravujúci získavanie, skvalitňovanie a využívanie satelitných údajov a meteorologických údajov, ako aj na uplatniteľné termíny.

(101)

Okrem toho by sa vykonávacie právomoci Komisie mali vzťahovať aj na stanovenie lehôt, v rámci ktorých majú akreditované platobné agentúry vypracovať a zaslať Komisii priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré súvisia s intervenciami v záujme rozvoja vidieka, ako aj pravidlá postupu a ďalšie praktické opatrenia pre riadne fungovanie mechanizmu termínov platieb; pozastavenie, ako aj zrušenie pozastavenia, a zníženie mesačných alebo priebežných platieb členským štátom, ako aj pravidlá týkajúce sa štruktúry akčných plánov a postupu ich prípravy. Vykonávacie právomoci by sa mali vzťahovať aj na ďalšie pravidlá týkajúce sa vedenia samostatných účtov platobnými agentúrami a osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na informácie, ktoré sa majú zaznamenať v účtovníctve vedenom platobnými agentúrami; pravidlá nevyhnutné a odôvodnené v naliehavej situácii s cieľom vyriešiť špecifické problémy vo vzťahu k platobným obdobiam a platbe preddavkov; pravidlá týkajúce sa financovania a zaúčtovania intervenčných opatrení vo forme verejného skladovania, a ďalších výdavkov financovaných z EPZF a EPFRV, a podmienky postupu automatického zrušenia záväzku.

(102)

Vykonávacie právomoci Komisie by mali navyše zahŕňať aj podmienky uchovávania dokumentov a informácií týkajúcich sa vykonaných platieb; postupy súvisiace s povinnosťami v oblasti spolupráce, ktoré musia členské štáty dodržiavať v súvislosti s kontrolami vykonávanými Komisiou a v súvislosti s prístupom k informáciám; ročné finančné schvaľovanie účtov vrátane pravidiel týkajúcich sa akcií potrebných na účely prijatia a vykonávania uvedených vykonávacích aktov, výročné schvaľovanie výkonnosti vrátane pravidiel týkajúcich sa akcií potrebných na účely prijatia a vykonávania uvedených vykonávacích aktov, a výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, postupov a termínov, ktoré sa majú dodržať; postup overenia súladu vrátane pravidiel týkajúcich sa akcií potrebných na účely prijatia a vykonávania uvedených vykonávacích aktov, výmenu informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, termíny, ktoré sa majú dodržať, a zmierovací postup; pravidlá možného započítania súm získaných vymáhaním neoprávnených platieb a vylúčenie súm hradených z rozpočtu Únie z financovania Úniou a formy oznamovania a informovania, ktoré majú uskutočňovať členské štáty vo vzťahu ku Komisii v súvislosti so sumami vymoženými v dôsledku nedodržania pravidiel.

(103)

Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na pravidlá zamerané na jednotné uplatňovanie povinností členských štátov súvisiacich s ochranou finančných záujmov Únie a pravidlá potrebné na jednotné uplatňovanie kontrol v Únii.

(104)

Okrem toho by vykonávacie právomoci Komisie mali zahŕňať formy zábezpek, ktoré sa majú zložiť, a postup zloženia zábezpek, ich akceptovania a nahradenia pôvodných zábezpek; postupy týkajúce sa uvoľnenia zábezpek a oznamovania zo strany členských štátov alebo Komisie v súvislosti so zábezpekami.

(105)

Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na pravidlá týkajúce sa formy a obsahu hodnotiacich správ o kvalite systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch a na pravidlá týkajúce sa opatrení súvisiacich so zasielaním alebo sprístupňovaním týchto správ Komisii, a na pravidlá týkajúce sa nápravných opatrení, ktoré majú členské štáty vykonať vzhľadom na nedostatky odhalené v týchto systémoch, ako aj na základné charakteristiky a pravidlá vzťahujúce sa na systém podávania žiadostí o pomoc a systém monitorovania plôch vrátane jeho postupného zavádzania.

(106)

Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali vzťahovať aj na pravidlá potrebné na jednotné uplatňovanie pravidiel kontroly obchodných dokumentov. Mali by zahŕňať aj pravidlá poskytovania informácií členskými štátmi Komisii a opatrenia na zabezpečenie uplatňovania práva Únie, ak je pravdepodobné, že v dôsledku výnimočných menových postupov v súvislosti s národnou menou môže dôjsť k ohrozeniu uplatňovania práva Únie.

(107)

Vykonávacie právomoci Komisie by sa mali okrem toho vzťahovať aj na pravidlá týkajúce sa formy a harmonogramu uverejňovania prijímateľov finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV, jednotného uplatňovania povinnosti informovať prijímateľov o tom, že údaje, ktoré sa ich týkajú, sa uverejnia, ako aj spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi v súvislosti s uverejňovaním údajov o prijímateľoch finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV.

(108)

Pri prijímaní niektorých vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať konzultačný postup. Pokiaľ ide o vykonávacie akty, ktoré obsahujú výpočet súm Komisiou, daný konzultačný postup Komisii umožňuje prevziať plnú zodpovednosť za riadenie rozpočtu, pričom je jeho cieľom zvýšenie účinnosti, predvídateľnosti a rýchlosti vzhľadom na dodržiavanie lehôt a rozpočtových postupov. Pokiaľ ide o vykonávacie akty týkajúce sa platieb členským štátom a fungovania postupu schvaľovania účtov a výročného schvaľovania výkonnosti, konzultačný postup Komisii umožňuje prevziať plnú zodpovednosť za riadenie rozpočtu a overenie ročných účtov národných platobných agentúr na účely akceptovania takýchto účtov alebo v prípade výdavkov, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Únie, na účely vylúčenia takýchto výdavkov z financovania Úniou. Pri prijímaní iných vykonávacích aktov by sa mal uplatňovať postup preskúmania.

(109)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci bez uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v súvislosti so stanovením čistého zostatku, ktorý je k dispozícii na výdavky EPZF, určením mesačných platieb, ktoré by mala vykonávať na základe vyhlásení o výdavkoch predložených členskými štátmi a určením doplnkových platieb alebo odpočtov v súvislosti s postupom týkajúcim sa mesačných platieb.

(110)

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 by sa preto malo zrušiť.

(111)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na prepojenie tohto nariadenia s inými nástrojmi SPP a obmedzené finančné zdroje členských štátov, ale z dôvodu viacročnej záruky financovania Úniou a sústredením sa na priority Únie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(112)

S cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie plánovaných opatrení a vzhľadom na naliehavosť by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa financovania, riadenia a monitorovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“), a to najmä:

a)

financovania výdavkov v rámci SPP;

b)

systémov riadenia a kontroly, ktoré majú zaviesť členské štáty;

c)

postupov schvaľovania a overovania súladu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„nezrovnalosť“ je nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95;

b)

„systémy správy a riadenia“ sú orgány správy a riadenia uvedené v hlave II kapitole II tohto nariadenia a základné požiadavky Únie vrátane povinností členských štátov týkajúcich sa účinnej ochrany finančných záujmov Únie uvedenej v článku 59 tohto nariadenia, ako aj vykonávania ich strategických plánov SPP v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2021/2115, schválených Komisiou, a systému podávania správ zavedeného na účely výročnej správy o výkonnosti uvedenej v článku 134 uvedeného nariadenia;

c)

„základné požiadavky Únie“ sú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2021/2115, v tomto nariadení, v nariadení o rozpočtových pravidlách a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (25);

d)

„závažné nedostatky v riadnom fungovaní systémov správy a riadenia“ sú systémové nedostatky vzhľadom na ich opakovaný výskyt, závažnosť a účinok poškodzujúci správne vyhlásenie o výdavkoch, podávanie správ o výkonnosti alebo dodržiavanie práva Únie;

e)

„ukazovateľ výstupu“ je ukazovateľ výstupu uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

f)

„ukazovateľ výsledku“ je ukazovateľ výsledku uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2021/2115;

g)

„akčný plán“ je na účely článkov 41 a 42 tohto nariadenia plán vypracovaný členským štátom na žiadosť Komisie a po konzultácii s Komisiou v prípade, že sú zistené závažné nedostatky v riadnom fungovaní systémov správy a riadenia tohto členského štátu alebo za okolností uvedených v článku 135 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktorý obsahuje potrebné nápravné opatrenia a príslušný časový rámec jeho vykonávania v súlade s článkami 41 a 42 tohto nariadenia.

Článok 3

Výnimky v prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

1.   Na účely financovania, riadenia a monitorovania SPP sa za vyššiu moc a mimoriadne okolnosti môžu považovať najmä tieto prípady:

a)

závažná prírodná katastrofa alebo závažný meteorologický jav, ktoré vážne postihli podnik;

b)

náhodné zničenie budov podniku vyhradených pre hospodárske zvieratá;

c)

epizootická choroba, vypuknutie choroby rastlín alebo výskyt škodcu rastlín, ktoré postihli všetky hospodárske zvieratá alebo plodiny prijímateľa alebo ich časť;

d)

vyvlastnenie celého podniku alebo jeho veľkej časti, ak sa uvedené vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň podania žiadosti;

e)

úmrtie prijímateľa;

f)

dlhodobá pracovná neschopnosť prijímateľa.

2.   Ak závažná prírodná katastrofa alebo závažný meteorologický jav, ako sa uvádzajú v odseku 1 písm. a), vážne postihli presne určenú plochu, dotknutý členský štát môže celú túto plochu považovať za vážne postihnutú touto katastrofou alebo javom.

HLAVA II

VŠEOBECNÉ USTANOVENIAO POĽNOHOSPODÁRSKYCH FONDOCH

KAPITOLA I

Poľnohospodárske fondy

Článok 4

Fondy na financovanie poľnohospodárskych výdavkov

Financovanie rôznych intervencií a opatrení patriacich do pôsobnosti SPP zo všeobecného rozpočtu Únie (ďalej len „rozpočet Únie“) sa uskutočňuje prostredníctvom:

a)

Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“);

b)

Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“).

Článok 5

Výdavky EPZF

1.   EPZF sa implementuje buď v rámci zdieľaného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou v súlade s odsekom 2, alebo v rámci priameho riadenia v súlade s odsekom 3.

2.   V rámci zdieľaného riadenia sa z EPZF financujú tieto výdavky:

a)

opatrenia slúžiace na reguláciu alebo podporu poľnohospodárskych trhov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (26);

b)

finančný príspevok Únie na intervencie v určitých sektoroch uvedené v hlave III kapitole III nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

intervencie vo forme priamych platieb poľnohospodárom podľa strategických plánov SPP uvedené v článku 16 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

d)

finančný príspevok Únie na informačné a propagačné akcie zamerané na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu Únie a v tretích krajinách, ktoré vykonávajú členské štáty a ktoré vybrala Komisia;

e)

finančný príspevok Únie na osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie stanovené v nariadení (EÚ) č. 228/2013, a na osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori stanovené v nariadení (EÚ) č. 229/2013.

3.   V rámci priameho riadenia sa z EPZF financujú tieto výdavky:

a)

propagácia poľnohospodárskych výrobkov, a to buď priamo Komisiou alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií;

b)

opatrenia prijaté v súlade s právom Únie a určené na zachovanie, charakterizáciu, zber a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve;

c)

zavedenie a údržba poľnohospodárskych účtovných informačných systémov;

d)

systémy poľnohospodárskeho prieskumu vrátane prieskumov týkajúcich sa štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

Článok 6

Výdavky EPFRV

EPFRV sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Z tohto fondu sa poskytuje finančný príspevok Únie na intervencie v záujme rozvoja vidieka uvedené v hlave III kapitole IV nariadenia (EÚ) 2021/2115, ako sa bližšie uvádzajú v strategických plánoch SPP, a na akcie uvedené v článku 125 uvedeného nariadenia.

Článok 7

Ďalšie výdavky vrátane technickej pomoci

Z EPZF a EPFRV sa môžu buď z iniciatívy Komisie, alebo v jej mene priamo financovať činnosti súvisiace s prípravou, monitorovaním a administratívnou a technickou podporou, ako aj hodnotenie, audit a inšpekcia, ktoré sú potrebné z hľadiska vykonávania SPP. Zahŕňa to najmä:

a)

opatrenia potrebné na analýzu, riadenie, monitorovanie, výmenu informácií a vykonávanie SPP vrátane posudzovania jej vplyvov, environmentálnych vlastností a pokroku pri dosahovaní cieľových hodnôt Únie, ako aj opatrenia týkajúce sa implementácie systémov kontroly a technickej a administratívnej pomoci;

b)

získavanie satelitných údajov Komisiou potrebných na účely systému monitorovania plôch v súlade s článkom 24;

c)

akcie vykonávané Komisiou prostredníctvom aplikácií diaľkového snímania využívaných na monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov v súlade s článkom 25;

d)

opatrenia potrebné na udržanie a vývoj metód a technických prostriedkov na účely informovania, prepájania, monitorovania a kontroly finančného riadenia fondov využívaných na financovanie SPP;

e)

poskytovanie informácií o SPP v súlade s článkom 46;

f)

štúdie týkajúce sa SPP a hodnotenie opatrení financovaných z EPZF a EPFRV vrátane vylepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o najlepších postupoch v rámci SPP a konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami, ako aj štúdie realizované v spolupráci s Európskou investičnou bankou (ďalej len „EIB“);

g)

v relevantných prípadoch príspevok pre výkonné agentúry zriadené v súlade s nariadením Rady (ES) č. 58/2003 (27), ktoré konajú v súvislosti s SPP;

h)

príspevok na opatrenia, ktoré sa týkajú šírenia informácií, zvyšovania informovanosti, podpory spolupráce a výmeny skúseností s príslušnými zainteresovanými stranami na úrovni Únie, a ktoré sa prijali v rámci intervencií v záujme rozvoja vidieka, a to vrátane vytvárania sieťového prepojenia medzi zainteresovanými stranami;

i)

siete informačných technológií zamerané na spracovanie a výmenu informácií vrátane podnikových systémov informačných technológií, ktoré sú potrebné v súvislosti s riadením SPP;

j)

opatrenia potrebné na účely vývoja, registrácie a ochrany log v rámci systémov Únie týkajúcich sa kvality v súlade s článkom 44 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (28) a na účely ochrany súvisiacich práv duševného vlastníctva, ako aj na potrebný rozvoj informačných technológií.

KAPITOLA II

Orgány správy a riadenia

Článok 8

Príslušný orgán

1.   Každý členský štát určí príslušný orgán na ministerskej úrovni, ktorý zodpovedá za:

a)

udeľovanie, preskúmavanie a odnímanie akreditácie platobných agentúr uvedených v článku 9 ods. 2;

b)

určenie a udeľovanie, preskúmavanie a odnímanie akreditácie koordinačného orgánu uvedeného v článku 10;

c)

určenie a odňatie určenia certifikačného orgánu, ako sa uvádza v článku 12, a zabezpečenie toho, aby bol vždy určený certifikačný orgán;

d)

vykonávanie úloh zverených príslušnému orgánu na základe tejto kapitoly.

2.   Na základe preskúmania minimálnych podmienok, ktoré má Komisia prijať v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a), príslušný orgán prostredníctvom formálneho aktu rozhodne o udelení alebo, po preskúmaní, o odňatí akreditácie platobnej agentúre a o určení a akreditácii a odňatí akreditácie koordinačného orgánu.

3.   Príslušný orgán prostredníctvom formálneho aktu rozhodne o určení a odňatí určenia certifikačného orgánu, pričom zabezpečí, aby bol vždy určený certifikačný orgán.

4.   Príslušný orgán bezodkladne informuje Komisiu o všetkých akreditáciách a odňatiach akreditácie platobnej agentúry a o určení a akreditácii a odňatí akreditácie koordinačného orgánu, ako aj o každom určení a odňatí určenia certifikačného orgánu.

Článok 9

Platobné agentúry

1.   Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov, a prípadne ich regiónov, zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2 a článku 6.

Platobné agentúry môžu s výnimkou vykonávania platieb delegovať plnenie úloh uvedených v prvom pododseku.

2.   Členské štáty udelia akreditáciu platobnej agentúry útvarom alebo orgánom s administratívnou organizáciou a systémom vnútornej kontroly, ktoré poskytujú dostatočné záruky, že platby sú zákonné, správne a náležite zaúčtované. Na uvedený účel musia platobné agentúry spĺňať minimálne podmienky akreditácie týkajúce sa vnútorného prostredia, kontrolných činností, informácií a komunikácie a monitorovania, stanovené Komisiou podľa článku 11 ods. 1 písm. a).

Každý členský štát s prihliadnutím na svoje ústavné usnovenia obmedzí počet svojich akreditovaných platobných agentúr:

a)

na jednu platobnú agentúru na národnej úrovni alebo v uplatniteľnom prípade jednu na región a

b)

na jednu platobnú agentúru na účely riadenia výdavkov z EPZF aj EPFRV, ak platobné agentúry existujú len na národnej úrovni.

Ak sú platobné agentúry zriadené na regionálnej úrovni, členské štáty okrem toho buď akreditujú platobnú agentúru na národnej úrovni pre schémy pomoci, ktoré sa musia vzhľadom na ich charakter riadiť na národnej úrovni, alebo zveria riadenie týchto schém svojim regionálnym platobným agentúram.

Odchylne od druhého pododseku tohto odseku si členské štáty môžu ponechať platobné agentúry, ktoré boli akreditované pred 15. októbrom 2020, za predpokladu, že príslušný orgán potvrdí prostredníctvom rozhodnutia uvedeného v článku 8 ods. 2, že sú v súlade s minimálnymi podmienkami akreditácie uvedenými v prvom pododseku tohto odseku.

Platobným agentúram, ktoré sa aspoň tri roky nezaoberali riadením výdavkov z EPZF alebo EPFRV, sa akreditácia odníme.

Členské štáty neudelia akreditáciu žiadnej novej dodatočnej platobnej agentúre po 7. decembri 2021 s výnimkou prípadov uvedených v druhom pododseku písm. a), keď v súlade s ústavnými ustanoveniami môžu byť potrebné dodatočné regionálne platobné agentúry.

3.   Na účely článku 63 ods. 5 a 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách musí osoba zodpovedná za akreditovanú platobnú agentúru do 15. februára roku nasledujúceho po príslušnom poľnohospodárskom finančnom roku (ďalej len „finančný rok“) pripraviť a poskytnúť Komisii:

a)

ročné účty týkajúce sa výdavkov vynaložených pri plnení úloh zverených príslušnej akreditovanej platobnej agentúre v zmysle článku 63 ods. 5 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ku ktorým sa pripoja informácie nevyhnutné na schválenie v súlade s článkom 53 tohto nariadenia;

b)

výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 54 ods. 1 tohto nariadenia a článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115, v ktorej sa uvádza, že výdavky boli vynaložené v súlade s článkom 37 tohto nariadenia;

c)

ročný súhrn záverečných audítorských správ a vykonaných kontrol, analýzu povahy a rozsahu zistených chýb a nedostatkov v systémoch správy a riadenia, ako aj prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení v zmysle článku 63 ods. 5 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

d)

vyhlásenie riadiaceho subjektu stanovené v článku 63 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa týka:

i)

skutočnosti, že informácie sú náležite prezentované, úplné a presné, ako sa stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách,

ii)

riadneho fungovania zavedených systémov správy a riadenia, s výnimkou príslušného orgánu uvedeného v článku 8, koordinačného orgánu uvedeného v článku 10 a certifikačného orgánu uvedeného v článku 12 tohto nariadenia, a zabezpečuje, že výdavky boli vynaložené v súlade s článkom 37 tohto nariadenia, ako sa stanovuje v článku 63 ods. 6 písm. b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

V zmysle článku 63 ods. 7 druhého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia na základe oznámenia dotknutého členského štátu výnimočne predĺžiť termín, ktorým je 15. február, uvedený v prvom pododseku tohto odseku, a to do 1. marca.

4.   Ak akreditovaná platobná agentúra nesplní alebo viac nespĺňa jednu alebo viaceré minimálne podmienky akreditácie uvedené v odseku 2 prvom pododseku, dotknutý členský štát konajúci z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Komisie odníme akreditáciu tejto platobnej agentúry, pokiaľ platobná agentúra nevykoná potrebné zmeny v lehote, ktorú určí príslušný orgán tohto členského štátu v závislosti od závažnosti problému.

5.   Platobné agentúry riadia a zabezpečujú kontrolu operácií spojených s verejnou intervenciou, za ktoré sú zodpovedné, a v tejto oblasti nesú celkovú zodpovednosť.

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom finančného nástroja, ktorý implementuje Európska investičná banka (ďalej len „EIB) alebo iná medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej je členský štát akcionárom, platobná agentúra vychádza z kontrolnej správy, ktorá podporuje predložené žiadosti o platbu. Uvedené inštitúcie poskytnú kontrolnú správu členským štátom.

