EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1147

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1147 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu

PE/56/2021/INIT

OJ L 251, 15.7.2021, p. 1–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj

15.7.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 251/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/1147

zo 7. júla 2021,

ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2 a článok 79 ods. 2 a 4,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Vzhľadom na vyvíjajúce sa migračné výzvy, ktoré sú charakterizované potrebou podpory silných prijímacích, azylových, integračných a migračných systémov členských štátov, potrebou prevencie a primeraného zvládania naliehavých situácií v duchu solidarity a nahrádzania nelegálnych a nebezpečných príchodov legálnymi a bezpečnými cestami, sú investície do účinného a koordinovaného riadenia migrácie v Únii kľúčovým predpokladom na dosiahnutie cieľa Únie, ktorým je vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v súlade s článkom 67 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(2)

Význam koordinovaného prístupu Únie a členských štátov sa odráža v Európskej migračnej agende z 13. mája 2015, kde sa zdôrazňuje potreba súdržnej a jasnej spoločnej politiky s cieľom obnoviť dôveru v schopnosť Únie spojiť úsilie vyvíjané na európskej a vnútroštátnej úrovni s cieľom riešiť migráciu a účinne spolupracovať v súlade so zásadami solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členské štáty, ako sa stanovuje v článku 80 ZFEÚ, pričom tento význam bol potvrdený aj v rámci preskúmania v polovici obdobia 27. septembra 2017 a v správach o pokroku zo 14. marca 2018 a 16. mája 2018.

(3)

Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 opätovne potvrdila potrebu pokračovať v komplexnom, pragmatickom a ráznom prístupe k riadeniu migrácie, ktorého cieľom je zabezpečiť kontrolu vonkajších hraníc a znížiť počet nelegálnych príchodov a počet úmrtí na mori. Tento prístup by sa mal zakladať na flexibilnom a koordinovanom využívaní všetkých nástrojov, ktoré majú Únia a členské štáty k dispozícii. Európska rada ďalej vyzvala na zabezpečenie podstatne lepšieho navracania migrantov prostredníctvom akcií na úrovni Únie aj členského štátu, akými sú napríklad účinné readmisné dohody a dojednania.

(4)

V rámci úsilia o zabezpečenie komplexného prístupu k riadeniu migrácie založeného na vzájomnej dôvere, solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti medzi členské štáty a inštitúcie Únie s cieľom zabezpečiť spoločnú udržateľnú azylovú a prisťahovaleckú politiku Únie by sa mali členské štáty podporiť primeranými finančnými zdrojmi vo forme Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“).

(5)

Všetky akcie financované v rámci fondu vrátane tých, ktoré sa vykonávajú v tretích krajinách, by sa mali vykonávať v plnom súlade s právami a zásadami zakotvenými v acquis Únie a Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a mali by byť v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú zmluvnými stranami, najmä zabezpečením dodržiavania zásad rodovej rovnosti, nediskriminácie a najlepšieho záujmu dieťaťa.

(6)

Pri všetkých opatreniach alebo rozhodnutiach týkajúcich sa detí v oblasti migrácie vrátane návratov by sa mali v prvom rade zohľadňovať najlepšie záujmy dieťaťa, pričom by sa v plnej miere malo zohľadniť právo dieťaťa vyjadriť svoj názor.

(7)

Fond by mal nadviazať na výsledky a investície, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka podpore, ktorú poskytovali jeho predchodcovia: Európsky fond pre utečencov zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES (4) na obdobie rokov 2008 až 2013, Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín zriadený rozhodnutím Rady 2007/435/ES (5) na obdobie rokov 2007 až 2013, Európsky fond pre návrat zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES (6) na obdobie rokov 2007 až 2013 a Fond pre azyl, migráciu a integráciu zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 (7) na obdobie rokov 2014 až 2020. Zároveň by mal zohľadniť príslušný nový vývoj.

(8)

Fond by mal podporovať solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty a efektívne riadenie migračných tokov, a to okrem iného aj prostredníctvom podpory spoločných opatrení v oblasti azylu vrátane úsilia členských štátov, pokiaľ ide o prijímanie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, v podobe presídlenia, prijímania osôb z humanitárnych dôvodov a odovzdávania medzi členskými štátmi žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, zvýšením ochrany zraniteľných žiadateľov o azyl, ako sú deti, podporou integračných stratégií a vypracovaním a posilňovaním politiky v oblasti legálnej migrácie, napríklad prostredníctvom poskytnutia bezpečných a legálnych spôsobov vstupu do Únie, ktorá by tiež mala pomôcť zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie a budúcnosť jej sociálneho modelu a zredukovať stimuly nelegálnej migrácie prostredníctvom udržateľnej politiky v oblasti návratu a readmisie.

(9)

Vzhľadom na vnútornú povahu fondu a to, že fond je hlavný nástroj financovania azylu a migrácie na úrovni Únie, mal by v prvom rade podporovať akcie slúžiace vnútornej politike Únie v oblasti azylu a migrácie v súlade s cieľmi fondu. Vzhľadom na to, že určité opatrenia prijaté mimo Únie prispievajú k dosiahnutiu cieľov fondu a že za určitých okolností môžu priniesť pridanú hodnotu Únie, by mal však fond podporovať posilňovanie spolupráce a partnerstva s tretími krajinami na účely riadenia migrácie s cieľom posilniť možnosti legálnej migrácie a účinný, bezpečný a dôstojný návrat a readmisiu, ako aj podporiť počiatočnú reintegráciu v tretích krajinách. Poskytovaním podpory z fondu by nebola dotknutá súčasná dobrovoľná povaha presídľovania a premiestňovania žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana podľa právneho rámca upravujúceho spoločný európsky azylový systém, ktorý sa uplatňuje v čase prijatia tohto nariadenia.

(10)

S cieľom využiť odborné znalosti príslušných decentralizovaných agentúr by Komisia mala zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní programov členských štátov zohľadnili ich znalosti a skúsenosti, pokiaľ ide o oblasť ich pôsobnosti. Okrem toho by malo byť možné, aby v záujme uľahčenia a zlepšenia fungovania spoločného európskeho azylového systému fond dopĺňal tieto činnosti podporované Európskym podporným úradom pre azyl (ďalej len „EASO“) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 (8): posilňovanie praktickej spolupráce, najmä výmeny informácií o azyle a osvedčených postupoch, presadzovanie práva Únie a medzinárodného práva a prispievanie k jednotnému vykonávaniu práva Únie v oblasti azylu na základe prísnych noriem pre konania o medzinárodnej ochrane, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii; podpora udržateľného a spravodlivého rozdelenia žiadostí o medzinárodnú ochranu; umožnenie zbližovania pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v rámci Únie; podpora úsilia členských štátov v oblasti presídľovania; a poskytovanie operačnej a technickej pomoci členským štátom pri riadení azylových a systémov prijímania, najmä v prípadoch, keď čelia neprimeranému tlaku.

