EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1698

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698 z 13. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o procedurálne požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií spôsobilých vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o pravidlá dohľadu nad nimi a o kontroly a iné opatrenia, ktoré majú tieto štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať (Text s významom pre EHP)

C/2021/5100

OJ L 336, 23.9.2021, p. 7–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1698/oj

23.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1698

z 13. júla 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o procedurálne požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií spôsobilých vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o pravidlá dohľadu nad nimi a o kontroly a iné opatrenia, ktoré majú tieto štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 1 v spojení s článkom 45 ods. 3 a článkom 46 ods. 7 písm. b),

keďže:

(1)

Podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2018/848 môže Komisia uznať štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie spôsobilé vykonávať kontroly dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a vydávať ekologické certifikáty v tretích krajinách.

(2)

S cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami, ktoré Komisii predkladajú žiadosť o uznanie, by sa v tomto nariadení mali stanoviť procedurálne požiadavky, ktoré sa majú splniť pri žiadosti o prvé uznanie alebo pri žiadosti o rozšírenie rozsahu uznania na ďalšiu tretiu krajinu alebo kategóriu produktov. V tomto nariadení by sa mali predovšetkým špecifikovať informácie, ktoré sa majú zahrnúť do technickej dokumentácie, ktorá je súčasťou žiadosti o uznanie.

(3)

Kapitola VI nariadenia (EÚ) 2018/848, v ktorej sa stanovujú ustanovenia o kontrolách certifikovaných prevádzkovateľov a iné povinnosti týchto prevádzkovateľov v Únii, sa nevzťahuje na prevádzkovateľov v tretích krajinách. Ekologická poľnohospodárska výroba v Únii okrem toho podlieha úradným kontrolám a iným úradným činnostiam vykonávaným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (2) s cieľom overovať dodržiavanie pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby. S cieľom zabezpečiť konzistentný prístup by sa preto v tomto nariadení mali stanoviť pravidlá kontrol prevádzkovateľov v tretích krajinách vykonávaných štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami uznanými podľa článku 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848, ktoré sú podobné príslušným ustanoveniam kapitoly VI uvedeného nariadenia a nariadenia (EÚ) 2017/625. Takisto je potrebné stanoviť ustanovenia týkajúce sa určitých aspektov kontrol, ktoré sú špecifické pre certifikáciu prevádzkovateľov v tretích krajinách, napríklad pokiaľ ide o overovanie zásielok určených na dovoz do Únie.

(4)

Pokiaľ ide o skupiny prevádzkovateľov, z článku 45 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia (EÚ) 2018/848 vyplýva, že ustanovenia uvedeného nariadenia týkajúce sa skupín prevádzkovateľov sa vzťahujú aj na skupiny prevádzkovateľov v tretích krajinách. Preto je vhodné objasniť, že ustanovenia uvedené v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých podľa nariadenia (EÚ) 2018/848 sa uplatňujú na skupiny prevádzkovateľov v tretích krajinách.

(5)

S cieľom umožniť Komisii vykonávať dohľad nad štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami uznanými za spôsobilé vykonávať kontroly a vydávať certifikáty v tretích krajinách by uvedené organizácie mali Komisii predkladať výročné správy s informáciami o svojich kontrolných činnostiach a vykonávaní pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby. V tomto nariadení by sa mali špecifikovať informácie, ktoré sa majú zahrnúť do uvedenej výročnej správy.

(6)

Na účely uplatňovania podrobných pravidiel produkcie rias a chovu živočíchov akvakultúry stanovených v nariadení (EÚ) 2018/848, a najmä v prílohe II k uvedenému nariadeniu, je vhodné stanoviť určité postupy na plnenie takýchto povinností zo strany štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v tretích krajinách.

(7)

Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie by mali stanoviť postupy na zabezpečenie výmeny informácií medzi nimi a Komisiou, ako aj s ostatnými štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami, akreditačnými orgánmi a členskými štátmi. Takáto komunikácia by sa mala uskutočňovať prostredníctvom počítačového systému umožňujúceho elektronickú výmenu dokumentov a informácií, ktorý dá k dispozícii Komisia.

(8)

Okrem pravidiel týkajúcich sa nedodržiavania súladu stanovených v nariadení (EÚ) 2018/848 je potrebné stanoviť, aby sa vykonávali vyšetrovania prípadov s podozrením na nedodržiavanie súladu alebo preukázaným nedodržiavaním súladu a aby sa v tejto súvislosti stanovili požiadavky vrátane potreby vypracovať katalóg opatrení.

(9)

Z článku 45 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia (EÚ) 2018/848 vyplýva, že ustanovenia o opatreniach predbežnej opatrnosti a opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade podozrenia na nedodržiavanie súladu alebo preukázaného nedodržiavania súladu, stanovené v uvedenom nariadení a delegované a vykonávacie akty prijaté na jeho základe sa uplatňujú na tretie krajiny. Preto je vhodné stanoviť potrebné pravidlá, pokiaľ ide o tretie krajiny a ich špecifickú situáciu.

(10)

V kapitole III nariadenia (EÚ) 2018/848 a v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých na jeho základe sa stanovujú pravidlá týkajúce sa obdobia konverzie a spätného uznania predchádzajúcich období. Konverzia na spôsob ekologickej poľnohospodárskej výroby si vyžaduje určité obdobia na prispôsobenie všetkých používaných prostriedkov. Požadované obdobie konverzie sa začína najskôr po tom, ako dotknutý prevádzkovateľ oznámil svoju činnosť štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii. Výnimočne a za určitých podmienok môže byť predchádzajúce obdobie spätne uznané ako súčasť obdobia konverzie. Mali by sa špecifikovať dokumenty, ktoré majú prevádzkovatelia v tretích krajinách predložiť štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii na účely spätného uznania predchádzajúceho obdobia.

(11)

Okrem toho je potrebné stanoviť určité požiadavky na podávanie správ, pokiaľ ide o všeobecné pravidlá výroby, ako aj určité osobitné výnimky alebo povolenia v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848.

(12)

Analogicky s pravidlami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/2146 (3) vo vzťahu k členským štátom by sa v tomto nariadení mali stanoviť podmienky, za ktorých možno udeliť výnimku v prípade katastrofických okolností, ku ktorým dochádza v tretích krajinách, a úloha a povinnosti štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v tejto súvislosti.

(13)

Podrobné pravidlá výroby stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa týkajú určitých úloh a povinností príslušných orgánov v členských štátoch. Keďže sa tieto pravidlá analogicky uplatňujú na štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané za spôsobilé vykonávať kontroly dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a vydávať ekologické certifikáty v tretích krajinách, je vhodné objasniť, že určité odkazy na príslušné orgány alebo na členské štáty by sa mali chápať ako odkazy na štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848.

(14)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PROCEDURÁLNE POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE ŠTÁTNYCH INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ A SÚKROMNÝCH INŠPEKČNÝCH ORGANIZÁCIÍ

Článok 1

Požiadavky uvedené v článku 46 ods. 2 písm. n) nariadenia (EÚ) 2018/848

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia predkladá žiadosť o uznanie uvedenú v článku 46 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/848 s použitím vzoru, ktorý poskytla Komisia. Do úvahy sa berú len úplné žiadosti.

2.   Technická dokumentácia uvedená v článku 46 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/848 obsahuje tieto informácie v jednom z úradných jazykov Únie:

a)

tieto informácie o štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii:

i)

názov;

ii)

poštová adresa;

iii)

telefónne číslo;

iv)

e-mailová adresa;

v)

v prípade súkromných inšpekčných organizácií názov ich akreditačného orgánu;

b)

prehľad plánovaných činností štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v dotknutej tretej krajine alebo dotknutých tretích krajinách vrátane uvedenia produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby spolu s ich číselnými znakmi kombinovanej nomenklatúry (KN) podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (4) rozčlenených podľa kategórie produktov podľa článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848, ktoré sú určené na dovoz do Únie v súlade s článkom 45 ods. 1 písm. b) bodom i) nariadenia (EÚ) 2018/848 počas prvého roka činnosti, ktorý nasleduje po uznaní Komisiou;

c)

opis štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, pokiaľ ide o tieto informácie:

i)

jej štruktúra a veľkosť;

ii)

jej systém riadenia informačných technológií;

iii)

jej pobočky, ak existujú;

iv)

druh jej činností vrátane prípadných delegovaných činností;

v)

jej organizačná štruktúra;

vi)

jej riadenie kvality;

d)

certifikačné postupy, najmä na účely udelenia alebo zamietnutia, pozastavenia alebo odňatia certifikátu uvedeného v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) nariadenia (EÚ) 2018/848;

e)

preklad pravidiel výroby a kontrolných opatrení stanovených v nariadení (EÚ) 2018/848 a v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých na jeho základe do jazykov zrozumiteľných pre zmluvných prevádzkovateľov v tretích krajinách, v prípade ktorých štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia žiada o uznanie;

f)

doklady preukazujúce splnenie kritérií stanovených v článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848, najmä kópiu osvedčenia o akreditácii udeleného akreditačným orgánom, ktoré sa vzťahuje na všetky kategórie produktov, v prípade ktorých sa žiada o uznanie;

g)

postupy podrobne opisujúce fungovanie a vykonávanie kontrolných opatrení, ktoré sa majú zaviesť v súlade s týmto nariadením, v prípade potreby vrátane osobitostí kontroly pre skupinu prevádzkovateľov;

h)

katalóg opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade preukázania nedodržiavania súladu, ako sa stanovuje v článku 22 tohto nariadenia;

i)

kópia najnovšej správy z posudzovania uvedenej v článku 46 ods. 4 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2018/848 vypracovanej akreditačným orgánom alebo prípadne príslušným orgánom, ktorá obsahuje informácie uvedené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu vrátane správy o znaleckom audite vykonanom v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti o uznanie a ktorá poskytuje tieto záruky:

i)

že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia bola uspokojivo posúdená z hľadiska svojej schopnosti zabezpečiť, aby produkty dovezené z tretích krajín spĺňali podmienky stanovené v článku 45 ods. 1 písm. a), písm. b) bode i) a písm. c) a v článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848;

ii)

že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia má kapacitu a právomoci účinne vykonávať požiadavky na kontrolu a že spĺňa kritériá stanovené v článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 a v tomto nariadení v každej tretej krajine, v prípade ktorej žiada o uznanie;

j)

dôkaz, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia oznámila svoje činnosti príslušným orgánom dotknutej tretej krajiny, a jej záväzok dodržiavať zákonné požiadavky, ktoré jej uložili orgány dotknutej tretej krajiny;

k)

adresa webového sídla s obsahom dostupným aspoň v jednom z úradných jazykov Únie a zrozumiteľným aj zmluvným prevádzkovateľom, kde možno nájsť zoznam uvedený v článku 17 písm. a) tohto nariadenia;

l)

záväzok štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie poskytnúť prístup do všetkých jej kancelárií a zariadení nezávislým expertom určeným Komisiou a uchovávať a oznamovať všetky informácie týkajúce sa jej kontrolných činností v dotknutej tretej krajine;

m)

vyhlásenie štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie o tom, že v období 24 mesiacov predchádzajúcich jej žiadosti o uznanie pre tretiu krajinu a/alebo kategóriu produktov, v prípade ktorých žiada o uznanie, Komisia nezrušila jej uznanie, ani ho nezrušil alebo nepozastavil akreditačný orgán. Táto požiadavka sa neuplatňuje v prípade zrušenia uznania podľa článku 46 ods. 2a písm. k) nariadenia (EÚ) 2018/848;

n)

akékoľvek iné informácie, ktoré súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia alebo akreditačný orgán považujú za dôležité.

3.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia poskytne všetky ďalšie informácie požadované Komisiou na účely uznania organizácie.

4.   Ak Komisia zistí, že informácie poskytnuté podľa odseku 2 alebo 3 sú neúplné, zastarané alebo neuspokojivé, žiadosť o uznanie zamietne.

Článok 2

Rozšírenie rozsahu uznania

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uznaná v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) 2018/848 môže predložiť žiadosť o rozšírenie rozsahu svojho uznania na ďalšiu tretiu krajinu alebo na ďalšiu kategóriu produktov s použitím vzoru, ktorý poskytla Komisia.

Žiadosť o rozšírenie rozsahu uznania pozostáva z aktualizácie príslušných častí technickej dokumentácie uvedenej v článku 1 ods. 2 príslušnými informáciami o ďalšej tretej krajine alebo ďalšej kategórii produktov, na ktoré sa rozšírenie rozsahu vzťahuje.

KAPITOLA II

DOHĽAD KOMISIE NAD ŠTÁTNYMI INŠPEKČNÝMI ORGANIZÁCIAMI A SÚKROMNÝMI INŠPEKČNÝMI ORGANIZÁCIAMI

Článok 3

Všeobecné požiadavky na dohľad nad štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami

1.   Činnosti dohľadu Komisie v súvislosti so štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami uznanými v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 sa zameriavajú na hodnotenie prevádzkovej výkonnosti štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, pričom sa zohľadňujú výsledky práce akreditačných orgánov uvedených v článku 46 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia.