6.   Na účely článku 33 sa v prípade výdavkov EPFRV predloží do 30. júna 2030 dodatočná správa o výkonnosti v súlade s odsekom 3 tohto článku a článkom 10 ods. 3, ktorá sa vzťahuje na obdobie do 31. decembra 2029.

Článok 10

Koordinačné orgány

1.   Ak je v členskom štáte udelená akreditácia viac ako jednej platobnej agentúre, tento členský štát určí verejný koordinačný orgán, ktorý poverí týmito úlohami:

a)

zhromažďovať informácie, ktoré sa majú poskytovať Komisii, a zasielať ich Komisii;

b)

poskytovať Komisii výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 54 ods. 1 tohto nariadenia a článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

prijímať alebo koordinovať akcie v záujme riešenia všetkých nedostatkov všeobecnej povahy a informovať Komisiu o všetkých nadväzujúcich krokoch;

d)

podporovať, a pokiaľ možno, zabezpečovať harmonizované uplatňovanie pravidiel Únie.

2.   Pokiaľ ide o spracúvanie informácií finančnej povahy, uvedených v odseku 1 písm. a), koordinačný orgán podlieha osobitnej akreditácii od členského štátu.

3.   Výročná správa o výkonnosti uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku sa zahrnie do rozsahu stanoviska uvedeného v článku 12 ods. 2, a predloží sa Komisii spolu s vyhlásením riadiaceho subjektu, ktoré sa vzťahuje na zostavu celej správy.

Článok 11

Právomoci Komisie týkajúce sa platobných agentúr a koordinačných orgánov

1.   S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie platobných agentúr a koordinačných orgánov stanovených v článkoch 9 a 10 je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa:

a)

minimálnych podmienok akreditácie platobných agentúr uvedených v článku 9 ods. 2 prvom pododseku a určenia a akreditácie koordinačných orgánov uvedených v článku 10;

b)

povinností platobných agentúr, pokiaľ ide o verejnú intervenciu, ako aj pravidiel týkajúcich sa obsahu ich riadiacich a kontrolných povinností.

2.   Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)

postupov udeľovania, odnímania a preskúmavania akreditácie platobných agentúr a určenia a udeľovania, odnímania a preskúmavania akreditácie koordinačných orgánov, ako aj postupov dohľadu nad akreditáciou platobných agentúr;

b)

dojednaní a postupov pre kontroly, z ktorých vychádza vyhlásenie riadiaceho subjektu platobných agentúr uvedené v článku 9 ods. 3 prvom pododseku písm. d), ako aj jeho štruktúry a formátu;

c)

fungovania koordinačného orgánu a predkladania informácií Komisii v súlade s článkom 10.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 12

Certifikačné orgány

1.   Certifikačný orgán je verejný alebo súkromný audítorský orgán určený členským štátom na obdobie aspoň troch rokov bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo. Ak ide o súkromný audítorský orgán a ak sa to vyžaduje podľa uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva, vyberá ho členský štát prostredníctvom postupu verejného obstarávania.

Členský štát, ktorý určí viac ako jeden certifikačný orgán, môže vymenovať verejný certifikačný orgán na národnej úrovni, ktorý bude zodpovedný za koordináciu.

2.   Certifikačný orgán vydá na účely článku 63 ods. 7 prvého pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách stanovisko vypracované v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi, v ktorom uvedie, či:

a)

z účtov vyplýva pravdivý a reálny obraz;

b)

riadne fungujú zavedené systémy správy a riadenia členských štátov, najmä:

i)

orgány správy a riadenia uvedené v článkoch 9 a 10 tohto nariadenia a článku 123 nariadenia (EÚ) 2021/2115,

ii)

základné požiadavky Únie,

iii)

systém podávania správ zavedený na účely výročnej správy o výkonnosti uvedenej v článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

sa správne vykonáva podávanie správ o výkonnosti týkajúce sa ukazovateľov výstupov na účely výročného schvaľovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 54 tohto nariadenia, ako aj podávanie správ o výkonnosti týkajúce sa ukazovateľov výsledkov v prípade viacročného monitorovania výkonnosti, ktoré sa uvádza v článku 128 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré slúžia na preukázanie súladu s článkom 37 tohto nariadenia;

d)

sú výdavky na opatrenia stanovené v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013 a (EÚ) č. 1308/2013 a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 (29), v prípade ktorých sa požaduje refundácia od Komisie, zákonné a správne.

V uvedenom stanovisku sa vyjadrí aj to, či pri preskúmaní vznikli pochybnosti o tvrdeniach uvedených vo vyhlásení riadiaceho subjektu stanovenom v článku 9 ods. 3 prvom pododseku písm. d). Preskúmanie zahŕňa aj analýzu povahy a rozsahu chýb a nedostatkov zistených v systémoch správy a riadenia auditom a kontrolami, ako aj prijaté alebo plánované nápravné opatrenia platobnej agentúry, uvedených v článku 9 ods. 3 prvého pododseku písm. c).

Ak sa podpora poskytuje prostredníctvom finančného nástroja, ktorý implementuje EIB alebo iná medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej je daný členský štát akcionárom, certifikačný orgán vychádza z výročnej správy o audite vypracovanej externými audítormi uvedených inštitúcií. Uvedené inštitúcie predkladajú členským štátom výročnú správu o audite.

3.   Certifikačný orgán musí mať nevyhnutnú technickú odbornosť, ako aj znalosti o SPP. Funguje nezávisle od dotknutej platobnej agentúry a koordinačného orgánu, ako aj od príslušného orgánu, ktorý akreditoval platobnú agentúru, a od orgánov zodpovedných za vykonávanie a monitorovanie SPP.

4.   Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa fungovania certifikačných orgánov vrátane kontrol, ktoré sa majú vykonať, a orgánov, na ktoré sa uvedené kontroly vzťahujú, a pravidlá týkajúce sa osvedčení a správ spolu so sprievodnými dokumentmi, ktoré majú tieto orgány vypracovať.

Vo vykonávacích aktoch sa stanovujú aj:

a)

zásady auditu, z ktorých vychádzajú stanoviská certifikačných orgánov, vrátane posúdenia rizík, vnútorných kontrol, ako aj požadovanej úrovne audítorských dôkazov;

b)

metódy auditu, ktoré majú na účely predloženia svojich stanovísk používať certifikačné orgány, a to s prihliadnutím na medzinárodné audítorské štandardy.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 13

Výmena najlepších postupov

Komisia podporuje výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o prácu orgánov správy a riadenia podľa tejto kapitoly.

HLAVA III

FINANČNÉ RIADENIE EPZF A EPFRV

KAPITOLA I

EPZF

Oddiel 1

Rozpočtová disciplína

Článok 14

Rozpočtový strop

1.   Ročný strop výdavkov EPZF tvoria maximálne sumy, ktoré sú na tento účel stanovené podľa nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2093.

2.   Ak sa v práve Únie stanovujú sumy, ktoré sa majú odpočítať od súm uvedených v odseku 1 alebo k nim pripočítať, Komisia prijme vykonávacie akty bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 103, v ktorých stanoví čistý zostatok, ktorý je k dispozícii na výdavky EPZF na základe údajov, ktoré sa uvádzajú v práve Únie.

Článok 15

Dodržiavanie stropu

1.   Ak sa v práve Únie anovuje pre niektorý členský štát finančný strop poľnohospodárskych výdavkov uvedený v eurách, takéto výdavky sa refundujú s prihliadnutím na tento strop, a v prípade, že sa uplatňujú články 39 až 42, refundujú sa so všetkými náležitými úpravami.

2.   Alokácie členských štátov na intervencie vo forme priamych platieb, uvedené v článku 87 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré sú opravené prostredníctvom úprav stanovených v článku 17 tohto nariadenia, sa na účely odseku 1 tohto článku považujú za finančné stropy v eurách.

Článok 16

Poľnohospodárska rezerva

1.   Na začiatku každého roka sa v rámci EPZF zriadi poľnohospodárska rezerva Únie (ďalej len „rezerva“) určená na poskytovanie dodatočnej podpory pre poľnohospodársky sektor na účely riadenia trhu alebo jeho stabilizácie a na rýchlu reakciu pri krízových situáciách, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku produkciu alebo distribúciu.

Rozpočtové prostriedky na účely rezervy sa zahrnú priamo do rozpočtu Únie. Finančné prostriedky z rezervy sa poskytujú vo finančnom roku alebo finančných rokoch, na ktoré sa požaduje dodatočná podpora, na tieto opatrenia:

a)

opatrenia na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov podľa článkov 8 až 21 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

výnimočné opatrenia podľa článkov 219, 220 a 221 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 .

2.   Výška rezervy predstavuje 450 miliónov EUR v bežných cenách na začiatku každého roka v období 2023 – 2027, pokiaľ nebola stanovená v rozpočte Únie vyššia suma. Komisia môže v náležitom prípade počas roka upraviť výšku rezervy, a to vzhľadom na vývoj na trhu alebo perspektívy trhu v súčasnom alebo nasledujúcom roku, pričom zohľadní dostupné rozpočtové prostriedky v rámci čiastkového stropu EPZF.

Ak uvedené dostupné rozpočtové prostriedky nie sú dostatočné, možno ako poslednú možnosť uplatniť finančnú disciplínu v súlade s článkom 17 tohto nariadenia s cieľom doplniť rezervu do výšky počiatočnej sumy uvedenej v prvom pododseku tohto odseku.

Odchylne od článku 12 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách sa neviazané rozpočtové prostriedky z rezervy prenesú na financovanie rezervy v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do roku 2027.

Okrem toho sa odchylne od článku 12 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia o rozpočtových pravidlách celková nevyužitá suma rezervy na krízu v poľnohospodárskom sektore zriadenej podľa nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktorá je dostupná ku koncu roka 2022, prenesie do roku 2023 bez toho, aby sa celá vrátila do rozpočtových riadkov, ktoré sa týkajú akcií uvedených v článku 5 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia, a po zohľadnení rozpočtových prostriedkov dostupných v rámci čiastkového stropu EPZF sa sprístupní v rozsahu nevyhnutnom na financovanie rezervy zriadenej týmto článkom. Akékoľvek rozpočtové prostriedky rezervy na krízu v poľnohospodárskom sektore, ktoré zostávajú dostupné po financovaní rezervy zriadenej týmto článkom, sa vrátia sa do rozpočtových riadkov, ktoré sa týkajú akcií uvedených v článku 5 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia.

Článok 17

Finančná disciplína

1.   Komisia určí mieru úpravy pre intervencie vo forme priamych platieb uvedené v článku 5 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia a pre finančný príspevok Únie na priame platby podľa kapitoly IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a kapitoly IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013 na osobitné opatrenia uvedený v článku 5 ods. 2 písm. e) tohto nariadenia (ďalej len „miera úpravy“), ak z prognóz financovania intervencií a opatrení financovaných v rámci zodpovedajúceho čiastkového stropu pre daný rozpočtový rok vyplynie, že dôjde k prekročeniu uplatniteľných ročných stropov.

Miera úpravy sa uplatňuje na platby, ktoré sa majú poskytnúť poľnohospodárom na intervencie a osobitné opatrenia uvedené v prvom pododseku tohto odseku presahujúce 2 000 EUR za príslušný kalendárny rok. Na účely tohto pododseku sa mutatis mutandis uplatňuje článok 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Do 30. júna kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje miera úpravy, prijme Komisia vykonávacie akty stanovujúce mieru úpravy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

2.   Komisia môže do 1. decembra kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahuje miera úpravy, na základe nových informácií prijať vykonávacie akty, ktorými sa prispôsobuje miera úpravy stanovená v súlade s odsekom 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

3.   Ak sa uplatnila finančná disciplína, rozpočtové prostriedky prenesené v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa použijú na financovanie výdavkov podľa článku 5 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia v rozsahu potrebnom na zabránenie opakovanému uplatneniu finančnej disciplíny.

Ak rozpočtové prostriedky, ktoré sa majú preniesť v súlade s prvým pododsekom, zostávajú dostupné a celková suma neviazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na refundáciu, predstavuje najmenej 0,2 % ročného stropu výdavkov EPZF, Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví sumy neviazaných rozpočtových prostriedkov na členský štát, ktoré sa majú refundovať konečným prijímateľom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

4.   Členské štáty konečným prijímateľom refundujú sumy, ktoré stanovila Komisia v súlade s odsekom 3 druhým pododsekom , na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií. Členské štáty môžu uplatniť minimálnu prahovú hodnotu súm na refundáciu na konečného prijímateľa. Uvedená refundácia sa vzťahuje len na konečných prijímateľov v tých členských štátoch, kde sa v predchádzajúcom finančnom roku uplatňovala finančná disciplína.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie koherentného uplatňovania finančnej disciplíny v členských štátoch a ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá výpočtu finančnej disciplíny, ktorú majú členské štáty uplatňovať na poľnohospodárov.

Článok 18

Postup rozpočtovej disciplíny

1.   Ak pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N existuje riziko, že v prípade rozpočtového roka N dôjde k prekročeniu sumy uvedenej v článku 14 tohto nariadenia, Komisia navrhne opatrenia potrebné na dodržanie tejto sumy. Uvedené opatrenia prijme Európsky parlament a Rada, ak je právnym základom príslušného opatrenia článok 43 ods. 2 ZFEÚ, alebo Rada, ak je právnym základom príslušného opatrenia článok 43 ods. 3 ZFEÚ.

2.   Kedykoľvek, keď sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia sumy uvedenej v článku 14 tohto nariadenia a že nemôže prijať primerané opatrenia na nápravu danej situácie, navrhne iné opatrenia na zabezpečenie dodržania predmetnej sumy. Uvedené opatrenia prijme Európsky parlament a Rada, ak je právnym základom príslušného opatrenia článok 43 ods. 2 ZFEÚ, alebo Rada, ak je právnym základom príslušného opatrenia článok 43 ods. 3 ZFEÚ.

3.   Ak na konci rozpočtového roka N žiadosti členských štátov o refundáciu prekračujú alebo pravdepodobne prekročia sumu uvedenú v článku 14, Komisia:

a)

posúdi žiadosti predložené členskými štátmi pro rata k disponibilnému rozpočtu a prijme vykonávacie akty, ktorými sa predbežne stanoví výška platieb za príslušný mesiac;

b)

najneskôr k 28. februáru rozpočtového roka N+1 určí situáciu všetkých členských štátov, pokiaľ ide o financovanie Úniou za rozpočtový rok N;

c)

prijme vykonávacie akty stanovujúce celkovú výšku financovania Úniou rozčleneného podľa členských štátov na základe jednotnej miery financovania Úniou, a to vzhľadom na sumu, ktorá bola k dispozícii na mesačné platby;

d)

najneskôr pri vyplácaní mesačných platieb za mesiac marec rozpočtového roku N+1 zrealizuje všetky kompenzácie, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s členskými štátmi.

Vykonávacie akty stanovené v prvom pododseku písm. a) a c) tohto odseku sa prijmú v súlade s konzultačným poupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Článok 19

Systém včasného varovania a monitorovania

S cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k prekročeniu rozpočtového stropu uvedeného v článku 14, Komisia zavedie mesačný systém včasného varovania a monitorovania v súvislosti s výdavkami EPZF.

Na tento účel Komisia na začiatku každého rozpočtového roka určí profily mesačných výdavkov, ktoré podľa potreby vychádzajú z priemerných mesačných výdavkov za predchádzajúce tri roky.

Komisia pravidelne predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá je venovaná preskúmaniu vývoja vynaložených výdavkov vo vzťahu k predmetným profilom a ktorá obsahuje posúdenie predpokladaného plnenia v aktuálnom rozpočtovom roku.

Oddiel 2

Financovanie výdavkov

Článok 20

Mesačné platby

1.   Komisia poskytuje členským štátom rozpočtové prostriedky potrebné na financovanie výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2 vo forme mesačných platieb na základe výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami počas referenčného obdobia.

2.   Až kým Komisia neprevedie mesačné platby, členské štáty mobilizujú zdroje potrebné na vynaloženie výdavkov podľa potrieb svojich akreditovaných platobných agentúr.

Článok 21

Postup vyplácania mesačných platieb

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 53, 54 a 55, vykonáva Komisia mesačné platby na úhradu výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami v priebehu referenčného mesiaca.

2.   Mesačné platby sa vyplácajú každému členskému štátu najneskôr k tretiemu pracovnému dňu druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa výdavky vynaložili, pričom sa zohľadňujú zníženia alebo pozastavenia platieb uplatňované podľa článkov 39 až 42 alebo akékoľvek iné opravy. Výdavky vynaložené členskými štátmi od 1. do 15. októbra sa považujú za výdavky vynaložené v mesiaci október. Výdavky vynaložené od 16. do 31. októbra sa považujú za výdavky vynaložené v mesiaci november.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa určujú mesačné platby, ktoré vypláca na základe vyhlásenia o výdavkoch predkladaného členskými štátmi a informácií poskytnutých v súlade s článkom 90 ods. 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 103.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa určujú doplnkové platby alebo odpočty upravujúce platby uskutočnené v súlade s odsekom 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 103.

5.   Komisia bezodkladne informuje členský štát o každom prekročení finančných stropov z jeho strany.

Článok 22

Administratívne náklady a náklady na zamestnancov

Z EPZF sa nehradia výdavky týkajúce sa administratívnych nákladov a nákladov na zamestnancov vynaložené členskými štátmi a prijímateľmi pomoci z EPZF.

Článok 23

Výdavky na verejnú intervenciu

1.   Ak v rámci spoločnej organizácie trhov nie je určená suma na jednotku v súvislosti s verejnou intervenciou, príslušné opatrenie sa financuje z EPZF na základe jednotných štandardných súm, najmä pokiaľ ide o finančné prostriedky pochádzajúce z členských štátov a použité na nákup výrobkov, na materiálové operácie vyplývajúce zo skladovania a v prípade potreby aj na spracovanie výrobkov oprávnených na verejnú intervenciu, ktoré sú uvedené v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa:

a)

druhu opatrení, ktoré sú oprávnené na financovanie Úniou, a podmienok ich refundácie;

b)

podmienok oprávnenosti a spôsobov výpočtu na základe informácií skutočne zaznamenaných platobnými agentúrami, na základe paušálnych sadzieb určených Komisiou, alebo na základe paušálnych či nepaušálnych súm, ktoré sú stanovené v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva v špecifických sektoroch;

c)

ohodnotenia operácií v súvislosti s verejnou intervenciou, opatrení, ktoré je potrebné prijať v prípade strát alebo škôd na výrobkoch v rámci verejnej intervencie, a stanovenia súm, ktoré sa majú financovať.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa určia sumy uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Článok 24

Získavanie satelitných údajov

Komisia a členské štáty sa v súlade so špecifikáciami, ktoré vypracuje každý členský štát, dohodnú na zozname satelitných údajov potrebných na účely fungovania systému monitorovania plôch uvedeného v článku 66 ods. 1 písm. c).

Komisia v súlade s článkom 7 písm. b) poskytuje uvedené satelitné údaje bezplatne orgánom zodpovedným za systém monitorovania plôch alebo poskytovateľom služieb, ktoré tieto orgány poverili ich zastupovaním.

Komisia zostáva vlastníkom satelitných údajov .

Komisia môže vykonávaním úloh týkajúcich sa techník alebo pracovných metód v súvislosti so systémom monitorovania plôch uvedeným v článku 66 ods. 1 písm. c) poveriť špecializované orgány.

Článok 25

Monitorovanie poľnohospodárskych zdrojov

1.   Cieľom akcií financovaných podľa článku 7 písm. c) je poskytnúť Komisii prostriedky na účely:

a)

riadenia poľnohospodárskych trhov Únie v globálnom kontexte;

b)

zabezpečenia agroekonomického a agroenvironmentálno-klimatického monitorovania využívania poľnohospodárskej pôdy a zmien využívania poľnohospodárskej pôdy, a to aj v agrolesníctve, ako aj monitorovania stavu pôdy, plodín, poľnohospodárskej krajiny a poľnohospodárskej pôdy s cieľom umožniť vykonávanie odhadov, najmä v súvislosti s výnosmi a poľnohospodárskou produkciou a poľnohospodárskymi vplyvmi spojenými s mimoriadnymi okolnosťami, a s cieľom umožniť posúdenie odolnosti poľnohospodárskych systémov a pokroku v dosahovaní príslušných cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja;

c)

spoločného prístupu k odhadom uvedeným v písmene b) v medzinárodnom kontexte, napríklad v rámci iniciatív koordinovaných organizáciami Organizácie Spojených národov, a to vrátane vytvárania inventúr skleníkových plynov v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, alebo inými medzinárodnými agentúrami;

d)

príspevku k osobitným opatreniam na zvýšenie transparentnosti svetových trhov so zreteľom na ciele a záväzky Únie;

e)

zabezpečenia technologického monitorovania agrometeorologického systému.