(11)

Fond by mal podporovať úsilie Únie a členských štátov zamerané na posilnenie schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovať a hodnotiť svoje politiky v oblasti azylu vzhľadom na svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie.

(12)

Fond by mal podporovať úsilie členských štátov a Únie o úplné vykonávanie a ďalší rozvoj spoločného európskeho azylového systému, vrátane jeho vonkajšieho rozmeru.

(13)

Základným prvkom politiky Únie v oblasti riadenia migrácie sú partnerstvá a spolupráca s tretími krajinami. Fond by mal prispieť k tomu, aby štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí/ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, uprednostňovali legálne a bezpečné možnosti príchodu na územie členských štátov pred nebezpečnými a nelegálnymi spôsobmi, s cieľom prejaviť solidaritu s krajinami v regiónoch, do ktorých alebo v rámci ktorých bol vysídlený veľký počet osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a mal by účinne prispievať ku globálnym iniciatívam Únie a členských štátov v oblasti presídľovania jednotným vystupovaním na medzinárodných fórach a v rámci vzťahov s tretími krajinami. Fond by mal poskytovať podporu vo forme finančných stimulov na úsilie členských štátov zamerané na poskytovanie medzinárodnej ochrany a trvalého riešenia pre utečencov a vysídlené osoby, ktoré boli prijaté v rámci programov presídľovania alebo humanitárneho prijímania.

(14)

Vzhľadom na migračné toky do Únie a význam zabezpečenia integrácie a inklúzie osôb prichádzajúcich do Európy, pre miestne komunity, ako aj pre dlhodobo dobré životné podmienky v našich spoločnostiach a stabilitu našich hospodárstiev, je nevyhnutné podporiť politiky členských štátov zamerané na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a to aj v prioritných oblastiach určených v Akčnom pláne pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027. Fond by mal podporovať integračné opatrenia, ktoré sú prispôsobené potrebám štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj horizontálne opatrenia zamerané na budovanie schopnosti členských štátov vypracúvať integračné stratégie, posilňovať výmenu a spoluprácu a podporovať kontakty, konštruktívny dialóg a vzájomné prijatie medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín a prijímajúcou spoločnosťou.

(15)

V záujme zvýšenia efektívnosti, dosiahnutia čo najväčšej pridanej hodnoty Únie a zabezpečenia jednotnosti prístupu Únie s cieľom podporiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín by akcie financované z fondu mali byť v súlade s akciami financovanými z ďalších nástrojov Únie, najmä vonkajších nástrojov, Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 (9) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 (10) a dopĺňať ich. Fond by mal podporovať opatrenia, ktoré sú prispôsobené potrebám štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sa zvyčajne vykonávajú v počiatočných fázach integrácie, ako aj horizontálne opatrenia na podporu kapacít členských štátov v oblasti integrácie, pričom intervencie týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré majú dlhodobejší vplyv, by sa mali financovať z ESF+ a z EFRR. V tomto kontexte by sa od orgánov členských štátov zodpovedných za vykonávanie fondu malo požadovať, aby spolupracovali a koordinovali svoju činnosť s orgánmi určenými členskými štátmi na účely riadenia intervencií z fondu ESF+ a EFRR a v prípade potreby aby spolupracovali a koordinovali svoju činnosť s ich riadiacimi orgánmi a riadiacimi orgánmi iných fondov Únie, ktoré prispievajú k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín.

(16)

Integračné opatrenia by sa mali vzťahovať aj na osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, aby sa zabezpečil komplexný prístup k integrácii, pričom sa zohľadnia osobitosti tejto cieľovej skupiny. Ak sú integračné opatrenia spojené s prijímaním, akcie by mali v náležitých prípadoch umožňovať aj začlenenie žiadateľov o azyl.

(17)

Vykonávanie fondu v oblasti integrácie by malo byť v súlade so spoločnými základnými zásadami Únie v oblasti integrácie uvedenými v Akčnom pláne pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027.

(18)

Malo by byť umožnené tým členským štátom, ktoré si to želajú, aby vo svojich programoch stanovili, že integračné opatrenia sa v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na účinné vykonávanie takýchto opatrení, vzťahujú aj na blízkych príbuzných štátnych príslušníkov tretích krajín, čím sa podporí zlúčenie rodiny. Pod pojmom „blízki príbuzní“ by sa mali rozumieť manželia, partneri a akákoľvek osoba, ktorá má priame rodinné väzby po zostupnej alebo vzostupnej línii so štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorého sa týka integračné opatrenie, a na ktorú by sa inak pôsobnosť fondu nevzťahovala.

(19)

Vzhľadom na rozhodujúcu úlohu orgánov členských štátov a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti integrácie a s cieľom uľahčiť prístup týchto subjektov k financovaniu na úrovni Únie by mal fond uľahčovať vykonávanie akcií v oblasti integrácie národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti, a to aj prostredníctvom využitia tematického nástroja a vyššej miery spolufinancovania pre tieto akcie. V tejto súvislosti by sa minimálne 5 % počiatočných finančných prostriedkov pridelených na tematický nástroj malo zamerať na vykonávanie integračných opatrení miestnymi a regionálnymi orgánmi.

(20)

Okrem miery spolufinancovania, ktorá sa na projekty poskytuje z fondu, sa členské štáty nabádajú, aby poskytovali finančné prostriedky z rozpočtov ich vnútroštátnych orgánov verejnej správy v prípade, že je takéto financovanie nevyhnutné na realizáciu projektu, najmä keď projekt vykonáva organizácia občianskej spoločnosti.

(21)

Vzhľadom na dlhodobé hospodárske a demografické výzvy, ktorým Únia čelí, a čoraz globalizovanejšiu povahu migrácie je nevyhnutné vytvoriť dobre fungujúce legálne spôsoby migrácie do Únie, ktoré jej umožnia zostať atraktívnou destináciou pre regulárnych migrantov v súlade s hospodárskymi a sociálnymi potrebami členských štátov, a zabezpečiť udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia a rast hospodárstva Únie, pričom sa zabezpečí ochrana migrujúcich pracovníkov pred zneužívaním.

