EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1935

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1935 z 8. novembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/723, pokiaľ ide o informácie a údaje o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa majú predkladať prostredníctvom štandardného vzoru (Text s významom pre EHP)

C/2021/7764

OJ L 396, 10.11.2021, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1935/oj

10.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 396/17


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1935

z 8. novembra 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/723, pokiaľ ide o informácie a údaje o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa majú predkladať prostredníctvom štandardného vzoru

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 1 písm. a), článok 113 ods. 2 a článok 134 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/723 (2) sa stanovuje štandardný vzor, ktorý sa má používať vo výročných správach predkladaných jednotlivými členskými štátmi v súlade s článkom 113 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625.

(2)

V oddiele 9 štandardného vzoru sa vyžaduje, aby členské štáty nahlasovali údaje o ekologickej výrobe v súlade so vzormi stanovenými v prílohe XIIIc k nariadeniu Komisie (ES) č. 889/2008 (3).

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (4) sa stanovujú nové pravidlá týkajúce sa kontrol ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov takejto výroby vrátane kontrol, ktoré slúžia na overenie zriadenia a fungovania systému vnútorných kontrol skupín prevádzkovateľov a na opätovnú kontrolu minimálneho počtu prevádzkovateľov, ktorí sú členmi skupiny prevádzkovateľov. Okrem toho budú musieť členské štáty vypracovať vnútroštátny katalóg opatrení prijímaných v prípadoch nedodržania pravidiel, ktorého súčasťou bude aj klasifikácia takýchto prípadov a zodpovedajúce opatrenia. Členské štáty budú musieť podávať správy o úradných kontrolách vyplývajúcich z týchto nových pravidiel a poskytovať informácie o zistených prípadoch nedodržania pravidiel a o presadzovaní opatrení podľa svojho vnútroštátneho katalógu opatrení.

(4)

V záujme zohľadnenia týchto nových pravidiel a požiadaviek vo výročnej správe, ktorá sa má predložiť v súlade s článkom 113 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625, je potrebné aktualizovať časť II oddiel 9 štandardného vzoru.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/723 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/723 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Štandardný vzor

Členské štáty predkladajú informácie a údaje uvedené v článku 113 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625 prostredníctvom štandardného vzoru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. Tieto informácie a údaje treba predkladať prostredníctvom elektronickej verzie štandardného vzoru, ktorý je k dispozícii v počítačovom systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC). Informácie a údaje o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktoré sa uvádzajú v časti II oddiele 9 uvedeného vzoru, však treba predkladať prostredníctvom informačného systému pre ekologické poľnohospodárstvo (OFIS).

Členské štáty sú teda povinné v elektronickej verzii štandardného vzoru v systéme IMSOC potvrdiť, že časť II oddiel 9 predmetného vzoru predložili v systéme OFIS.“;

2.

V prílohe sa oddiel 9 štandardného vzoru nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2022, pokiaľ ide o výročné správy, ktoré sa za rok 2022 majú predložiť do 31. augusta 2023, ako aj o ďalšie výročné správy.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/723 z 2. mája 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o štandardné vzory, ktoré sa majú používať vo výročných správach predkladaných členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 124, 13.5.2019, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).


PRÍLOHA

„9.   Ekologická poľnohospodárska výroba a označovanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

9.1.

Celkový záver o dosiahnutej úrovni dodržiavania pravidiel

9.2.