2.   Podľa článku 7 písm. c) Komisia financuje akcie týkajúce sa:

a)

zberu alebo nákupu údajov potrebných na vykonávanie a monitorovanie SPP vrátane satelitných, geopriestorových a meteorologických údajov;

b)

vytvorenia infraštruktúry priestorových údajov a webového sídla;

c)

vykonávania špecifických štúdií týkajúcich sa klimatických podmienok;

d)

diaľkového snímania používaného pri monitorovaní zmien vo využívaní poľnohospodárskej pôdy a zdravia pôdy a

e)

aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických modelov.

V prípade potreby sa uvedené akcie uskutočnia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou, Spoločným výskumným centrom, národnými laboratóriami a orgánmi alebo s účasťou súkromného sektora.

Článok 26

Vykonávacie právomoci týkajúce sa článkov 24 a 25

Komisia môže prijímať vykonávacie akty stanovujúce:

a)

pravidlá týkajúce sa financovania podľa článku 7 písm. b) a c) ;

b)

postup, na základe ktorého sa majú vykonávať opatrenia uvedené v článkoch 24 a 25 s cieľom splniť stanovené ciele;

c)

rámec vzťahujúci sa na získavanie, skvalitňovanie a využívanie satelitných a meteorologických údajov, ako aj uplatniteľné lehoty.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

KAPITOLA II

EPFRV

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa EPFRV

Článok 27

Ustanovenia vzťahujúce sa na všetky platby

1.   Platby príspevku z EPFRV zo strany Komisie podľa článku 6 nesmú prekročiť rozpočtové záväzky.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 34 ods. 1, sa uvedené platby pripisujú k najskoršiemu otvorenému rozpočtovému záväzku.

2.   Uplatňuje sa článok 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Oddiel 2

Financovanie z EPFRV v rámci strategického plánu SPP

Článok 28

Finančný príspevok z EPFRV

Finančný príspevok z EPFRV na výdavky v rámci strategických plánov SPP je stanovený pre každý strategický plán SPP do výšky stropov stanovených právom Únie, ktoré sa týkajú podpory z EPFRV určenej na intervencie v rámci strategického plánu SPP.

Článok 29

Rozpočtové záväzky

1.   Vykonávacie rozhodnutie Komisie o schválení strategického plánu SPP predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 110 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách a po oznámení dotknutému členskému štátu predstavuje právny záväzok v zmysle uvedeného nariadenia. V uvedenom vykonávacom rozhodnutí sa uvádza príspevok na jeden rok.

2.   Rozpočtové záväzky Únie vo vzťahu ku každému strategickému plánu SPP sa realizujú v ročných splátkach v období od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. Odchylne od článku 111 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v prípade každého strategického plánu SPP sa rozpočtové záväzky pre prvú splátku realizujú po tom, čo Komisia schváli tento strategický plán SPP a oznámi to dotknutému členskému štátu. Rozpočtové záväzky pre nasledujúce splátky realizuje Komisia každý rok pred 1. májom na základe vykonávacieho rozhodnutia uvedeného v odseku 1 tohto článku s výnimkou prípadov, v ktorých sa uplatňuje článok 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Oddiel 3

Finančný príspevok na intervencie v záujme rozvoja vidieka

Článok 30

Ustanovenia vzťahujúce sa na platby na intervencie v záujme rozvoja vidieka

1.   Rozpočtové prostriedky potrebné na financovanie výdavkov uvedených v článku 6 sú k dispozícii členským štátom vo forme predbežného financovania, priebežných platieb a platieb zostatku, ako je opísané v tomto oddiele.

2.   Kumulovaný súčet platieb v rámci predbežného financovania a priebežných platieb nesmie prekročiť 95 % príspevku z EPFRV na každý strategický plán SPP.

Keď sa dosiahne strop 95 %, členské štáty naďalej predkladajú Komisii žiadosti o platby.

Článok 31

Predbežné financovanie

1.   Po prijatí svojho vykonávajúceho rozhodnutia o schválení strategického plánu SPP vyplatí Komisia členskému štátu počiatočnú sumu predbežného financovania na celé obdobie trvania strategického plánu SPP. Táto počiatočná suma predbežného financovania sa vyplatí v splátkach takto:

a)

v roku 2023: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP;

b)

v roku 2024: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP;

c)

v roku 2025: 1 % sumy podpory z EPFRV na celé obdobie trvania strategického plánu SPP.

Ak sa strategický plán SPP schváli v roku 2024 alebo neskôr, splátky z predchádzajúcich rokov sa vyplatia bezodkladne po takomto schválení.

2.   Celková suma vyplatená v rámci predbežného financovania sa Komisii refunduje, ak sa nevynaložili žiadne výdavky a ak sa v lehote 24 mesiacov odo dňa, keď Komisia vyplatí prvú splátku predbežného financovania, nezašle vyhlásenie o výdavkoch v súvislosti so strategickým plánom SPP. Uvedené platby predbežného financovania sa započítajú voči najskorším deklarovaným výdavkom v rámci strategického plánu SPP.

3.   Ak bol uskutočnený prevod do EPFRV alebo z neho v súlade s článkom 103 nariadenia (EÚ) 2021/2115, nevyplatia sa ani sa nebudú vymáhať žiadne ďalšie platby predbežného financovania.

4.   Úroky vzniknuté z platieb predbežného financovania sa použijú na dotknutý strategický plán SPP a odpočítajú sa zo sumy verejných výdavkov uvedených v konečnom vyhlásení o výdavkoch.

5.   Celková suma platieb predbežného financovania zúčtuje v súlade s postupom uvedeným v článku 53 pred uzavretím strategického plánu SPP.

Článok 32

Priebežné platby

1.   Priebežné platby sa vyplácajú pre každý strategický plán SPP. Vypočítajú sa tak, že na verejné výdavky vynaložené na každý typ intervencie s výnimkou platieb vykonaných z dodatočného národného financovania, ako sa uvádza v článku 115 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/2115, sa uplatní miera príspevku podľa článku 91 uvedeného nariadenia.

Priebežné platby zahŕňajú aj sumy uvedené v článku 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

2.   V závislosti od dostupnosti prostriedkov vypláca Komisia priebežné platby s cieľom refundovať výdavky vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami pri vykonávaní strategických plánov SPP, pričom zohľadňuje zníženia alebo pozastavenia platieb uplatnené podľa článkov 39 až 42.

3.   Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060, vyhlásenie o výdavkoch zahŕňa celkové sumy, ktoré riadiaci orgán poskytol konečným príjemcom alebo v ich prospech, alebo ak ide o záruky, ktoré vyčlenil na záručné zmluvy, ako sa uvádza v článku 80 ods. 5 prvom pododseku písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2021/2115.

4.   Ak sa finančné nástroje implementujú v súlade s článkom 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060, vyhlásenie o výdavkoch, ktoré zahŕňa výdavky na finančné nástroje, sa predkladá v súlade s týmito podmienkami:

a)

suma uvedená v prvom vyhlásení o výdavkoch už bola vyplatená do finančného nástroja a môže dosahovať výšku najviac 30 % celkovej sumy oprávnených verejných výdavkov vyčlenených na finančné nástroje podľa príslušnej dohody o financovaní;

b)

suma uvedená v nasledujúcich vyhláseniach o výdavkoch predložených počas obdobia oprávnenosti vymedzeného v článku 86 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115 zahŕňa oprávnené výdavky uvedené v článku 80 ods. 5 uvedeného nariadenia.

5.   Sumy vyplatené v súlade s odsekom 4 písm. a) tohto článku sa považujú za preddavky na účely článku 37 ods. 2. Suma uvedená v prvom vyhlásení o výdavkoch, ako sa uvádza v odseku 4 písm. a) tohto článku, sa odpíše z účtov Komisie najneskôr v ročných účtoch za posledný rok vykonávania príslušného strategického plánu SPP.

6.   Každú priebežnú platbu Komisia vyplatí s prihliadnutím na splnenie týchto požiadaviek:

a)

zaslanie vyhlásenia o výdavkoch podpísaného akreditovanou platobnou agentúrou Komisii v súlade s článkom 90 ods. 1 písm. c);

b)

neprekročenie celkovej výšky príspevku z EPFRV na každý typ intervencie počas celého obdobia, na ktoré sa vzťahuje dotknutý strategický plán SPP;

c)

zaslanie dokumentov Komisii, ktoré sa majú predložiť v súlade s článkom 9 ods. 3 a článkom 12 ods. 2.

7.   Ak nie je splnená niektorá z požiadaviek stanovených v odseku 6, Komisia bezodkladne informuje akreditovanú platobnú agentúru alebo koordinačný orgán, ak bol takýto orgán určený. Ak nie je splnená žiadna z požiadaviek stanovených v odseku 6 písm. a) alebo c), vyhlásenie o výdavkoch sa považuje za neprípustné.

8.   Bez toho, aby boli dotknuté články 53, 54 a 55, Komisia vyplatí priebežné platby do 45 dní od zaevidovania vyhlásenia o výdavkoch, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v odseku 6 tohto článku.

9.   Akreditované platobné agentúry vypracúvajú priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú strategických plánov SPP, a zašlú ich Komisii buď priamo, alebo prostredníctvom koordinačného orgánu, ak bol takýto orgán určený, v rámci lehôt, ktoré stanoví Komisia. Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú uvedené lehoty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Vyhlásenia o výdavkoch sa vzťahujú na výdavky, ktoré vynaložili platobné agentúry počas každého dotknutého obdobia. Vzťahujú sa aj na sumy uvedené v článku 94 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115. Ak však výdavky uvedené v článku 86 ods. 3 uvedeného nariadenia nemožno Komisii deklarovať v dotknutom období, pretože Komisia zatiaľ neschválila zmenu strategického plánu SPP v súlade s článkom 119 ods. 10 uvedeného nariadenia, možno tieto výdavky deklarovať v nasledujúcich obdobiach.

Priebežné vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú výdavkov vynaložených od 16. októbra, sa zahrnú do rozpočtu nasledujúceho roka.

10.   Ak povoľujúci úradník vymenovaný subdelegovaním vyžaduje ďalšie overovanie z dôvodu neúplnoi alebo nejasnosti poskytnutých informácií alebo na základe rozporov, rozdielov vo výklade alebo akýchkoľvek ďalších nezrovnalostí týkajúcich sa vyhlásenia o výdavkoch za určité referenčné obdobie, najmä v dôsledku skutočnosti, že sa neposkytli informácie požadované podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115 a aktov Komisie prijatých podľa uvedeného nariadenia, dotknutý členský štát na žiadosť povoľujúceho úradníka vymenovaného subdelegovaním poskytne doplňujúce informácie v lehote stanovenej v uvedenej žiadosti podľa závažnosti problému.

Plynutie lehoty na priebežné platby, stanovenej v odseku 8, možno prerušiť v prípade celej sumy, ktorá je predmetom žiadosti o platbu, alebo jej časti, a to na obdobie najviac šiestich mesiacov odo dňa zaslania žiadosti o informácie až do doručenia požadovaných informácií, ak sa považujú za uspokojivé. Členský štát môže súhlasiť s predĺžením obdobia prerušenia o ďalšie obdobie troch mesiacov.

Ak dotknutý členský štát nevyhovie žiadosti o doplňujúce informácie v lehote stanovenej v uvedenej žiadosti, alebo ak sa jeho odpoveď nepovažuje za uspokojivú alebo z nej vyplýva, že neboli dodržané uplatniteľné pravidlá alebo že finančné prostriedky Únie sa použili nesprávne, Komisia môže pozastaviť alebo znížiť platby v súlade s článkami 39 až 42.

Článok 33

Platba zostatku a uzavretie intervencií v záujme rozvoja vidieka v strategickom pláne SPP

1.   Po prijatí poslednej výročnej správy o výkonnosti týkajúcej sa vykonávania strategického plánu SPP Komisia vyplatí zostatok s prihliadnutím na disponibilitu prostriedkov, a to na základe platného finančného plánu na úrovni typov intervencie EPFRV, ročných účtov za posledný rok vykonávania strategického plánu SPP a na základe príslušného rozhodnutia o schválení účtov. Uvedené účty sa predložia Komisii najneskôr do šiestich mesiacov od konečného termínu oprávnenosti výdavkov stanoveného v článku 86 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a zahŕňajú výdavky, ktoré platobná agentúra vynaložila do poslednému termínu oprávnenosti výdavkov.

2.   Zostatok sa vypláca najneskôr šesť mesiacov od dátumu, keď Komisia uzná informácie a dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku za prípustné a po schválení posledného súboru ročných účtov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 34 ods. 5, Komisia do šiestich mesiacov zruší viazanosť súm, ktoré po vyplatení zostatku zostali viazané.

3.   Ak Komisia nedostane poslednú výročnú správu o výkonnosti a dokumenty potrebné na schválenie ročných účtov za posledný rok vykonávania strategického plánu SPP v lehote stanovenej v odseku 1 tohto článku, viazanosť zostatku sa automaticky zruší v súlade s článkom 34.

Článok 34

Automatické zrušenie viazanosti v prípade strategických plánov SPP

1.   Komisia automaticky zruší viazanosť ktorejkoľvek časti rozpočtového záväzku na intervencie v záujme rozvoja vidieka v rámci strategického plánu SPP, ktorá sa nepoužila na predbežné financovanie ani na priebežné platby, alebo v súvislosti s ktorou Komisia nedostala vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 32 ods. 6 písm. a) a c) a týkajúce sa výdavkov vynaložených do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

2.   Automaticky sa zruší viazanosť tej časti rozpočtových záväzkov, ktorá je ešte otvorená k poslednému dátumu oprávnenosti výdavkov podľa článku 86 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115 a v súvislosti s ktorou nebolo predložené vyhlásenie o výdavkoch do šiestich mesiacov po uvedenom dátume.

3.   V prípade súdneho konania alebo odvolania v rámci správneho konania s odkladným účinkom sa lehota na automatické zrušenie viazanosti uvedená v odseku 1 alebo 2 v súvislosti so sumou zodpovedajúcou dotknutým operáciám preruší počas trvania uvedeného konania alebo odvolania v rámci správneho konania pod podmienkou, že Komisia dostane od členského štátu odôvodnené oznámenie do 31. januára roku N+3.

4.   Pri výpočte automatického zrušenia viazanosti sa nezohľadňuje:

a)

časť rozpočtových záväzkov, ktorá bola predmetom vyhlásenia o výdavkoch, ale ktorej refundáciu Komisia znížila alebo pozastavila 31. decembra roku N+2;

b)

časť rozpočtových záväzkov, ktorú platobná agentúra nemohla vyplatiť z dôvodu vyššej moci s vážnym dosahom na vykonávanie strategického plánu SPP; vnútroštátne orgány, ktoré uvádzajú ako dôvod vyššiu moc, musia preukázať jej priame následky na vykonávanie všetkých intervencií v záujme rozvoja vidieka v rámci strategického plánu SPP alebo niektorých z nich.

Členské štáty do 31. januára každého roka zašlú Komisii informácie o výnimkách uvedených v prvom pododseku, ktoré sa týkajú súm deklarovaných do konca predchádzajúceho roka.

5.   Komisia včas informuje členské štáty, ak existuje riziko automatického zrušenia viazanosti. Informuje ich o príslušnej sume vyplývajúcej z informácií, ktoré má k dispozícii. Členské štáty majú od dátumu prijatia tejto informácie dva mesiace na to, aby dotknutú sumu odsúhlasili alebo predložili svoje pripomienky. Komisia vykoná automatické zrušenie viazanosti najneskôr deväť mesiacov po uplynutí poslednej lehoty uvedenej v odsekoch 1, 2 a 3.

6.   V prípade automatického zrušenia viazanosti sa príspevok z EPFRV na príslušný strategický plán SPP na daný rok zníži o sumu, ktorej viazanosť sa automaticky zrušila. Dotknutý členský štát vypracuje revidovaný finančný plán, v ktorom zníženie pomoci prerozdelí medzi typy intervencie, a predloží ho na schválenie Komisii. Ak tak členský štát neurobí, Komisia úmerne zníži sumy alokované na každý typ intervencie.

KAPITOLA III

Spoločné ustanovenia

Článok 35

Poľnohospodársky finančný rok

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia o vyhláseniach o výdavkoch a príjmoch, ktoré sa týkajú verejnej intervencie a ktoré ustanovila Komisia podľa článku 47 ods. 2 prvého pododseku písm. a), sa finančný rok vzťahuje na vyplatené výdavky a získané príjmy, ktoré platobné agentúry zaúčtovali do EPZF a EPFRV za finančný rok N začínajúci 16. októbra roku N-1 a končiaci 15. októbra roku N.

Článok 36

Predchádzanie dvojitému financovaniu

Členské štáty zabezpečia, aby výdavky financované z EPZF alebo EPFRV neboli predmetom žiadneho iného financovania z rozpočtu Únie.

V rámci EPFRV sa na operáciu môžu vzťahovať rôzne formy podpory zo strategického plánu SPP a z iných fondov uvedených v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060 alebo z iných nástrojov Únie, len ak celková kumulovaná výška pomoci poskytnutá prostredníctvom rôznych foriem podpory neprekročí maximálnu intenzitu pomoci ani výšku pomoci uplatniteľnú na tento typ intervencie podľa hlavy III nariadenia (EÚ) 2021/2115. V takýchto prípadoch členské štáty Komisii nedeklarujú tie isté výdavky na podporu:

a)

z iného fondu uvedeného v článku 1 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060 alebo z iného nástroja Únie; alebo

b)

z toho istého strategického plánu SPP.

Suma výdavkov, ktorá sa má zahrnúť do vyhlásenia o výdavkoch, sa môže vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentom, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory.

Článok 37

Oprávnenosť výdavkov vynaložených platobnými agentúrami

1.   Výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 môžu byť financované Úniou, len ak boli vynaložené akreditovanými platobnými agentúrami a ak:

a)

boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie alebo;

b)

pokiaľ ide o typy intervencie uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115:

i)

zodpovedá im príslušný vykázaný výstup, a

ii)

boli vynaložené v súlade s uplatniteľnými systémami správy a riadenia, ktoré sa nevzťahujú na podmienky oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov, stanovené v príslušnom strategickom pláne SPP.

2.   Odsek 1 písm. b) bod i) sa neuplatňuje na preddavky vyplatené prijímateľom podľa typov intervencie uvedených v nariadení (EÚ) 2021/2115.

Článok 38

Dodržiavanie termínov platieb

1.   Ak sa v práve Únie stanovujú termíny platieb, žiadna platba, ktorú platobná agentúra uhrádza prijímateľovi pred najskorším možným dátumom platby alebo po poslednom možnom dátume platby, nie je oprávnená na financovanie Úniou.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa okolností a podmienok, za ktorých možno platby uvedené v odseku 1 tohto článku považovať za oprávnené, a to so zreteľom na zásadu proporcionality.

Článok 39

Zníženie mesačných a priebežných platieb

1.   Ak Komisia z vyhlásenia o výdavkoch alebo z informácií, vyhlásení a dokumentov uvedených v článku 90 zistí, že boli prekročené finančné stropy stanovené v práve Únie, Komisia v rámci vykonávacích aktov o mesačných platbách uvedených v článku 21 ods. 3 alebo v rámci priebežných platieb uvedených v článku 32 zníži dotknutému členskému štátu mesačné alebo priebežné platby.

2.   Ak Komisia z vyhlásenia o výdavkoch alebo z informácií, vyhlásení a dokumentov uvedených v článku 90 zistí, že neboli dodržané termíny platieb uvedené v článku 38, informuje o tom dotknutý členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky v lehote minimálne 30 dní. Ak členský štát nepredloží svoje pripomienky v uvedenej lehote, alebo ak Komisia dospeje k záveru, že poskytnutá odpoveď je zjavne nedostatočná, môže Komisia v rámci vykonávacích aktov o mesačných platbách uvedených v článku 21 ods. 3 alebo v rámci priebežných platieb uvedených v článku 32 znížiť dotknutému členskému štátu mesačné alebo priebežné platby.

3.   Zníženia podľa tohto článku sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý článok 53.

4.   Komisia môže v záujme riadneho fungovania mechanizmu stanoveného v článku 38 prijať vykonávacie akty stanovujúce ďalšie pravidlá pre postupy a iné praktické opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 40

Pozastavenie platieb v súvislosti s výročným schvaľovaním účtov

1.   Ak členské štáty nepredložia dokumenty uvedené v článku 9 ods. 3 a v článku 12 ods. 2 do termínov stanovených v článku 9 ods. 3, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastaví celková suma mesačných platieb uvedených v článku 21 ods. 3. Komisia refunduje pozastavené sumy, keď od dotknutého členského štátu dostane chýbajúce dokumenty, a to za predpokladu, že dátum ich doručenia nie je neskorší než šesť mesiacov po dotknutom termíne.

Pokiaľ ide o priebežné platby uvedené v článku 32, vyhlásenia o výdavkoch sa v súlade s odsekom 7 uvedeného článku považujú za neprípustné.