(22)

Fond by mal podporovať členské štáty pri tvorbe stratégií a posilňovaní a vypracúvaní politík v oblasti legálnej migrácie a posilňovať ich schopnosť vypracúvať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť stratégie v oblasti prisťahovalectva a integrácie, ako aj politiky a opatrenia zamerané na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a to najmä právne nástroje Únie na legálnu migráciu. Fond by mal takisto podporovať výmenu informácií a najlepších postupov a spoluprácu medzi rôznymi správnymi útvarmi a úrovňami vlády, ako aj medzi členskými štátmi.

(23)

Efektívna a dôstojná politika návratu je neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu Únie a jej členských štátov k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie členských štátov a nabádať naň s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a ďalší rozvoj spoločných noriem pre návrat, ktoré sa stanovujú najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES (11), a to s dôrazom na dobrovoľný návrat, a ďalší rozvoj integrovaného a koordinovaného prístupu k riadeniu návratu. S cieľom zaistiť udržateľné návratové politiky by mal fond rovnako podporovať aj súvisiace opatrenia v tretích krajinách, ako napríklad opatrenia uľahčovať a zaručovať bezpečný a dôstojný návrat a readmisiu, a udržateľnú reintegráciu navrátilcov, a to aj formou poskytnutia peňažnej alebo materiálnej pomoci.

(24)

Členské štáty by mali uprednostniť dobrovoľný návrat a mali by zabezpečiť účinné, bezpečné a dôstojné návraty. V záujme podpory dobrovoľného návratu by členské štáty mali zvážiť stimuly, ako napr. preferenčné zaobchádzanie vo forme posilnenej pomoci pri návrate a úvodnej podpory pri reintegrácii. Z hľadiska jeho nákladovej efektívnosti je uvedený typ dobrovoľného návratu v záujme navrátilcov aj v záujme orgánov.

(25)

Kým dobrovoľný návrat by sa mal uprednostňovať pred núteným návratom, tieto dva spôsoby sú vzájomne prepojené, vzájomne sa posilňujú a členské štáty by sa preto mali nabádať na to, aby posilňovali komplementárnosť týchto dvoch foriem návratu. Možnosť odsunu je dôležitým prvkom, ktorý prispieva k integrite azylových systémov a systémov legálnej migrácie. Fond by mal preto podporovať akcie členských štátov zamerané na uľahčovanie a realizáciu odsunov v súlade s normami stanovenými v práve Únie, a to pri plnom dodržiavaní základných práv a rešpektovaní dôstojnosti navrátilcov.

(26)

Osobitné podporné opatrenia pre navrátilcov v členských štátoch a v krajinách návratu, s osobitným zameraním na ich humanitárne potreby a potreby v oblasti ochrany, môžu zlepšiť podmienky ich návratu a uľahčiť reintegráciu navrátilcov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zraniteľným osobám.

(27)

Účinná readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, zo strany tretích krajín, je neoddeliteľnou súčasťou návratovej politiky Únie a hlavným nástrojom na účinné riadenie migračných tokov, keďže uľahčuje rýchly návrat nelegálnych migrantov. Spolupráca pri readmisii je dôležitým prvkom v rámci dialógu a spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu nelegálnych migrantov a jej vykonávanie v tretích krajinách by sa malo podporovať, aby sa zaistila účinnosť návratových politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

(28)

Okrem podpory návratu osôb stanovenej v tomto nariadení by sa z fondu mali podporovať aj ďalšie opatrenia na boj proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s migrantmi a nabádať na súlad s pravidlami legálnej migrácie, a tak zabezpečiť integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov.

(29)

Zamestnávanie nelegálnych migrantov oslabuje tvorbu politiky mobility pracovnej sily založenej na mechanizmoch legálnej migrácie a ohrozuje práva migrujúcich pracovníkov, v dôsledku čoho sú vystavení porušovaniu práv a zneužívaniu. Fond by mal preto priamo alebo nepriamo podporovať členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES (12), ktorou sa zakazuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, a ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom, ktorí tento zákaz porušujú.

(30)

Fond by mal priamo alebo nepriamo podporovať členské štáty pri ich vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (13), v ktorej sa stanovujú pravidlá pomoci, podpory a ochrany pre obete obchodovania s ľuďmi. Tieto opatrenia, vrátane opatrení na ich včasnú identifikáciu a ich postúpenie špecializovaným službám, by mali zohľadňovať rodovo motivovanú povahu obchodovania s ľuďmi a detskými obeťami.

(31)

Fond by mal dopĺňať činnosti, ktoré v oblasti návratu vykonáva Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá sa spravuje nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 (14) bez toho, aby tejto agentúre poskytoval ďalší zdroj financovania.

(32)

V rámci dodržiavania zásady efektívnosti by sa malo vyvíjať úsilie o dosiahnutie synergií a konzistentnosti s ostatnými fondmi Únie a malo by sa zabrániť prekrývaniu jednotlivých akcií.

(33)

V záujme optimalizácie pridanej hodnoty z investícií financovaných úplne alebo čiastočne z rozpočtu Únie by sa malo vyvíjať úsilie o synergie, konkrétne medzi fondom a ďalšími programami Únie vrátane programov podliehajúcich zdieľanému riadeniu. Na maximalizáciu uvedených synergií by sa mali zabezpečiť kľúčové podporné mechanizmy vrátane kumulovaného financovania akcie z fondu a z iného programu Únie. Takéto kumulatívne financovanie by nemalo presiahnuť celkové oprávnené náklady na uvedenú akciu. Na tento účel by sa v tomto nariadení mali stanoviť primerané pravidlá, najmä pokiaľ ide o možnosť vykazovať rovnaké náklady alebo výdavky v rámci fondu a v rámci iného programu Únie na pomernom základe.

(34)

Akcie v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované v rámci fondu by mali byť vykonávané v synergii a súlade s inými činnosťami mimo Únie podporovanými prostredníctvom externých nástrojov financovania Únie. Pri vykonávaní týchto akcií by sa malo by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej politiky Únie, zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja a so strategickými programovými dokumentmi pre dotknutú krajinu alebo región a s medzinárodnými záväzkami Únie. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, fond by sa mal zameriavať na podporu akcií, ktoré nie sú rozvojovými opatreniami, a ktoré slúžia záujmom vnútorných politík Únie a mali by byť v súlade s činnosťami, ktoré sa vykonávajú v rámci Únie. Fond by sa mal zamerať na podporu zlepšenia spolupráce s tretími krajinami a na posilnenie kľúčových aspektov riadenia migrácie v oblastiach, ktoré sú v záujme migračnej politiky Únie.