Údaje o ekologickej výrobe

Identifikácia členského štátu/príslušného orgánu, ktorý predkladá výročnú správu

Zdroj údajov

Členský štát

Počet príslušných orgánov, ktorých údaje boli zahrnuté

(A)

Počet príslušných orgánov

Počet štátnych inšpekčných organizácií, ktorých údaje boli zahrnuté

(B)

Počet štátnych inšpekčných organizácií

Počet súkromných inšpekčných organizácií, ktorých údaje boli zahrnuté

(C)

Počet súkromných inšpekčných organizácií

Celkový počet orgánov/organizácií, ktorých údaje boli zahrnuté

(A) + (B) + (C)

Celkový počet orgánov/organizácií

Spravodajské obdobie

Rok

Tabuľka 1

Počet kontrol v prípade všetkých príslušných orgánov – štátnych inšpekčných organizácií – súkromných inšpekčných organizácií [vo všetkých článkoch sa odkazuje na nariadenie (EÚ) 2018/848]

1.   Registrovaní prevádzkovatelia, ktorí sú držiteľmi osvedčenia k 31. decembru vykazovaného roka

 

Číselný kód alebo názov príslušného orgánu/ štátnej inšpekčnej organizácie/ súkromnej inšpekčnej organizácie

Počet prevádzkovateľov

Počet overení súladu, článok 38 ods. 3

(fyzické a nefyzické)

Počet vykonaných úradných fyzických kontrol na mieste

Počet odobratých vzoriek, článok 38 ods. 4 písm. c)

Ročné kontroly, článok 38 ods. 3

Dodatočné kontroly rizika, článok 38 ods. 4 písm. b)

Celkový počet kontrol, článok 38 ods. 3 a článok 38 ods. 4 písm. b)

Z toho bez oznámenia vopred, článok 38 ods. 4 písm. a)

Celkový počet vzoriek

Počet vzoriek, pri ktorých sa zistilo nedodržanie pravidiel

1.a.

Počty v prípade príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b.

Počty v prípade príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.

Počty v prípade príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Pokračujte a uveďte všetky orgány/organizácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové počty v prípade všetkých príslušných orgánov/štátnych inšpekčných organizácií/ súkromných inšpekčných organizácií [súčet (1.a.+1.b.+1.c.+….]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Skupiny prevádzkovateľov, ktorí sú držiteľmi osvedčenia k 31. decembru vykazovaného roka

 

Číselný kód alebo názov príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie

Počet skupín

Identifikácia skupiny

Celkový počet prevádzkovateľov, ktorí sú členmi skupín

Celkový počet úradných kontrol u skupín

Počet opätovných kontrol u členov skupín

Inšpekcie, počas ktorých bola odobratá aspoň 1 vzorka

2.

Celkové počty týkajúce sa všetkých skupín prevádzkovateľov v prípade všetkých príslušných orgánov/štátnych inšpekčných organizácií/súkromných inšpekčných organizácií

 

 

 

 

 

 

 

2.a.

Počty v prípade príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie 1

 

 

 

 

 

 

 

2.a.1.

Skupina prevádzkovateľov a.1

 

 

 

 

 

 

 

2.a.2.

Skupina prevádzkovateľov a.2

 

 

 

 

 

 

 

2.a…..

Skupina prevádzkovateľov a…..

 

 

 

 

 

 

 

2.b.

Počty v prípade príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie 2

 

 

 

 

 

 

 

2.b.1.

Skupina prevádzkovateľov b.1

 

 

 

 

 

 

 

2.b.2.

Skupina prevádzkovateľov b.2

 

 

 

 

 

 

 

2.b…..

Skupina prevádzkovateľov b...

 

 

 

 

 

 

 

2.c

Pokračujte a uveďte všetky skupiny prevádzkovateľov podľa príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie.

 

 

 

 

 

 

 

2.c…

Skupina prevádzkovateľov ...

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 2

NEDODRŽANIE PRAVIDIEL

Údaje podľa príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie

1.   Druh a počet preukázaných prípadov závažného a kritického nedodržania pravidiel

 

Názov alebo číselný kód príslušného orgánu/ štátnej inšpekčnej organizácie/ súkromnej inšpekčnej organizácie

Druh prípadov podľa druhu nedodržania pravidiel, ktoré sa preukázalo počas vykonanej úradnej kontroly

Všeobecné pravidlá výroby

Špecifické pravidlá výroby

Nepovolené látky alebo produkty

Výnimky

Dokumenty a záznamy

Pravidlá pre skupiny prevádzkovateľov

Označovanie

Iné

1.