2.   Ak v rámci výročného schvaľovania výkonnosti uvedeného v článku 54 Komisia zistí, že rozdiel medzi deklarovanými výdavkami a sumou zodpovedajúcou príslušnému vykázanému výstupu je viac ako 50 % a členský štát nedokáže poskytnúť riadne odôvodnenie, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa pozastavia mesačné platby uvedené v článku 21 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 32.

Pozastavenie sa uplatní na príslušné výdavky týkajúce sa intervencií, ktoré boli predmetom zníženia uvedeného v článku 54 ods. 2, a suma, ktorá sa má pozastaviť, nepresiahne percento zodpovedajúce zníženiu uplatnenému v súlade s článkom 54 ods. 2. Pozastavené sumy Komisia členským štátom refunduje alebo trvale zníži najneskôr prostredníctvom vykonávacieho aktu uvedeného v článku 54 týkajúceho sa roku, za ktorý boli platby pozastavené. Ak však členské štáty preukážu, že boli prijaté potrebné nápravné opatrenia, Komisia môže pozastavenie zrušiť skôr v samostatnom vykonávacom akte.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa miery pozastavenia platieb.

4.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Komisia pred prijatím vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 a v odseku 2 prvom pododseku tohto článku informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.

5.   Vykonávacie akty prijaté podľa tohto článku sa zohľadnia vo vykonávacích aktoch určujúcich mesačné platby uvedené v článku 21 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 32.

Článok 41

Pozastavenie platieb v súvislosti s viacročným monitorovaním výkonnosti

1.   Ak Komisia v súlade s článkom 135 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2021/2115 požiada dotknutý členský štát, aby predložil akčný plán, tento členský štát po konzultácii s Komisiou vypracuje takýto akčný plán. Do akčného plánu sa zahrnú zamýšľané nápravné opatrenia a jasné ukazovatele pokroku a časový rámec, počas ktorého sa má pokrok dosiahnuť. Uvedený časový rámec môže presiahnuť jeden finančný rok.

Dotknutý členský štát reaguje do dvoch mesiacov od žiadosti Komisie o akčný plán.

V prípade potreby Komisia do dvoch mesiacov od prijatia akčného plánu od dotknutého členského štátu písomne oznámi tomuto členskému štátu svoje námietky voči predloženému akčnému plánu a požiada o jeho úpravu. Dotknutý členský štát plní akčný plán, ktorý Komisia akceptovala, ako aj časový rámec na jeho vykonanie.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá týkajúce sa štruktúry akčných plánov a postupu ich zostavovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

2.   Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1 tohto článku, alebo ak je tento akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie, alebo ak nebol upravený v súlade s písomnou žiadosťou Komisie stanovenou v uvedenom odseku, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 21 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 32.

Odchylne od prvého pododseku tohto odseku žiadosť Komisie o akčný plán na finančný rok 2025 nesmie viesť k pozaaveniu platieb pred preskúmaním výkonnosti za finančný rok 2026, ako sa stanovuje v článku 135 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Pozastavenie platieb uvedené v prvom pododseku sa uplatňuje v súlade so zásadou proporcionality s ohľadom na príslušné výdavky týkajúce sa intervencií, ktoré mali byť zahrnuté do uvedeného akčného plánu.

Komisia refunduje pozastavené sumy, ak sa na základe preskúmania výkonnosti uvedeného v článku 135 nariadenia (EÚ) 2021/2115 alebo na základe dobrovoľného oznámenia dotknutého členského štátu v priebehu finančného roka o pokroku akčného plánu a nápravných opatrení prijatých na odstránenie nedostatku dosiahol uspokojivý pokrok smerom k dosiahnutiu cieľových hodnôt.

Ak sa situácia nenapraví do konca dvanásteho mesiaca nasledujúceho po pozastavení platieb, Komisia môže prijať vykonávací akt, ktorým sa dotknutému členskému štátu zníži pozastavená suma s konečnou platnosťou.

Vykonávacie akty stanovené v tomto odseku sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Komisia pred prijatím takýchto vykonávacích aktov informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a požiada ho o odpoveď v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa miery a trvania pozastavenia platieb a podmienok refundácie alebo zníženia uvedených súm so zreteľom na viacročné monitorovanie výkonnosti.

Článok 42

Pozastavenie platieb v súvislosti s nedostatkami v systémoch správy a riadenia

1.   V prípade závažných nedostatkov v riadnom fungovaní systémov správy a riadenia požiada Komisia v prípade potreby dotknutý členský štát, aby predložil akčný plán vrátane potrebných nápravných opatrení a jasných ukazovateľov pokroku. Uvedený akčný plán sa vypracuje po konzultácii s Komisiou. Dotknutý členský štát reaguje do dvoch mesiacov od žiadosti Komisie s cieľom posúdiť, či je akčný plán potrebný.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa štruktúry akčných plánov a postupu ich zostavovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

2.   Ak členský štát nepredloží alebo nevykoná akčný plán uvedený v odseku 1 tohto článku, alebo ak je tento akčný plán zjavne nedostatočný na nápravu situácie, alebo ak nebol vykonaný v súlade s písomnou žiadosťou Komisie stanovenou v uvedenom odseku, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými pozastaví mesačné platby uvedené v článku 21 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 32.

Pozastavenie sa uplatňuje v súlade so zásadou proporcionality na príslušné výdavky vynaložené členským štátom, v ktorom sa vyskytli nedostatky, a to počas obdobia, ktoré sa stanoví vo vykonávacích aktoch uvedených v prvom pododseku tohto odseku a ktoré neprekročí 12 mesiacov. Ak sú podmienky na pozastavenie naďalej splnené, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými predĺži uvedené obdobie o ďalšie obdobia nepresahujúce spolu 12 mesiacov. Pozastavené sumy sa zohľadnia pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v článku 55.

3.   Vykonávacie akty stanovené v odseku 2 sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Komisia pred prijatím takýchto vykonávacích aktov informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a požiada ho o odpoveď v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.

4.   Vykonávacie akty prijaté podľa odseku 2 tohto článku sa zohľadnia vo vykonávacích aktoch určujúcich mesačné platby uvedené v článku 21 ods. 3 alebo priebežné platby uvedené v článku 32.

Článok 43

Vedenie samostatných účtov

1.   Každá platobná agentúra vedie súbor samostatných účtov pre rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu Únie pre EPZF a EPFRV.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia ďalšie pravidlá týkajúce sa povinnosti stanovenej v tomto článku, ako aj osobitné podmienky vzťahujúce sa na informácie, ktoré sa majú zaznamenať do účtov vedených platobnými agentúrami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 44

Platby prijímateľom

1.   Pokiaľ nie je v práve Únie výslovne stanovené inak, členské štáty zabezpečujú, aby sa platby súvisiace s financovaním stanoveným v tomto nariadení vyplácali prijímateľom v plnej výške.

2.   Členské štáty zabezpečujú, aby sa platby v rámci intervencií a opatrení uvedených v článku 65 ods. 2 uhrádzali najskôr 1. decembra a najneskôr 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

Bez ohľadu na prvý pododsek členské štáty môžu:

a)

pred 1. decembrom, najskôr však od 16. októbra vyplácať preddavky až do výšky 50 % v prípade intervencií vo forme priamych platieb a v prípade opatrení uvedených v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013;

b)

pred 1. decembrom vyplácať preddavky až do výšky 75 % v prípade podpory poskytnutej v rámci intervencií v záujme rozvoja vidieka uvedených v článku 65 ods. 2.

3.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť v rámci intervencií uvedených v článkoch 73 a 77 nariadenia (EÚ) 2021/2115 vyplatiť preddavky až do výšky 50 %.

4.   S cieľom zabezpečiť koherentné a nediskriminačné vyplácanie preddavkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa tento článok mení doplnením pravidiel, ktoré členským štátom umožnia vyplácať preddavky, pokiaľ ide o intervencie uvedené v hlave III kapitole III nariadenia (EÚ) 2021/2115, a pokiaľ ide o opatrenia slúžiace na reguláciu alebo podporu poľnohospodárskych trhov, ktoré sa stanovujú v nariadení (EÚ) č. 1308/2013.

5.   S cieľom zabezpečiť koherentné a nediskriminačné vyplácanie preddavkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa stanovením špecifických podmienok pre vyplácanie preddavkov.

6.   V prípade naliehavej situácie Komisia na žiadosť členského štátu a v medziach článku 11 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách prijme v prípade potreby vykonávacie akty týkajúce sa uplatňovania tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa môžu odchyľovať od odseku 2 tohto článku, avšak len v miere a počas obdobia, ktoré sú na to nevyhnutne potrebné. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 45

Pripísanie príjmov

1.   Za pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa považujú:

a)

pokiaľ ide o výdavky v rámci EPZF aj EPFRV, sumy podľa článkov 38, 54 a 55 tohto nariadenia a článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 uplatniteľné v súlade s článkom 104 tohto nariadenia, a pokiaľ ide o výdavky v rámci EPZF, sumy podľa článkov 53 a 56 tohto nariadenia, ktoré sa majú uhradiť do rozpočtu Únie, a to vrátane úrokov z nich;

b)

sumy zodpovedajúce sankciám uloženým v súlade s článkami 12 a 14 nariadenia (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o výdavky v rámci EPZF;

c)

akékoľvek zábezpeky, kaucie alebo záruky poskytnuté na základe práva Únie prijatého v rámci SPP, s výnimkou intervencií v záujme rozvoja vidieka, a neskôr prepadnuté; členské štáty si však ponechávajú prepadnuté zábezpeky zložené pri vydávaní vývozných alebo dovozných licencií alebo v rámci verejného obstarávania iba na účely zabezpečenia predloženia serióznych ponúk uchádzačmi;

d)

sumy znížené s konečnou platnosťou v súlade s článkom 41 ods. 2.

2.   Sumy uvedené v odseku 1 sa uhradia do rozpočtu Únie a v prípade opätovného použitia sa použijú výlučne na financovanie výdavkov z EPZF alebo EPFRV.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje mutatis mutandis na pripísané príjmy uvedené v odseku 1.

4.   Pokiaľ ide o EPZF, článok 113 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uplatňuje mutatis mutandis na vedenie účtov pripísaných príjmov uvedených v tomto nariadení.

Článok 46

Informačné opatrenia

1.   Cieľom poskytovania informácií financovaného podľa článku 7 písm. e) je najmä pomôcť vysvetliť, vykonávať a rozvíjať SPP a zvýšiť informovanosť verejnosti o obsahu a cieľoch tejto politiky vrátane jej interakcie s klímou, životným prostredím a dobrými životnými podmienkami zvierat. To sa uskutočňuje s cieľom informovať občanov o výzvach, ktorým čelí poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, informovať poľnohospodárov a spotrebiteľov, prostredníctvom informačných kampaní obnoviť dôveru spotrebiteľov v období po krízach, informovať ostatné strany pôsobiace vo vidieckych oblastiach a podporovať udržateľnejší model poľnohospodárstva Únie, ako aj pomôcť občanom, aby mu porozumeli.

Predmetnými opatreniami sa poskytujú koherentné, objektívne a komplexné informácie v Únii aj mimo nej založené na dôkazoch a vymedzujú sa komunikačné činnosti stanovené vo viacročnom strategickom pláne Komisie pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 môžu pozostávať z:

a)

ročných pracovných programov alebo iných osobitných opatrení podnikaných tretími stranami;

b)

činností vykonávaných na podnet Komisie.

Opatrenia, ktoré sú vyžadované na základe práva, alebo opatrenia, ktoré sú už financované v rámci inej akcie Únie, sú vylúčené.

Pri vykonávaní činností uvedených v prvom pododseku písm. b) môžu Komisii pomáhať externí experti.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii politických priorít Únie, pokiaľ tieto priority súvisia so všeobecnými cieľmi tohto nariadenia.

3.   Komisia raz ročne uverejní výzvu na predkladanie návrhov a dodrží pritom podmienky stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách.

4.   O opatreniach plánovaných a prijatých podľa tohto článku sa musí informovať výbor uvedený v článku 103 ods. 1.

5.   Komisia každé dva roky predkladá správu o vykonávaní tohto článku Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 47

Iné právomoci Komisie týkajúce sa tejto kapitoly

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie o podmienky, za ktorých sa majú kompenzovať určité typy výdavkov a príjmov v rámci EPZF a EPFRV.

Ak do začiatku rozpočtového roka nedošlo k schváleniu rozpočtu Únie, alebo ak celková výška plánovaných záväzkov presahuje prahovú hodnotu stanovenú v článku 11 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102 tohto nariadenia, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa metódy uplatniteľnej na záväzky a vyplatenie súm.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)

financovania a účtovania intervenčných opatrení v podobe verejného skladovania, ako aj ďalších výdavkov financovaných z EPZF a EPFRV;

b)

podmienok vykonávania postupu automatického zrušenia viazanosti.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

KAPITOLA IV

Schvaľovanie účtov

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 48

Prístup jednotného auditu

V súlade s článkom 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách vychádza Komisia z uistenia práce certifikačných orgánov uvedených v článku 12 tohto nariadenia s výnimkou prípadov, ak informovala dotknutý členský štát, že sa za daný finančný rok nemôže spoľahnúť na prácu certifikačného orgánu, pričom túto skutočnosť zohľadní vo svojom posúdení rizika týkajúcom sa potreby auditov zo strany Komisie v danom členskom štáte. Komisia informuje daný členský štát o dôvodoch, pre ktoré sa nemôže spoľahnúť na prácu príslušného certifikačného orgánu.

Článok 49

Kontroly vykonávané Komisiou

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kontroly vykonávané členskými štátmi podľa vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo článku 287 ZFEÚ, akákoľvek kontrola organizovaná na základe článku 322 ZFEÚ alebo na základe nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 alebo článok 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách, Komisia môže v členských štátoch organizovať kontroly, najmä s cieľom overiť, či:

a)

sú administratívne postupy v súlade s pravidlami Únie;

b)

výdavky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 a článku 6 tohto nariadenia a ktoré zodpovedajú intervenciám uvedeným v nariadení (EÚ) 2021/2115, majú zodpovedajúci výstup, ako sa uvádza vo výročnej správe o výkonnosti;

c)

výdavky zodpovedajúce opatreniam stanoveným v nariadeniach (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1144/2014 boli vynaložené a skontrolované v súlade s uplatniteľnými pravidlami Únie;

d)

sa práca certifikačného orgánu vykonáva v súlade s článkom 12 a na účely oddielu 2 tejto kapitoly;

e)

platobná agentúra spĺňa minimálne podmienky akreditácie stanovené v článku 9 ods. 2 a členský štát správne uplatňuje článok 9 ods. 4;

f)

dotknutý členský štát vykonáva strategický plán SPP v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

g)

sa akčné plány uvedené v článku 42 vykonávajú správne.

Osoby splnomocnené Komisiou na vykonávanie kontrol v jej mene alebo zástupcovia Komisie konajúci v rámci právomocí, ktoré im boli zverené, majú prístup k účtovným knihám a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metadát zostavených alebo prijatých a zaznamenaných na elektronických nosičoch, ktoré sa vzťahujú na výdavky financované z EPZF alebo EPFRV.

Právomoc vykonávať kontroly nemá vplyv na uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa niektoré úkony vyhradzujú zástupcom osobitne určeným vo vnútroštátnom práve. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013, sa osoby splnomocnené Komisiou konať v jej mene nezúčastňujú okrem iného na domových prehliadkach ani na úradných vypočutiach osôb na základe práva dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

2.   Komisia o kontrole v dostatočnom predstihu informuje dotknutý členský štát alebo členský štát, na ktorého území sa má kontrola vykonať, pričom prihliada na administratívny vplyv organizácie kontrol na platobné agentúry. Na takejto kontrole sa môžu zúčastniť aj zástupcovia z dotknutého členského štátu.

Na žiadosť Komisie a so súhlasom členského štátu vykonávajú príslušné orgány tohto členského štátu dodatočné kontroly alebo vyšetrovania týkajúce sa operácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Na takýchto kontrolách sa môžu zúčastniť aj zástupcovia Komisie alebo osoby splnomocnené Komisiou konať v jej mene.

Na účely zlepšenia kontrol môže Komisia so súhlasom dotknutých členských štátov vyžadovať v súvislosti s určitými kontrolami alebo vyšetrovaniami pomoc orgánov týchto členských štátov.

Článok 50

Prístup k informáciám

1.   Členské štáty sprístupňujú Komisii všetky informácie potrebné na bezproblémové fungovanie EPZF a EPFRV a prijímajú všetky vhodné opatrenia na uľahčenie kontrol, ktoré Komisia považuje za vhodné v súvislosti s riadením financovania Úniou.

2.   Členské štáty na požiadanie oznámia Komisii zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré prijali na účel vykonávania právnych aktov Únie týkajúcich sa SPP a ktoré majú finančný vplyv na EPZF alebo EPFRV.

3.   Členské štáty sprístupňujú Komisii informácie o nezrovnalostiach v zmysle nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a o iných prípadoch nedodržania podmienok, ktoré stanovili členské štáty vo svojich strategických plánoch SPP, o zistených podozreniach z podvodu a o krokoch podniknutých podľa oddielu 3 tejto kapitoly na vymoženie neoprávnených platieb v súvislosti s uvedenými nezrovnalosťami a podvodmi. Komisia každoročne zhrnie a uverejní uvedené informácie a oznámi ich Európskemu parlamentu.

Článok 51

Prístup k dokumentom

1.   Akreditované platobné agentúry uchovávajú podporné dokumenty týkajúce sa vykonaných platieb a dokumenty týkajúce sa vykonávania kontrol požadovaných podľa práva Únie a sprístupňujú tieto dokumenty a s nimi súvisiace informácie Komisii.

Uvedené dokumenty a informácie sa môžu uchovávať v elektronickej podobe za podmienok, ktoré stanoví Komisia podľa odseku 3.

Ak uvedené dokumenty a informácie uchováva orgán konajúci z poverenia platobnej agentúry a zodpovedný za povoľovanie výdavkov, tento orgán zasiela akreditovanej platobnej agentúre správy o počte vykonaných kontrol, ich obsahu a o opatreniach prijatých s ohľadom na ich výsledky.

2.   Tento článok sa uplatňuje mutatis mutandis na certifikačné orgány.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa podmienok, za ktorých sa dokumenty a informácie uvedené v tomto článku uchovávajú, vrátane ich formy a doby ich uchovávania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 52

Právomoci Komisie týkajúce sa kontrol a dokumentov a informácií a povinnosti v oblasti spolupráce

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktoré sú potrebné na zabezpečenie správneho a účinného uplatňovania ustanovení týkajúcich sa kontrol a prístupu k dokumentom a informáciám uvedených v tejto kapitole a ktorými sa toto nariadenia dopĺňa o osobitné povinnosti, ktoré majú členské štáty splniť podľa tejto kapitoly, a o pravidlá týkajúce sa kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí v zmysle nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a iných prípadov nedodržania podmienok stanovených členskými štátmi v strategických plánoch SPP, ktoré sa majú oznámiť, a pokiaľ ide o údaje, ktoré sa majú v tomto kontexte poskytnúť.

2.   Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa postupov súvisiacich s povinnosťami v oblasti spolupráce, ktoré majú členské štáty dodržiavať pri vykonávaní článkov 49 a 50. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Oddiel 2

Schvaľovanie

Článok 53

Ročné finančné schvaľovanie

1.   Pokiaľ ide o výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6, Komisia do 31. mája roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku a na základe informácií uvedených v článku 9 ods. 3 prvom pododseku písm. a) a d) prijme vykonávacie akty obsahujúce jej rozhodnutie o schválení účtov akreditovaných platobných agentúr. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Uvedené vykonávacie akty sa vzťahujú na úplnosť, presnosť a pravdivosť predložených ročných účtov a nie je nimi dotknutý obsah vykonávacích aktov prijatých neskôr podľa článkov 54 a 55.

2.   Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa opatrení potrebných na účely prijatia a vykonávania vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 vrátane pravidiel týkajúcich sa výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 54

Výročné schvaľovanie výkonnosti

1.   Ak výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a v článku 6 tohto nariadenia, ktoré zodpovedajú intervenciám uvedeným v hlave III nariadenia (EÚ) 2021/2115, nemajú zodpovedajúci výstup, ako sa uvádza vo výročnej správe o výkonnosti uvedenej v článku 9 ods. 3 a článku 10 tohto nariadenia a v článku 134 nariadenia (EÚ) 2021/2115, Komisia pred 15. októbrom roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, o ktoré sa má znížiť financovanie Úniou. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Uvedenými vykonávacími aktmi nie je dotknutý obsah vykonávacích aktov prijatých neskôr podľa článku 55 tohto nariadenia.

2.   Komisia posudzuje sumy, ktoré sa majú znížiť, na základe rozdielu medzi deklarovanými ročnými výdavkami na intervenciu a sumou zodpovedajúcou príslušnému nahlásenému výstupu v súlade so strategickým plánom SPP, pričom sa zohľadnia odôvodnenia, ktoré poskytol členský štát vo výročných správach o výkonnosti v súlade s článkom 134 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

3.   Komisia pred prijatím vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 1 tohto článku poskytne dotknutému členskému štátu možnosť predložiť svoje pripomienky a odôvodniť akékoľvek rozdiely v lehote, ktorá v prípade, že dokumenty uvedené v článku 9 ods. 3, článku 10 a článku 12 ods. 2 boli predložené v termíne, nesmie byť kratšia ako 30 dní.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa kritérií pre odôvodnenia dotknutého členského štátu a metodiky a kritérií uplatnenia znížení.