(35)

Financovanie z rozpočtu Únie by sa malo sústrediť na tie akcie, pri ktorých môžu intervencie zo strany Únie priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by akcie vykonávali členské štáty samy. Finančná podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia by mala prispievať najmä k posilneniu spôsobilostí v oblasti azylu a migrácie na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie v súlade s článkom 80 ZFEÚ.

(36)

Pri propagácii akcií podporovaných z fondu by mali príjemcovia finančných prostriedkov Únie poskytovať informácie v jazyku alebo jazykoch cieľovej skupiny. Na zabezpečenie viditeľnosti finančných prostriedkov Únie by mali príjemcovia finančných prostriedkov z Únie uviesť pri komunikácii o akcii odkaz na ich pôvod. Na uvedený účel by mali príjemcovia zabezpečiť, aby všetky oznámenia určené médiám a verejnosti zobrazovali znak Únie a výslovne uvádzali finančnú podporu Únie.

(37)

Komisia by mala mať možnosť využívať finančné zdroje v rámci fondu na podporu najlepších postupov a výmeny informácií, pokiaľ ide o vykonávanie fondu.

(38)

Komisia by mala včas zverejňovať informácie o podpore poskytovanej z tematického nástroja v rámci priameho alebo nepriameho riadenia a v prípade potreby by mala takéto informácie aktualizovať. Údaje by malo byť možné triediť podľa špecifického cieľa, mena prijímateľa, právne viazanej sumy a povahy a účelu opatrenia.

(39)

Predpokladá sa, že členský štát nekoná v súlade s príslušným acquis Únie, a to aj pokiaľ ide o využívanie operačnej podpory v rámci fondu, ak si nesplnil svoje povinnosti v oblasti azylu a návratu, ktoré pre neho vyplývajú zo zmlúv, ak existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt Únie týmto členským štátom pri vykonávaní acquis v oblasti azylu a návratu, alebo ak boli v hodnotiacej správe v rámci schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu stanoveného v nariadení Rady (EÚ) č. 1053/2013 (15) zistené nedostatky v príslušnej oblasti.

(40)

Fond by mal zabezpečiť spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia cieľov stanovených v tomto nariadení. S cieľom splniť požiadavky transparentnosti by Komisia by mala uverejňovať informácie o ročných a viacročných pracovných programoch tematického nástroja. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 (16) by každý členský štát mal zabezpečiť, aby do šiestich mesiacov od schválenia jeho programu bolo zriadené webové sídlo, na ktorom sú k dispozícii informácie o jeho programe zahŕňajúce ciele programu, činnosti, dostupné možnosti financovania a výsledky programu.

(41)

V tomto nariadení by sa mali stanoviť počiatočné sumy pre programy členských štátov pozostávajúce z pevne stanovenej sumy stanovenej v prílohe I a sumy vypočítanej na základe kritérií stanovených v uvedenej prílohe, a ktoré odrážajú potreby jednotlivých členských štátov v oblasti azylu, migrácie, integrácie a návratu a tlak, ktorému v tejto súvislosti čelia. Vzhľadom na osobitné potreby členských štátov, ktoré v rokoch 2018 a 2019 zaznamenali najvyšší počet žiadostí o azyl na obyvateľa, je vhodné zvýšiť pevne stanovené sumy pre Cyprus, Maltu a Grécko.

(42)

Počiatočné sumy pre programy členských štátov by mali predstavovať základ dlhodobých investícií členských štátov. S cieľom zohľadniť zmeny v migračných tokoch a riešiť potreby v oblasti riadenia azylových a prijímacích systémov a v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a rozvíjať legálnu migráciu a bojovať proti nelegálnej migrácii prostredníctvom účinného, bezpečného a dôstojného návratu by sa po zohľadnení objektívnych kritérií mala členským štátom v polovici programového obdobia prideliť dodatočná suma. Táto suma by mala byť založená na štatistických údajoch v súlade s prílohou I, aby sa zohľadnili zmeny vo východiskovej situácii členských štátov.

(43)

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľa politiky fondu by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich programy zahŕňali akcie zamerané na špecifické ciele fondu, aby zvolené priority boli v súlade s vykonávacími opatreniami stanovenými v prílohe II a aby sa pridelením zdrojov na jednotlivé ciele zabezpečilo, že sa naplní všeobecný cieľ politiky. Na tento účel by členské štáty mali v zásade zabezpečiť minimálne pridelenie finančných prostriedkov na posilnenie a rozvoj spoločného európskeho azylového systému na posilnenie a rozvoj legálnej migrácie do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami a na podporu účinnej integrácie a sociálneho začlenenia štátnych príslušníkov tretích krajín.

(44)

Vzhľadom na to, že výzvy v oblasti migrácie sa neustále vyvíjajú, je potrebné prispôsobovať prideľovanie finančných prostriedkov zmenám v migračných tokoch. S cieľom reagovať na naliehavé potreby a zmeny v politike a prioritách Únie a s cieľom nasmerovať finančné prostriedky na akcie, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu Únie, by sa časť finančných prostriedkov mala pravidelne prideľovať prostredníctvom tematického nástroja na osobitné činnosti, akcie Únie, akcie miestnych a regionálnych orgánov, núdzovú pomoc, presídlenie a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov a na dodatočnú podporu členským štátom, ktoré prispievajú k úsiliu v oblasti solidarity a zodpovednosti. Tematický nástroj ponúka flexibilitu pri riadení fondu a mohol by sa tiež dať vykonávať prostredníctvom programov členských štátov.

(45)

Členské štáty by sa mali nabádať, aby časť svojich finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené na program, využili na financovanie akcií uvedených v prílohe IV, na ktoré sa poskytne vyšší príspevok Únie.

(46)

Časť zdrojov, ktoré budú v rámci fondu k dispozícii, by sa takisto mohla prideliť na programy členských štátov na účely vykonávania osobitných činností, a to nad rámec počiatočne pridelených finančných prostriedkov. Uvedené osobitné činnosti by sa mali určiť na úrovni Únie a mali by sa týkať akcií, ktoré si vyžadujú spoluprácu, alebo akcií, ktoré sú potrebné z hľadiska reakcie na vývoj v Únii a pri ktorých sa vyžaduje, aby sa jednému alebo viacerým členských štátom poskytli dodatočné finančné prostriedky.

(47)

Fond by mal prispievať k podpore prevádzkových nákladov, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi fondu s cieľom umožňovať členským štátom, aby si udržali spôsobilosti, ktoré majú zásadný význam pre úlohy a služby, ktoré predstavujú verejnú službu pre celú Úniu. Takáto podpora by mala pozostávať z plnej refundácie špecifických nákladov, ktoré súvisia s cieľmi fondu a mala by tvoriť neoddeliteľnú súčasť programov členských štátov.