2.   Intenzita a frekvencia činností dohľadu vykonávaných Komisiou sa upraví podľa rizika nedodržiavania súladu podľa článku 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2018/848.

3.   Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 zachovávajú schopnosť spĺňať podmienky a kritériá stanovené v článku 45 ods. 1 písm. a), písm. b) bode i) a písm. c) a článku 46 ods. 2 uvedeného nariadenia, ako sa stanovuje v technickej dokumentácii v čase ich uznania. Zachovávajú aj kapacitu a právomoci na vykonávanie požiadaviek na kontrolu, podmienok a opatrení stanovených v článku 46 ods. 2 a 6 nariadenia (EÚ) 2018/848 a v tomto nariadení.

Na tento účel preukážu:

a)

že účinne vykonávali svoje činnosti v súlade s podmienkami a kritériami uvedenými v prvom pododseku a

b)

súlad so svojimi prevádzkovými postupmi a účinnosť svojich kontrolných opatrení.

4.   Na účel výročnej správy súkromné inšpekčné organizácie zabezpečia, aby sa znalecké audity vykonávali v súlade s časťou B oddielmi 1 a 2 prílohy I k tomuto nariadeniu a s týmito pravidlami:

a)

obdobie medzi dvoma znaleckými auditmi nesmie presiahnuť 4 roky;

b)

počet znaleckých auditov vykonaných v súvislosti s prvou žiadosťou o uznanie sa nezohľadňuje pri výpočte celkového počtu znaleckých auditov, ktoré sa majú vykonať počas 4 rokov uvedených v písmene a);

c)

jeden dodatočný znalecký audit sa vykoná:

i)

každé dva roky v tých tretích krajinách, v ktorých sa vyrába alebo spracúva vysokorizikový produkt uvedený v článku 8;

ii)

pre každých 10 uznaných tretích krajín. Tento dodatočný znalecký audit sa vykoná v období do 4 rokov;

d)

na žiadosť Komisie alebo akreditačného orgánu sa vykoná viac znaleckých auditov založených na analýze rizika, najmä pokiaľ ide o tieto faktory:

i)

počet inšpektorov;

ii)

počet prevádzkovateľov;

iii)

druh činností, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia;

iv)

počet znaleckých auditov vykonaných akreditačným orgánom;

v)

nezrovnalosti týkajúce sa súkromných inšpekčných organizácií;

vi)

počet certifikovaných skupín prevádzkovateľov a ich veľkosť;

vii)

kritické zistenia týkajúce sa súkromných inšpekčných organizácií alebo konkrétneho inšpektora či inšpektorov;

viii)

charakter produktov a riziko podvodu;

ix)

spätná väzba Komisie na základe predchádzajúcej výročnej správy súkromnej inšpekčnej organizácie;

x)

podozrenia z podvodu zo strany prevádzkovateľov.

xi)

objem produktov dovezených z tretej krajiny do Únie a činnosť štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v uznaných tretích krajinách.

5.   Na žiadosť Komisie predložia štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie dokumentáciu o svojom postupe analýzy rizík.

6.   Na účely dohľadu nad štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami uznanými Komisiou môžu Komisii pomáhať dva členské štáty, ktoré konajú ako spoluhodnotitelia pri skúmaní technickej dokumentácie predloženej štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami na prvé uznanie alebo rozšírenie rozsahu ich uznania, pri správe a preskúmaní zoznamu uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií a pri hodnotení prevádzkovej výkonnosti štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií vrátane výročných správ.

7.   Komisia môže rozdeliť žiadosti medzi členské štáty úmerne k počtu hlasov každého členského štátu vo Výbore pre ekologickú poľnohospodársku výrobu.

Článok 4

Výročná správa

Súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia predloží Komisii výročnú správu do 28. februára každého roku.

V predmetnej výročnej správe sa uvedú činnosti štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie za predchádzajúci rok v súlade s prílohou II.

Správa sa predloží v jednom z úradných jazykov Únie a v prípade, že zvolený úradný jazyk nie je angličtina, aj v angličtine.

Článok 5

Preskúmania na mieste a audity

1.   Komisia pravidelne organizuje preskúmania na mieste založené na riziku a/alebo audity štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií s cieľom vyhodnotiť kvalitu a účinnosť kontrol vykonávaných každou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou. Tieto preskúmania a audity sa môžu koordinovať s príslušným akreditačným orgánom. Komisiu môžu počas týchto preskúmaní na mieste a auditov sprevádzať nezávislí experti.

2.   Komisia si môže vyžiadať akékoľvek ďalšie informácie vrátane predloženia jednej alebo viacerých správ ad hoc o preskúmaní na mieste vypracovaných nezávislými expertmi, ktorých určí.

3.   Medzi preskúmania na mieste a audity môže patriť:

a)

návšteva kancelárií alebo priestorov štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ich externe zabezpečovaných služieb a prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov pod ich kontrolou v Únii a v tretích krajinách;

b)

preskúmanie príslušných dokumentov opisujúcich štruktúru, fungovanie a riadenie kvality štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií;

c)

preskúmanie dokumentov týkajúcich sa spisov zamestnancov vrátane dôkazov o ich spôsobilostiach, záznamov o odbornej príprave, vyhlásení o konflikte záujmov a záznamov o hodnotení zamestnancov a dohľade nad nimi;

d)

kontrola dokumentácie prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov s cieľom overiť riešenie prípadov nedodržiavania súladu a sťažností, minimálnu frekvenciu kontrol, používanie prístupu založeného na riziku pri vykonávaní inšpekcií, vykonávanie následných návštev a návštev bez predchádzajúceho oznámenia, postupy odberu vzoriek a výmenu informácií s inými súkromnými inšpekčnými organizáciami a štátnymi inšpekčnými organizáciami;

e)

revízny audit, ktorým je inšpekcia prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov s cieľom overiť dodržiavanie štandardných postupov kontroly a hodnotenia rizika štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie a overiť ich účinnosť, pričom sa zohľadní vývoj situácie prevádzkovateľov od poslednej inšpekcie vykonanej štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou;

f)

znalecký audit, ktorým je hodnotenie vykonávania fyzickej inšpekcie na mieste inšpektorom štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie.

Článok 6

Kontroly vysledovateľnosti

Komisia môže vykonávať kontroly vysledovateľnosti produktov alebo zásielok, na ktoré sa vzťahuje rozsah uznania štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie uznanej v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Na účely vysledovania zložiek alebo fáz výroby produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby môže Komisia požiadať o informácie príslušné orgány alebo štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie zapojené do kontroly daných produktov, ktoré patria pod ich dohľad.

Komisia môže vykonávať kontroly vysledovateľnosti na základe ročného posúdenia rizika, ktoré vykonala, sťažností, ktoré prijala Komisia alebo členské štáty, alebo na základe náhodného výberu.

Komisia vykonáva kontroly vysledovateľnosti v časovom rámci, ktorý určí a ktorý sa včas oznámi dotknutým príslušným orgánom, štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám.

Článok 7

Žiadosť ad hoc Komisie

Na základe dôkladnej analýzy preukazujúcej nevyhnutnosť môže Komisia kedykoľvek ad hoc požiadať štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu o informácie.

Článok 8

Zoznam vysokorizikových produktov

Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie pôsobiace vo vzťahu k tretím krajinám uplatňujú článok 9 ods. 8, článok 12 ods. 5 druhý pododsek a článok 16 ods. 6 tohto nariadenia v súvislosti s vysokorizikovými produktmi s pôvodom v tretích krajinách, ktoré sú uvedené vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 46 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2018/848, a to na základe výberu uskutočneného po závažných, kritických alebo opakovaných prípadoch nedodržiavania súladu ovplyvňujúcich integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie alebo výroby v období konverzie.

KAPITOLA III

KONTROLY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVATEĽOV A SKUPÍN PREVÁDZKOVATEĽOV VYKONÁVANÉ ŠTÁTNYMI INŠPEKČNÝMI ORGANIZÁCIAMI A SÚKROMNÝMI INŠPEKČNÝMI ORGANIZÁCIAMI

Článok 9

Všeobecné ustanovenia

1.   Kontroly vykonávané štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami na účely overenia dodržiavania súladu s nariadením (EÚ) 2018/848 zo strany prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov v tretích krajinách zahŕňajú tieto prvky:

a)

overenie uplatňovania preventívnych opatrení a opatrení predbežnej opatrnosti, ako sa uvádza v článku 9 ods. 6 a článku 28 nariadenia (EÚ) 2018/848, a to na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie;

b)

ak podnik zahŕňa neekologické výrobné jednotky alebo výrobné jednotky v období konverzie, overenie záznamov a opatrení, postupov alebo mechanizmov zavedených s cieľom zabezpečiť jasné a účinné oddelenie ekologických výrobných jednotiek, výrobných jednotiek v období konverzie a neekologických výrobných jednotiek, ako aj oddelenie príslušných produktov vyrobených uvedenými jednotkami a oddelenie látok a produktov používaných v ekologických výrobných jednotkách, výrobných jednotkách v období konverzie a neekologických výrobných jednotkách. Takéto overenie zahŕňa kontroly parciel, v prípade ktorých sa predchádzajúce obdobie uznalo so spätným účinkom ako súčasť obdobia konverzie, a kontroly neekologických výrobných jednotiek;

c)

ak prevádzkovatelia zbierajú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, produkty z konverzie a neekologické produkty súčasne, pripravujú ich alebo uskladňujú v rámci tej istej prípravnej jednotky, plochy alebo priestorov, alebo ich prepravujú k iným prevádzkovateľom alebo do iných jednotiek, overenie záznamov a opatrení, postupov alebo mechanizmov zavedených s cieľom zabezpečiť, že činnosti sa vykonávajú časovo alebo priestorovo oddelene, že sa vykonávajú vhodné opatrenia na čistenie a opatrenia na zabránenie zámeny produktov, že produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie sú v každom okamihu identifikované, že produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby, produkty z konverzie a neekologické produkty sú pred začatím operácií prípravy aj po ich ukončení uskladnené priestorovo alebo časovo navzájom oddelene a že sa zabezpečila vysledovateľnosť každej dávky z jednotlivých pozemkov do zberného centra.

2.   Kontroly vykonávané štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami na účely overenia súladu s nariadením (EÚ) 2018/848 sa vykonávajú u všetkých prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov v tretích krajinách pravidelne, a to na základe rizika a s primeranou frekvenciou, počas celého procesu na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie na základe pravdepodobnosti nedodržiavania súladu, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 57 nariadenia (EÚ) 2018/848, ktorá sa určuje s prihliadnutím na tieto prvky:

a)

typ, veľkosť vrátane novo pridaných pozemkov a štruktúra prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov, ako aj počet nových členov, ktorí sa pripojili k skupine prevádzkovateľov;

b)

miesto a zložitosť činností alebo operácií prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov;

c)

trvanie obdobia, počas ktorého boli prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov zapojení do ekologickej poľnohospodárskej výroby, prípravy a distribúcie;

d)

výsledky kontrol vykonaných v súlade s týmto článkom, najmä pokiaľ ide o súlad s nariadením (EÚ) 2018/848;

e)

v prípade skupiny prevádzkovateľov výsledky vnútorných inšpekcií vykonaných v súlade s dokumentovanými postupmi systému vnútorných kontrol skupiny prevádzkovateľov;

f)

či sa v podniku nachádzajú neekologické výrobné jednotky alebo výrobné jednotky v období konverzie;

g)

druh, množstvo a hodnota produktov;

h)

riziko zmiešania produktov alebo kontaminácie nepovolenými produktmi alebo látkami;

i)

skutočnosť, že prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov uplatňujú odchýlky od pravidiel alebo výnimky z nich;

j)

kritické body nedodržiavania súladu na každom stupni výroby, prípravy a distribúcie;

k)

subdodávateľské činnosti;

l)

či prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov zmenili svoju certifikačnú štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu;

m)

akékoľvek informácie naznačujúce pravdepodobnosť, že spotrebitelia môžu byť uvedení do omylu;

n)

akékoľvek informácie, ktoré by mohli naznačovať nedodržiavanie súladu s nariadením (EÚ) 2018/848.

3.   Článok 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/771 (5) a články 4, 5 a 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/279 (6) sa uplatňujú mutatis mutandis na kontroly týkajúce sa skupín prevádzkovateľov v tretích krajinách.

4.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonáva overovanie dodržiavania súladu s nariadením (EÚ) 2018/848 v prípade všetkých prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov aspoň raz ročne. Overenie súladu zahŕňa fyzickú inšpekciu na mieste.

