EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1814

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1814 zo 7. októbra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/2021/46)

ECB/2021/46

OJ L 367, 15.10.2021, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1814/oj

15.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/2


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2021/1814

zo 7. októbra 2021,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2157/1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/2021/46)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 132 ods. 3,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, najmä na jeho články 34.3 a 19.1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V záujme zabezpečenia právnej istoty a transparentnosti by mali byť inštitúcie informované o metódach, ktoré ECB používa pri výpočte výšky sankcií ukladaných za nedodržanie požiadaviek na povinné minimálne rezervy stanovených v nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/378 (ECB/2021/1) (2).

(2)

Vzorec a metóda, ktoré ECB používa na výpočet výšky sankcií za úplné alebo čiastočné nedodržanie požiadavky udržiavať povinné minimálne rezervy ukladaných podľa článku 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2531/98 (3), sú uvedené v oznámení Európskej centrálnej banky o ukladaní sankcií za porušenie povinnosti udržiavať povinné minimálne rezervy („Notice of the European Central Bank on the imposition of sanctions for breaches of the obligation to hold minimum reserves“) (4). V záujme zabezpečenia právnej istoty a s cieľom zabrániť ďalšej fragmentácii právneho rámca týkajúceho sa ukladania sankcií v rôznych oblastiach právomoci ECB je vhodné, aby sa uvedené oznámenie zrušilo a aby sa jeho relevantný obsah presunul do rozhodnutia Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1815 (ECB/2021/45) (5) a aby sa zodpovedajúcim spôsobom zmenili odkazy v nariadení Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/1) (6).

(3)

Nariadenie (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť harmonizovaný rámec pre uplatňovanie požiadaviek na povinné minimálne rezervy je potrebné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo od toho istého dátumu ako rozhodnutie (EÚ) 2021/1815 (ECB/2021/45),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) sa mení takto:

1.

V článku 3 ods. 1, článku 11 ods. 5 a článku 12 ods. 1 sa slová „nariadenie Rady“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „nariadenie (ES) č. 2532/98“ v príslušnom gramatickom tvare.

2.

V článku 11 ods. 1 a 3 sa slová „nariadenia Rady o minimálnych rezervách“ nahrádzajú slovami „nariadenia (ES) č. 2531/98“.

3.

V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak ECB ukladá sankciu podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2531/98, výška príslušnej sankcie sa vypočíta s použitím vzorca a metódy uvedených v rozhodnutí Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1815 (ECB/2021/45) (*1).

(*1)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1815 zo 7. októbra 2021 o metodike na výpočet výšky sankcií za nedodržanie požiadavky udržiavať povinné minimálne rezervy a súvisiacich požiadaviek na povinné minimálne rezervy (ECB/2021/45) (Ú. v. EÚ L 367, 15.10.2021, s. 4).“"

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. novembra 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 7. októbra 2021

Za Radu guvernérov ECB

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

(2)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/378 z 22. januára 2021 o uplatňovaní požiadaviek na povinné minimálne rezervy (ECB/2021/1) (Ú. v. EÚ L 73, 3.3.2021, s. 1)

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 2531/98 z 23. novembra 1998, ktoré sa týka uplatnenia minimálnych rezerv Európskou centrálnou bankou (ECB/1999/4) (Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 1).

(4)  Ú. v. ES C 39, 11.2.2000, s. 3.

(5)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1815 zo 7. októbra 2021 o metodike na výpočet výšky sankcií za nedodržanie požiadavky udržiavať povinné minimálne rezervy a súvisiacich požiadaviek na povinné minimálne rezervy (ECB/2021/45) (pozri stranu 4 tohto úradného vestníka)

(6)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/1999/4) (Ú. v. ES L 264, 12.10.1999, s. 21).


Top