(48)

Fond by mal v záujme doplnenia plnenia svojho cieľa politiky na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov poskytovať podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto akcie by mali slúžiť na celkové strategické účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu a týkať sa analýzy politík a inovácie, nadnárodného vzájomného učenia a partnerstiev, ako aj testovania nových iniciatív a akcií v celej Únii.

(49)

S cieľom posilniť schopnosť Únie okamžite reagovať na výnimočné situácie v oblasti migrácie v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktorý možno charakterizovať príchodom veľkého alebo neúmerného počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, čím vznikajú značné a naliehavé požiadavky na zariadenia na prijímanie a zaistenie členských štátov a na ich systémy a postupy riadenia migrácie a azylu, ako aj bezodkladne reagovať na výnimočné situácie v oblasti migrácie v tretích krajinách z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov, by malo byť možné poskytnúť núdzovú pomoc v súlade s rámcom stanoveným v tomto nariadení.

(50)

Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť pokračovanie činnosti Európskej migračnej siete zriadenej rozhodnutím Rady 2008/381/ES (17) a stanoviť finančnú pomoc v súlade s jej cieľmi a úlohami.

(51)

Cieľ politiky fondu by sa mal plniť aj prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtových záruk v rámci zložiek politiky Programu InvestEU zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 (18). Takáto finančná podpora by sa mala využiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, a to primeraným spôsobom, pričom akcie by nemali zdvojovať či vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú pridanú hodnotu Únie.

(52)

Operácie kombinovaného financovania sú dobrovoľné a sú podporované z rozpočtu Únie, ktoré kombinujú nesplatené formy podpory, splatené formy podpory alebo oboje z rozpočtu Únie so splatnými formami podpory od podporných, rozvojových alebo iných verejných finančných inštitúcií, ako aj podpory od komerčných finančných inštitúcií a investorov.

(53)

Týmto nariadením sa na cele obdobie trvania fondu stanovuje finančné krytie, ktoré má predstavovať hlavnú referenčnú hodnotu v zmysle bodu 18 Medziinštitucionálnej dohody zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov (19), pre Európsky parlament a Radu v priebehu ročného rozpočtového postupu.

(54)

Na fond sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (20) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Nariadenie o rozpočtových pravidlách stanovuje pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriameho riadenia, finančných nástrojov, rozpočtových záruk, finančnej pomoci a refundácie výdavkov externých expertov.

(55)

Na účely vykonávania akcií v rámci zdieľaného riadenia by mal fond tvoriť súčasť koherentného rámca, ktorý pozostáva z tohto nariadenia, nariadenia o rozpočtových pravidlách a nariadenia (EÚ) 2021/1060.

(56)

V nariadení (EÚ) 2021/1060 sa stanovuje rámec pre akcie, pokiaľ ide o EFRR, ESF+, Kohézny fond, Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, Fond na spravodlivú transformáciu, Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc, pričom sa v ňom stanovujú najmä pravidlá programovania, monitorovania, hodnotenia, riadenia a kontroly v súvislosti s implementáciou finančných prostriedkov Únie v rámci zdieľaného riadenia. V tomto nariadení je ďalej potrebné vymedziť ciele fondu a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa akcií, ktoré možno financovať v rámci fondu.

(57)

V nariadení (EÚ) 2021/1060 sa stanovuje systém predbežného financovania fondu, a osobitná miera predbežného financovania sa stanovuje v tomto nariadení. Okrem toho je v záujme zabezpečenia rýchlej reakcie na núdzové situácie vhodné stanoviť osobitnú mieru predbežného financovania pre núdzovú pomoc. Systémom predbežného financovania by sa malo zabezpečiť, že členské štáty budú mať od začiatku vykonávania svojich programov prostriedky na poskytovanie podpory prijímateľom.

(58)

Typy financovania a spôsoby vykonávania podľa tohto nariadenia by sa mali voliť na základe schopnosti dosiahnuť špecifické ciele akcií a priniesť výsledky, a to najmä pri zohľadnení nákladov na kontroly, administratívneho zaťaženia a rizika nedodržiavania predpisov. Pri tejto voľbe by sa malo zvážiť aj využitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v zmysle článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(59)

Na čo najlepšie využitie zásady jednotného auditu by sa mali stanoviť osobitné pravidlá kontroly a auditu projektov, v ktorých sú prijímateľmi medzinárodné organizácie, ktorých systémy vnútornej kontroly získali pozitívne hodnotenie Komisie. V prípade takýchto projektov by riadiace orgány mali mať možnosť obmedziť svoje overovanie, ak prijímateľ včas poskytne všetky potrebné údaje a informácie o pokroku projektu a oprávnenosti príslušných výdavkov. Ak je okrem toho projekt vykonávaný takouto medzinárodnou organizáciou súčasťou kontrolovanej vzorky, orgán auditu by mal mať možnosť vykonávať svoju prácu v súlade so zásadami Medzinárodného štandardu na súvisiace služby (ISRS) 4400 „Zákazky na vykonanie odsúhlasených postupov týkajúcich sa finančných informácií“.

(60)

V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (21), nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (22), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (23) a (EÚ) 2017/1939 (24) sa finančné záujmy Únie majú chrániť prostredníctvom primeraných opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa: prevencie, odhaľovania, opravy a vyšetrovania nezrovnalostí vrátane podvodov; vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov; a uloženia administratívnych sankcií v náležitých prípadoch. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) právomoc vykonávať v súlade s nariadeniami (Euratom, ES) č. 2185/96 a (EÚ, Euratom) č. 883/2013 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii alebo k akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

Európska prokuratúra je v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 splnomocnená vyšetrovať a stíhať trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 (25). V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť potrebné práva a prístup Komisii, OLAF-u, Dvoru audítorov a, pokiaľ ide o tie členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939, Európskej prokuratúre a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali v plnej miere spolupracovať a poskytovať inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie všetku potrebnú pomoc pri ochrane finančných záujmov Únie.

(61)

Tretia krajina, ktorá s Úniou uzavrela dohodu o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo v danej tretej krajine, by mala mať možnosť zúčastňovať sa na fonde za predpokladu, že sú splnené určité podmienky.

(62)

Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 ZFEÚ. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a určujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, cien a nepriameho plnenia a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ zahŕňajú aj všeobecný režim podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

(63)

Podľa rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ (26) sú osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi fondu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorské krajiny alebo územia spojené.