5.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby každý rok vykonala aspoň 10 % dodatočných kontrol ku kontrolám uvedeným v odseku 4. Zo všetkých fyzických inšpekcií na mieste, ktoré vykonala štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia, musí byť aspoň 10 % bez predchádzajúceho oznámenia.

6.   Kontroly vykonané v nadväznosti na prípad podozrenia na nedodržiavanie súladu alebo preukázaného nedodržiavania súladu sa nezapočítavajú do dodatočných kontrol uvedených v odseku 5.

7.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia každý rok vykoná opätovné inšpekcie aspoň u 5 % členov skupiny prevádzkovateľov, nie však menej ako u 10 členov. Ak má skupina prevádzkovateľov 10 členov alebo menej, opätovnej inšpekcii sa podrobia všetci členovia.

8.   Fyzickú inšpekciu na mieste a odber vzoriek vykonáva štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v najvhodnejšom čase s cieľom overiť súlad v kritických kontrolných bodoch.

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v prípade vysokorizikových produktov uvedených v článku 8 vykoná ročne aspoň dve fyzické inšpekcie na mieste u prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov. Jedna z týchto fyzických inšpekcií na mieste musí byť bez predchádzajúceho oznámenia.

9.   Ak prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov prevádzkujú niekoľko výrobných jednotiek alebo priestorov vrátane nákupných a zberných centier, všetky výrobné jednotky alebo priestory, ktoré sa používajú pre neekologické produkty, vrátane nákupných a zberných centier takisto podliehajú požiadavkám na kontrolu stanoveným v odseku 4.

10.   Vydanie alebo obnovenie certifikátu uvedeného v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa zakladá na výsledkoch overenia súladu uvedeného v tomto článku.

Článok 10

Kontroly na účely certifikácie prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov

1.   Pred tým, ako štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia súhlasí s certifikáciou prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov, zabezpečí, aby prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov poskytli tieto doklady:

a)

dokument vo forme podpísaného vyhlásenia, ktorý vymedzuje:

i)

opis ekologickej výrobnej jednotky a/alebo výrobnej jednotky v období konverzie a prípadne neekologických výrobných jednotiek a činností, ktoré sa majú vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848;

ii)

príslušné opatrenia, ktoré sa majú prijať na úrovni ekologickej jednotky a/alebo jednotky v období konverzie a/alebo priestorov a/alebo činností na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) 2018/848;

iii)

opatrenia predbežnej opatrnosti, ktoré sa majú prijať s cieľom obmedziť riziko kontaminácie nepovolenými produktmi alebo látkami, a opatrenia na čistenie, ktoré sa majú prijať počas všetkých stupňov výroby, prípravy a distribúcie;

b)

potvrdenie, že prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov neboli certifikovaní inou súkromnou inšpekčnou organizáciou v súvislosti s činnosťami vykonávanými v tej istej tretej krajine, pokiaľ ide o rovnakú kategóriu produktov, a to aj v prípadoch, keď prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov pôsobia na rôznych stupňoch výroby, prípravy alebo distribúcie;

c)

potvrdenie členov skupiny prevádzkovateľov, že neboli individuálne certifikovaní pre tú istú činnosť pre daný produkt, na ktorý sa vzťahuje certifikácia skupiny prevádzkovateľov, do ktorej patria;

d)

podpísaný záväzok, ktorým sa prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov zaväzujú:

i)

umožniť štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii prístup k všetkým častiam všetkých výrobných jednotiek a všetkým priestorom na kontrolné účely, ako aj k účtom a príslušným podporným dokumentom;

ii)

poskytnúť štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii všetky informácie potrebné na účely kontrol;

iii)

na požiadanie štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie predložiť výsledky vlastných programov zabezpečenia kvality;

iv)

písomne a bez zbytočného odkladu informovať kupujúcich daných produktov a vymieňať si relevantné informácie so štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou v prípade, keď podozrenie na nedodržiavanie súladu bolo potvrdené, keď podozrenie na nedodržiavanie súladu nemožno vylúčiť, alebo keď nedodržiavanie súladu, ktoré má vplyv na integritu predmetných produktov, bolo preukázané;

v)

v prípade zmeny štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie akceptovať prevod kontrolného spisu, alebo v prípade zastavenia ekologickej poľnohospodárskej výroby akceptovať jeho uchovanie u poslednej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie počas piatich rokov;

vi)

bezodkladne informovať štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu v prípade zastavenia ekologickej poľnohospodárskej výroby;

vii)

ak subdodávatelia prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov podliehajú kontrolám iných štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií, akceptovať výmenu informácií medzi týmito štátnymi inšpekčnými organizáciami alebo súkromnými inšpekčnými organizáciami;

viii)

vykonávať činnosti v súlade s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby;

ix)

v prípade nedodržiavania súladu akceptovať presadzovanie nápravných opatrení stanovených štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia pred certifikáciou prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov overí, že:

a)

prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov dodržiavajú ustanovenia kapitol II, III a IV nariadenia (EÚ) 2018/848 a článku 36 uvedeného nariadenia. Overenie zahŕňa aspoň jednu fyzickú inšpekciu na mieste;

b)

ak prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov zadávajú niektoré zo svojich činností vo forme zákazky subdodávateľským tretím stranám, uznané štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie certifikovali tak prevádzkovateľov alebo skupiny prevádzkovateľov, ako aj tretie strany, ktorým boli tieto činnosti zadané vo forme zákazky, a tak potvrdili, že dodržiavajú ustanovenia kapitol II, III a IV nariadenia (EÚ) 2018/848 a článku 36 uvedeného nariadenia, pokiaľ prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov neinformujú príslušnú štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, že sú naďalej zodpovední v súvislosti s ekologickou poľnohospodárskou výrobou a že túto zodpovednosť nepreniesli na subdodávateľa. V takýchto prípadoch štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia overí, či sú subdodávateľské činnosti v súlade s kapitolami II, III a IV nariadenia (EÚ) 2018/848 a článkom 36 uvedeného nariadenia, v rámci kontrolných činností, ktoré vykonáva v súvislosti s prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov, ktorí svoje činnosti zadali vo forme zákazky subdodávateľom.

3.   Okrem akéhokoľvek iného prvku, ktorý môže štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považovať za relevantný, pred certifikáciou prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov, ktorí boli predtým certifikovaní inou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou, nová štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia posúdi tieto informácie, ktoré má poskytnúť predchádzajúca štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia:

a)

stav a platnosť certifikácie vrátane prípadov zúženia rozsahu, pozastavenia a odňatia, ako sa uvádza v norme Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) ISO/IEC 17065;

b)

správy o inšpekciách vykonaných v predchádzajúcich 3 rokoch;

c)

zoznam prípadov nedodržiavania súladu, opatrenia zavedené na ich riešenie a skutočnosť, že všetky prípady nedodržiavania súladu boli riešené;

d)

udelené výnimky alebo žiadosti o výnimku spracúvané predchádzajúcou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou;

e)

informácie o akomkoľvek prebiehajúcom spore týkajúcom sa certifikácie prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov.

Ak predchádzajúca štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia neposkytne informácie požadované v článku 21 ods. 5 tohto nariadenia novej štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, alebo v prípade pochybností týkajúcich sa poskytnutých informácií nová štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia nevydá certifikát uvedený v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) nariadenia (EÚ) 2018/848 prevádzkovateľom alebo skupinám prevádzkovateľov, kým táto nová štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia nevylúči svoje pochybnosti inými spôsobmi kontroly.

4.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia nesmie certifikovať prevádzkovateľov alebo skupiny prevádzkovateľov, ktorým ich predchádzajúca štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v posledných dvoch rokoch odňala certifikát, pokiaľ Komisia nezrušila uznanie predchádzajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848 pre konkrétnu tretiu krajinu a kategóriu produktov.

Článok 11

Metódy a techniky kontrol

1.   Medzi kontrolné metódy a techniky uplatňované štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou patrí:

a)

kontrola, či prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov poskytli aktuálne mapy alebo nákresy so svetovými stranami a geolokalizáciou výrobných jednotiek a priestorov, ktoré sa majú podrobiť fyzickej inšpekcii;

b)

podľa náležitého prípadu inšpekcia:

i)

výrobných jednotiek, vybavenia, dopravných prostriedkov, priestorov a iných miest pod kontrolou prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov;

ii)

zvierat, rastlín a tovaru vrátane polotovarov, surovín, zložiek, technologických pomocných látok a iných výrobkov používaných na prípravu a výrobu tovaru alebo na kŕmenie alebo ošetrovanie zvierat a látok povolených na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe;

iii)

vysledovateľnosti, označovania, prezentácie, reklamy a príslušných obalových materiálov;

c)

preskúmanie dokumentov, záznamov o vysledovateľnosti a iných záznamov a praktík a postupov, ktoré sú relevantné pre posúdenie súladu s nariadením (EÚ) 2018/848. Patria sem sprievodné dokumenty k potravinám, krmivám a všetkým látkam alebo materiálom, ktoré vstupujú do prevádzkarne alebo ju opúšťajú;

d)

rozhovory s prevádzkovateľmi a ich personálom;

e)

odber vzoriek a laboratórna analýza;

f)

preskúmanie kontrolného systému, ktorý zaviedli prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov, vrátane hodnotenia jeho účinnosti;

g)

preskúmanie prípadov nedodržiavania súladu zistených počas predchádzajúcich inšpekcií a opatrenia prijaté prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov na ich riešenie;

h)

akékoľvek iné opatrenie potrebné na odhalenie prípadov nedodržiavania súladu.

2.   Ročná fyzická inšpekcia na mieste uvedená v článku 9 ods. 4 zahŕňa kontrolu vysledovateľnosti a kontrolu hmotnostnej bilancie prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom kontrol účtovných dokladov a akýchkoľvek iných relevantných prvkov, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považuje za potrebné.

3.   Na účely kontroly vysledovateľnosti a kontroly hmotnostnej bilancie sa výber produktov, skupín produktov a overovaného obdobia zakladá na posúdení rizika štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

4.   Okrem akéhokoľvek iného relevantného prvku, ktorý štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považuje za potrebný, sa kontrola vysledovateľnosti vzťahuje na tieto prvky podložené príslušnými dokumentmi vrátane skladových a finančných záznamov:

a)

názov a adresa dodávateľa, a ak sa odlišujú, tak názov a adresa vlastníka alebo predajcu či vývozcu produktu;

b)

názov a adresa príjemcu, a ak sa odlišujú, tak názov a adresa kupujúceho alebo dovozcu produktu;

c)

certifikát dodávateľa v súlade s vykonávacím aktom prijatým podľa článku 45 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/848;

d)

informácie uvedené v bode 2.1 prvom odseku prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2018/848;

e)

identifikácia príslušnej dávky;

f)

v prípade spracovateľov informácie potrebné na umožnenie vnútornej vysledovateľnosti a zaručenie ekologického štatútu zložiek.

5.   Kontrola hmotnostnej bilancie zahŕňa tieto prvky podložené podľa potreby príslušnými dokumentmi vrátane skladových a finančných záznamov:

a)

charakter a množstvá produktov dodaných jednotke a v prípade potreby charakter a množstvá nakúpených materiálov a použitie takýchto materiálov a prípadne zloženie produktov;

b)

charakter a množstvá produktov uskladnených v priestoroch vrátane produktov uskladnených v čase fyzickej inšpekcie na mieste;

c)

charakter a množstvá produktov, ktoré odišli z jednotky prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov do priestorov alebo skladovacích priestorov príjemcu;

d)

v prípade prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov, ktorí kupujú alebo predávajú produkty bez toho, aby ich skladovali alebo s nimi fyzicky manipulovali, charakter a množstvá produktov, ktoré boli nakúpené a predané;

e)

výnos z produktov získaných, zozbieraných alebo zožatých za predchádzajúci rok;

f)

odhadovaný alebo skutočný výnos z produktov získaných, zozbieraných alebo zožatých počas bežného roka;

g)

počet a/alebo hmotnosť hospodárskych zvierat spravovaných počas bežného a predchádzajúceho roka;

h)

akékoľvek straty, zvýšenie alebo zníženie množstva produktov na ktoromkoľvek stupni výroby, prípravy a distribúcie;

i)

celková produkcia podniku, pokiaľ ide o produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a neekologické produkty.

Článok 12

Odber vzoriek, metódy používané na odber vzoriek a výber laboratórií na analýzu vzoriek

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odoberá a analyzuje vzorky na zistenie použitia produktov a látok, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej poľnohospodárskej výroby, na overovanie výrobných techník, ktoré nie sú v súlade s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby, alebo na zistenie možnej kontaminácie produktmi a látkami, ktoré nie sú povolené na účely ekologickej poľnohospodárskej výroby.