5.   Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa opatrení potrebných na účely prijatia a vykonávania vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 tohto článku vrátane pravidiel týkajúcich sa výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi a termínov, ktoré sa majú dodržať. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 55

Postup overovania súladu

1.   Ak Komisia zistí, že výdavky uvedené v článku 5 ods. 2 a článku 6 neboli vynaložené v súlade s právom Únie, prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia sumy, ktoré sa majú vylúčiť z financovania Úniou. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 103 ods. 2.

Pokiaľ však ide o typy intervencie uvedené v nariadení (EÚ) 2021/2115, vylúčenia z financovania Úniou uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa uplatňujú len v prípade závažných nedostatkov v riadnom fungovaní systémov správy a riadenia členských štátov.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na prípady nedodržania podmienok oprávnenosti pre jednotlivých prijímateľov stanovených v strategických plánoch SPP a vnútroštátnych predpisoch.

2.   Komisia posudzuje sumy, ktoré sa majú vylúčiť, na základe závažnosti zistených nedostatkov. V tejto súvislosti zohľadní charakter uvedených nedostatkov, ako aj finančnú ujmu spôsobenú Únii.

3.   Pred prijatím vykonávacieho aktu uvedeného v odseku 1 si zistenia Komisie a pripomienky dotknutého členského štátu k týmto zisteniam obe strany vzájomne oznámia v písomnej forme a následne sa pokúsia o dosiahnutie dohody o opatreniach, ktoré sa majú prijať. Dotknutému členskému štátu sa umožní preukázať, že skutočný rozsah nedodržania súladu je menší, než vyplýva z posúdenia Komisie.

Ak sa nedospeje k dohode, dotknutý členský štát môže požiadať o začatie postupu zameraného na zmierenie postojov oboch strán v lehote štyroch mesiacov. Postup vedie zmierovací orgán. Komisii sa predloží správa o výsledku uvedeného postupu. Komisia musí pred rozhodnutím o zamietnutí financovania zohľadniť odporúčania obsiahnuté v tejto správe, a ak sa rozhodne odchýliť od uvedených odporúčaní, uvedie dôvody, ktoré ju k tomu viedli.

4.   Financovanie sa nesmie zamietnuť v prípade:

a)

výdavkov uvedených v článku 5 ods. 2, ktoré sa vynaložili viac ako 24 mesiacov pred tým, než Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich zistení;

b)

výdavkov na viacročné intervencie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 5 ods. 2 alebo do rozsahu pôsobnosti intervencií v záujme rozvoja vidieka uvedených v článku 6, pri ktorých konečný záväzok prijímateľa vznikol viac ako 24 mesiacov pred tým, než Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich zistení;

c)

výdavkov na intervencie v záujme rozvoja vidieka uvedených v článku 6 okrem intervencií uvedených v písmene b) tohto odseku, v prípade ktorých platobná agentúra vykonala platbu alebo prípadne platbu zostatku viac ako 24 mesiacov pred tým, než Komisia písomne oznámila členskému štátu výsledky svojich zistení.

5.   Odsek 4 sa neuplatňuje v prípade:

a)

pomoci, ktorú poskytol členský štát a v súvislosti s ktorou Komisia začala konanie stanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ;

b)

nesplnení povinností, v súvislosti s ktorými Komisia zaslala dotknutému členskému štátu odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 258 ZFEÚ;

c)

nesplnení povinností členských štátov podľa hlavy IV kapitoly III tohto nariadenia pod podmienkou, že Komisia členskému štátu písomne oznámi výsledky svojich zistení do 12 mesiacov po doručení správy členského štátu o výsledkoch jeho kontrol dotknutých výdavkov.

6.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa kritérií a metodiky uplatnenia finančných opráv.

7.   Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa opatrení potrebných na účely prijatia a vykonávania vykonávacích aktov uvedených v odseku 1 tohto článku vrátane pravidiel týkajúcich sa výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj zmierovacieho postupu stanoveného v odseku 3 tohto článku, a zriadenia, úloh, zloženia a organizácie práce zmierovacieho orgánu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Oddiel 3

Sumy vymožené za nedodržanie podmienok

Článok 56

Osobitné ustanovenia pre EPZF

1.   Sumy vymožené členskými štátmi po tom, ako sa prijímatelia dopustili nezrovnalostí a iných prípadov nedodržania podmienok intervencií uvedených v strategických plánoch SPP, a úroky s nimi spojené sa prevedú platobnej agentúre, ktorá ich zaúčtuje ako príjem pripísaný do EPZF v mesiaci reálneho prijatia týchto súm.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môžu členské štáty platobnej agentúre vydať pokyny, aby ako orgán zodpovedný za vymáhanie dlhu odpočítala prijímateľovi všetky jeho nesplatené dlhy z budúcich platieb tomuto prijímateľovi.

3.   Pri pripísaní finančných prostriedkov do rozpočtu Únie podľa odseku 1 si dotknutý členský štát môže ponechať 20 % zodpovedajúcich súm ako paušálne náklady na vymáhanie okrem prípadov nedodržania podmienok, ktoré možno pripísať jeho správnym orgánom alebo iným oficiálnym orgánom tohto členského štátu.

Článok 57

Osobitné ustanovenia pre EPFRV

1.   Ak sa zistia u prijímateľov, a v prípade finančných nástrojov aj osobitných fondov v rámci holdingových fondov alebo konečných príjemcov, nezrovnalosti a iné prípady nedodržania podmienok intervencií v záujme rozvoja vidieka špecifikovaných v strategických plánoch SPP, členské štáty vykonajú finančné úpravy tým, že čiastočne, alebo v odôvodnených prípadoch úplne zrušia príslušné financovanie Úniou. Členské štáty zohľadnia povahu a závažnosť zisteného nedodržania podmienok, ako aj úroveň finančnej straty pre EPFRV.

Zrušené sumy financovania Úniou z EPFRV a vymožené sumy, ako aj súvisiace úroky sa opätovne alokujú na ostatné operácie v záujme rozvoja vidieka v rámci strategických plánov SPP. Členské štáty však môžu opätovne použiť zrušené alebo vymožené finančné prostriedky Únie v celom ich rozsahu iba na operáciu v záujme rozvoja vidieka v rámci ich strategických plánov SPP a nesmú ich opätovne alokovať na operácie v záujme rozvoja vidieka, ktoré boli predmetom finančnej úpravy.

Členské štáty odpočítajú v súlade s týmto článkom všetky sumy, ktoré boli vyplatené neoprávnene v dôsledku existujúcej nezrovnalosti na strane prijímateľa, z akýchkoľvek budúcich platieb platobnej agentúry prijímateľovi.

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku v prípade intervencií v záujme rozvoja vidieka, ktoré dostávajú pomoc z finančných nástrojov uvedených v článku 58 nariadenia (EÚ) 2021/1060, sa príspevok zrušený v dôsledku jednotlivého prípadu nedodržania podmienok môže opätovne použiť v rámci toho istého finančného nástroja za týchto podmienok:

a)

ak sa nedodržanie podmienok, ktoré vedie k zrušeniu príspevku, zistí na úrovni konečného príjemcu, ako je vymedzený v článku 2 bode 18 nariadenia (EÚ) 2021/1060, zrušený príspevok možno opätovne použiť len pre iných konečných príjemcov v rámci toho istého finančného nástroja;

b)

ak sa nedodržanie podmienok, ktoré vedie k zrušeniu príspevku, zistí na úrovni osobitného fondu, ako je vymedzený v článku 2 bode 21 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v rámci holdingového fondu, ako je vymedzený v článku 2 bode 20 uvedeného nariadenia , zrušený príspevok možno opätovne použiť len pre iné osobitné fondy.

Článok 58

Vykonávacie právomoci týkajúce sa možného započítania súm a vzorov oznámení

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa možného započítania súm získaných vymáhaním neoprávnených platieb a vzorov oznámení a informovania, ktoré majú členské štáty uskutočniť vo vzťahu ku Komisii v súvislosti s povinnosťami stanovenými v tomto oddiele. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

HLAVA IV

SYSTÉMY KONTROLY A SANKCIE

KAPITOLA I

Všeobecné pravidlá

Článok 59

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Členské štáty v rámci SPP, rešpektujúc príslušné systémy správy a riadenia, prijímajú všetky zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ako aj všetky ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov Únie vrátane účinného uplatňovania kritérií oprávnenosti výdavkov stanovených v článku 37. Uvedené akty a opatrenia sa týkajú najmä:

a)

kontroly zákonnosti a správnosti operácií financovaných z EPZF a EPFRV, a to aj na úrovni prijímateľov a ako sa stanovuje v strategických plánoch SPP;

b)

zabezpečenia účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, ktorá má pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom na náklady a prínosy, ako aj na primeranosť opatrení;

c)

predchádzania nezrovnalostiam a podvodom, ich odhaľovania a nápravy;

d)

ukladania účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií v súlade s právom Únie, prípadne vnútroštátnym právom, a podľa potreby začatia súdneho konania;

e)

vymáhania neoprávnených platieb a úrokov a podľa potreby začatie s tým súvisiaceho súdneho konania, aj pokiaľ ide o nezrovnalosti v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95.

2.   Členské štáty zriadia účinné systémy riadenia a kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie súladu s právnymi predpismi Únie upravujúcimi intervencie Únie.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania svojich systémov riadenia a kontroly, ako aj na zabezpečenie zákonnosti a správnosti výdavkov deklarovaných Komisii.

S cieľom pomáhať v tejto súvislosti členským štátom im Komisia sprístupní nástroj na hĺbkovú analýzu údajov na posúdenie rizík, ktoré predstavujú projekty, prijímatelia, dodávatelia a zmluvy, pričom zabezpečí minimálne administratívne zaťaženie a účinnú ochranu finančných záujmov Únie. Uvedený nástroj na hĺbkovú analýzu údajov sa môže použiť aj s cieľom zabrániť obchádzaniu pravidiel, ako sa uvádza v článku 62. Komisia do roku 2025 predloží správu, v ktorej sa posúdi využívanie jednotného nástroja na hĺbkovú analýzu údajov a jeho interoperabilita vzhľadom na jeho všeobecné využívanie členskými štátmi.

3.   Členské štáty zabezpečujú kvalitu a spoľahlivosť systému podávania správ a údajov o ukazovateľoch.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby im prijímatelia finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV poskytovali informácie potrebné na svoju identifikáciu vrátane, v uplatniteľných prípadoch, identifikácie skupiny, ktorej sú účastníkmi, ako je vymedzená v článku 2 bode 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (30).

5.   Členské štáty prijmú vhodné preventívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby sankcie uplatňované podľa odseku 1 písm. d) boli primerané a odstupňované v závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania alebo opakovania zisteného nedodržania podmienok.

Opatreniami stanovenými členskými štátmi sa predovšetkým zabezpečí, aby sa žiadne sankcie neuložili v prípade, ak:

a)

je nedodržanie podmienok zapríčinené vyššou mocou alebo mimoriadnymi okolnosťami v súlade s článkom 3;

b)

je nedodržanie podmienok zapríčinené chybou príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak túto chybu osoba dotknutá správnou sankciou nemohla odhaliť;

c)

dotknutá osoba môže príslušnému orgánu uspokojivo dokázať, že nie je zodpovedná za nedodržanie povinností uvedených v odseku 1 tohto článku, alebo ak sa príslušný orgán inak presvedčí o tom, že dotknutá osoba nenesie zodpovednosť.

Ak k nedodržaniu podmienok na poskytnutie pomoci došlo v dôsledku vyššej moci alebo mimoriadnych okolností v súlade s článkom 3, prijímateľovi zostáva právo prijímať pomoc.

6.   Členské štáty môžu do svojich systémov riadenia a kontroly zahrnúť možnosť opravy žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu po ich predložení, a to bez vplyvu na právo získať pomoc, za predpokladu, že prvky alebo opomenutia, ktoré sa majú opraviť, boli spôsobené v dobrej viere, ako to uznal príslušný orgán, a že sa oprava vykonala buď predtým, ako je žiadateľ informovaný o tom, že bol vybraný na kontrolu na mieste, alebo predtým, ako príslušný orgán prijme rozhodnutie v súvislosti so žiadosťou.

7.   Členské štáty zavedú opatrenia na zabezpečenie účinného preskúmania sťažností týkajúcich sa EPZF a EPFRV a na požiadanie Komisie preskúmajú sťažnosti, ktoré boli predložené Komisii a ktoré patria do rozsahu pôsobnosti ich strategických plánov SPP. Členské štáty informujú Komisiu o výsledkoch uvedených preskúmaní. Komisia zabezpečí, aby sa sťažnosti, ktoré sa podali priamo jej, primerane riešili. Ak Komisia postúpi sťažnosť členskému štátu a členský štát ju v termíne stanovenom Komisiou nevyrieši, Komisia prijme potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, že členský štát rešpektuje svoje povinností podľa tohto odseku.

8.   Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých podľa odsekov 1 a 2.

Akékoľvek podmienky, ktoré členské štáty stanovia navyše k podmienkam stanoveným v pravidlách Únie na získanie podpory financovanej z EPZF alebo EPFRV, musia byť overiteľné.

9.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá potrebné na jednotné uplatňovanie tohto článku, pokiaľ ide o:

a)

postupy, termíny, výmenu informácií, požiadavky na nástroj na hĺbkovú analýzu údajov a informácie, ktoré sa majú zhromaždiť v súvislosti s identifikáciou prijímateľov, pokiaľ ide o povinnosti stanovené v odsekoch 1, 2 a 4;

b)

oznámenia a informovania, ktoré majú členské štáty uskutočniť vo vzťahu ku Komisii v súvislosti s povinnosťami stanovenými v odsekoch 5 a 7.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 60

Pravidlá týkajúce sa kontrol, ktoré sa majú vykonávať

1.   Systémy riadenia a kontroly zriadené členskými štátmi v súlade s článkom 59 ods. 2 zahŕňajú systematické kontroly, ktoré sa okrem iného zameriavajú na oblasti s najväčším rizikom výskytu chýb.

Členské štáty zabezpečujú, aby sa dodržiavala úroveň kontrol potrebná na účinné riadenie rizík pre finančné záujmy Únie. Príslušný orgán vyberie kontrolnú vzorku z celej skupiny žiadateľov, pričom tá bude v relevantnom prípade zložená z náhodne vybranej časti a časti vybranej na základe rizika.

2.   Kontroly operácií, ktoré dostávajú pomoc z finančných nástrojov, ako sa uvádza v článku 58 nariadenia (EÚ) 2021/1060, sa uskutočňujú len na úrovni holdingového fondu a osobitných fondov a v kontexte záručných fondov na úrovni orgánov poskytujúcich príslušné nové úvery.

Kontroly sa nesmú vykonávať na úrovni EIB ani iných medzinárodných finančných inštitúcií, v ktorých je členský štát akcionárom.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktoré sú potrebné na zabezpečenie správneho a účinného vykonávania kontrol a overovania podmienok oprávnenosti účinným, koherentným a nediskriminačným spôsobom, ktorý chráni finančné záujmy Únie, a ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá, ak si to vyžaduje riadne riadenie uvedeného systému, pokiaľ ide o ďalšie požiadavky súvisiace s colnými režimami, a najmä s tými, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 952/2013.

4.   Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá potrebné na jednotné uplatňovanie tohto článku, a najmä:

a)

pokiaľ ide o konopu podľa článku 4 ods. 4 druhého pododseku nariadenia (EÚ) 2021/2115, pravidlá týkajúce sa osobitných kontrolných opatrení a metód na určovanie hladín tetrahydrokanabinolu;

b)

pokiaľ ide o bavlnu podľa hlavy III kapitoly II oddielu 3 pododdielu 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, systém kontrol schválených medziodvetvových organizácií;

c)

pokiaľ ide o víno podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pravidlá merania plôch, ako aj pravidlá týkajúce sa kontrol a pravidlá upravujúce osobitné finančné postupy na zlepšenie kontrol;

d)

testy a metódy, ktoré sa majú použiť na účel stanovenia oprávnenosti výrobkov na verejnú intervenciu a súkromné skladovanie, ako aj použitie postupu verejného obstarávania na verejné intervencie a súkromné skladovanie;

e)

ďalšie pravidlá o kontrolách, ktoré majú členské štáty vykonávať, pokiaľ ide o opatrenia stanovené v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Článok 61

Nedodržanie pravidiel verejného obstarávania

Ak ide o nedodržanie pravidiel na úrovni Únie alebo vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania, členské štáty zabezpečia, aby sa výška tej časti pomoci, ktorá sa nemá vyplatiť alebo sa má odňať, určila na základe závažnosti nedodržania pravidiel a v súlade so zásadou proporcionality.

Členské štáty zabezpečia, aby zákonnosť a správnosť transakcie bola dotknutá len do tej výšky, v ktorej sa časť pomoci nemá vyplatiť alebo sa má odňať.

Článok 62

Doložka o obchádzaní

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia práva Únie, členské štáty prijmú účinné a primerané opatrenia, aby sa zabránilo obchádzaniu ustanovení práva Únie a aby sa najmä zabezpečilo, že žiadne výhody stanovené v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva sa neposkytnú fyzickým ani právnickým osobám, pri ktorých sa zistilo, že v rozpore s cieľmi uvedených právnych predpisov sa podmienky požadované na získanie takýchto výhod vytvorili umelo.

Článok 63

Zlučiteľnosť intervencií na účely kontrol v sektore vinohradníctva a vinárstva

Na účely uplatňovania intervencií v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa hlavy III, kapitoly III, oddielu 4 nariadenia (EÚ) 2021/2115 členské štáty zabezpečia, aby boli administratívne a kontrolné postupy, ktoré sa na tieto intervencie uplatňujú, zlučiteľné s integrovaným systémom podľa kapitoly II tejto hlavy, pokiaľ ide o:

a)

systémy identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

b)

kontroly.

Článok 64

Zábezpeky

1.   Ak sa tak stanovuje v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva, členské štáty požiadajú o zloženie zábezpeky, ktorá bude zárukou, že sa peňažná suma vyplatí príslušnému orgánu alebo prepadne v jeho prospech, ak sa nesplní určitá povinnosť vyplývajúca z týchto právnych predpisov.

2.   Okrem prípadov vyššej moci zábezpeka prepadne celkom alebo čiastočne, ak sa určitá povinnosť nesplní alebo sa splní iba čiastočne.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá zabezpečujúce nediskriminačné zaobchádzanie, rovnosť a dodržiavanie proporcionality pri zložení zábezpeky a ktorými sa:

a)

špecifikuje strana nesúca zodpovednosť v prípade nesplnenia povinnosti;

b)

stanovia osobitné situácie, keď môže príslušný orgán upustiť od požiadavky na zloženie zábezpeky;

c)

stanovia podmienky vzťahujúce sa na zábezpeku, ktorá sa má zložiť, a na ručiteľa a podmienky na zloženie a uvoľnenie zábezpeky;

d)

stanovia osobitné podmienky týkajúce sa zábezpeky zloženej v súvislosti s preddavkami;

e)

určia dôsledky nesplnenia povinností, pre ktoré bola zložená zábezpeka, ako sa stanovuje v odseku 1, a to vrátane prepadnutia zábezpeky a miery zníženia, ktorá sa má uplatniť na uvoľnenie zábezpeky v prípade refundácií, licencií, ponúk, súťažných ponúk alebo osobitných žiadostí, ako aj vtedy, ak povinnosť, na ktorú sa táto zábezpeka vzťahuje, nebola splnená buď vôbec alebo čiastočne, a to s prihliadnutím na povahu povinnosti, na množstvo, v súvislosti s ktorým došlo k nesplneniu povinnosti, na dĺžku prekročenia lehoty, do ktorej mala byť povinnosť splnená, a na termín, do ktorého mal byť doklad potvrdzujúci splnenie povinnosti predložený.

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)

formy zábezpeky, ktorá sa má zložiť, a postupu zloženia zábezpeky, jej prijatia a nahradenia pôvodnej zábezpeky;

b)

postupov uvoľnenia zábezpeky;

c)

oznámenia, ktoré majú vykonať členské štáty a Komisia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

KAPITOLA II

Integrovaný administratívny a kontrolný systém

Článok 65

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov týkajúce sa tejto kapitoly

1.   Každý členský štát zriadi a prevádzkuje integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „integrovaný systém“).

2.   Integrovaný systém sa vzťahuje na intervencie na plochu a na zvieratá uvedené v hlave III kapitolách II a IV nariadenia (EÚ) 2021/2115 a na opatrenia uvedené v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 a v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

3.   Integrovaný systém sa do potrebnej miery používa aj na riadenie a kontrolu kondicionality a intervencií v sektore vinohradníctva a vinárstva, ako sa stanovuje v hlave III nariadenia (EÚ) 2021/2115.

