EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1962

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1962 z 12. augusta 2021, ktorým sa opravuje príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Text s významom pre EHP)

C/2021/5932

OJ L 400, 12.11.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1962/oj

12.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 400/16


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1962

z 12. augusta 2021,

ktorým sa opravuje príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 37 ods. 5,

keďže:

(1)

Overovaním sa zistili chyby v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/217 (2), ktorým sa uvedená príloha zmenila, sa do tabuľky 3 v časti 3 doplnilo niekoľko látok. Zápisy týkajúce sa látok pentakálium-2,2‘,2“,2‘“,2““"-(etán-1,2-diylnitrilo)pentaacetát; kyselina N-karboxymetyliminobis(etylénnitrilo)tetra(octová) a pentanátrium-(karboxylátometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetát obsahujú chyby týkajúce sa výstražného slova. Tieto látky sú okrem iného klasifikované ako toxické pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia (kategória 2), a preto by sa mali označovať výstražným slovom „Warning“, ktoré zodpovedá kódu výstražného slova „Wng“, v súlade s tabuľkou 3.9.5 v časti 3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Delegovaným nariadením (EÚ) 2020/217 sa však pre uvedené látky omylom zaviedol kód výstražného slova „Dgr“ (skratka anglického slova „Danger“, čiže nebezpečenstvo). Uvedené chyby by sa mali opraviť.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(3)

Keďže ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/217 obsahujúce chybu sa uplatňujú od 1. októbra 2021, jeho oprava by sa mala takisto uplatňovať od uvedeného dátumu.

(4)

Aby sa zohľadnili ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/217, dodávatelia by mali mať takisto možnosť uplatňovať opravy uvedené v tomto nariadení na látky a zmesi pred dátumom začatia jeho uplatňovania na dobrovoľnom základe.

(5)

Od dodávateľov by sa nemalo vyžadovať, aby zmenili etikety a balenia látok a zmesí, ktoré boli uvedené na trh pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, aby sa predišlo zbytočným nákladom. Keďže chybný kód výstražného slova zodpovedá závažnejšej triede nebezpečnosti, zachovanie zodpovedajúceho výstražného slova na etikete neznižuje úroveň ochrany ľudského zdravia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kód výstražného slova „Dgr“ v siedmom stĺpci „Kódy piktogramov a výstražných slov“ tabuľky 3 v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa látok pentakálium-2,2‘,2“,2‘“,2““"-(etán-1,2-diylnitrilo)pentaacetát; kyselina N-karboxymetyliminobis(etylénnitrilo)tetra(octová) a pentanátrium-(karboxylátometyl)iminobis(etylénennitrilo)tetraacetát, sa nahrádza kódom výstražného slova „Wng“.

Článok 2

Dodávatelia nie sú povinní zmeniť podľa ustanovenia v článku 1 označenie alebo balenie látok alebo zmesí s ich obsahom, ktoré uviedli na trh v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 pred 15. novembrom 2021.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2021.

Odchylne od druhého odseku tohto článku sa látky uvedené v článku 1 tohto nariadenia a látky a zmesi s ich obsahom môžu pred 1. októbrom 2021 klasifikovať, označovať a baliť v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 v znení opravenom týmto nariadením.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/217 zo 4. októbra 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a opravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2020, s. 1).


Top