2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonáva odber vzoriek aspoň u 5 % počtu jednotlivých prevádzkovateľov pod svojou kontrolou. V prípade skupiny prevádzkovateľov štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonáva odber vzoriek aspoň u 2 % členov každej skupiny.

3.   Výber prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov, v prípade ktorých sa musia odobrať vzorky, sa zakladá na posúdení rizika vrátane pravdepodobnosti nedodržiavania pravidiel ekologickej poľnohospodárskej výroby, pričom sa zohľadňujú všetky stupne výroby, prípravy a distribúcie.

4.   Okrem minimálneho výberového podielu stanoveného v odseku 2 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odoberá a analyzuje vzorky v každom prípade, v ktorom existuje podozrenie na použitie nepovolených produktov a látok alebo techník pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, pokiaľ sa štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia nedomnieva, že sú k dispozícii dostatočné dôkazy bez odberu vzoriek.

5.   V prípade vysokorizikových produktov uvedených v článku 8 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odoberie okrem výberového podielu stanoveného v odsekoch 2 a 3 tohto článku aspoň jednu vzorku plodiny v teréne každý rok. Táto vzorka sa odoberá z plodín v teréne v najvhodnejšom okamihu na zistenie potenciálneho použitia nepovolených látok podľa posúdenia štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie. V prípade prevádzkovateľov, ktorí nepestujú plodiny, sa odoberie príslušná vzorka prichádzajúcej suroviny, medziproduktu alebo spracovaného produktu.

6.   Štátna inšpekčná organizácia a súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby použité laboratóriá spĺňali tieto požiadavky:

a)

sú akreditovanými laboratóriami, ktoré spĺňajú uplatniteľné požiadavky normy ISO ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií;

b)

ich akreditačné orgány sú signatármi dohody o vzájomnom uznávaní Medzinárodnej organizácie na spoluprácu v oblasti akreditácie laboratórií (ILAC);

c)

majú dostatočnú kapacitu na analýzu a testovanie a môžu zabezpečiť, aby sa vzorky vždy testovali príslušnými metódami zahrnutými do rozsahu ich akreditácie;

d)

pokiaľ ide o testovanie rezíduí pesticídov, sú akreditované na plynovú a kvapalinovú spektrometriu, aby mohli pokryť zoznam rezíduí pesticídov monitorovaných v rámci koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie stanoveného vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/533 (7).

7.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia môže delegovať úlohy týkajúce sa odberu vzoriek na iné štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie uznané Komisiou alebo orgánmi akreditovanými v súlade s normou ISO ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

Článok 13

Dokumentované kontrolné postupy

1.   Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávajú kontroly prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov v súlade s dokumentovanými postupmi.

Medzi tieto dokumentované postupy patria tieto prvky:

a)

prehľad cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť;

b)

úlohy, zodpovednosti a povinnosti personálu;

c)

stratégia, postupy a metodika odberu vzorky, kontrolné metódy a techniky vrátane laboratórnej analýzy, testovania, interpretácie a hodnotenia výsledkov a následných rozhodnutí;

d)

spolupráca a komunikácia s inými štátnymi inšpekčnými organizáciami, inými súkromnými inšpekčnými organizáciami a Komisiou;

e)

postup posudzovania rizika spojeného s prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov a vykonávania fyzických inšpekcií na mieste a odberu vzoriek;

f)

overenie vhodnosti metód odberu vzoriek a metód laboratórnej analýzy, testovania a diagnostiky;

g)

akákoľvek iná činnosť alebo informácie potrebné na účinné fungovanie kontrol, a to aj v súvislosti s odbornou prípravou inšpektorov a hodnotením ich kompetencií;

h)

v prípade skupín prevádzkovateľov účinnosť systému vnútorných kontrol.

2.   Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie:

a)

prijmú nápravné opatrenia vo všetkých prípadoch, keď sa postupmi stanovenými v odseku 1 zistia nedostatky, a

b)

podľa potreby aktualizujú dokumentované postupy stanovené v odseku 1.

Článok 14

Písomné záznamy o kontrolách

1.   Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vypracujú písomné záznamy o každej kontrole, ktorú vykonajú na overenie súladu s nariadením (EÚ) 2018/848. Uvedené záznamy môžu byť v papierovej alebo v elektronickej forme. Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uchovávajú tieto záznamy 5 rokov odo dňa prijatia rozhodnutia o certifikácii štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

Uvedené záznamy musia obsahovať najmä:

a)

opis účelu kontrol;

b)

použité kontrolné metódy a techniky;

c)

výsledok kontrol, najmä výsledky overovania prvkov uvedených v článkoch 11 a 12 tohto nariadenia, a

d)

opatrenia, ktoré musí dotknutý prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov prijať na základe kontrol vykonaných štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou, s uvedením lehoty na prijatie opatrení.

2.   Písomnú kópiu záznamov podpíše prevádzkovateľ alebo kontrolovaný člen skupiny prevádzkovateľov ako potvrdenie o prijatí tohto písomného záznamu. Kópiu tohto záznamu uchováva prevádzkovateľ alebo kontrolovaný člen skupiny prevádzkovateľov buď v papierovej alebo elektronickej podobe.

Článok 15

Osobitné požiadavky týkajúce sa kontroly produkcie rias a chovu živočíchov akvakultúry

1.   Na účely určenia začiatku obdobia konverzie stanoveného v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov produkujúcich riasy alebo chovajúcich živočíchy akvakultúry informovali štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu o príslušnej činnosti.

2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby sa ekologická poľnohospodárska produkcia rias alebo chov živočíchov akvakultúry uskutočňovali na mieste bez rizika kontaminácie v súlade s časťou III bodom 1.1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí najmä prijatie primeraných opatrení na oddelenie v súlade s bodom 1.2 uvedenej časti III.

3.   Na účely časti III bodu 3.1.3.1 písm. c) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby rastlinná zložka krmiva bola ekologická a aby zložka krmiva získaná z vodných živočíchov pochádzala z ekologickej akvakultúry alebo z rybárstva, ktoré bolo certifikované ako udržateľné v súlade s usmerneniami FAO z roku 2009 pre environmentálne označovanie rýb a produktov rybolovu z morských lovísk.

4.   Na účely časti III bodu 3.1.4.2 písm. e) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby mala informácie o všetkých ošetreniach, a skontroluje, či sa tieto ošetrenia vykonávajú v súlade s požiadavkami uvedeného nariadenia.

5.   Na účely povolenia používania zárodočného materiálu z voľnej prírody v zmysle časti III bodu 3.2.1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí dodržiavanie písmen a), b) a c) uvedeného bodu.

Článok 16

Overovanie zásielok určených na dovoz do Únie

1.   Príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia overí zásielky určené na dovoz do Únie, pokiaľ ide o súlad s nariadením (EÚ) 2018/848 a týmto nariadením. Toto overovanie zahŕňa systematické dokladové kontroly a v prípade potreby podľa posúdenia rizika fyzické kontroly pred tým, ako zásielka opustí tretiu krajinu vývozu alebo pôvodu.

2.   Na účely tohto článku je príslušnou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou:

a)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia výrobcu alebo spracovateľa dotknutého produktu alebo

b)

ak sa prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov vykonávajúcich poslednú operáciu na účely prípravy líši od výrobcu alebo spracovateľa produktu, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov vykonávajúcich poslednú operáciu na účely prípravy, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 44 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia musí byť uznaná v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dotknuté produkty a tretiu krajinu, v ktorej majú produkty pôvod, alebo prípadne v ktorej sa vykonala posledná operácia na účely prípravy.

3.   Dokladové kontroly uvedené v odseku 1 sa zameriavajú na overenie:

a)

vysledovateľnosti produktov a zložiek;

b)

toho, že objem produktov zahrnutých v zásielke je v súlade s kontrolami hmotnostnej bilancie príslušných prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov podľa posúdenia vykonaného štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou;

c)

príslušných prepravných dokladov a obchodných dokladov (vrátane faktúr) produktov;

d)

v prípade spracovaných produktov toho, že všetky ekologické zložky takýchto produktov vyrobili prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov s certifikáciou získanou v tretej krajine udelenou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou uznanou v súlade s článkom 46 ods. 1 alebo článkom 57 nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo treťou krajinou uznanou v súlade s článkami 47 a 48 nariadenia (EÚ) 2018/848, alebo boli vyrobené a certifikované v Únii v súlade s uvedeným nariadením.

Uvedené dokladové kontroly sa zakladajú na všetkých príslušných dokumentoch vrátane certifikátu uvedeného v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) nariadenia (EÚ) 2018/848, posledného záznamu z inšpekcií, plánu výroby dotknutého produktu a záznamov vedených prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov, dostupných prepravných dokladov, obchodných a finančných dokumentov a akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považuje za relevantné.

4.   V súvislosti s posúdením rizika, ktoré predchádza fyzickým kontrolám uvedeným v odseku 1, príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zohľadní tieto kritériá:

a)

príslušné kritériá uvedené v článku 9 ods. 2;

b)

či je do distribučného reťazca produktov zapojených niekoľko prevádzkovateľov, ktorí neuskladňujú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby ani s nimi fyzicky nemanipulujú;

c)

vysokorizikové produkty uvedené v článku 8;

d)

akékoľvek kritériá, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považujú za relevantné.

5.   V prípade zásielok zložených z voľne ložených produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vypracuje plán cesty v obchodnom kontrolnom a expertnom systéme (Traces) vrátane všetkých priestorov, ktoré sa majú používať počas cesty z tretej krajiny pôvodu alebo vývozu do Únie.

6.   V prípade zásielok vysokorizikových produktov uvedených v článku 8 príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonáva systematické fyzické kontroly a odoberá z každej zásielky aspoň jednu reprezentatívnu vzorku. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia musí mať okrem toho úplnú dokumentáciu o vysledovateľnosti prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov a produktu vrátane prepravných a obchodných dokladov a faktúr. Na žiadosť Komisie alebo príslušného orgánu členského štátu štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zašle túto dokumentáciu o vysledovateľnosti, ako aj výsledky analýzy odberu vzoriek štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii dovozcu a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa zásielka overuje.

7.   V prípade podozrenia na nedodržiavanie súladu môže Komisia alebo príslušný orgán členského štátu požiadať príslušnú štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, aby bezodkladne sprístupnila zoznam všetkých prevádzkovateľov a všetkých skupín prevádzkovateľov v reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorého je zásielka súčasťou, a ich štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií.

KAPITOLA IV

INÉ OPATRENIA, KTORÉ MAJÚ VYKONÁVAŤ ŠTÁTNE INŠPEKČNÉ ORGANIZÁCIE A SÚKROMNÉ INŠPEKČNÉ ORGANIZÁCIE

Článok 17

Zoznam prevádzkovateľov a iné relevantné informácie, ktoré majú byť verejne dostupné

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zverejní na svojej webovej stránke aspoň v jednom úradnom jazyku Únie tieto informácie:

a)

zoznam certifikovaných prevádzkovateľov a certifikovaných skupín prevádzkovateľov, ktorý obsahuje:

i)

v prípade prevádzkovateľov ich názov a adresu;

ii)

v prípade skupín prevádzkovateľov názov a adresu skupiny a počet jej členov;

iii)

informácie týkajúce sa certifikátov, najmä číslo certifikátu, kategóriu produktov, na ktoré sa certifikát vzťahuje, stav a platnosť certifikácie vrátane prípadov zúženia rozsahu, pozastavenia a odňatia, ako sa uvádza v norme ISO ISO/IEC 17065;

b)

v prípade súkromných inšpekčných organizácií aktualizované informácie o ich akreditácii vrátane odkazu na najnovšie osvedčenie o akreditácii vydané akreditačným orgánom.

Zoznam uvedený v písmene a) sa bezodkladne aktualizuje po akejkoľvek zmene stavu certifikácie. V prípade odňatia certifikácie sa informácie uvedené v písmene a) bode iii) uchovávajú v zozname 5 rokov po tomto odňatí.

Článok 18

Databáza prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vedie aktualizovanú elektronickú databázu prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov. Uvedená databáza obsahuje tieto informácie:

a)

názov a adresa prevádzkovateľov alebo skupiny prevádzkovateľov. V prípade skupiny prevádzkovateľov veľkosť skupiny, názov a adresa každého člena skupiny;

b)

informácie týkajúce sa rozsahu certifikácie, čísla certifikátu, stavu a platnosti certifikátu;

c)

štatút prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov, či už sú v konverzii (vrátane obdobia konverzie) alebo ide o ekologickú poľnohospodársku výrobu;

d)

úroveň rizika prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov v súlade s článkom 9;

e)

v prípade subdodávateľských činností, ktoré sú pod kontrolou certifikovaných prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov, názov a adresa subdodávateľskej tretej strany alebo tretích strán;

f)

zemepisné súradnice a rozloha všetkých výrobných jednotiek a priestorov;

g)

správy o inšpekciách a výsledky analýzy odberu vzoriek, ako aj výsledky akýchkoľvek iných vykonaných kontrol vrátane kontrol vykonaných na zásielkach;

h)

prípady nedodržiavania súladu a uplatnené opatrenia;

i)

oznámenia prostredníctvom systému uvedeného v článku 20 ods. 1;

j)

udelené výnimky a príslušné podporné dokumenty v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a

k)

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považuje za relevantné.