(64)

Podľa článku 349 ZFEÚ a v súlade s oznámením Komisie z 24. októbra 2017 s názvom Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ, ktoré Rada podporila vo svojich záveroch z 12. apríla 2018, by príslušné členské štáty mali zabezpečiť, aby ich národné stratégie a programy riešili konkrétne výzvy, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny pri riadení migrácie. Prostredníctvom podpory z fondu by mali získať tieto členské štáty primerané zdroje, aby mohli týmto regiónom náležite pomôcť udržateľne riadiť migráciu a riešiť prípadné krízové situácie.

(65)

Podľa bodov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (27) by sa tento fond mal hodnotiť na základe informácií získaných v súlade s osobitnými požiadavkami na monitorovanie, pričom by sa malo predchádzať administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom, a nadmernej regulácii. V prípade potreby by uvedené požiadavky mali zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondu v praxi. Pre každý špecifický cieľ fondu by sa preto mali stanoviť ukazovatele a s tým súvisiace cieľové hodnoty, aby bolo možné hodnotiť výsledky fondu. Tieto ukazovatele by mali byť tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne.

(66)

Komisia a členské štáty by mali pomocou týchto ukazovateľov a finančného vykazovania monitorovať vykonávanie fondu v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2021/1060 a tohto nariadenia. Od roku 2023 by členské štáty mali Komisii predkladať výročné správy o výkonnosti za posledný účtovný rok. Správy by mali obsahovať informácie o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní programov členských štátov. Členské štáty by mali takisto predložiť Komisii zhrnutia týchto správ. Komisia by mala tieto zhrnutia preložiť do všetkých úradných jazykov Únie a zverejniť ich na svojej webovej stránke spolu s odkazmi na webové stránky členských štátov uvedené v nariadení (EÚ) 2021/1060.

(67)

Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu prijatú na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (28) a plniť ciele udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov by mali akcie podľa tohto nariadenia prispievať k dosiahnutiu cieľa, ktorým je vynaložiť 30 % všetkých výdavkov viacročného finančného rámca na zohľadňovanie cieľov v oblasti klímy, ako aj k ambícii vyhradiť 7,5 % z rozpočtu na výdavky na biodiverzitu v roku 2024 a 10 % v rokoch 2026 a 2027, pričom sa zohľadní existujúce prekrývanie sa cieľov v oblasti klímy a biodiverzity. Z fondu by sa mali podporovať činnosti, v rámci ktorých sa dodržiavajú normy v oblasti klímy a životného prostredia, ako aj priority Únie, a ktoré významne nepoškodzujú environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 (29).

(68)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 (30) a akýkoľvek akt uplatniteľný na programové obdobie 2014 – 2020 by sa mali naďalej uplatňovať na programy a projekty podporované z fondu počas programového obdobia 2014 – 2020. Keďže sa obdobie vykonávania nariadenia (EÚ) č. 514/2014 prelína s programovým obdobím, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, mali by sa v záujme zabezpečenia kontinuity vykonávania určitých projektov schválených uvedeným nariadením prijať ustanovenia týkajúce sa jednotlivých fáz. Každá jednotlivá fáza projektu by sa mala vykonávať v súlade s pravidlami programového obdobia, v rámci ktorého získala finančné prostriedky.

(69)

S cieľom doplniť a zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zoznam akcií oprávnených na podporu podľa prílohy III; zoznam akcií oprávnených na vyššiu mieru spolufinancovania podľa prílohy IV; operačnú podporu podľa prílohy VII a na ďalší rozvoj rámca pre monitorovanie a hodnotenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(70)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (31). Na prijímanie vykonávacích aktov, v ktorých sa stanovujú spoločné povinnosti členských štátov, najmä povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií Komisii, by sa mal uplatňovať postup preskúmania, zatiaľ čo na prijímanie vykonávacích aktov, ktorými sa upravujú podrobnosti poskytovania informácií Komisii v rámci programovania a podávania správ, by sa vzhľadom na ich čisto technickú povahu mal uplatňovať konzultačný postup. Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty týkajúce sa prijatia rozhodnutí o poskytnutí núdzovej pomoci stanovené v tomto nariadení, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa povahy a účelu takejto pomoci.

(71)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(72)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(73)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(74)

V súlade s článkom 193 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa grant môže udeliť na už začatú akciu pod podmienkou, že žiadateľ je schopný preukázať potrebu začať akciu pred podpísaním dohody o grante. Náklady, ktoré vznikli pred dátumom predloženia žiadosti o grant, však s výnimkou riadne odôvodnených výnimočných prípadov nie sú oprávnené na financovanie z Únie. S cieľom predísť narušeniu podpory Únie, ktoré by mohlo poškodiť záujmy Únie, by malo byť počas obmedzeného obdobia na začiatku viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 možné, aby sa náklady vzniknuté v súvislosti s už začatými akciami podporovanými podľa tohto nariadenia v rámci priameho riadenia považovali za oprávnené na financovanie z Únie od 1. januára 2021, a to aj vtedy, ak tieto náklady vznikli pred podaním žiadosti o grant alebo žiadosti o pomoc.

(75)

Je vhodné zosúladiť obdobie uplatňovania tohto nariadenia s obdobím uplatňovania nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 (32).

(76)

S cieľom zabezpečiť kontinuitu pri poskytovaní podpory v príslušnej oblasti politiky a umožniť vykonávanie od začiatku viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr a malo by sa uplatňovať od 1. januára 2021,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“).

Toto nariadenie stanovuje ciele fondu, rozpočet na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027, formy financovania z finančných prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„žiadateľ o medzinárodnú ochranu“ je žiadateľ vymedzený v článku 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ (33);

2.

„osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana“ je osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana vymedzená v článku 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ (34);

3.

„operácia kombinovaného financovania“ sú akcie podporované z rozpočtu Únie, a to aj v rámci mechanizmov kombinovaného financovania v zmysle článku 2 bodu 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

4.

„rodinný príslušník“ je každý štátny príslušník tretej krajiny vymedzený ako rodinný príslušník v práve Únie relevantnom pre politický okruh akcie podporovanej v rámci fondu;

5.

„prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov“ je prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti z tretích krajín, do ktorých boli násilne vysídlené, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana alebo humanitárne postavenie podľa vnútroštátneho práva, ktorým sa priznávajú práva a povinnosti rovnocenné právam a povinnostiam, ktoré sa v článkoch 20 až 34 smernice 2011/95/EÚ priznávajú osobám, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, na územie členských štátov na základe postúpenia žiadosti Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) alebo iného medzinárodného orgánu, ak o to požiada členský štát;

6.

