EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1841

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1841 z 20. októbra 2021, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 6-benzyladenínu a aminopyralidu v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP)

C/2021/7458

OJ L 373, 21.10.2021, p. 63–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1841/oj

21.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 373/63


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1841

z 20. októbra 2021,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 6-benzyladenínu a aminopyralidu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) aminopyralidu boli stanovené v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. V prípade 6-benzyladenínu neboli v nariadení (ES) č. 396/2005 stanovené žiadne MRL a keďže táto aktívna látka nie je zahrnutá do prílohy IV k uvedenému nariadeniu, uplatňuje sa štandardná hodnota 0,01 mg/kg stanovená v článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(2)

Pokiaľ ide o 6-benzyladenín, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) predložil odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (2). Odporučil stanoviť MRL na limit detekcie (LD). Uvedené MRL by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(3)

Pokiaľ ide o aminopyralid, úrad predložil odôvodnené stanovisko k existujúcim MRL v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 (3). Navrhol zmeniť definíciu rezídua v prípade komodít rastlinného pôvodu. Odporučil znížiť MRL v prípade hydinového tuku. V prípade ostatných produktov odporučil existujúce MRL zvýšiť alebo zachovať. MRL v prípade uvedených produktov by sa mali stanoviť v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na existujúcej úrovni alebo na úrovni určenej úradom.

(4)

V odôvodnených stanoviskách úradu boli zohľadnené existujúce maximálne hladiny rezíduí podľa kódexu (CXL). Pri stanovení MRL sa zohľadnili CXL, ktoré sú bezpečné pre spotrebiteľov v Únii.

(5)

Pokiaľ ide o produkty, pri ktorých nie je povolené použitie príslušného prípravku na ochranu rastlín a v prípade ktorých neexistujú dovozné tolerancie ani CXL, mali by sa MRL stanoviť na úrovni špecifického LD, alebo by sa mala uplatňovať štandardná MRL tak, ako sa uvádza v článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 396/2005.

(6)

Komisia viedla s referenčnými laboratóriami Európskej únie pre rezíduá pesticídov konzultácie o potrebe upraviť určité LD. V prípade viacerých látok, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, tieto laboratóriá dospeli k záveru, že v prípade určitých komodít si technický rozvoj vyžaduje stanovenie špecifických LD.

(7)

Na základe odôvodneného stanoviska úradu a s prihliadnutím na faktory týkajúce sa predmetnej záležitosti navrhované úpravy MRL spĺňajú požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(8)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky sa zohľadnili.

(9)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s produktmi, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení malo stanoviť prechodné opatrenie pre produkty získané pred úpravou MRL a v prípade ktorých z informácií vyplýva, že je zachovaná vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

(11)

Predtým ako sa začnú upravené MRL uplatňovať, mala by sa poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z týchto úprav vyplynú.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty vyprodukované v Únii alebo do nej dovezené pred 10. májom 2022.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. mája 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. októbra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 070, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 6-benzyladenine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí 6-benzyladenínu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(7):6220.

(3)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for aminopyralid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Odôvodnené stanovisko k preskúmaniu existujúcich maximálnych hladín rezíduí aminopyralidu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005]. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(8):6229.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa dopĺňajú tieto stĺpce týkajúce sa 6-benzyladenínu a aminopyralidu:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL  (1)

6-benzyladenín

Aminopyralid (suma aminopyralidu, jeho solí a jeho konjugátov vyjadrená ako aminopyralid) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE; ORECHY

0,01  (*1)

 

0110000

Citrusové plody

 

0,01  (*1)

0110010

grapefruity

 

 

0110020

pomaranče

 

 

0110030

citróny

 

 

0110040

limety

 

 

0110050

mandarínky

 

 

0110990

iné (2)

 

 

0120000

Orechy stromové

 

0,05  (*1)

0120010

mandle

 

 

0120020

para orechy

 

 

0120030

kešu orechy

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

 

0120050

kokosové orechy

 

 

0120060

lieskovce

 

 

0120070

makadamové orechy

 

 

0120080

pekanové orechy

 

 

0120090

píniové oriešky

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

 

0120110

vlašské orechy

 

 

0120990

iné (2)

 

 

0130000

Jadrové ovocie

 

0,01  (*1)

0130010

jablká

 

 

0130020

hrušky

 

 

0130030

dule

 

 

0130040

mišpule

 

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

0130990

iné (2)

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

 

0,01  (*1)