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uchováva informácie počas 5 rokov. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia na požiadanie sprístupní tieto informácie Komisii.

Článok 19

Požiadavky na informácie

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia po svojom uznaní včas a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi Komisii zmeny, ktoré nastali v obsahu jej technickej dokumentácie.

2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uchováva a na žiadosť Komisie alebo príslušných orgánov členských štátov oznamuje všetky informácie týkajúce sa jej kontrolných činností v tretej krajine.

3.   Štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie uchovávajú podporné dokumenty týkajúce sa žiadosti o uznanie podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2018/848 a dokumenty požadované podľa tohto nariadenia, aby boli k dispozícii Komisii a členským štátom počas 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa uskutočnili kontroly alebo v ktorom sa vydal certifikát uvedený v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) nariadenia (EÚ) 2018/848 a bola predložená dokumentácia.

Článok 20

Systémy a postupy na výmenu informácií

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia používa informačný systém pre ekologické poľnohospodárstvo (OFIS) na výmenu informácií s Komisiou, inými štátnymi inšpekčnými organizáciami a inými súkromnými inšpekčnými organizáciami a s príslušnými orgánmi členských štátov a dotknutých tretích krajín.

2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia prijme primerané opatrenia a zavedie dokumentované postupy na zabezpečenie včasnej výmeny informácií s Komisiou a s inými štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami.

3.   V prípade, že sa na základe dokumentu alebo postupu stanoveného v článku 46 nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo v delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých podľa uvedeného článku vyžaduje podpis oprávnenej osoby alebo súhlas osoby v jednej alebo viacerých etapách predmetného postupu, informačné systémy zavedené na účely zasielania týchto dokumentov musia umožniť identifikáciu každej osoby a poskytnúť záruky nemennosti úplného obsahu dokumentov vrátane etáp postupu, a to v súlade s právnymi predpismi Únie, a najmä s rozhodnutím Komisie 2004/563/ES, Euratom (8).

Článok 21

Výmena informácií medzi Komisiou, štátnymi inšpekčnými organizáciami, súkromnými inšpekčnými organizáciami a príslušnými orgánmi

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia bezodkladne zdieľa informácie s Komisiou, inými štátnymi inšpekčnými organizáciami a súkromnými inšpekčnými organizáciami a s príslušnými orgánmi členských štátov a dotknutých tretích krajín o akomkoľvek podozrení na nedodržiavanie súladu, ktoré ovplyvňuje integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie.

2.   Ak Komisia informuje štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu po tom, ako Komisia dostala oznámenie od členského štátu v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/279, pokiaľ ide o prípad podozrenia na nedodržiavanie súladu alebo preukázaného nedodržiavania súladu ovplyvňujúci integritu dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie, táto organizácia vykoná vyšetrovanie v súlade s článkom 22 tohto nariadenia. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia informuje Komisiu a členský štát, ktorý poslal pôvodné oznámenie (oznamujúci členský štát), pričom použije vzor stanovený v prílohe III k tomuto nariadeniu. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odpovie do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia a informuje o prijatých krokoch a opatreniach vrátane výsledkov vyšetrovania a poskytne akékoľvek ďalšie informácie, ak sú dostupné a/alebo ak o to požiada oznamujúci členský štát.

3.   Oboznámená štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia poskytne ďalšie potrebné informácie, ak o to požiada oznamujúci členský štát.

4.   Ak prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov a/alebo ich subdodávatelia podliehajú kontrolám rôznych štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií, tieto štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie si vymieňajú relevantné informácie o operáciách, na ktoré sa vzťahujú ich kontrolné činnosti.

5.   Ak prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov a/alebo ich subdodávatelia zmenia svoju štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, nová štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia si vyžiada kontrolný spis dotknutého prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov od predchádzajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie. Predchádzajúca štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia do 30 dní poskytne novej štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii kontrolný spis dotknutého prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov vrátane písomných záznamov uvedených v článku 14, stavu certifikácie, zoznamu prípadov nedodržiavania súladu a zodpovedajúcich opatrení prijatých predchádzajúcou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

Nová štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov napravili prípady nedodržiavania súladu uvedené v správe predchádzajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie.

6.   Ak prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov podliehajú kontrole vysledovateľnosti a kontrole hmotnostnej bilancie, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie si vymieňajú relevantné informácie umožňujúce dokončenie týchto kontrol.

Článok 22

Doplňujúce pravidlá týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržiavania súladu

1.   Ak štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia má podozrenie alebo dostane opodstatnené informácie vrátane informácií od iných štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií, že produkt, ktorý nemusí byť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848, je určený na dovoz z tretej krajiny na účely umiestnenia daného produktu na trh v rámci Únie, ale uvádzajú sa na ňom pojmy odkazujúce na ekologickú poľnohospodársku výrobu, alebo ak prevádzkovateľ takúto štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu informoval o podozrení z prípadu nedodržiavania súladu podľa článku 27 uvedeného nariadenia, táto štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia okrem opatrení uvedených v článku 29 ods. 1, 2 a 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 a článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/279:

a)

bezodkladne vykoná vyšetrovanie s cieľom overiť súlad s nariadením (EÚ) 2018/848 alebo s delegovanými alebo vykonávacími aktmi prijatými podľa uvedeného nariadenia; takéto vyšetrovanie ukončí čo najskôr a v primeranej lehote, pričom zohľadní trvanlivosť produktu a zložitosť prípadu;

b)

zakáže dovoz z uvedenej tretej krajiny na účely umiestnenia dotknutého produktu na trh v rámci Únie ako produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie, kým nebudú k dispozícii výsledky vyšetrovania uvedeného v písmene a). Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia pred prijatím takéhoto predbežného rozhodnutia poskytne prevádzkovateľovi alebo skupine prevádzkovateľov príležitosť vyjadriť sa.

2.   V prípade, že z výsledkov vyšetrovania uvedeného v odseku 1 písm. a) nevyplýva žiadne nedodržiavanie súladu ovplyvňujúce integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie, tieto produkty sa môžu používať a označovať ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie.

3.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vypracuje katalóg opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade preukázaného nedodržiavania súladu. Tento katalóg opatrení vychádza z prvkov uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu a obsahuje aspoň:

a)

zoznam prípadov nedodržiavania súladu s odkazom na konkrétne pravidlá nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo delegovaných či vykonávacích aktov prijatých podľa uvedeného nariadenia. Tento zoznam obsahuje aspoň prípady nedodržiavania súladu uvedené v časti B prílohy IV k tomuto nariadeniu;

b)

klasifikáciu prípadov nedodržiavania súladu do troch kategórií – menej závažné, závažné a kritické, ako sa stanovuje v časti A prílohy IV k tomuto nariadeniu, pričom sa zohľadňujú aspoň tieto kritériá:

i)

uplatňovanie opatrení predbežnej opatrnosti uvedených v článku 28 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848, praktických opatrení uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a) bode ii) tohto nariadenia a spoľahlivosť vlastných kontrol vykonávaných prevádzkovateľom alebo skupinou prevádzkovateľov v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia;

ii)

vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie;

iii)

schopnosť systému vysledovateľnosti lokalizovať dotknutý(-é) produkt(-y) v dodávateľskom reťazci a zákaz dovozu z tretej krajiny na účely umiestnenia produktu(-ov) na trh v rámci Únie s odkazom na ekologickú poľnohospodársku výrobu;

iv)

odpoveď prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov na predchádzajúce žiadosti štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie;

c)

opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať pre každý prípad nedodržiavania súladu.

4.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zdokumentuje výsledky vyšetrovaní uvedených v článku 29 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/848.

Článok 23

Doplňujúce pravidlá týkajúce sa opatrení v prípade nedodržiavania súladu

1.   V prípade nedodržiavania súladu, ktoré má vplyv na integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie na všetkých stupňoch výroby, prípravy a distribúcie, napríklad v dôsledku používania nepovolených produktov, látok alebo techník, alebo zmiešania s neekologickými produktmi, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia okrem opatrení, ktoré sa majú prijať v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku, zabezpečí, aby na označení a v reklame celej dávky alebo výrobného cyklu produktu, ktorý je určený na dovoz z tretej krajiny na účely umiestnenia daného produktu na trh v rámci Únie, nebol uvedený žiadny odkaz na ekologickú poľnohospodársku výrobu, ako sa stanovuje v kapitole IV nariadenia (EÚ) 2018/848.

2.   Ak sa preukáže nedodržiavanie súladu, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia:

a)

prijme všetky opatrenia potrebné na určenie pôvodu a rozsahu prípadu nedodržiavania súladu a na určenie zodpovedností prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov a

b)

prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov napravili prípad nedodržiavania súladu a zabránili ďalšiemu výskytu takéhoto nedodržiavania súladu.

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia pri rozhodovaní o tom, ktoré opatrenia prijme, zohľadní povahu tohto nedodržiavania súladu a históriu prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov, pokiaľ ide o dodržiavanie súladu.

3.   Keď štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia koná v súlade s odsekom 2 tohto článku, prijme všetky opatrenia, ktoré považuje za vhodné na zabezpečenie súladu s nariadením (EÚ) 2018/848 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými podľa uvedeného nariadenia, vrátane:

a)

uplatňovania katalógu opatrení uvedeného v článku 22 ods. 3 tohto nariadenia;

b)

zabezpečenia toho, aby prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov zvýšila frekvenciu vlastných kontrol;

c)

zaistenia toho, aby určité činnosti prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov podliehali zvýšeným alebo systematickým kontrolám vykonávaným štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou.

4.   V prípade vážneho, opakovaného alebo pokračujúceho nedodržiavania súladu štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby sa prevádzkovateľovi alebo skupine prevádzkovateľov okrem opatrení stanovených v odsekoch 2 a 3 počas daného obdobia zakázalo umiestňovať na trh v rámci Únie produkty, ktoré odkazujú na ekologickú poľnohospodársku výrobu, a aby sa podľa potreby pozastavila platnosť ich certifikátu uvedeného v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo aby sa im tento certifikát odňal.

5.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia poskytne prevádzkovateľovi alebo skupine prevádzkovateľov písomné oznámenie o svojom rozhodnutí týkajúcom sa kroku alebo opatrenia, ktoré sa má prijať v súlade s týmto článkom, spolu s dôvodmi tohto rozhodnutia.

Článok 24

Kontroly, ktoré sa majú vykonávať na účely spätného uznania predchádzajúceho obdobia

1.   Pred udelením spätného uznania predchádzajúceho obdobia ako súčasti obdobia konverzie na účely článku 10 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/848 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby prevádzkovateľ predložil tieto doklady preukazujúce, že pozemky boli prírodnými alebo poľnohospodárskymi plochami, ktoré počas najmenej trojročného obdobia neboli ošetrované ani neboli kontaminované produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848:

a)

mapy, v ktorých sa jasne uvádza každý pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, a informácie o celkovej ploche týchto pozemkov a, ak je to relevantné, o povahe a objeme prebiehajúcej výroby, a geolokalizačné súradnice týchto pozemkov;

b)

akékoľvek iné relevantné dokumenty, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považuje za potrebné na posúdenie žiadosti o spätné uznanie.

2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia okrem toho podnikne tieto kroky:

a)

vykoná podrobnú analýzu rizika založenú na dokumentácii s cieľom posúdiť, či bol akýkoľvek pozemok, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, ošetrovaný produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, počas najmenej trojročného obdobia, pričom sa zohľadní najmä veľkosť celkovej plochy, na ktorú sa žiadosť vzťahuje, a agronomické postupy vykonávané počas daného obdobia na každom pozemku, na ktorý sa žiadosť vzťahuje. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uchováva dokumenty o analýze rizika;

b)

odoberie vzorky z pôdy a/alebo rastliny z každého pozemku v súlade s výsledkami analýzy rizika uvedenej v písmene a) vrátane tých pozemkov, pri ktorých sa zistilo riziko, že boli kontaminované;

c)

po fyzickej inšpekcii u prevádzkovateľa, avšak predtým, ako prevádzkovateľ prijme akékoľvek kultivačné opatrenia, vypracuje správu o inšpekcii v jednom z úradných jazykov Únie, ktorá bude obsahovať fotografie parciel vrátane pozemkov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o spätné uznanie, a to na účely overenia konzistentnosti zhromaždených informácií.