Preukázané prípady nedodržania pravidiel – SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a.

Preukázané prípady v prípade príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b.

Preukázané prípady v prípade príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.

Preukázané prípady v prípade príslušného orgánu/štátnej inšpekčnej organizácie/súkromnej inšpekčnej organizácie 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Pokračujte a uveďte všetky orgány/organizácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Opatrenia prijaté pri preukázaných prípadoch závažného a kritického nedodržania pravidiel

Počet preukázaných prípadov nedodržania pravidiel

Opatrenia prijaté pri preukázaných prípadoch nedodržania pravidiel

Zlepšenie vykonávania preventívnych opatrení a kontrol zavedených prevádzkovateľom

Žiadny odkaz na ekologickú poľnohospodársku výrobu pri označovaní a propagácii celej predmetnej šarže či výrobkovej sérii.

Zákaz, aby sa dotknutý výrobok počas istého obdobia uvádzal na trh s uvedením odkazu na ekologickú poľnohospodársku výrobu

Nové obdobie konverzie

Obmedzenie rozsahu platnosti certifikátu

Pozastavenie platnosti certifikátu

Zrušenie platnosti certifikátu

O nápravnom opatrení sa ešte nerozhodlo

Iné

(A)

(B1)

(B2)

(B3)

(B4)

(B5)

(B6)

(B7)

(B8)

(B9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka 3

Dohľad a audity

Činnosti príslušného orgánu súvisiace

so súkromnými inšpekčnými organizáciami, na ktoré delegoval určité úlohy

s dohľadom nad takýmito súkromnými inšpekčnými organizáciami

so zrušením delegovania úloh na takéto súkromné inšpekčné organizácie

s auditom štátnych inšpekčných organizácií

1.   Nové súkromné inšpekčné organizácie, na ktoré príslušný orgán delegoval úlohy týkajúce sa kontrol/inšpekčné organizácie, v prípade ktorých došlo k zrušeniu delegovania úloh

 

Počet súkromných inšpekčných organizácií

V prípade potreby uveďte pripomienky.

Počet na začiatku vykazovaného roka (1. január roku N)

(A)

 

 

Nové súkromné inšpekčné organizácie počas roka N

(B)

 

 

Súkromné inšpekčné organizácie, v prípade ktorých bolo počas roka N zrušené delegovanie úloh

(C)

 

 

Počet na konci vykazovaného roka (31. december roku N)

(D)

 

 

2.   Dohľad nad súkromnými inšpekčnými organizáciami zo strany príslušného orgánu

2.a.   Počty týkajúce sa dohľadu súkromných inšpekčných organizácií

 

Počet súkromných inšpekčných organizácií na konci vykazovaného roka

Počet auditov súkromných inšpekčných organizácií slúžiacich na účely dohľadu, ktoré vykonal príslušný orgán počas vykazovaného roka

Pokrytie, t. j. počet súkromných inšpekčných organizácií podrobených auditu na účely dohľadu zo strany príslušného orgánu

Poznámka podľa potreby

(D)

(E)

(F) = (E)/(D)

 

Počet súkromných inšpekčných organizácií – Počet auditov na účely dohľadu počas vykazovaného roka – pokrytie

 

 

 

 

Celkový počet schválených súkromných inšpekčných organizácií (D) by mal zodpovedať počtu nahlásenému v oddiele 1.