0140010

marhule

 

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

 

0140030

broskyne

 

 

0140040

slivky

 

 

0140990

iné (2)

 

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0,01  (*1)

0151000

a)

hrozno

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

0152000

b)

jahody

 

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

 

0153010

ostružiny

 

 

0153020

ostružina ožinová

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

0153990

iné (2)

 

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

 

 

0154010

čučoriedky

 

 

0154020

brusnice

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

 

0154050

šípky

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

 

0154990

iné (2)

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

 

 

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

0161010

datle

 

0,01  (*1)

0161020

figy

 

0,01  (*1)

0161030

stolové olivy

 

0,05  (*1)

0161040

kumkváty

 

0,01  (*1)

0161050

karambola

 

0,01  (*1)

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0,01  (*1)

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0,01  (*1)

0161990

iné (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0,01  (*1)

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

 

0162990

iné (2)

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

0163010

avokáda

 

0,05  (*1)

0163020

banány

 

0,01  (*1)

0163030

mangá

 

0,01  (*1)

0163040

papáje

 

0,01  (*1)

0163050

granátové jablká

 

0,01  (*1)

0163060

cherimoya

 

0,01  (*1)

0163070

guavy

 

0,01  (*1)

0163080

ananásy

 

0,01  (*1)

0163090

plody chlebovníka

 

0,01  (*1)

0163100

duriany

 

0,01  (*1)

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0,01  (*1)

0163990

iné (2)

 

0,01  (*1)

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

zemiaky

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

0212030

jamy

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

0212990

iné (2)

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

0213010

repa obyčajná

 

 

0213020

mrkva

 

 

0213030

zeler

 

 

0213040

chren

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

 

0213060

paštrnák

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

 

0213080

reďkovka

 

 

0213090

kozia brada

 

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

 

0213110

okrúhlica

 

 

0213990

iné (2)

 

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0220010

cesnak

 

 

0220020

cibuľa

 

 

0220030

šalotka

 

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

 

0220990

iné (2)

 

 

0230000

Plodová zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0231000

a)

ľuľkovité a slezovité

 

 

0231010

rajčiaky

 

 

0231020

sladká paprika

 

 

0231030

baklažán

 

 

0231040

okra/ibištek jedlý

 

 

0231990

iné (2)

 

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

0232030

cukety

 

 

0232990

iné (2)

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

 

0233010

melóny

 

 

0233020

tekvica

 

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

0233990

iné (2)

 

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

 

0241010

brokolica

 

 

0241020

karfiol

 

 

0241990

iné (2)

 

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

0242990

iné (2)

 

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

0243020

kel

 

 

0243990

iné (2)

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

valeriánka poľná

 

 

0251020

hlávkový šalát

 

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá/endívia širokolistá

 

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

0251060

rukola/eruka

 

 

0251070

červená horčica

 

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

 

0251990

iné (2)

 

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

špenát

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

 

0252990

iné (2)

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

trebuľka

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

0256040

petržlen

 

 

0256050

šalvia

 

 

0256060

rozmarín

 

 

0256070

tymian

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

0256100

estragón

 

 

0256990

iné (2)

 

 

0260000

Strukoviny

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

 

0260050

šošovica

 

 

0260990

iné (2)

 

 

0270000

Stonková zelenina

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

špargľa

 

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

 

0270030

zeler

 

 

0270040

fenikel obyčajný

 

 

0270050

artičoky pravé

 

 

0270060

pór

 

 

0270070

rebarbora

 

 

0270080

bambusové výhonky

 

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

 

0270990

iné (2)

 

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

pestované huby

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0300010

fazuľa

 

 

0300020

šošovica

 

 

0300030

hrach

 

 

0300040

lupiny

 

 

0300990

iné (2)

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0401000

Olejnaté semená

 

 

0401010

ľanové semená

 

 

0401020

arašidy

 

 

0401030

mak siaty

 

 

0401040

sezamové semená

 

 

0401050

slnečnicové semená

 

 

0401060

semená repky

 

 

0401070

sója fazuľová

 

 

0401080

horčicové semená

 

 

0401090

semená bavlníka

 

 

0401100

semená tekvice

 

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

 

0401140

semená konopy siatej

 

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

 

0401990

iné (2)

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

 

0402030

plody palmy olejnej

 

 

0402040

kapok

 

 

0402990

iné (2)

 

 

0500000

OBILNINY

0,01  (*1)

 

0500010

jačmeň

 

0,15

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

 