3.   Na základe informácií, ktoré poskytol prevádzkovateľ v súlade s odsekom 1, a po dokončení krokov stanovených v odseku 2 štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vypracuje záverečnú písomnú správu. Záverečná písomná správa obsahuje odôvodnenie, prečo sa predchádzajúce obdobie môže spätne uznať ako súčasť obdobia konverzie. V tejto záverečnej písomnej správe sa uvedie aj počiatočné obdobie považované za ekologické pre každý príslušný pozemok, ako aj celková plocha pozemkov, na ktoré sa toto spätné uznanie obdobia vzťahuje.

4.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia bezodkladne oznámi Komisii, členským štátom a v prípade súkromnej inšpekčnej organizácie jej akreditačnému orgánu každé udelené spätné uznanie. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia poskytne pre každé udelené spätné uznanie záverečnú písomnú správu uvedenú v odseku 3.

5.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby prevádzkovateľ, na ktorého sa vzťahuje udelené spätné uznanie, uchovával počas troch rokov dokumentáciu týkajúcu sa tohto uznania, ako aj dokumentáciu o využívaní pozemkov, na ktoré sa vzťahuje toto uznanie.

Článok 25

Povolenia na používanie neekologického rastlinného množiteľského materiálu

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia pred udelením povolení na používanie neekologického rastlinného množiteľského materiálu, ako sa stanovuje v časti I bode 1.8.5.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, posúdi tieto informácie a vypracuje odôvodnenie každej udelenej výnimky:

a)

vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov);

b)

odrodu;

c)

celkovú hmotnosť osiva alebo počet príslušných rastlín;

d)

dostupnosť rastlinného množiteľského materiálu z ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo z konverzie;

e)

dokumentáciu alebo vyhlásenie prevádzkovateľa preukazujúce splnenie požiadaviek stanovených v časti I bode 1.8.5.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

2.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uvedie relevantné informácie vo výročnej správe uvedenej v článku 4 tohto nariadenia, a to pre každé povolenie na používanie neekologického rastlinného množiteľského materiálu, ako sa stanovuje v časti I bode 1.8.5.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

Článok 26

Výnimky, pokiaľ ide o používanie zvierat a mladých jedincov živočíchov akvakultúry z neekologických chovov

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia pred udelením výnimiek, pokiaľ ide o používanie druhov hospodárskych zvierat z neekologických chovov (hovädzí dobytok, zvieratá čeľade koňovité, ovce, kozy, ošípané a raticová zver, králiky a hydina) v súlade s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, posúdi tieto informácie a vypracuje odôvodnenie každej udelenej výnimky:

a)

vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov, t. j. rod a druh);

b)

plemená a línie;

c)

účely produkcie: mäso, mlieko, vajcia, dvojaký účel alebo chov;

d)

celkový počet zvierat;

e)

dostupnosť príslušných druhov hospodárskych zvierat z ekologických chovov;

f)

dokumentáciu alebo vyhlásenie prevádzkovateľa preukazujúce splnenie požiadaviek stanovených v časti II bodoch 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

2.   V prípade každého druhu hospodárskych zvierat z neekologických chovov (hovädzí dobytok, zvieratá čeľade koňovité, ovce, kozy, ošípané a raticová zver, králiky a hydina) štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zahrnie relevantné informácie o výnimkách udelených v súlade s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 do výročnej správy uvedenej v článku 4 tohto nariadenia.

3.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia pred udelením výnimiek, pokiaľ ide o používanie mladých jedincov živočíchov akvakultúry z neekologických chovov v súlade s časťou III bodom 3.1.2.1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848, posúdi tieto informácie a vypracuje odôvodnenie každej výnimky:

a)

druh a rod (slovenský a latinský názov);

b)

plemená a línie, ak existujú;

c)

životné štádium (napr. vajíčko, plôdik, mladé jedince), ktoré je k dispozícii na predaj ako ekologický produkt;

d)

dostupné množstvo podľa odhadov prevádzkovateľa;

e)

celkový počet mladých jedincov;

f)

dostupnosť príslušných druhov živočíchov akvakultúry z ekologických chovov;

g)

dokumentáciu alebo vyhlásenie prevádzkovateľa preukazujúce splnenie požiadaviek stanovených v časti III bode 3.1.2.1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

4.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uvedie relevantné informácie vo výročnej správe uvedenej v článku 4 tohto nariadenia, a to pre každú udelenú výnimku, pokiaľ ide o používanie mladých jedincov živočíchov akvakultúry z neekologických chovov, ako sa stanovuje v časti III bode 3.1.2.1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

Článok 27

Podávanie správ o dočasnom povolení používania neekologických poľnohospodárskych zložiek v spracovaných potravinách z ekologickej poľnohospodárskej výroby

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia bezodkladne oznámi Komisii, členským štátom, akreditačným orgánom a iným štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám uznaným v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 každé dočasné povolenie udelené na používanie neekologických poľnohospodárskych zložiek v spracovaných potravinách z ekologickej poľnohospodárskej výroby v súlade s článkom 25 ods. 4 uvedeného nariadenia. Uvedené oznámenie musí obsahovať odôvodnenie toho, že dané povolenie bolo udelené v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848, a toto odôvodnenie musí byť predložené v osobitnom formulári, ktorý sprístupnila Komisia.

KAPITOLA V

VÝNIMKY Z NARIADENIA (EÚ) 2018/848 V PRÍPADE KATASTROFICKÝCH OKOLNOSTÍ

Článok 28

Uznanie katastrofických okolností

Na účely výnimočných pravidiel výroby uvedených v článku 22 ods. 1 a článku 45 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2018/848 môže štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia na to, aby sa situácia považovala za katastrofické okolnosti vyplývajúce z „nepriaznivej poveternostnej udalosti“, „choroby zvierat“, „environmentálnej nehody“, „prírodnej katastrofy“ alebo „katastrofickej udalosti“, ako aj akejkoľvek porovnateľnej situácie, uznať situáciu za katastrofické okolnosti na základe vyhlásenia vydaného príslušnými orgánmi tretej krajiny, v ktorej došlo k tejto situácii, ak je takéto vyhlásenie k dispozícii. Ak takéto vyhlásenie nie je k dispozícii, každé takéto uznanie štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou sa zakladá na údajoch poskytnutých oficiálnymi organizáciami, ktoré odôvodňujú katastrofické okolnosti.

Článok 29

Podmienky pre výnimky

1.   Po uznaní uvedenom v článku 28 môže štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia na základe identifikácie postihnutých prevádzkovateľov v dotknutej oblasti alebo na žiadosť jednotlivého prevádzkovateľa alebo člena dotknutej skupiny prevádzkovateľov udeliť príslušné výnimky stanovené v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/2146 a súvisiace podmienky za predpokladu, že uvedené výnimky a podmienky sa uplatňujú:

a)

na obmedzený čas a nie dlhšie než treba, každopádne nie dlhšie než 12 mesiacov, s cieľom pokračovať v ekologickej poľnohospodárskej výrobe alebo ju obnoviť v stave pred dátumom uplatňovania uvedených výnimiek;

b)

na špecificky dotknuté druhy výroby alebo v náležitých prípadoch na pozemky a

c)

na jednotlivého prevádzkovateľa alebo člena dotknutej skupiny prevádzkovateľov.

2.   Uplatňovaním výnimiek uvedených v odseku 1 nie je dotknutá platnosť certifikátov uvedených v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) nariadenia (EÚ) 2018/848 počas obdobia uplatňovania výnimiek za predpokladu, že dotknutý prevádzkovateľ alebo prevádzkovatelia spĺňajú podmienky, za ktorých sa výnimky udelili.

3.   Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie bezodkladne informujú Komisiu, členské štáty a v prípade súkromnej inšpekčnej organizácie jej akreditačný orgán o výnimkách, ktoré udelili podľa tohto nariadenia, a to prostredníctvom systému uvedeného v článku 20 ods. 1 Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uvedie najmä názov dotknutého prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov, lehotu trvania výnimky, druh výroby alebo, ak je to relevantné, pozemky, odôvodnenie výnimky a pripojí vyhlásenie príslušného orgánu tretej krajiny, ako sa uvádza v článku 28. Ak takéto vyhlásenie nie je k dispozícii, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia odôvodní nezahrnutie takéhoto vyhlásenia a poskytne príslušné údaje, na ktorých je uznanie založené.

4.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia zabezpečí, aby každý prevádzkovateľ, na ktorého sa udelené výnimky vzťahujú, uchovával dokumentáciu týkajúcu sa udelených výnimiek, ako aj dokumentáciu o využívaní týchto výnimiek, a to počas obdobia, na ktoré sa tieto výnimky vzťahujú. Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia overí, že prevádzkovateľ alebo prevádzkovatelia dodržiavajú podmienky udelených výnimiek.

KAPITOLA VI

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Odkazy na príslušné orgány a členské štáty v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2018/848

1.   Odkazy na príslušné orgány v týchto bodoch prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa považujú za odkazy na štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané v súlade s článkom 46 ods. 1 uvedeného nariadenia:

a)

časť I bod 1.7.2 a bod 1.7.3 prvý odsek;

b)

časť II body 1.3.4.3, 1.3.4.4.3, 1.6.7, 1.7.5, 1.7.8, 1.9.3.1, 1.9.4.1 a 1.9.4.2;

c)

časť III body 3.1.2.1 a 3.1.3.1.

Informácie uvedené v bode 1.9.4.1 časti II sa zasielajú iba Komisii.

2.   Odkazy na členské štáty v časti II bode 1.9.4.4 písm. c) prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa považujú za odkazy na štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie uznané v súlade s článkom 46 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 31

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2146 z 24. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o mimoriadne pravidlá výroby v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (Ú. v. EÚ L 428, 18.12.2020, s. 5).

(4)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/771 z 21. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovením osobitných kritérií a podmienok pre kontroly účtovných dokladov v rámci úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a úradných kontrol skupín prevádzkovateľov (Ú. v. EÚ L 165, 11.5.2021, s. 25).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279 z 22. februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 62, 23.2.2021, s. 6).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/533 z 28. marca 2019 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2020, 2021 a 2022 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2019, s. 28).

(8)  Rozhodnutie Komisie 2004/563/ES, Euratom zo 7. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (Ú. v. EÚ L 251, 27.7.2004, s. 9).


PRÍLOHA I

Obsah správy z posudzovania uvedenej v článku 1 ods. 2 písm. i)

ČASŤ A

Správa z posudzovania uvedená v článku 1 ods. 2 písm. i) pozostáva zo správy o preskúmaní dokumentov a záznamov, správy z posudzovania na mieste a správy o znaleckom audite a môže obsahovať akékoľvek ďalšie informácie, ktoré akreditačný orgán alebo príslušný orgán považuje za potrebné.

1.   Správa o preskúmaní dokumentov a záznamov

Správa o preskúmaní dokumentov a záznamov obsahuje tieto prvky:

1.1.

posúdenie týchto prvkov:

a)

štruktúra a veľkosť;

b)

systém riadenia informačných technológií;

c)

pobočky;

d)

druh činností vrátane subdodávateľských činností iných ako inšpekcia a odber vzoriek;

e)

organizačná štruktúra;

f)

riadenie kvality;

1.2.

posúdenie postupov výmeny informácií medzi hlavným sídlom a pobočkami a subdodávateľskými laboratóriami, ako aj s Komisiou, členskými štátmi, inými štátnymi inšpekčnými organizáciami a inými súkromnými inšpekčnými organizáciami;

1.3.

posúdenie znalostí a kvalifikácie zamestnancov, pokiaľ ide o právne predpisy Únie týkajúce sa pravidiel a kontrol ekologickej poľnohospodárskej výroby;

1.4.

overenie toho, či zvolený jazykový režim a dokumenty vydané štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou sú zrozumiteľné pre zmluvných prevádzkovateľov alebo skupiny prevádzkovateľov, najmä pokiaľ ide o vnútorné postupy pre zamestnancov zapojených do certifikačného procesu alebo do kontrol;

1.5.

posúdenie programov ďalšej odbornej prípravy a účinné monitorovanie spôsobilostí získaných počas odbornej prípravy zo strany štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie;

1.6.

posúdenie skúseností a spôsobilosti zamestnancov v súvislosti s kategóriou(-ami) produktov, ako sa stanovuje v článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848, ktoré podliehajú kontrolám, a v každej tretej krajine, na ktorú sa vzťahuje uznanie, vrátane postavenia v zamestnaní dotknutých inšpektorov a ich zmluvného vzťahu so súkromnou inšpekčnou organizáciou;

1.7.

posúdenie vnútorných postupov týkajúcich sa prípadných kontrolných činností, pokiaľ ide o prevádzkovateľov a skupiny prevádzkovateľov, a osobitných zručností a odbornej prípravy, ktoré sa vyžadujú od inšpektorov štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie kontrolujúcej systém vnútorných kontrol skupín prevádzkovateľov;

1.8.

opis a hodnotenie výkonnosti systému kontrol, ktorý sa má zaviesť pre každú tretiu krajinu, vrátane prípadných špecifík kontroly pre skupiny prevádzkovateľov;

1.9.

akékoľvek ďalšie informácie, ktoré akreditačný orgán považuje za potrebné.