4.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„geopriestorová žiadosť“ je elektronický formulár žiadosti, ktorého súčasťou je aplikácia informačnej technológie na základe geografického informačného systému, ktorá umožňuje prijímateľom priestorovo nahlasovať poľnohospodárske pozemky podniku, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, a nepoľnohospodárske plochy, na ktoré sa žiada platba;

b)

„systém monitorovania plôch“ je postup pravidelného a systematického pozorovania, sledovania a posudzovania poľnohospodárskych činností a postupov na poľnohospodárskych plochách na základe satelitných údajov z družíc Sentinel programu Copernicus alebo iných údajov s aspoň rovnocennou hodnotou;

c)

„systém identifikácie a registrácie zvierat“ je systém identifikácie a registrácie držaných suchozemských zvierat, stanovený v časti IV hlave I kapitole 2 oddiele 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 (31);

d)

„poľnohospodársky pozemok“ je jednotka, vymedzená členskými štátmi, poľnohospodárskej plochy určenej v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

e)

„geografický informačný systém“ je počítačový systém schopný zachytávať, uchovávať, analyzovať a zobrazovať informácie s geografickými referenciami;

f)

„automatický systém žiadostí“ je systém pre žiadosti o intervencie na plochu alebo na zvieratá, v ktorom sú údaje požadované zo strany správnych orgánov a týkajúce sa aspoň jednotlivých plôch alebo zvierat, na ktoré sa žiada pomoc, k dispozícii v úradných počítačových databázach spravovaných členským štátom a v prípade potreby sú sprístupnené prijímateľovi.

Článok 66

Prvky integrovaného systému

1.   Integrovaný systém zahŕňa tieto prvky:

a)

systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov;

b)

systém podávania geopriestorových žiadostí a v relevantných prípadoch systém podávania žiadostí na zvieratá;

c)

systém monitorovania plôch;

d)

systém identifikácie prijímateľov intervencií a opatrení uvedených v článku 65 ods. 2;

e)

systém kontrol a sankcií;

f)

v relevantných prípadoch systém identifikácie a registrácie platobných nárokov;

g)

v relevantných prípadoch systém identifikácie a registrácie zvierat.

2.   Integrovaný systém poskytuje informácie, ktoré sú relevantné pre vykazovanie ukazovateľov uvedených v článku 7 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

3.   Integrovaný systém sa prevádzkuje na základe elektronických databáz a geografických informačných systémov a umožňuje výmenu a integráciu údajov medzi elektronickými databázami a geografickými informačnými systémami. V relevantných prípadoch umožňujú geografické informačné systémy túto výmenu a integráciu údajov o poľnohospodárskych pozemkoch vo vymedzených chránených zónach a určených oblastiach, ktoré boli zriadené v súlade s právnymi predpismi Únie uvedenými v prílohe XIII k nariadeniu (EÚ) 2021/2115, ako sú napríklad oblasti sústavy Natura 2000 alebo pásma ohrozené dusičnanmi v zmysle článku 2 písm. k) smernice Rady 91/676/EHS (32), ako aj o krajinných prvkoch v rámci dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu, ktorý je vymedzený v súlade s článkom 13 nariadenia (EÚ) 2021/2115, alebo na ktoré sa vzťahujú intervencie uvedené v hlave III kapitolách II a IV uvedeného nariadenia.

4.   Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za zavedenie a uplatňovanie integrovaného systému, môže Komisia v záujme uľahčenia zriaďovania, monitorovania a prevádzkovania integrovaného systému požiadať o pomoc špecializované orgány alebo osoby, a to najmä s cieľom poskytnúť príslušným orgánom členských štátov technické poradenstvo.

5.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na správne zriadenie a prevádzku integrovaného systému, a v prípade žiadosti zo strany iného členského štátu si poskytnú vzájomnú pomoc potrebnú na účely tejto kapitoly.

Článok 67

Uchovávanie a vzájomná výmena údajov

1.   Členské štáty zaznamenávajú a uchovávajú všetky údaje a dokumenty o ročných výstupoch vykázaných v rámci výročného schvaľovania výkonnosti uvedeného v článku 54, a o vykázanom pokroku pri dosahovaní cieľových hodnôt stanovených v strategickom pláne SPP a monitorovaných v súlade s článkom 128 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Údaje a dokumenty uvedené v prvom pododseku týkajúce sa aktuálneho kalendárneho roka alebo hospodárskeho roka a predchádzajúcich 10 kalendárnych alebo hospodárskych rokov sú dostupné na nahliadnutie prostredníctvom digitálnych databáz príslušného orgánu členského štátu.

Údaje používané v rámci systému monitorovania plôch sa môžu uchovávať ako nespracované údaje na serveri, ktorý nepatrí príslušným orgánom. Uvedené údaje sa uchovávajú na serveri aspoň tri roky.

Odchylne od druhého pododseku sú členské štáty, ktoré pristúpili k Únii v roku 2013 alebo neskôr, povinné zabezpečiť možnosť nahliadnutia do uvedených údajov len od roku svojho pristúpenia.

Odchylne od druhého pododseku sú členské štáty povinné zabezpečiť možnosť nahliadnutia do údajov a dokumentov týkajúcich sa systému monitorovania plôch uvedeného v článku 66 ods. 1 písm. c) len od dátumu zavedenia systému monitorovania plôch.

2.   Členské štáty môžu uplatňovať požiadavky stanovené v odseku 1 na regionálnej úrovni pod podmienkou, že tieto požiadavky, ako aj administratívne postupy na zaznamenávanie údajov a prístup k nim sú navrhnuté tak, aby boli jednotné na celom území členského štátu a aby umožňovali agregovanie údajov na národnej úrovni.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby si orgány verejnej moci navzájom bezplatne sprístupňovali súbory údajov zhromažďovaných prostredníctvom integrovaného systému, ktoré sú relevantné na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES (33) alebo na účely monitorovania politík Únie, a aby tieto súbory údajov boli verejne dostupné na národnej úrovni. Členské štáty poskytnú prístup k uvedeným súborom údajov aj inštitúciám a orgánom Únie.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby sa súbory údajov zhromažďovaných prostredníctvom integrovaného systému, ktoré sú relevantné pre vypracúvanie európskej štatistiky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (34), bezplatne vzájomne vymieňali medzi Komisiou (Eurostatom), vnútroštátnymi štatistickými úradmi a v prípade potreby aj ďalšími vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vypracúvanie európskej štatistiky.

5.   Členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 obmedzia prístup verejnosti k súborom údajov uvedeným v odsekoch 3 a 4, ak by takýto prístup nepriaznivo ovplyvnil dôvernosť osobných údajov.

6.   Členské štáty zriadia svoje systémy tak, aby sa zabezpečilo, že prijímatelia majú prístup ku všetkým relevantným údajom, ktoré sa ich týkajú, pokiaľ ide o pôdu, ktorú využívajú alebo majú v úmysle využívať, s cieľom umožniť im podať presné žiadosti.

Článok 68

Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov

1.   Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov je geografický informačný systém vytvorený a pravidelne aktualizovaný členskými štátmi na základe leteckého alebo priestorového ortozobrazenia s jednotným štandardom, ktorý zaručuje úroveň presnosti, ktorá je prinajmenšom rovnocenná presnosti kartografického zobrazenia v mierke 1:5 000.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov:

a)

jednoznačne identifikoval každý poľnohospodársky pozemok a jednotku pôdy obsahujúcu nepoľnohospodárske plochy, ktoré členské štáty považujú za oprávnené na prijímanie pomoci v prípade intervencií uvedených v hlave III nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

obsahoval aktuálne hodnoty v súvislosti s plochami, ktoré členské štáty považujú za oprávnené na prijímanie pomoci v prípade intervencií uvedených v článku 65 ods. 2;

c)

umožňoval správnu lokalizáciu poľnohospodárskych pozemkov a nepoľnohospodárskych plôch, na ktoré sa žiada platba.

3.   Členské štáty každoročne posudzujú kvalitu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s metodikou stanovenou na úrovni Únie.

Ak sa pri posúdení zistia v systéme nedostatky, členské štáty prijmú vhodné nápravné opatrenia, alebo ak tak neurobia, Komisia ich požiada, aby vypracovali akčný plán v súlade s článkom 42.

Správa o posúdení a v náležitom prípade aj nápravné opatrenia a harmonogram ich vykonania sa Komisii predložia do 15. februára po skončení príslušného kalendárneho roka.

Článok 69

Systém podávania geopriestorových žiadostí a systém podávania žiadostí na zvieratá

1.   Pokiaľ ide o pomoc na intervencie na plochu uvedené v článku 65 ods. 2 a vykonávané podľa ich strategických plánov SPP, členské štáty vyžadujú podanie žiadosti prostredníctvom formulára geopriestorovej žiadosti, ktorý poskytne príslušný orgán.

2.   Pokiaľ ide o pomoc na intervencie na zvieratá uvedené v článku 65 ods. 2 a vykonávané podľa ich strategických plánov SPP, členské štáty vyžadujú podanie žiadosti.

3.   Členské štáty do žiadostí uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku vopred doplnia informácie zo systémov uvedených v článku 66 ods. 1 písm. g) a v článkoch 68, 70, 71 a 73 alebo z akejkoľvek inej relevantnej verejnej databázy.

4.   Členské štáty môžu zriadiť automatický systém žiadostí a rozhodnúť, na ktoré zo žiadostí uvedených v odsekoch 1 a 2 sa bude vzťahovať.

5.   Ak sa členský štát rozhodne použiť automatický systém žiadostí, zriadi systém, ktorý na základe existujúcich informácií v úradných počítačových databázach umožňuje správnym orgánom uhradiť platby prijímateľom. Ak došlo k zmene, uvedené existujúce informácie sa v prípade potreby doplnia o ďalšie informácie, aby sa pokryla táto zmena. Existujúce informácie a doplňujúce informácie dostupné prostredníctvom automatického systému žiadostí potvrdzuje prijímateľ.

6.   Členské štáty každoročne posudzujú kvalitu systému podávania geopriestorových žiadostí v súlade s metodikou stanovenou na úrovni Únie.

Ak sa pri posúdení zistia v systéme nedostatky, členské štáty prijmú vhodné nápravné opatrenia, alebo ak tak neurobia, Komisia ich požiada, aby vypracovali akčný plán v súlade s článkom 42.

Správa o posúdení a v náležitom prípade aj nápravné opatrenia a harmonogram ich vykonania sa Komisii predložia do 15. februára po skončení príslušného kalendárneho roka.

Článok 70

Systém monitorovania plôch

1.   Členské štáty zriadia a prevádzkujú systém monitorovania plôch, ktorý musí byť funkčný od 1. januára 2023. Ak v dôsledku technických obmedzení plné nasadenie systému od uvedeného dátumu nie je uskutočniteľné, členské štáty sa môžu rozhodnúť zriadiť a začať prevádzkovať takýto systém postupne, pričom sa budú poskytovať informácie len pre obmedzený počet intervencií. Od 1. januára 2024 však musí byť vo všetkých členských štátoch systém monitorovania plôch plne funkčný.

2.   Členské štáty každoročne posudzujú kvalitu systému monitorovania plôch v súlade s metodikou stanovenou na úrovni Únie.

Ak sa pri posúdení zistia v systéme nedostatky, členské štáty prijmú vhodné nápravné opatrenia, alebo ak tak neurobia, Komisia ich požiada, aby vypracovali akčný plán v súlade s článkom 42.

Správa o posúdení a v náležitom prípade aj nápravné opatrenia a harmonogram ich vykonania sa Komisii predložia do 15. februára po skončení príslušného kalendárneho roka.

Článok 71

Systém identifikácie prijímateľov

Systém na zaznamenanie totožnosti každého prijímateľa v rámci intervencií a opatrení uvedených v článku 65 ods. 2 zaručí, že všetky predložené žiadosti rovnakého prijímateľa môžu byť identifikované ako také.

Článok 72

Systém kontrol a sankcií

Členské štáty zriadia systém kontrol a sankcií uvedený v článku 66 ods. 1 písm. e). Členské štáty prostredníctvom platobných agentúr alebo nimi delegovaných orgánov každoročne vykonávajú administratívne kontroly žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu s cieľom overiť zákonnosť a správnosť v súlade s článkom 59 ods. 1 písm. a). Uvedené kontroly sa dopĺňajú kontrolami na mieste, ktoré sa môžu vykonávať diaľkovo s použitím technológie.

Článok 73

Systém identifikácie a registrácie platobných nárokov

Systém identifikácie a registrácie platobných nárokov umožňuje overovanie nárokov v porovnaní so žiadosťami a so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Článok 74

Delegované právomoci Komisie týkajúce sa integrovaného systému

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby sa integrovaný systém ustanovený v tejto kapitole vykonával účinným, koherentným a nediskriminačným spôsobom, ktorý chráni finančné záujmy Únie, a ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o:

a)

pravidlá posudzovania kvality uvedeného v článkoch 68, 69 a 70;

b)

pravidlá, pokiaľ ide o systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systém identifikácie prijímateľov a systém identifikácie a registrácie platobných nárokov, ktoré sa uvádzajú v článkoch 68, 71 a 73.

Článok 75

Vykonávacie právomoci týkajúce sa článkov 68, 69 a 70

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)

formy, obsahu a spôsobov zasielania alebo sprístupňovania nasledujúcich informácií Komisii:

i)

správ o posúdení kvality systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, systému podávania geopriestorových žiadostí a systému monitorovania plôch,

ii)

nápravných opatrení uvedených v článkoch 68, 69 a 70;

b)

základných prvkov a pravidiel týkajúcich sa systému podávania žiadostí o pomoc podľa článku 69 a systému monitorovania plôch uvedeného v článku 70 vrátane parametrov postupného zvyšovania počtu intervencií v rámci systému monitorovania plôch.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

KAPITOLA III

Kontrola transakcií

Článok 76

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov týkajúce sa tejto kapitoly

1.   V tejto kapitole sa stanovujú osobitné pravidlá kontroly obchodných dokumentov subjektov, ktoré prijímajú alebo vykonávajú platby vzťahujúce sa priamo alebo nepriamo na systém financovania z EPZF, alebo zástupcov týchto subjektov (ďalej len „podniky“) s cieľom zistiť, či boli transakcie tvoriace súčasť systému financovania z EPZF naozaj uskutočnené a či boli uskutočnené správne.

2.   Táto kapitola sa nevzťahuje na intervencie zahrnuté do integrovaného systému uvedeného v kapitole II tejto hlavy a do hlavy III kapitoly III nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o zoznam intervencií, ktoré vzhľadom na požiadavky na ich vypracovanie a kontrolu nie sú vhodné na ďalšie kontroly ex post uskutočňované formou kontroly obchodných dokumentov, a preto sa ich takáto kontrola podľa tejto kapitoly netýka.

3.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„obchodný dokument“ sú všetky knihy, registre, potvrdenky a súvisiace dokumenty, účty, záznamy o výrobe a kvalite, korešpondencia, ktorá sa týka obchodnej činnosti podniku, a obchodné údaje v akejkoľvek podobe vrátane elektronicky uchovávaných údajov, pokiaľ sa tieto dokumenty alebo údaje priamo alebo nepriamo týkajú transakcií uvedených v odseku 1;

b)

„tretia strana“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo spojená s transakciami, ktoré sa vykonávajú v rámci systému financovania z EPZF.

Článok 77

Kontrola zo strany členských štátov

1.   Členské štáty vykonávajú systematickú kontrolu obchodných dokumentov podnikov, pričom prihliadajú na povahu transakcií, ktoré sa majú kontrolovať. Členské štáty zabezpečujú, aby výber podnikov, ktoré sa budú kontrolovať, predstavoval najlepšie možné uistenie o účinnosti opatrení na predchádzanie nezrovnalostiam a ich zisťovanie. Pri výbere sa okrem iného zohľadňuje význam podnikov z finančného hľadiska v danom systéme a ostatné rizikové faktory.

2.   V náležitých prípadoch sa kontrola stanovená v odseku 1 tohto článku rozšíri aj na fyzické a právnické osoby, s ktorými sú podniky prepojené, a na tie ďalšie fyzické alebo právnické osoby, ktoré môžu byť relevantné pre sledovanie cieľov stanovených v článku 78.

3.   Orgán alebo orgány zodpovedné za uplatňovanie tejto kapitoly sú organizované tak, aby boli nezávislé od útvarov alebo oddelení útvarov zodpovedných za platby a kontroly pred vykonaním platby.

4.   Podniky, v prípade ktorých celková výška príjmov alebo platieb bola nižšia ako 40 000 EUR, sú kontrolované v súlade s touto kapitolou len na základe špecifických dôvodov, ktoré uvedú členské štáty vo svojom ročnom pláne kontrol uvedenom v článku 80 ods. 1.

5.   Kontrolou vykonávanou podľa tejto kapitoly nie sú dotknuté kontroly vykonávané na základe článkov 49 a 50.

Článok 78

Krížové kontroly

1.   Presnosť primárnych údajov podrobovaných kontrole sa overuje viacerými krížovými kontrolami, ktoré sa v prípade potreby vzťahujú aj na obchodné dokumenty tretích strán, a to v závislosti od stupňa prítomného rizika, vrátane:

a)

porovnaní s obchodnými dokumentmi dodávateľov, zákazníkov, dopravcov a iných tretích strán;

b)

v náležitých prípadoch fyzických kontrol zameraných na množstvo a povahu skladových zásob;

c)

porovnania so záznamami finančných tokov vedúcich k transakciám vykonávaným v rámci systému financovania z EPZF alebo z nich vyplývajúcich;

d)

kontrol vzťahujúcich sa na účtovníctvo alebo na záznamy o finančných pohyboch, z ktorých v čase kontroly vyplýva, že dokumenty, ktoré má platobná agentúra v držbe na účely odôvodnenia vyplatenia pomoci prijímateľovi, sú presné.

2.   Ak sa od podnikov vyžaduje, aby viedli konkrétne záznamy o skladových zásobách v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom, v náležitých prípadoch kontrola uvedených záznamov zahŕňa aj porovnanie s obchodnými dokumentmi a v náležitých prípadoch aj so skutočným stavom skladových zásob.

3.   Pri výbere transakcií, ktoré sa majú kontrolovať, sa v plnej miere zohľadňuje miera prítomného rizika.

4.   Osoby zodpovedné za podnik alebo tretia strana zabezpečujú, aby sa úradníkom zodpovedným za vykonanie kontroly alebo osobám, ktoré sú splnomocnené na jej vykonanie v ich mene, poskytli všetky obchodné dokumenty a ďalšie informácie. Elektronicky uchovávané údaje sa poskytujú na vhodnom nosiči údajov.

5.   Úradníci zodpovední za vykonanie kontroly alebo osoby, ktoré sú splnomocnené na jej vykonanie v ich mene, si môžu vyžiadať poskytnutie výňatkov z dokumentov uvedených v odseku 1 alebo ich kópií.

Článok 79

Vzájomná pomoc

Členské štáty si na požiadanie navzájom pomáhajú na účely vykonávania kontrol stanovených v tejto kapitole v týchto prípadoch:

a)

ak sú podnik alebo tretia strana usadení v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom bola alebo mala byť vykonaná alebo prijatá platba predmetnej sumy;

b)

ak sú podnik alebo tretia strana usadení v inom členskom štáte, ako je ten, v ktorom sa nachádzajú dokumenty a informácie potrebné na kontrolu.

Článok 80

Plánovanie a podávanie správ

1.   Členské štáty vypracujú plány kontrol, ktoré sa majú uskutočniť podľa článku 77 v priebehu nasledujúceho kontrolného obdobia.

2.   Pred 15. aprílom každého roka členské štáty zašlú Komisii:

a)

svoj plán kontrol uvedený v odseku 1, a počet podnikov, v ktorých sa má vykonať kontrola, a ich rozčlenenie podľa sektorov na základe súm, ktoré s nimi súvisia;

b)

podrobnú správu o uplatňovaní tejto kapitoly za predchádzajúce kontrolné obdobie vrátane výsledkov akejkoľvek kontroly vykonanej podľa článku 79.

3.   Členské štáty vykonajú plány kontrol a ich zmeny, ktoré vypracovali a zaslali Komisii, ak Komisia neinformuje členské štáty v lehote ôsmich týždňov o svojich pripomienkach.

Článok 81

Prístup Komisie k informáciám a kontrola vykonávaná Komisiou

1.   V súlade s príslušným vnútroštátnym právom majú úradníci Komisie prístup ku všetkým dokumentom vypracovaným na účely kontroly organizovanej na základe tejto kapitoly alebo v dôsledku tejto kontroly, ako aj k zhromaždeným údajom vrátane údajov uchovávaných v systémoch spracúvania údajov. Uvedené údaje sa na požiadanie poskytnú na vhodnom nosiči údajov.