0,05  (*1)

0500030

kukurica

 

0,05

0500040

proso siate

 

0,05

0500050

ovos

 

0,15

0500060

ryža

 

0,05  (*1)

0500070

raž

 

0,15

0500080

cirok

 

0,05

0500090

pšenica

 

0,1

0500990

iné (2)

 

0,05  (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

 

0620000

Kávové bôby

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

0631000

a)

kvetov

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

0631020

ibištek

 

 

0631030

ruža

 

 

0631040

jazmín

 

 

0631050

lipa

 

 

0631990

iné (2)

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

 

0632010

jahoda

 

 

0632020

rooibos

 

 

0632030

mate/maté

 

 

0632990

iné (2)

 

 

0633000

c)

koreňov

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

 

0633990

iné (2)

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

 

0640000

Kakaové bôby

 

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

 

0700000

CHMEĽ

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KORENINY

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

0810020

černuška siata

 

 

0810030

zeler

 

 

0810040

koriander

 

 

0810050

rasca

 

 

0810060

kôpor

 

 

0810070

fenikel

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

0810990

iné (2)

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

nové korenie

 

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

0820040

kardamon

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

0820070

vanilka

 

 

0820080

tamarinda

 

 

0820990

iné (2)

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

škorica

 

 

0830990

iné (2)

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

0840010

sladké drievko

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

zázvor (10)

 

 

0840030

kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

chren dedinský (11)

 

 

0840990

iné (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

klinčeky

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

0850990

iné (2)

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

šafran

 

 

0860990

iné (2)

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

muškátový kvet

 

 

0870990

iné (2)

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

koreň cukrovej repy

 

 

0900020

cukrová trstina

 

 

0900030

korene čakanky

 

 

0900990

iné (2)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

1010000

Tkanivá z

0,01  (*1)

 

1011000

a)

ošípaných

 

 

1011010

svalovina

 

0,1

1011020

tukové tkanivo

 

0,1

1011030

pečeň

 

0,05

1011040

obličky

 

1

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1

1011990

iné (2)

 

0,05  (*1)

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

1012010

svalovina

 

0,1

1012020

tukové tkanivo

 

0,1

1012030

pečeň

 

0,05

1012040

obličky

 

1

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1

1012990

iné (2)

 

0,05  (*1)

1013000

c)

oviec

 

 

1013010

svalovina

 

0,1

1013020

tukové tkanivo

 

0,1

1013030

pečeň

 

0,05

1013040

obličky

 

1

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1

1013990

iné (2)

 

0,05  (*1)

1014000

d)

kôz

 

 

1014010

svalovina

 

0,1

1014020

tukové tkanivo

 

0,1

1014030

pečeň

 

0,05

1014040

obličky

 

1

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1

1014990

iné (2)

 

0,05  (*1)

1015000

e)

koňovitých

 

 

1015010

svalovina

 

0,1

1015020

tukové tkanivo

 

0,1

1015030

pečeň

 

0,05

1015040

obličky

 

1

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1

1015990

iné (2)

 

0,05  (*1)

1016000

f)

hydiny

 

 

1016010

svalovina

 

0,01  (*1)

1016020

tukové tkanivo

 

0,01  (*1)

1016030

pečeň

 

0,05  (*1)

1016040

obličky

 

0,01  (*1)

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

0,05  (*1)

1016990

iné (2)

 

0,05  (*1)

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

 

 

1017010

svalovina

 

0,1

1017020

tukové tkanivo

 

0,1

1017030

pečeň

 

0,05

1017040

obličky

 

1

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1

1017990

iné (2)

 

0,05  (*1)

1020000

Mlieko

0,01  (*1)

0,02

1020010

dobytok

 

 

1020020

ovce

 

 

1020030

kozy

 

 

1020040

kone

 

 

1020990

iné (2)

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1030010

slepačie

 

 

1030020

kačacie

 

 

1030030

husacie

 

 

1030040

prepeličie

 

 

1030990

iné (2)

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

 

Aminopyralid (suma aminopyralidu, jeho solí a jeho konjugátov vyjadrená ako aminopyralid) (R)

(R)

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd – číselný kód: Aminopyralid – kód 1000000 okrem 1040000 : aminopyralid“

2.

V časti A prílohy III sa vypúšťa stĺpec týkajúci aminopyralidu.


(*1)  Označuje dolnú hranicu analytického stanovenia

(1)  Pokiaľ ide o úplný zoznam výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I


Top