2.b.   Podrobnosti o dohľade za danú súkromnú inšpekčnú organizáciu

Uveďte všetky súkromné inšpekčné organizácie pod dohľadom príslušného orgánu

Počet prevádzkovateľov

Počet skupín prevádzkovateľov

Audit uskutočnený príslušným orgánom počas vykazovaného roka áno = 1/nie = 0

Počet spisov prevádzkovateľa preskúmaných v rámci auditu na účely dohľadu počas vykazovaného roka

Pokrytie, t. j. počet preskúmaných spisov prevádzkovateľa v porovnaní s celkovým počtom prevádzkovateľov

Počet spisov skupín prevádzkovateľov preskúmaných v priebehu auditu počas vykazovaného roka

Pokrytie, t. j. počet spisov skupín prevádzkovateľov v porovnaní s celkovým počtom skupín prevádzkovateľov

Uveďte referenčné číslo individuálneho vzoru vyplneného za súkromnú inšpekčnú organizáciu (pripojený formulár „individuálny vzor pre súkromnú inšpekčnú organizáciu“)

Číselný kód

(G)

(H)

(I)

(J)

(K) = (J)/(G)

(L)

(M)= (L)/(H)

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Audítorské činnosti vykonávané príslušným orgánom u štátnych inšpekčných organizácií (relevantné len vtedy, ak príslušný orgán deleguje úlohy týkajúce sa kontrol na štátne inšpekčné organizácie)

 

Počet štátnych inšpekčných organizácií, na ktoré príslušný orgán delegoval úlohy týkajúce sa kontrol

Počet auditov, ktoré vykonal príslušný orgán u štátnych kontrolných organizácií

Pokrytie, t. j. počet štátnych inšpekčných organizácií podrobených auditu zo strany príslušného orgánu počas vykazovaného roka

V prípade potreby uveďte pripomienky.

(K)

(L)

(M) = (L)/(K)

 

Počas vykazovaného roka

 

 

 

 

Tabuľka 4

INDIVIDUÁLNY VZOR TÝKAJÚCI SA DOHĽADU NAD SÚKROMNOU INŠPEKČNOU ORGANIZÁCIOU

(Vzor môže vyplniť príslušný orgán za každú súkromnú inšpekčnú organizáciu, ktorá bola počas vykazovaného roka podrobená auditu na účely dohľadu.)

Referenčné číslo vzoru

 

Skopírovať do tabuľky týkajúcej sa auditu na účely dohľadu – dátové pole K

Vykazovaný rok

 

 

Príslušný orgán zodpovedný za dohľad

 

 

Správa o audite na účely dohľadu

Odkaz:

 

 

Dátum:

 

 

Identifikácia súkromnej inšpekčnej organizácie

Číselný kód

 

 

ZHRNUTIE HLAVNÝCH ZISTENÍ AUDITU NA ÚČELY DOHĽADU

1.

Podmienky schválenia súkromnej inšpekčnej organizácie a delegovanie úloh týkajúcich sa kontrol

Doplňte text

2.

Zistenia týkajúce sa súladu s minimálnymi požiadavkami na kontrolu

Doplňte text

3.

Zistenia týkajúce sa posúdenia rizika v súvislosti s prevádzkovateľmi

Doplňte text

4.

Zistenia týkajúce sa súladu s vnútroštátnym katalógom opatrení

Doplňte text

5.

Zistenia týkajúce sa výmeny informácií s príslušným orgánom

Doplňte text

6.

Iné zistenia

Doplňte text

7.

Celkový záver

Doplňte text + A1:C24


Tabuľka 5

Kroky a opatrenia prijaté príslušným orgánom počas vykazovaného roka s cieľom zabezpečiť účinnosť úradných kontrol, ktoré vykonávajú štátne inšpekčné organizácie/súkromné inšpekčné organizácie

Zdroj údajov

Členský štát

 

Obdobie

Rok

 

1.

Vnútroštátne právne predpisy

Doplňte text

2.

Nové, aktualizované alebo revidované postupy kontroly

Doplňte text

3.

Činnosti odbornej prípravy

Doplňte text

4.

Poskytnutie dodatočných zdrojov alebo prerozdelenie existujúcich zdrojov po preskúmaní priorít

Doplňte text

5.

Osobitné iniciatívy v oblasti kontroly,

Doplňte text

6.

Zmeny v organizácii alebo riadení príslušných orgánov

Doplňte text

7.

Iné

Doplňte text“


Top