2.   Kontrolu uvedenú v článku 77 vykonávajú úradníci členských štátov. Na uvedenej kontrole sa môžu zúčastňovať aj úradníci Komisie, ale nemôžu vykonávať kontrolné právomoci, ktorými disponujú úradníci členských štátov. Majú však prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci členských štátov.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadení (Euratom, ES) č. 2988/95, (Euratom, ES) č. 2185/96, (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a (EÚ) 2017/1939, ak sa vo vnútroštátnych ustanoveniach týkajúcich sa trestného konania vyhradzujú isté úkony úradníkom osobitne určeným vnútroštátnym právom, úradníci Komisie ani úradníci žiadajúceho členského štátu sa na týchto úkonoch nezúčastnia. Predovšetkým sa v žiadnom prípade nesmú zúčastňovať na domových prehliadkach alebo úradnom vypočúvaní osôb v kontexte trestného práva dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

Článok 82

Vykonávacie právomoci týkajúce sa kontroly transakcií

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce pravidlá potrebné na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly, a to najmä v týchto oblastiach:

a)

vykonávanie kontroly uvedenej v článku 77, pokiaľ ide o výber podnikov, mieru a časový rámec kontroly;

b)

vykonávanie vzájomnej pomoci uvedenej v článku 79;

c)

obsah správ uvedených v článku 80 ods. 2 písm. b) a všetky ostatné oznámenia potrebné podľa tejto kapitoly.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

KAPITOLA IV

Systém kontroly a správne sankcie v súvislosti s kondicionalitou

Článok 83

Systém kontroly kondicionality

1.   Členské štáty zriadia systém s cieľom preveriť, že nasledujúce kategórie prijímateľov dodržiavajú povinnosti stanovené v hlave III kapitole I oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115:

a)

prijímatelia, ktorí dostávajú priame platby podľa hlavy III kapitoly II nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

prijímatelia, ktorí dostávajú ročné platby podľa článkov 70, 71 a 72 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

prijímatelia, ktorí dostávajú podporu v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 alebo s kapitolou IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013.

2.   Členské štáty uplatňujúce článok 28 nariadenia (EÚ) 2021/2115 môžu zriadiť zjednodušený systém kontroly:

a)

pre prijímateľov, ktorí dostávajú platby podľa článku 28 nariadenia (EÚ) 2021/2115; alebo

b)

pre malých poľnohospodárov, ako ich podľa článku 28 nariadenia (EÚ) 2021/2115 určili členské štáty, ktorí o takéto platby nepožiadali.

Ak členský štát neuplatňuje článok 28 nariadenia (EÚ) 2021/2115, môže zriadiť zjednodušený systém kontroly pre poľnohospodárov s podnikom s maximálnou veľkosťou nepresahujúcou 5 hektárov poľnohospodárskej plochy nahlásenej v súlade s článkom 69 ods. 1 tohto nariadenia.

3.   Členské štáty môžu na zabezpečenie dodržiavania pravidiel týkajúcich sa kondicionality využiť svoje existujúce systémy kontroly a správne orgány.

Uvedené systémy musia byť zlučiteľné so systémami kontroly uvedenými v odsekoch 1 a 2.

4.   Členské štáty vykonávajú ročné preskúmanie systémov kontroly uvedených v odsekoch 1 a 2 vzhľadom na dosiahnuté výsledky.

5.   Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„požiadavka“ je každá jednotlivá povinná požiadavka týkajúca sa hospodárenia podľa práva Únie uvedená v článku 12 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktorá je stanovená v danom právnom akte a ktorá sa vo svojej podstate líši od akejkoľvek inej požiadavky uvedenej v tom istom právnom akte;

b)

„právny akt“ je každá jednotlivá smernica a každé jednotlivé nariadenie uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

c)

„opakované nedodržanie pravidiel“ je nedodržanie tej istej požiadavky alebo normy viac ako raz za obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov za predpokladu, že prijímateľ bol informovaný o predchádzajúcom nedodržaní pravidiel a v relevantnom prípade mal možnosť prijať potrebné opatrenia na nápravu tohto predchádzajúceho nedodržania pravidiel .

6.   Členské štáty s cieľom splniť svoje kontrolné povinnosti stanovené v odsekoch 1 až 4:

a)

musia zahrnúť kontroly na mieste, aby preverili, či prijímatelia plnia povinnosti stanovené v hlave III kapitole I oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115;

b)

sa môžu v závislosti od predmetných požiadaviek, noriem, právnych aktov alebo oblastí kondicionality rozhodnúť, že využijú kontroly vrátane administratívnych kontrol, vykonávané v rámci systémov kontroly uplatniteľných na príslušnú požiadavku, normu, právny akt alebo oblasť kondicionality, a to za predpokladu, že účinnosť týchto kontrol je minimálne rovnocenná kontrolám na mieste uvedeným v písmene a);

c)

v náležitom prípade môžu využiť diaľkové snímanie alebo systém monitorovania plôch či iné relevantné technológie, ktoré im pomôžu vykonávať kontroly na mieste uvedené v písmene a);

d)

stanovujú kontrolnú vzorku v prípade kontrol na mieste uvedených v písmene a), ktoré sa majú vykonávať každý rok na základe analýzy rizika, ktorá:

i)

zohľadňuje štruktúru poľnohospodárskych podnikov, inherentné riziko nedodržania pravidiel, a ak je to uplatniteľné, účasť prijímateľov na poľnohospodárskych poradenských službách, ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) 2021/2115, a uplatňuje pre ne váhové koeficienty,

ii)

obsahuje náhodnú zložku, a

iii)

zabezpečí, aby sa kontrolná vzorka vzťahovala minimálne na 1 % prijímateľov uvedených v odseku 1 tohto článku;

e)

pokiaľ ide o povinnosti vyplývajúce z kondicionality v súvislosti so smernicou Rady 96/22/ES (35), považujú uplatňovanie špecifickej úrovne vzorky plánov monitorovania za vyhovujúce požiadavke na minimálnu mieru stanovenú v písmene d) tohto odseku;

f)

môžu rozhodnúť, že pri použití zjednodušeného systému kontroly uvedeného v odseku 2 vylúčia z kontrol na mieste uvedených v písmene a) tohto odseku preverenie dodržania povinností uvedených v uvedenom písmene, ak sa dá preukázať, že prípady nedodržania povinností zo strany dotknutých prijímateľov nemôžu mať závažné dôsledky na dosiahnutie cieľov dotknutých právnych aktov a noriem.

Článok 84

Systém správnych sankcií v súvislosti s kondicionalitou

1.   Členské štáty zriadia systém zabezpečujúci uplatňovanie správnych sankcií na prijímateľov uvedených v článku 83 ods. 1 tohto nariadenia, ktorí kedykoľvek v príslušnom kalendárnom roku nedodržiavajú povinnosti stanovené v hlave III kapitole I oddiele 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115.

Správne sankcie uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú len vtedy, ak je nedodržanie povinnosti výsledkom konania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pripísať dotknutému prijímateľovi, a ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a)

nedodržanie povinnosti sa týka poľnohospodárskej činnosti prijímateľa;

b)

nedodržanie povinnosti sa týka podniku, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, alebo iných plôch, na ktorých prijímateľ hospodári a ktoré sa nachádzajú na území toho istého členského štátu.

Pokiaľ však ide o lesné plochy, správne sankcie uvedené v prvom pododseku sa neuplatňujú, ak sa pre dotknutú plochu nežiada o podporu v súlade s článkami 70 a 71 nariadenia (EÚ) 2021/2115

2.   Členské štáty v rámci svojho systému správnych sankcií uvedeného v odseku 1:

a)

musia zahrnúť pravidlá týkajúce sa uplatňovania správnych sankcií v prípadoch, keď sa poľnohospodárska pôda alebo poľnohospodársky podnik alebo ich časť prevádzajú počas príslušného kalendárneho roka alebo rokov; uvedené pravidlá sa zakladajú na spravodlivom a vyrovnanom rozdelení zodpovednosti za nedodržanie povinností medzi prevodcov a nadobúdateľov;

b)

sa môžu bez ohľadu na odsek 1 rozhodnúť, že správnu sankciu na prijímateľa a kalendárny rok neuplatnia, ak je výška sankcie 100 EUR alebo menej; prijímateľ však musí byť informovaný o zistení nedodržania povinnosti a o povinnosti prijať do budúcnosti nápravné opatrenie;

c)

zabezpečia, aby sa správna sankcia neuložila, ak:

i)

je nedodržanie povinnosti zapríčinené vyššou mocou alebo mimoriadnymi okolnosťami v súlade s článkom 3,

ii)

k nedodržaniu povinnosti došlo v dôsledku príkazu orgánu verejnej moci.

Na účely prvého pododseku písm. a) je „prevod“ akýkoľvek druh transakcie, ktorou poľnohospodárska pôda alebo poľnohospodársky podnik alebo ich časť prestáva byť k dispozícii prevodcovi.

3.   Uplatnenie správnej sankcie nemá vplyv na zákonnosť a správnosť výdavkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 85

Uplatňovanie a výpočet správnych sankcií

1.   Správne sankcie uvedené v článku 84 sa uplatňujú prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky platieb uvedených v článku 83 ods. 1, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť dotknutému prijímateľovi v súvislosti so žiadosťami o pomoc, ktoré prijímateľ predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu nedodržania pravidiel. Zníženia alebo vylúčenia sa vypočítajú na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť v kalendárnom roku, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel. Ak však nie je možné určiť kalendárny rok, v ktorom k nedodržaniu pravidiel došlo, zníženia alebo vylúčenia sa vypočítajú na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť v kalendárnom roku, v ktorom došlo k zisteniu nedodržania pravidiel.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie alebo opakovanie a úmyselnosť zisteného nedodržania pravidiel. Uložené správne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Správne sankcie sú založené na kontrolách vykonaných v súlade s článkom 83 ods. 6.

2.   Zníženie spravidla predstavuje 3 % z celkovej sumy platieb uvedených v odseku 1.

3.   Ak z nedodržania pravidiel nevyplynú na dosiahnutie cieľa príslušnej normy alebo požiadavky žiadne dôsledky alebo dôsledky sú len nepatrné, neuplatní sa žiadna správna sankcia.

Členské štáty zriadia mechanizmus informovanosti s cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia boli informovaní o zistených prípadoch nedodržania pravidiel a možných nápravných opatreniach, ktoré sa majú prijať. Uvedený mechanizmus zahŕňa aj osobitné poľnohospodárske poradenské služby uvedené v článku 15 nariadenia (EÚ) 2021/2115, účasť na ktorých môže byť pre dotknutých prijímateľov povinná.

4.   Ak členský štát využíva na zisťovanie prípadov nedodržania pravidiel systém monitorovania plôch uvedený v článku 66 ods. 1 písm. c), môže rozhodnúť o uplatnení nižšej percentuálnej miery zníženia, ako je miera stanovená v odseku 2 tohto článku.

5.   Ak z nedodržania pravidiel vyplývajú na dosiahnutie cieľa príslušnej normy alebo požiadavky závažné dôsledky, alebo ak toto nedodržanie predstavuje priame riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat, uplatňuje sa vyššie percentuálne zníženie ako zníženie, ktoré je stanovené v odseku 2.

6.   Ak to isté nedodržanie pravidiel pretrváva alebo sa opakovane vyskytne raz za tri po sebe nasledujúce kalendárne roky, percentuálne zníženie spravidla predstavuje 10 % celkovej sumy platieb uvedených v odseku 1. Ďalšie opakovania toho istého nedodržania pravidiel bez oprávneného dôvodu na strane prijímateľa sa považujú za prípady úmyselného nedodržania pravidiel.

V prípade úmyselného nedodržania pravidiel predstavuje percentuálne zníženie najmenej 15 % celkovej sumy platieb uvedených v odseku 1.

7.   S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch a účinnosť, primeranosť a odrádzajúci účinok správnych sankcií podľa tejto kapitoly je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania a výpočtu týchto sankcií.

Článok 86

Sumy vyplývajúce zo správnych sankcií týkajúcich sa kondicionality

Členské štáty si môžu ponechať 25 % súm vyplývajúcich zo znížení a vylúčení uvedených v článku 85.

KAPITOLA V

Systém kontroly a správne sankcie v súvislosti so sociálnou kondicionalitou

Článok 87

Systém kontroly sociálnej kondicionality

1.   Členské štáty zriadia systém zabezpečujúci uplatňovanie správnych sankcií na prijímateľov uvedených v článku 14 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktorí nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa sociálnej kondicionality uvedené v prílohe IV uvedeného nariadenia.

Na tento účel členské štáty využijú svoje uplatniteľné systémy kontroly a presadzovania v oblasti sociálnoprávnych a pracovnoprávnych predpisov a uplatniteľných pracovných noriem s cieľom zabezpečiť, aby prijímatelia pomoci uvedení v článku 14 nariadenia (EÚ) 2021/2115, v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 228/2013 alebo v kapitole IV nariadenia (EÚ) č. 229/2013 plnili povinnosti uvedené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2021/2115.

2.   Členské štáty zabezpečia jasné rozdelenie zodpovednosti medzi orgánmi alebo subjektmi zodpovednými za presadzovanie sociálnoprávnych a pracovnoprávnych predpisov a uplatniteľných pracovných noriem na jednej strane a platobnými agentúrami na strane druhej, pričom úlohou platobných agentúr je vykonávanie platieb a uplatňovanie sankcií v rámci mechanizmu sociálnej kondicionality.

Článok 88

Systém správnych sankcií v súvislosti so sociálnou kondicionalitou

1.   V rámci systému uvedeného v článku 87 ods. 1 prvom pododseku sa platobnej agentúre oznámia aspoň raz ročne prípady nedodržania pravidiel, ak v tejto súvislosti orgány alebo subjekty uvedené v článku 87 ods. 2 prijali vykonateľné rozhodnutia. V uvedenom oznámení sa uvádza posúdenie a klasifikácia závažnosti, rozsahu, trvania alebo opakovania a úmyselnosti dotknutého nedodržania pravidiel. Členské štáty môžu na vykonanie takéhoto posúdenia využiť akýkoľvek platný vnútroštátny systém klasifikácie pracovnoprávnych sankcií. Oznámenie určené platobnej agentúre rešpektuje vnútornú organizáciu, úlohy a postupy orgánov a subjektov uvedených v článku 87 ods. 2.

Oznámenie platobnej agentúre sa vykoná len vtedy, ak je nedodržanie pravidiel výsledkom konania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pripísať dotknutému prijímateľovi, a ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a)

nedodržanie pravidiel sa týka poľnohospodárskej činnosti prijímateľa;

b)

nedodržanie pravidiel sa týka podniku, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, alebo iných plôch, na ktorých prijímateľ hospodári a ktoré sa nachádzajú na území toho istého členského štátu.

2.   Členské štáty v rámci svojich systémov správnych sankcií uvedených v článku 87 ods. 1:

a)

sa môžu rozhodnúť, že správnu sankciu na prijímateľa a kalendárny rok neuplatnia, ak je výška sankcie 100 EUR alebo menej; prijímateľ však musí byť informovaný o zistení nedodržania pravidiel a o povinnosti prijať do budúcnosti nápravné opatrenie;

b)

zabezpečia, aby sa správna sankcia neuložila, ak:

i)

k nedodržaniu pravidiel došlo v dôsledku vyššej moci,

ii)

k nedodržaniu pravidiel došlo v dôsledku príkazu orgánu verejnej moci.

3.   Uplatnenie správnej sankcie nemá vplyv na zákonnosť a správnosť výdavkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 89

Uplatňovanie a výpočet správnej sankcie

1.   Správne sankcie sa uplatňujú prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej sumy platieb uvedených v článku 83 ods. 1, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť danému prijímateľovi v súvislosti so žiadosťami o pomoc, ktoré prijímateľ predložil alebo predloží počas kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu nedodržania pravidiel. Zníženia alebo vylúčenia sa vypočítajú na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť v kalendárnom roku, v ktorom došlo k nedodržaniu pravidiel. Ak však nie je možné určiť kalendárny rok, v ktorom k nedodržaniu pravidiel došlo, zníženia alebo vylúčenia sa vypočítajú na základe platieb, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť v kalendárnom roku, v ktorom došlo k zisteniu nedodržania pravidiel.

Pri výpočte uvedených znížení a vylúčení sa zohľadňuje závažnosť, rozsah, trvanie alebo opakovanie a úmyselnosť zisteného nedodržania pravidiel, a to podľa posúdenia orgánov alebo subjektov uvedených v článku 87 ods. 2. Uložené správne sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Na uplatňovanie a výpočet správnych sankcií sa uplatňujú mutatis mutandis príslušné ustanovenia článku 85 ods. 2, 5 a 6.

2.   S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v členských štátoch a účinnosť, primeranosť a odrádzajúci účinok správnych sankcií podľa tejto kapitoly je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania a výpočtu týchto sankcií.

HLAVA V

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA I

Zasielanie informácií

Článok 90

Poskytovanie informácií

1.   Okrem svojich komunikačných povinností podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115 zasielajú členské štáty Komisii tieto informácie, vyhlásenia a dokumenty:

a)

v prípade akreditovaných platobných agentúr a určených a akreditovaných koordinačných orgánov:

i)

doklad o ich akreditácii a v relevantnom prípade doklad o ich určení,

ii)

ich funkciu (akreditovaná platobná agentúra alebo určený a akreditovaný koordinačný orgán),

iii)

v relevantnom prípade odňatie ich akreditácie;

b)

v prípade certifikačných orgánov:

i)

ich názov,

ii)

ich adresu;

c)

v prípade opatrení týkajúcich sa operácií financovaných z EPZF a EPFRV:

i)

vyhlásenia o výdavkoch, ktoré slúžia aj ako žiadosti o platbu, podpísané akreditovanou platobnou agentúrou alebo určeným a akreditovaným koordinačným orgánom a doplnené náležitými informáciami,

ii)

v súvislosti s EPZF odhady ich finančných požiadaviek a v súvislosti s EPFRV aktualizáciu odhadovaných vyhlásení o výdavkoch, ktoré budú predložené v priebehu roka, a odhadované vyhlásenia o výdavkoch na nasledujúci finančný rok,

iii)

vyhlásenie riadiaceho subjektu a ročné účty akreditovaných platobných agentúr.

2.   Členské štáty pravidelne informujú Komisiu o uplatňovaní integrovaného systému uvedeného v hlave IV kapitole II . Komisia organizuje na túto tému výmenu názorov s členskými štátmi.

Článok 91

Dôvernosť

1.   Členské štáty a Komisia prijímajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie dôvernosti informácií poskytnutých alebo získaných v rámci opatrení týkajúcich sa inšpekcie a schvaľovania účtov vykonávaných podľa tohto nariadenia.

Na uvedené informácie sa uplatňujú pravidlá stanovené v článku 8 nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa súdnych konaní, sa na informácie zozbierané počas kontroly stanovenej v hlave IV kapitole III vzťahuje služobné tajomstvo. Nesmú sa oznámiť iným osobám okrem tých, ktoré ich z dôvodu svojich povinností v členských štátoch alebo inštitúciách Únie musia poznať na účely plnenia uvedených povinností.

Článok 92

Vykonávacie právomoci týkajúce sa zasielania informácií

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

a)

formy, obsahu, intervalov, lehôt a spôsobov zasielania alebo sprístupňovania Komisii:

i)

vyhlásení o výdavkoch a odhadov výdavkov, ako aj ich aktualizácií, vrátane pripísaných príjmov,

ii)

vyhlásenia riadiaceho subjektu a ročných účtov platobných agentúr,

iii)

správ o certifikácii účtov,

iv)

názvov a identifikačných údajov akreditovaných platobných agentúr, určených a akreditovaných koordinačných orgánov a určených certifikačných orgánov,

v)

podmienok zohľadňovania a platenia výdavkov financovaných z EPZF a EPFRV,

vi)

oznámení o finančných úpravách uskutočnených členskými štátmi v súvislosti s intervenciami v záujme rozvoja vidieka,

vii)

informácií o opatreniach prijatých podľa článku 59;

b)

podmienok výmeny informácií a dokumentov medzi Komisiou a členskými štátmi a zavedenia informačných systémov vrátane typu, formátu a obsahu údajov, ktoré majú tieto systémy spracúvať, a zodpovedajúcich pravidiel ich uchovávania;

c)

oznamovania členských štátov Komisii, pokiaľ ide o informácie, dokumenty, štatistiky a správy, ako aj termínov a metód takéhoto oznamovania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

KAPITOLA II

Používanie eura

Článok 93

Všeobecné zásady

1.   Sumy uvedené vo vykonávacích rozhodnutiach Komisie, ktorými sa schvaľujú strategické plány SPP, sumy záväzkov a platieb Komisie, ako aj sumy potvrdených alebo certifikovaných výdavkov a sumy vo vyhláseniach o výdavkoch členských štátov sa vyjadrujú a vyplácajú v eurách.