2.   Správa z posudzovania na mieste

Správa z posudzovania na mieste vypracovaná akreditačným orgánom alebo prípadne príslušným orgánom obsahuje tieto prvky:

2.1.

Správa z posudzovania úradu(-ov), kde sa prijímajú rozhodnutia o certifikácii, ktorá obsahuje tieto informácie:

a)

výsledok kontroly spisov všetkých kategórií produktov stanovených v článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848, v prípade ktorých sa žiada o uznanie, a potvrdenie, že súkromná inšpekčná organizácia správne vykonala požiadavky na kontroly v súvislosti s prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov stanovené v kapitole III tohto nariadenia, a najmä v článkoch 9 a 10;

b)

hodnotenie katalógu opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade preukázaného nedodržiavania súladu;

c)

hodnotenie postupov analýzy rizika na účely inšpekcií vrátane inšpekcií bez predchádzajúceho oznámenia;

d)

hodnotenie stratégie, postupu a metodiky odberu vzoriek;

e)

hodnotenie komunikácie s Komisiou a inými štátnymi inšpekčnými organizáciami a inými súkromnými inšpekčnými organizáciami;

f)

závery z rozhovorov s kontrolným a certifikačným personálom, pokiaľ ide o jeho výkonnosť a spôsobilosť pri certifikačných a kontrolných úlohách;

g)

potvrdenie, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia má prostriedky na vykonávanie systému kontroly v súlade s týmto nariadením v každej tretej krajine, v prípade ktorej žiada o uznanie, a to najmä dostatočný počet inšpektorov na vykonávanie akýchkoľvek fyzických kontrol na ktoromkoľvek stupni výroby, prípravy a distribúcie, podľa potreby a na základe svojho posúdenia rizika dodatočných inšpekcií alebo odberov vzoriek a dokumentov v jazykoch zrozumiteľných pre zmluvných prevádzkovateľov, ak sú tieto dokumenty určené prevádzkovateľom alebo skupinám prevádzkovateľov;

h)

potvrdenie kapacity a spôsobilostí štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie na plnenie jej úloh pre každú tretiu krajinu, v prípade ktorej žiada o uznanie, berúc do úvahy najmä očakávaný počet prevádzkovateľov alebo členov skupiny prevádzkovateľov, objem vyvážaných produktov, charakter a pôvod produktov, vrátane hodnotenia spisov prevádzkovateľov a inšpektorov.

2.2.

Správa o znaleckom audite, ktorá je výsledkom znaleckého auditu vykonaného v súlade s časťou B a obsahuje tieto prvky:

a)

názov prevádzkovateľa, meno auditovaného inšpektora a hodnotiteľa akreditačného orgánu;

b)

všeobecné informácie o znaleckom audite, ako sú miesto, čas, plán alebo strany auditu, a skúsenosti prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov, pokiaľ ide o pravidlá ekologickej poľnohospodárskej výroby;

c)

rozsah inšpekcie;

d)

príprava a znalosti inšpektora, ako napríklad plánovanie práce, pracovné pokyny, dokumenty a materiály, ktoré má inšpektor k dispozícii, znalosti inšpektora o príslušnej kategórii produktov, hodnotenie spoľahlivosti plánu systému ekologickej poľnohospodárskej výroby prevádzkovateľa alebo systému vnútornej kontroly skupiny prevádzkovateľov, kontrola konfliktov záujmov, poznatky o nariadení (EÚ) 2018/848, znalosť vnútorných postupov jeho súkromnej inšpekčnej organizácie, pokiaľ ide o fungovanie alebo vykonávanie systému kontroly a postupov certifikácie;

e)

výkonnosť inšpektorov, ako je relevantnosť trvania inšpekcie, hodnotenie rozhovoru, overenie predchádzajúcich prípadov nedodržiavania súladu, zber relevantných informácií, autorita a analytické zručnosti, technika konverzácie a kladenia otázok, účinné jazykové zručnosti, znalosť miestnych poľnohospodárskych podmienok a poľnohospodárskych postupov, spracovateľských postupov v danej krajine a sociálne zručnosti;

f)

kvalita fyzickej inšpekcie zariadenia/podniku/jednotky, ako je metodika a kvalita kontrolného zoznamu použitého pri inšpekcii, informácie, ktoré prevádzkovateľ poskytol v pláne systému ekologickej poľnohospodárskej výroby, spoľahlivosť kontrol hmotnostnej bilancie a vysledovateľnosti, metodika použitá na odber vzoriek a inšpekcia kritických oblastí;

g)

zistenia, stav zistených prípadov nedodržiavania súladu a uplatnené nápravné opatrenia;

h)

hodnotenie prípadov nedodržiavania súladu zistených hodnotiteľom akreditačného orgánu, ktoré však inšpektor nezistil;

i)

kvalita a úplnosť uskutočneného záverečného rozhovoru;

j)

celkové posúdenie účinnosti inšpekcie;

k)

zoznam zistených prípadov nedodržiavania súladu, opis a časový harmonogram nápravných opatrení, ktoré má vykonať štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia na ich vyriešenie;

l)

v prípade skupiny prevádzkovateľov osobitný oddiel s opisom a hodnotením účinnosti systému vnútorných kontrol a

m)

celkové posúdenie kapacity a spoľahlivosti štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie na vykonávanie certifikačných činností, pričom sa zohľadní výsledok posúdenia vykonaného v súlade s oddielom 2.1. Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré akreditačný orgán alebo príslušný orgán považuje za potrebné, vrátane napríklad správ a záverov dodatočných znaleckých auditov.

ČASŤ B

1.

Znalecký audit uvedený v časti A bode 2.2:

a)

vykonáva akreditačný orgán alebo prípadne príslušný orgán;

b)

je založený na analýze rizika a dokumentuje celú činnosť za prítomnosti znalca;

c)

vykonáva sa fyzicky a môže sa vykonávať na diaľku len vtedy, ak o tom rozhodne Komisia.

2.

Okrem oddielu 1 sa vykoná znalecký audit:

a)

pre každú kategóriu produktov stanovenú v článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848, v prípade ktorej sa žiada o uznanie. Všetky prípady nedodržiavania súladu zistené akreditačným orgánom alebo príslušným orgánom v plnom rozsahu rieši štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia a potvrdí ich akreditačný orgán alebo príslušný orgán;

b)

pre každú kategóriu produktov v inej tretej krajine, ak štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia žiada o uznanie alebo ak je už uznaná pre viac ako jednu tretiu krajinu, a

c)

prioritne v skupinách prevádzkovateľov, ak štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia certifikuje skupiny prevádzkovateľov.

3.

V prípade štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie uznanej podľa článku 33 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1) a zahrnutej do zoznamu zostaveného v súlade s článkom 57 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 musia byť informácie uvedené v časti A bode 2.2 tejto prílohy výsledkom znaleckých auditov vykonaných:

a)

za posledné dva roky ich akreditačným orgánom alebo príslušným orgánom na účely ich uznania podľa nariadenia (ES) č. 834/2007 pre každú kategóriu produktov, v prípade ktorej štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia žiada o uznanie v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) 2018/848, a

b)

v tretej krajine, pre ktorú je štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uznaná podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007.

V prípade každého z týchto znaleckých auditov však akreditačný orgán alebo príslušný orgán potvrdí, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v plnej miere vyriešila všetky prípady nedodržiavania súladu.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).


PRÍLOHA II

Všeobecné a osobitné požiadavky na výročnú správu uvedenú v článku 4

1.   

Vo výročnej správe sa aktualizujú všetky prvky obsiahnuté v technickej dokumentácii, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 2

2.   

Výročná správa obsahuje informácie o štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii, ktoré sa majú aktualizovať na účely výročnej správy, a obsahuje názov a číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, jej poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a adresu webového sídla, ktorá obsahuje priamy odkaz s jednoduchým prístupom z domovskej webovej stránky k aktualizovanému zoznamu prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov.

3.   

Na účely výročnej správy sa technická dokumentácia doplní o tieto informácie:

a)

kontrolné činnosti štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v tretej krajine alebo tretích krajinách v predchádzajúcom roku podľa kategórie produktov, ako sa stanovuje v článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848, vrátane informácií o počte prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov, ako aj o počte ich členov (vrátane subdodávateľov, ak prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov nie sú zodpovední za subdodávateľov), ktorí k 31. decembru predchádzajúceho roka podliehali ich kontrolám, rozdelených podľa tretej krajiny a kategórie produktov;

b)

podnik, v prípade ktorého štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vykonala požadované aktualizácie prekladu pravidiel výroby podľa článku 1 ods. 2 písm. e) tohto nariadenia alebo akýchkoľvek iných relevantných dokumentov požadovaných na účely článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo tohto nariadenia;

c)

každá aktualizácia vnútorných postupov vrátane systému certifikácie a kontroly zriadeného štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou v súlade s týmto nariadením;

d)

odkaz na webové sídlo štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie s informáciami požadovanými v súlade s článkom 17;

e)

výročná správa z posudzovania úradu(-ov), kde sa prijímajú rozhodnutia o certifikácii, ako sa uvádza v časti A bode 2.1 prílohy I, v ktorej sa:

i)

zabezpečuje, že akreditačný orgán alebo príslušný orgán v predchádzajúcom roku uspokojivo posúdil schopnosť štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie zaistiť, aby produkty dovážané z tretích krajín boli v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848;

ii)

potvrdzuje, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia má naďalej kapacitu a právomoci vykonávať požiadavky na kontrolu, podmienky a opatrenia kontroly stanovené v článku 46 ods. 2 a 6 nariadenia (EÚ) 2018/848 a v tomto nariadení v každej tretej krajine, v ktorej je uznaná;

iii)

spomínajú všetky aktualizované informácie výročnej správy z posudzovania, pokiaľ ide o výsledky a hodnotenie týchto prvkov:

kontroly spisov prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov,

zoznam prípadov nedodržiavania súladu, ako aj počet prípadov nedodržiavania súladu v súvislosti s počtom certifikovaných prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov,

riešenie možných prípadov nedodržiavania súladu a sťažností s vysvetlením nápravných opatrení, ktoré prijali prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov v súvislosti s konečným riešením týchto prípadov nedodržiavania súladu,

katalóg opatrení a jeho vykonávanie,

postup analýzy rizika,

ročný plán rizika,

stratégia, postup a metodika odberu vzoriek,

zmeny ktoréhokoľvek z postupov,

výmena informácií s inými štátnymi inšpekčnými organizáciami, súkromnými inšpekčnými organizáciami a Komisiou,

spôsobilosť zamestnancov zapojených do procesu inšpekcie a certifikácie,

programy odbornej prípravy,

znalosti a spôsobilosti nových zamestnancov,

účinnosť a spoľahlivosť činnosti za prítomnosti znalca a celkové posúdenie výkonnosti štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie,

iné prvky, ktoré akreditačný orgán alebo príslušný orgán považuje za relevantné na účely nariadenia (EÚ) 2018/848;

iv)

potvrdzuje kapacita a právomoci štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie vykonávať kontroly v súlade s týmto nariadením v každej novej tretej krajine alebo v prípade každej novej kategórie dotknutých produktov, ak ide o aktívnych prevádzkovateľov alebo skupiny prevádzkovateľov, a to pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu uznania na ďalšie tretie krajiny alebo kategórie produktov v predchádzajúcom roku.

4.   

Výročná správa obsahuje tieto informácie týkajúce sa prípadov nedodržiavania súladu a prijatých opatrení:

a)

počet fyzických inšpekcií na mieste s predchádzajúcim oznámením a bez neho;

b)

počet vzoriek odobratých pri inšpekciách s predchádzajúcim oznámením a bez neho a prípadne prijaté opatrenia;

c)

počet vzoriek odobratých z dôvodu podozrenia, sťažností alebo počas vyšetrovania, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 písm. a), ktoré boli oznámené prostredníctvom systému OFIS, ako sa uvádza v článku 21 ods. 2 (prípad OFIS);

d)

počet prípadov OFIS v súvislosti s podozrením na nedodržiavanie súladu alebo preukázaným nedodržiavaním súladu;

e)

počet zistených prípadov nedodržiavania súladu rozdelených podľa klasifikácie prípadov nedodržiavania súladu pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie stanovenej v prílohe IV, a to na menej závažné, závažné a kritické;

f)

opatrenia uvedené v prílohe IV prijaté v súvislosti s prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov v prípadoch nedodržiavania súladu.