„operačná podpora“ je časť finančných prostriedkov pridelených členskému štátu, ktorá sa môže použiť na podporu orgánov verejnej moci zodpovedných za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré predstavujú verejnú službu pre Úniu;

7.

„odsun“ je odsun vymedzený v článku 3 bodu 5 smernice 2008/115/ES;

8.

„presídľovanie“ je prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti z tretích krajín, do ktorých boli vysídlené, ktorým sa priznala medzinárodná ochrana a ktoré majú prístup k trvalému riešeniu podľa práva Únie a vnútroštátneho práva, na územie členských štátov na základe postúpenia žiadosti UNHCR;

9.

„návrat“ je návrat vymedzený v článku 3 bodu 3 smernice 2008/115/ES;

10.

„osobitné akcie“ sú nadnárodné alebo národné projekty prinášajúce pridanú hodnotu Únie v súlade s cieľmi fondu, v súvislosti s ktorými možno jednému, niekoľkým alebo všetkým členským štátom prideliť na ich programy dodatočné finančné prostriedky;

11.

„štátny príslušník tretej krajiny“ je akákoľvek osoba, vrátane osoby bez štátnej príslušnosti a osoby, ktorých štátna príslušnosť nie je určená, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ;

12.

„maloletý bez sprievodu“ je maloletý bez sprievodu vymedzený v článku 2 písm. l) smernice 2011/95/EÚ;

13.

„akcie Únie“ sú nadnárodné projekty alebo projekty v osobitnom záujme Únie, ktoré sa vykonávajú v súlade s cieľmi fondu;

14.

„zraniteľná osoba“ je každá osoba vymedzená ako zraniteľná osoba v práve Únie relevantnom pre politický okruh akcie podporovanej v rámci fondu.

Článok 3

Ciele fondu

1.   Cieľom politiky fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej azylovej politiky a spoločnej prisťahovaleckej politiky v súlade s príslušným acquis Únie a pri plnom rešpektovaní medzinárodných záväzkov Únie a členských štátov vyplývajúcich z medzinárodných nástrojov, ktorých sú zmluvnými stranami.

2.   V rámci cieľa politiky stanoveného v odseku 1 prispieva fond k plneniu týchto špecifických cieľov:

a)

posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému, vrátane jeho vonkajšieho rozmeru;

b)

posilniť a rozvíjať legálnu migráciu do členských štátov v súlade s ich hospodárskymi a sociálnymi potrebami a presadzovať účinnú integráciu a sociálnu inklúziu štátnych príslušníkov tretích krajín a prispievať k nim;

c)

prispievať k boju proti nelegálnej migrácii, k posilňovaniu účinného, bezpečného a dôstojného návratu a readmisie a prispievať k účinnej pôvodnej reintegrácii v tretích krajinách a podporovať ju;

d)

zvýšiť solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty, najmä vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté výzvami v oblasti migrácie a azylu, a to aj prostredníctvom praktickej spolupráce.

3.   Fond sa v rámci špecifických cieľov stanovených v odseku 2 vykonáva prostredníctvom vykonávacích opatrení uvedených v prílohe II.

Článok 4

Partnerstvo

Na účely fondu partnerstvá podľa článku 8 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2021/1060 zahŕňajú regionálne, miestne, mestské a iné orgány verejnej správy alebo združenia, ktoré takéto orgány zastupujú, relevantné medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie, ako sú organizácie vedené utečencami a migrantmi, ako aj vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva, orgány pre rovnosť, a hospodárskych a sociálnych partnerov.

Článok 5

Rozsah podpory

1.   V rámci jeho cieľov a v súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v prílohe II sa z fondu podporia predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

S cieľom riešiť nepredvídané alebo nové okolnosti je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 s cieľom zmeniť zoznam akcií v prílohe III, aby doplnila nové akcie.

2.   Z fondu možno v súlade s článkom 7, prípadne článkom 24, v záujme dosiahnutia jeho cieľov podporovať v súlade s prioritami Únie akcie v tretích krajinách prípadne vo vzťahu k tretím krajinám, ako sa uvádza v prílohe III.

3.   Pokiaľ ide o akcie v tretích krajinách a v súvislosti s tretími krajinami, Komisia a členské štáty spolu s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť zabezpečujú v súlade so svojimi právomocami koordináciu s príslušnými politikami, stratégiami a nástrojmi Únie. Zabezpečia najmä, aby akcie v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám:

a)

prebiehali v súčinnosti a v súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované z iných nástrojov Únie;

b)

boli v súlade s vonkajšou politikou Únie, aby sa pri nich dodržiavala zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja a aby boli v súlade so strategickými programovými dokumentmi pre daný región alebo krajinu;

c)

sa zameriavali na opatrenia, ktoré nie sú rozvojové a

d)

boli v záujme vnútorných politík Únie a v súlade s činnosťami vykonávanými v rámci Únie.

4.   Ciele tohto fondu podporujú akcie zamerané na jednu alebo viacero cieľových skupín patriacich do pôsobnosti článkov 78 a 79 ZFEÚ.

Článok 6

Rodová rovnosť a nediskriminácia

1.   Členské štáty a Komisia zabezpečia začlenenie rodového hľadiska a zohľadnenie a podporu rodovej rovnosti a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti počas prípravy, vykonávania, monitorovania, podávania správ a hodnotenia programov a projektov podporovaných v rámci fondu.

2.   Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na vylúčenie akejkoľvek formy diskriminácie zakázanej článkom 21 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) počas prípravy, vykonávania, monitorovania, podávania správ a hodnotenia programov a projektov podporovaných v rámci fondu.

Článok 7

Tretie krajiny pridružené k fondu

1.   Fond je otvorený pre tretie krajiny, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v odseku 2 v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode upravujúcej účasť tretej krajiny na fonde.

2.   Na to, aby bola tretia krajina oprávnená na pridruženie k fondu podľa odseku 1, musí mať s Úniou uzavretú dohodu o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo v danej tretej krajine.

3.   Osobitná dohoda, ktorá sa vzťahuje na účasť tretej krajiny na fonde, prinajmenšom:

a)

umožňuje spoluprácu s členskými štátmi a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie v oblasti azylu, migrácie a návratu v duchu zásad solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti;

b)

je počas celého trvania fondu založená na zásade zákazu vyhostenia alebo vrátenia a na zásadách demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv;

c)

zabezpečuje spravodlivú rovnováhu, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na fonde;

d)

stanovuje podmienky účasti na fonde vrátane výpočtu finančných príspevkov na fond a jeho administratívnych nákladov;

e)

neudeľuje tretej krajine žiadne rozhodovacie právomoci v súvislosti s fondom;

f)

zaručuje práva Únie na zabezpečenie správneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov;

g)

stanovuje, že tretia krajina udelí zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, OLAF-u a Dvoru audítorov potrebné práva a prístup v súlade s článkom 8.