2.   Ceny a sumy stanovené v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva sa vyjadrujú v eurách.

Uvedené ceny a sumy sa poskytujú alebo vyberajú v eurách v členských štátoch, ktoré prijali euro, a v národnej mene v členských štátoch, ktoré euro neprijali.

Článok 94

Výmenný kurz a určujúca skutočnosť

1.   Ceny a sumy uvedené v článku 93 ods. 2 sa v členských štátoch, ktoré neprijali euro, prepočítajú na ich národnú menu pomocou výmenného kurzu.

2.   Určujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz je:

a)

splnenie colných dovozných alebo vývozných formalít v prípade súm získaných alebo poskytnutých v rámci obchodu s tretími krajinami;

b)

vo všetkých ostatných prípadoch skutočnosť, pomocou ktorej sa dosiahne hospodársky cieľ operácie.

3.   Ak prijímateľ dostáva priamu platbu podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115 v inej mene ako euro, členské štáty prepočítajú sumu pomoci vyjadrenú v eurách na národnú menu na základe ich najaktuálnejšieho výmenného kurzu, ktorý stanovila Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) pred 1. októbrom roka, na ktorý sa pomoc poskytuje.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty v riadne odôvodnených prípadoch rozhodnúť, že toto prepočítanie vykonajú na základe priemeru výmenných kurzov stanovených ECB v mesiaci predchádzajúcom 1. októbru roka, na ktorý sa pomoc poskytuje. Členské štáty, ktoré si zvolia uvedenú možnosť, stanovia a uverejnia uvedený priemerný kurz pred 1. decembrom daného roka.

4.   Pokiaľ ide o EPZF, členské štáty, ktoré neprijali euro, pri vypracúvaní svojich vyhlásení o výdavkoch uplatňujú v súlade s touto kapitolou rovnaký výmenný kurz ako výmenný kurz, ktorý použili pri uhrádzaní platieb prijímateľom alebo pri získavaní príjmov.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa určujúcich skutočností a výmenného kurzu, ktorý sa má použiť. Konkrétna určujúca skutočnosť sa stanoví s prihliadnutím na tieto kritériá:

a)

skutočná a čo najrýchlejšia uplatniteľnosť úprav výmenného kurzu;

b)

podobnosť určujúcich skutočností pri analogických operáciách vykonávaných v rámci organizácie trhu;

c)

konzistentnosť určujúcich skutočností v prípade rôznych cien a súm súvisiacich s organizáciou trhu;

d)

uskutočniteľnosť a efektívnosť kontrol uplatňovania vhodných výmenných kurzov.

6.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o pravidlá týkajúce sa výmenného kurzu uplatniteľného v čase vypracovania vyhlásení o výdavkoch a v čase zaznamenávania operácií verejného skladovania do účtov platobnej agentúry.

Článok 95

Ochranné opatrenia a výnimky

1.   Komisia môže prijať vykonávacie akty zabezpečujúce uplatňovanie práva Únie v prípade, ak je pravdepodobné, že ho ohrozia mimoriadne menové postupy týkajúce sa národnej meny. Uvedené vykonávacie akty sa môžu odchýliť od existujúcich pravidiel len na obdobie, ktoré je absolútne nevyhnutné. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku sa bezodkladne oznámia Európskemu parlamentu, Rade a členským štátom.

2.   Ak je pravdepodobné, že mimoriadne menové postupy týkajúce sa národnej meny ohrozia uplatňovanie práva Únie, je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o výnimky z tejto kapitoly, a to v týchto prípadoch:

a)

ak členský štát používa neobvyklé kurzové techniky, napríklad viaceré výmenné kurzy, alebo realizuje barterové dohody;

b)

ak členské štáty majú meny, ktoré nie sú kótované na oficiálnych zahraničných devízových trhoch, alebo ak je pravdepodobné, že trend takýchto mien bude narúšať obchod.

Článok 96

Používanie eura členskými štátmi, ktoré neprijali euro

1.   Ak členský štát, ktorý neprijal euro, uprednostní platbu výdavkov vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva v eurách pred platbou vo svojej národnej mene, tento členský štát prijme opatrenia, ktorými zaistí, aby z používania eura nevyplývala systematická výhoda v porovnaní s použitím národnej meny.

2.   Členský štát oznámi Komisii plánované opatrenia uvedené v odseku 1 pred tým, ako nadobudnú účinnosť. Uvedené opatrenia nesmú nadobudnúť účinnosť, pokiaľ Komisia neoznámi uvedenému členskému štátu svoj súhlas s nimi.

KAPITOLA III

Podávanie správ

Článok 97

Ročná finančná správa

Komisia do 30. septembra každého roka nasledujúceho po rozpočtovom roku predloží Európskemu parlamentu a Rade finančnú správu o správe EPZF a EPFRV počas predchádzajúceho rozpočtového roka.

KAPITOLA IV

Transparentnosť

Článok 98

Uverejňovanie informácií týkajúcich sa prijímateľov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa každoročne následne uverejňovali prijímatelia finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV na účely článku 49 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060 a v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku, v uplatniteľných prípadoch vrátane informácií o skupinách, ktorých sú účastníkmi, v súlade s článkom 59 ods. 4 tohto nariadenia, ktoré im poskytli uvedení prijímatelia v súlade s článkom 59 ods. 4 tohto nariadenia.

2.   Článok 49 ods. 3 písm. a), b), d), až j) a l) a článok 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060 sa uplatňuje v súvislosti s prijímateľmi finančných prostriedkov z EPFRV a EPZF v relevantnom prípade. Uplatňovanie článku 49 ods. 3 písm. e) uvedeného nariadenia sa obmedzuje na účel operácie. Článok 49 ods. 3 písm. k) uvedeného nariadenia sa uplatňuje na EPFRV.

3.   Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„operácia“ je opatrenie, sektor alebo typ intervencie;

b)

„celkové náklady na operáciu“ sú sumy platieb zodpovedajúce jednotlivým opatreniam, sektorom alebo typom intervencie financovaným z EPZF alebo EPFRV, ktoré každý prijímateľ dostal v príslušnom finančnom roku; pokiaľ ide o platby zodpovedajúce typom intervencie financovaných z EPFRV, sumy, ktoré sa majú uverejniť, zodpovedajú celkovému verejnému financovaniu zahrňujúcemu príspevok Únie aj vnútroštátny príspevok;

c)

„ukazovateľ lokality alebo geografickej polohy operácie“ je obec, v ktorej má prijímateľ sídlo alebo je v nej zaregistrovaný, a ak existuje, aj poštové smerovacie číslo alebo jeho časť, ktoré túto obec identifikujú.

4.   Každý členský štát sprístupní informácie uvedené v článku 49 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060 na jedinom webovom sídle. Takéto informácie zostanú dostupné počas dvoch rokov odo dňa ich pôvodného uverejnenia.

Členské štáty neuverejnia informácie uvedené v článku 49 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2021/1060, ak je výška pomoci, ktorú prijímateľ dostane v jednom roku, rovná alebo nižšia ako 1 250 EUR.

Článok 99

Informovanie prijímateľov o uverejňovaní údajov, ktoré sa ich týkajú

Členské štáty informujú prijímateľov, že údaje, ktoré sa ich týkajú, sa uverejnia v súlade s článkom 98 a že takéto údaje môžu na účely ochrany finančných záujmov Únie spracúvať audítorské subjekty a vyšetrovacie orgány Únie a členských štátov.

Pokiaľ ide o osobné údaje, členské štáty informujú prijímateľov v súlade s požiadavkami nariadenia (EÚ) 2016/679 o ich právach podľa uvedeného nariadenia a o postupoch, ktoré sa vzťahujú na výkon týchto práv.

Článok 100

Vykonávacie právomoci týkajúce sa transparentnosti

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)

formy, a to vrátane spôsobu prezentácie podľa opatrenia, sektora alebo typu intervencie, a časového rozvrhu uverejňovania stanoveného v článkoch 98 a 99;

b)

jednotného uplatňovania článku 99;

c)

spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 103 ods. 3.

KAPITOLA V

Ochrana osobných údajov

Článok 101

Spracúvanie a ochrana osobných údajov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 98, 99 a 100, členské štáty a Komisia zhromažďujú osobné údaje na účely vykonávania svojich príslušných povinností týkajúcich sa riadenia, kontroly, auditu a monitorovania a hodnotenia podľa tohto nariadenia, a najmä povinností stanovených v hlave II kapitole II, hlave III kapitolách III a IV , hlave IV a hlave V kapitole III, ako aj na štatistické účely, pričom tieto údaje sa nesmú spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s uvedenými účelmi.

2.   Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely monitorovania a hodnotenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/2115, ako aj na štatistické účely, tieto údaje musia byť anonymné.

3.   Osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadeniami(EÚ) 2016/679 a (EÚ) 2018/1725. Takéto údaje sa predovšetkým nesmú uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb počas dlhšieho obdobia, než je nevyhnutné na účely, na ktoré sa uvedené údaje zhromažďovali alebo na ktoré sa ďalej spracúvajú, so zohľadnením minimálnych období uchovávania stanovených v uplatniteľnom práve Únie a vnútroštátnom práve.

4.   Členské štáty informujú dotknuté osoby o tom, že vnútroštátne orgány a orgány Únie môžu v súlade s odsekom 1 tohto článku spracúvať ich osobné údaje a že v tejto súvislosti požívajú práva na ochranu osobných údajov stanovené v nariadeniach (EÚ) 2016/679 a (EÚ) 2018/1725.

HLAVA VI

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 102

Vykonávanie delegovania právomocí

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 11 ods. 1, článku 17 ods. 5, článku 23 ods. 2, článku 38 ods. 2, článku 40 ods. 3, článku 41 ods. 3, článku 44 ods. 4 a 5, článku 47 ods. 1, článku 52 ods. 1, článku 54 ods. 4, článku 55 ods. 6, článku 60 ods. 3, článku 64 ods. 3, článku 74, článku 76 ods. 2, článku 85 ods. 7, článku 89 ods. 2, článku 94 ods. 5 a 6, článku 95 ods. 2 a článku 105 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od 7. decembra 2021. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto sedemročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 11 ods. 1, článku 17 ods. 5, článku 23 ods. 2, článku 38 ods. 2, článku 40 ods. 3, článku 41 ods. 3, článku 44 ods. 4 a 5, článku 47 ods. 1, článku 52 ods. 1, článku 54 ods. 4, článku 55 ods. 6, článku 60 ods. 3, článku 64 ods. 3, článku 74, článku 76 ods. 2, článku 85 ods. 7, článku 89 ods. 2, článku 94 ods. 5 a 6, článku 95 ods. 2 a článku 105 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertami určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 11 ods. 1, článku 17 ods. 5, článku 23 ods. 2, článku 38 ods. 2, článku 40 ods. 3, článku 41 ods. 3, článku 44 ods. 4 a 5, článku 47 ods. 1, článku 52 ods. 1, článku 54 ods. 4, článku 55 ods. 6, článku 60 ods. 3, článku 64 ods. 3, článku 74, článku 76 ods. 2, článku 85 ods. 7, článku 89 ods. 2, článku 94 ods. 5 a 6, článku 95 ods. 2 a článku 105 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 103

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor nazvaný Výbor pre poľnohospodárske fondy. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Na účely článkov 11, 12, 17, 18, 23, 26, 32, 39 až 44, 47, 51 až 55, 58, 59, 60, 64, 75, 82, 92, 95 a 100 v otázkach týkajúcich sa intervencií vo forme priamych platieb, intervencií v určitých sektoroch, intervencií v záujme rozvoja vidieka a spoločnej organizácie trhov Komisii pomáha Výbor pre poľnohospodárske fondy, Výbor pre spoločnú poľnohospodársku politiku zriadený nariadením (EÚ) 2021/2115 a Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov zriadený nariadením (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

HLAVA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 104

Zrušenie

1.   Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 sa zrušuje.

Avšak:

a)

článok 4 ods. 1 písm. b), článok 5, článok 7 ods. 3, články 9, 17, 21 a 34, článok 35 ods. 4, články 36, 37, 38, 40 až 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 až 75, 77, 91 až 97, 99 a 100, článok 102 ods. 2 a články 110 a 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa naďalej uplatňujú:

i)

vo vzťahu k výdavkom vzniknutým a platbám vykonaným na režimy podpory podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2022 a skôr,

ii)

na opatrenia vykonávané podľa nariadení (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 229/2013, (EÚ) č. 1308/2013, a (EÚ) č. 1144/2014 až do 31. decembra 2022,

iii)

na režimy pomoci uvedené v článku 5 ods. 6, prvom pododseku, písm. c) a článku 5 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (36) vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a platbám za operácie vykonávané podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 po 31. decembri 2022 a do konca týchto režimov pomoci, a

iv)

pokiaľ ide o EPFRV, vo vzťahu k výdavkom vzniknutým prijímateľom a k platbám vykonaným platobnou agentúrou v rámci vykonávania programov rozvoja vidieka podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

b)

článok 69 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa naďalej uplatňuje vo vzťahu k vzniknutým výdavkom a vykonaným platbám v prípade režimov podpory podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a v rámci vykonávania programov rozvoja vidieka, ktoré schválila Komisia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a v prípade ďalších opatrení SPP stanovených v hlave II kapitole I nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré sa vykonali pred 1. januárom 2023;

c)

článok 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa naďalej uplatňuje vo vzťahu k príjmom nahláseným v rámci vykonávania programov rozvoja vidieka, ktoré schválila Komisia podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, nariadenia (ES) č. 1698/2005 a nariadenia Komisie (ES) č. 27/2004 (37);

d)

nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 sa naďalej uplatňuje vo vzťahu k výdavkom týkajúcim sa právnych záväzkov uvedených v článku 155 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115. Bez ohľadu na uvedené sa článok 31 tohto nariadenia uplatňuje na výdavky oznámené Komisii v súlade s článkom 155 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/2115, ktoré sa na tento účel považujú za typ intervencie.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie, nariadenie (EÚ) 2021/2115 a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe.

Článok 105

Prechodné opatrenia

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 102, ktoré sú potrebné na zabezpečenie hladkého prechodu na opatrenia stanovené v tomto nariadení z opatrení stanovených v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, ako sa uvádza v článku 104 tohto nariadenia, a ktorými sa toto nariadenie dopĺňa o výnimky z pravidiel stanovených v tomto nariadení, ako aj o doplnenia týchto pravidiel.

Článok 106

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2023.

Článok 16 sa však v prípade EPZF uplatňuje na výdavky vynaložené od 16. októbra 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2021

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

J. VRTOVEC


(1)  Ú. v. EÚ C 41, 1.2.2019, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 214.

(3)  Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 173.

(4)  Pozícia Európskeho parlamentu z 23. novembra 2021 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 2. decembra 2021.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(9)  Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(11)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(12)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(13)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

(15)  Pozri najmä: rozsudok Súdneho dvora zo 6. decembra 1989 vo veci C-329/88, Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika, ECLI:EU:C:1989:618; rozsudok Súdneho dvora z 1. júna 1994 vo veci C-317/92, Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko, ECLI:EU:C:1994:212; rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. októbra 2009 vo veci C-562/07, Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo, ECLI:EU:C:2009:614; rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) zo 14. septembra 1995 vo veci T-571/93, Lefebvre frères et sœurs, GIE Fructifruit, Association des Mûrisseurs Indépendants and Star fruits Cie/Komisia Európskych spoločenstiev, ECLI:EU:T:1995:163; rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. mája 2009 vo veci C-531/06, Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika, ECLI:EU:C:2009:315.

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(18)  Rozsudok Súdneho dvora z 27. januára 2021, De Ruiter vof /Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vec C-361/19, ECLI:EU:C:2021:71.

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).

(22)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(27)  Nariadenie Rady (ES) č. 58/2003 z 19. decembra 2002, ktoré stanovuje štatút výkonných orgánov, ktorým majú byť zverené niektoré úlohy v rámci riadenia programov Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 1).

(28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra 2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56).

(30)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(31)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(32)  Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

(33)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).

(34)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164,

(35)  Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka, ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3).

(36)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(37)  Nariadenie Komisie (ES) č. 27/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné prechodné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, pokiaľ ide o financovanie opatrení na rozvoj vidieka v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a Slovensku sekciou záruk EPUZF (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 36).


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013

Toto nariadenie

Nariadenie (EÚ) 2021/2115

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Články 2 a 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7 ods. 1, 2 a 3

Článok 9

Článok 7 ods. 4 a 5

Článok 10

Článok 7 ods. 6

Článok 8

Článok 11

Článok 9

Článok 12

Článok 10

Článok 37 písm. a)

Článok 11

Článok 44 ods. 1

Článok 12

Článok 15 ods. 1, 2 a 4

Článok 13 ods. 1

Článok 15 ods. 3

Článok 13 ods. 2 a 3

Článok 14

Článok 15

Článok 16

Článok 14

Článok 17

Článok 20

Článok 18

Článok 21

Článok 19

Článok 22

Článok 20

Článok 23

Článok 21

Článok 24

Článok 22

Článok 25

Článok 23

Článok 26

Článok 24

Článok 15

Článok 25

Článok 16

Článok 26

Článok 17

Článok 27

Článok 18

Článok 28

Článok 19

Článok 29

Článok 30

Článok 36

Článok 31

Článok 27

Článok 32

Článok 28

Článok 33

Článok 29

Článok 34

Článok 30

Článok 35

Článok 31

Článok 36

Článok 32

Článok 37

Článok 33

Článok 38

Článok 34

Článok 39

Článok 35

Článok 40

Článok 38

Článok 41

Článok 39

Článok 42

Článok 43

Článok 45

Článok 44

Článok 43 ods. 1

Článok 45

Článok 46

Článok 46

Článok 43 ods. 2 a článok 47

Článok 47

Článok 49

Článok 48

Článok 50

Článok 49

Článok 51 ods. 1 a 2

Článok 50

Článok 51 ods. 3 a článok 52

Článok 51

Článok 53

Článok 52

Článok 55

Článok 53

Článok 54

Článok 55

Článok 56

Článok 56

Článok 57

Článok 57

Článok 58

Článok 58

Článok 59

Článok 59

Článok 60

Článok 62

Článok 61

Článok 63

Článok 62

Článok 60

Článok 63 ods. 1, prvý pododsek a ods. 2 až 5

Článok 63 ods. 1, druhý pododsek

Článok 61

Článok 64

Článok 65

Článok 66

Článok 64

Článok 67

Článok 65

Článok 68

Článok 66

Článok 69 ods. 1, prvý pododsek

Článok 67 ods. 1, druhý pododsek

Článok 69 ods. 1, druhý pododsek

Článok 69 ods. 1, tretí pododsek

Článok 67 ods. 1, štvrtý pododsek

Článok 69 ods. 2

Článok 67 ods. 2

Článok 70

Článok 68

Článok 71

Článok 73

Článok 72

Článok 69

Článok 73

Článok 71

Článok 74 ods. 1

Článok 72

Článok 74 ods. 2, 3 a 4

Článok 75

Články 44 ods. 2, 3 a 5

Článok 76

Článok 74

Článok 77

Článok 78

Článok 75

Článok 79

Článok 76

Článok 80

Článok 77 ods. 1, 2 a 5

Článok 81

Článok 78 ods. 1, 2 a 3

Článok 82 ods. 1 a 2

Článok 78 ods. 4 a 5

Článok 82 ods. 3 a 4

Článok 83 ods. 1

Článok 79

Článok 83 ods. 2 a 3

Článok 84 ods. 1, 2, 3 a 4

Článok 80

Článok 84 ods. 5

Článok 84 ods. 6

Článok 77 ods. 4

Článok 85 ods. 1, 3 a 4

Článok 85 ods. 2

Článok 77 ods. 3

Článok 86 ods. 1

Článok 80 ods. 2 písm. b)

Článok 86 ods. 2

Článok 87

Článok 81

Článok 88

Článok 82

Článok 89

Článok 90a

Článok 90

Článok 116a

Článok 91

Článok 12

Článok 92

Článok 12

Článok 93

Článok 12

Článok 94

Článok 14

Článok 95

Článok 96

Článok 83

Článok 97

Článok 84

Článok 98

Článok 99

Článok 85

Článok 100

Článok 86

Článok 101 ods. 1

Článok 101 ods. 2

Článok 85 ods. 7

Článok 102

Článok 90

Článok 103

Článok 91

Článok 104

Článok 92

Článok 105

Článok 93

Článok 106

Článok 94

Článok 107

Článok 95

Článok 108

Článok 96

Článok 109

Článok 97

Článok 110

Článok 128

Článok 111

Článok 98 ods. 1, 2 a 3

Článok 112

Článok 98 ods. 4

Článok 113

Článok 99

Článok 114

Článok 100

Článok 115

Článok 102

Článok 116

Článok 103

Článok 117

Článok 101

Článok 118

Článok 119

Článok 104

Článok 119a

Článok 120

Článok 105

Článok 121

Článok 106

Príloha I

Príloha II

Príloha III

Príloha III

Príloha


Top