5.   

Ak štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia certifikovala prevádzkovateľov alebo skupiny prevádzkovateľov od inej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, vo výročnej správe preberajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie sa za každého prevádzkovateľa alebo skupinu prevádzkovateľov, ktorí boli takto prevedení, uvedú tieto informácie:

a)

názov prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov, jeho zemepisná poloha a číslo predchádzajúceho certifikátu;

b)

názov predchádzajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie;

c)

dátum prevodu kontrolného spisu;

d)

zoznam a povaha prípadných otvorených prípadov nedodržiavania súladu a opatrení požadovaných predchádzajúcou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou;

e)

opatrenia zavedené prevádzkovateľom alebo skupinou prevádzkovateľov s cieľom zabezpečiť, aby k prípadom nedodržiavania súladu nedošlo opäť, a dátum(-y) inšpekcie(-í) vykonanej(-ých) novou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou s cieľom overiť, či sa nápravné opatrenia vykonali správne;

f)

údaj o tom, či bol prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov zapojený do akéhokoľvek prípadu OFIS.

6.   

Pokiaľ ide o vysokorizikové produkty uvedené v článku 8, poskytujú sa tieto informácie:

a)

zoznam prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov zodpovedných za vysokorizikové produkty;

b)

v prípade každého prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov:

i)

vykonané inšpekcie s uvedením dátumu každej inšpekcie;

ii)

vykonané odbery vzoriek a analýzy;

iii)

zistené prípady nedodržiavania súladu;

iv)

uplatnené opatrenia;

v)

v prípade každého prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov, ktorí zmenili svoju štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, uplatnené nápravné opatrenia a/alebo sankcie, ak boli v správe predchádzajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie zaznamenané prípady nedodržiavania súladu;

c)

v prípade každej zásielky vykazujúcej nedodržiavanie súladu:

i)

odkaz na certifikát o inšpekcii pre dovážané zásielky;

ii)

prehľad výsledkov analýzy odberu vzoriek, ktoré naznačujú prítomnosť rezíduí nepovolených látok;

iii)

vyšetrovania a následné opatrenia prijaté štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou v prípade zmiešania alebo rezíduí nepovolených látok zistených v zásielke vrátane rozhodnutia o zásielke, ako aj potvrdenia, že prevádzkovatelia prijali nápravné opatrenia.

7.   

V prípade povolení na používanie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v súlade s časťou I bodom 1.8.5.2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa poskytujú tieto informácie:

a)

vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov);

b)

odroda;

c)

počet výnimiek a celková hmotnosť osiva alebo počet rastlín, na ktoré sa výnimky vzťahujú;

d)

počet prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov, ktorým bolo udelené povolenie.

8.   

V prípade výnimiek udelených v súlade s časťou II bodmi 1.3.4.3 a 1.3.4.4 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 pre každý druh hospodárskych zvierat z neekologických chovov (hovädzí dobytok, zvieratá čeľade koňovité, ovce, kozy, ošípané a raticová zver, králiky, hydina) sa poskytujú tieto informácie:

a)

vedecké a slovenské meno (slovenský a latinský názov, t. j. rod a druh);

b)

plemená a línie;

c)

účely produkcie: mäso, mlieko, vajcia, dvojaký účel alebo chov;

d)

počet výnimiek a celkový počet zvierat, na ktoré sa výnimky vzťahujú;

e)

počet prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov, ktorým bola udelená výnimka.

9.   

V prípade povolení udelených na používanie mladých jedincov živočíchov akvakultúry z neekologických chovov v súlade s časťou III bodom 3.1.2.1 prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2018/848 sa poskytujú tieto informácie:

a)

druh a rod (slovenský a latinský názov);

b)

plemená a línie, ak existujú;

c)

celkový počet výnimiek a počet mladých jedincov za každý druh;

d)

počet prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov, ktorým bolo udelené povolenie.

10.   

Výročná správa obsahuje všetky ďalšie informácie, ktoré štátna inšpekčná organizácia, súkromná inšpekčná organizácia alebo akreditačný orgán považujú za relevantné na splnenie osobitnej požiadavky nariadenia (EÚ) 2018/848.


PRÍLOHA III

Vzor OFIS uvedený v článku 21 ods. 2

Vzor štandardnej odpovede na štandardné medzinárodné oznámenie o podozrení na nedodržiavanie súladu alebo preukázanom nedodržiavaní súladu

A.

Vyšetrovanie

1.

Ktorá štátna inšpekčná organizácia a/alebo súkromná inšpekčná organizácia sú/boli poverené vyšetrovaním?

2.

Opíšte spoluprácu medzi rôznymi prevádzkovateľmi a príslušným orgánom (orgánmi) alebo prípadne štátnou inšpekčnou organizáciou a/alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou v rôznych zapojených krajinách (ak existujú):

3.

Aké vyšetrovacie metódy/postupy sa použili?

Boli napríklad dotknutí prevádzkovatelia podrobení osobitnej kontrole?

Odobrali a analyzovali sa vzorky?

4.

Aký je výsledok vyšetrovania?

Aké sú výsledky (prípadných) inšpekcií/analýz?

Bol objasnený pôvod nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému?

Ako hodnotíte závažnosť nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému?

5.

Bol jasne identifikovaný a stanovený pôvod kontaminácie/nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému a zodpovednosť subjektov?

Vyjadrite sa k pôvodu kontaminácie/nedodržiavania súladu/iného nastoleného problému a zodpovednosti subjektov:

6.

Boli identifikovaní prevádzkovatelia zapojení v posledných 3 rokoch do iných prípadov nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iných nastolených problémov?

Vyjadrite sa k identifikovaným prevádzkovateľom zapojeným v posledných 3 rokoch do iných prípadov nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iných problémov:

B.

Opatrenia a sankcie

 (*)1.

Aké preventívne a nápravné opatrenia boli prijaté (napr. pokiaľ ide o distribúciu/obeh produktu na trhu Únie a trhoch tretích krajín)?

 (*)2.

Aké opatrenia boli v prípade nedodržiavania súladu/podozrenia na nedodržiavanie súladu/iného nastoleného problému prijaté v súvislosti s príslušnými prevádzkovateľmi a/alebo produktami? (1)

 (*)Spôsob opatrení (písomná forma, upozornenie atď.):

Bola certifikácia výrobcu/spracovateľa obmedzená, pozastavená alebo zrušená?

Dátum nadobudnutia účinnosti (prípadných) opatrení (DD/MM/RRRR):

Trvanie (prípadných) opatrení (v mesiacoch):

Štátna inšpekčná organizácia a/alebo súkromná inšpekčná organizácia, ktorá prijala a uplatnila (prípadné) opatrenia:

3.

Plánujú sa dodatočné inšpekcie u príslušných prevádzkovateľov?

4.

Aké ďalšie opatrenia plánuje štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia s cieľom zabrániť výskytu podobných prípadov?

C.

Ďalšie informácie

D.

Prílohy

Pripomienky k odpovedi:

Kontaktná osoba


(*)  Povinné polia

(1)  Opatrenie podľa článku 29 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2018/848 a článku 22 ods. 1, 2 a 3 a článku 23 ods. 1 a 4 tohto nariadenia.


PRÍLOHA IV

Katalóg opatrení uvedený v článku 22 ods. 3

ČASŤ A

Prvky na vypracovanie a uplatňovanie katalógu opatrení

1.

S výhradou časti B môže štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia klasifikovať prípady nedodržiavania súladu ako menej závažné, závažné alebo kritické, a to na základe klasifikačných kritérií v článku 22 ods. 3 písm. b), keď nastane aspoň jedna z týchto situácií:

a)

prípad nedodržiavania súladu sa považuje za menej závažný, ak:

i)

opatrenia predbežnej opatrnosti zavedené prevádzkovateľom sú primerané a vhodné a kontroly zavedené prevádzkovateľom sú účinné podľa posúdenia štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie;

ii)

nedodržiavanie súladu nemá vplyv na integritu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie;

iii)

systém vysledovateľnosti dokáže lokalizovať dotknutý(-é) produkt(-y) v dodávateľskom reťazci a možno zabrániť dovozu produktu z tretej krajiny na účely umiestnenia daného produktu na trh v rámci Únie s odkazom na ekologickú poľnohospodársku výrobu;

b)

prípad nedodržiavania súladu sa považuje za závažný, ak:

i)

opatrenia predbežnej opatrnosti nie sú primerané ani vhodné a kontroly zavedené prevádzkovateľom sú neúčinné podľa posúdenia štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie;

ii)

nedodržiavanie súladu má vplyv na integritu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie;

iii)

prevádzkovateľ včas nenapravil menej závažné nedodržiavanie súladu;

iv)

vysledovateľnosťou sa dokáže lokalizovať dotknutý(-é) produkt(-y) v dodávateľskom reťazci a možno zabrániť dovozu produktu z tretej krajiny na účely umiestnenia daného produktu na trh v rámci Únie s odkazom na ekologickú poľnohospodársku výrobu;

c)

prípad nedodržiavania súladu sa považuje za kritický, ak:

i)

opatrenia predbežnej opatrnosti nie sú primerané ani vhodné a kontroly zavedené prevádzkovateľom sú neúčinné podľa posúdenia štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie;

ii)

nedodržiavanie súladu má vplyv na integritu produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie;

iii)

prevádzkovateľ nenapravil predchádzajúce závažné nedodržiavania súladu alebo opakovane nenapravil iné kategórie nedodržiavania súladu a

iv)

v systéme vysledovateľnosti neexistuje informácia, na základe ktorej sa dá lokalizovať dotknutý(-é) produkt(-y) v dodávateľskom reťazci a nemožno zabrániť dovozu produktu z tretej krajiny na účely umiestnenia daného produktu na trh v rámci Únie s odkazom na ekologickú poľnohospodársku výrobu.

2.   Opatrenia

Štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie môžu na uvedené kategórie prípadov nedodržiavania súladu primeraným spôsobom uplatňovať jedno alebo viacero nasledujúcich opatrení:

Kategória nedodržiavania súladu

Opatrenie

Menej závažné

Predloženie akčného plánu prevádzkovateľom v lehote stanovenej na nápravu prípadu(-ov) nedodržiavania súladu

Závažné

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 žiadny odkaz na ekologickú poľnohospodársku výrobu pri označovaní a reklame celej príslušnej dávky alebo výrobného cyklu (dotknutá/-é plodina/-y alebo dotknuté zviera/-tá)

Zákaz dovozu z tretej krajiny na účely umiestnenia uvedeného produktu, ktorý odkazuje na ekologickú poľnohospodársku výrobu, na trh v rámci Únie počas určitého obdobia podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848

Vyžaduje sa nové obdobie konverzie

Obmedzenie rozsahu pôsobnosti certifikátu

Zlepšenie vykonávania opatrení predbežnej opatrnosti a kontrol, ktoré prevádzkovateľ zaviedol na zabezpečenie dodržiavania súladu

Kritické

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 žiadny odkaz na ekologickú poľnohospodársku výrobu pri označovaní a reklame celej príslušnej dávky alebo výroby (dotknutá/-é plodina/-y alebo dotknuté zviera/-tá)

Zákaz dovozu z tretej krajiny na účely umiestnenia uvedeného produktu, ktorý odkazuje na ekologickú poľnohospodársku výrobu, na trh v rámci Únie počas určitého obdobia podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/848

Vyžaduje sa nové obdobie konverzie

Obmedzenie rozsahu pôsobnosti certifikátu

Pozastavenie platnosti certifikátu

Zrušenie platnosti certifikátu

ČASŤ B

Zoznam prípadov nedodržiavania súladu a zodpovedajúca klasifikácia, ktorá sa má povinne zahrnúť do katalógu opatrení

Prípad nedodržiavania súladu

Kategória

Značná odchýlka medzi výpočtom vstupu a výstupu (hmotnostná bilancia)

Závažné

Chýbajúce záznamy a finančné záznamy preukazujúce súlad s nariadením (EÚ) 2018/848

Kritické

Úmyselné vynechanie informácií, ktoré vedie k neúplnosti záznamov

Kritické

Falšovanie dokumentov súvisiacich s certifikáciou produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

Kritické

Úmyselná zmena označenia produktov so zníženou kvalitou na produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby

Kritické

Úmyselné zmiešanie produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby s produktmi z konverzie alebo s neekologickými produktmi

Kritické

Úmyselné používanie nepovolených látok alebo produktov v rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/848

Kritické

Úmyselné použitie geneticky modifikovaných organizmov

Kritické

Prevádzkovateľ odmietne štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii prístup do priestorov podliehajúcich kontrolám alebo do svojich účtovných kníh vrátane finančných záznamov, alebo odmietne povoliť štátnej inšpekčnej organizácii alebo súkromnej inšpekčnej organizácii odoberať vzorky

Kritické


Top