Príspevky uvedené v písmene d) prvého pododseku predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 8

Ochrana finančných záujmov Únie

Ak sa na základe rozhodnutia prijatého podľa medzinárodnej dohody alebo na základe akéhokoľvek iného právneho nástroja zúčastňuje na fonde tretia krajina, táto tretia krajina udelí zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, OLAF-u a Dvoru audítorov potrebné práva a prístup na riadne vykonávanie ich príslušných právomocí. V prípade OLAF-u tieto práva zahŕňajú právo viesť vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste, ako sa ustanovuje v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013.

KAPITOLA II

FINANČNÝ A IMPLEMENTAČNÝ RÁMEC

ODDIEL 1

Spoločné ustanovenia

Článok 9

Všeobecné zásady

1.   Podpora poskytovaná v rámci fondu dopĺňa národné, regionálne a miestne intervencie a zameriava sa na to, aby predstavovala pridanú hodnotu Únie k dosiahnutiu cieľov fondu.

2.   Komisia a členské štáty zabezpečia, aby podpora poskytovaná v rámci fondu a prostredníctvom členských štátov bola v súlade s príslušnými akciami, politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala podporu poskytovanú v rámci ostatných nástrojov Únie, najmä vonkajších nástrojov, Európsky sociálny fond plus (ESF+) a Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR).

3.   Fond sa vykonáva v rámci priameho, zdieľaného alebo nepriameho riadenia v súlade s článkom 62 ods. 1 prvým pododsekom písm. a), b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 10

Rozpočet

1.   Finančné krytie na vykonávanie fondu na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027 je 9 882 000 000 EUR v bežných cenách.

2.   Finančné krytie sa použije takto:

a)

6 270 000 000 EUR sa pridelí na programy členských štátov;

b)

3 612 000 000 EUR sa pridelí na tematický nástroj uvedený v článku 11.

3.   Na technickú pomoc na podnet Komisie sa pridelí najviac 0,42 % finančného krytia, ako sa uvádza v článku 35 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

4.   V súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) 2021/1060, možno na žiadosť členského štátu previesť do fondu v rámci priameho alebo nepriameho riadenia až 5 % pôvodne pridelených finančných prostriedkov danému členskému štátu z ktoréhokoľvek fondu podľa uvedeného nariadenia v rámci zdieľaného riadenia. Komisia implementuje tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písm. c) uvedeného pododseku. Uvedené zdroje sa použijú v prospech dotknutého členského štátu.

Článok 11

Všeobecné ustanovenia o vykonávaní tematického nástroja

1.   Suma uvedená v článku 10 ods. 2 písm. b) sa pridelí flexibilne prostredníctvom tematického nástroja v rámci zdieľaného, priameho alebo nepriameho riadenia v súlade s pracovnými programami. Vzhľadom na vnútornú povahu fondu slúži tematický nástroj predovšetkým vnútornej politike Únie v súlade so špecifickými cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 2

Finančné prostriedky z tematického nástroja sa použijú na financovanie jeho zložiek, ktoré zahŕňajú:

a)

osobitné akcie;

b)

akcie Únie;

c)

núdzovú pomoc uvedenú v článku 31;

d)

presídľovanie a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov;

e)

podporu členských štátov pri odovzdávaní žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, ako súčasť solidárneho úsilia uvedenú v článku 20 a

f)

Európsku migračnú sieť uvedenú v článku 26.

Zo sumy uvedenej v článku 10 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia sa podporí aj technická pomoc na podnet Komisie uvedená v článku 35 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

2.   Finančné prostriedky z tematického nástroja sú určené na priority, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu Únie, alebo sa použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to v súlade s dohodnutými prioritami Únie uvedenými v prílohe II.

Finančnými prostriedkami uvedenými v prvom pododseku tohto odseku okrem prostriedkov použitých na núdzovú pomoc v súlade článkom 31 ods. 1 písm. a) a b) prvom pododseku sa podporia len akcie uvedené v prílohe III vrátane presídlenia a prijímania osôb z humanitárnych dôvodov v súlade s článkom 19 ako súčasť vonkajšieho rozmeru migračnej politiky Únie.

3.   Komisia spolupracuje s organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými sieťami, najmä pokiaľ ide o prípravu a hodnotenie pracovných programov týkajúcich sa akcií Únie financovaných v rámci fondu.

4.   Minimálne 20 % zdrojov z počiatočného pridelenia finančných prostriedkov na tematický nástroj sa pridelí na špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. d).

5.   V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja poskytujú členským štátom v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, Komisia zabezpečí, aby projekty dotknuté odôvodneným stanoviskom, ktoré Komisia vydala v súvislosti s konaním o nesplnení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktoré spochybňuje zákonnosť a správnosť výdavkov alebo realizáciu uvedených projektov, neboli vybrané.

6.   Na účely článku 18 a článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja implementujú v rámci zdieľaného riadenia, dotknutý členský štát zabezpečí, aby Komisia posúdila, či plánované akcie neboli dotknuté odôvodneným stanoviskom, ktoré Komisia vydala v súvislosti s konaním o nesplnení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktoré spochybňuje zákonnosť a správnosť výdavkov alebo realizáciu akcií.

7.   Komisia stanoví celkovú sumu, ktorá bude pre tematický nástroj k dispozícii z prostriedkov, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu Únie na daný rok.

8.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnutia o financovaní uvedené v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách, v súvislosti s tematickým nástrojom, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej zo zložiek uvedených v druhom pododseku odseku 1 tohto článku. V rozhodnutiach o financovaní sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania. Rozhodnutia o financovaní môžu byť ročnej alebo viacročnej povahy a môžu sa vzťahovať na jednu alebo viacero zložiek tematického nástroja uvedeného v druhom pododseku odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 3 tohto nariadenia.

9.   Z tematického nástroja sa podporia predovšetkým akcie, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie opatrenie podľa bodu 2 písm. d) prílohy II a ktoré vykonávajú národné, regionálne a miestne orgány alebo organizácie občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti sa minimálne 5 % počiatočného pridelenia finančných prostriedkov na tematický nástroj zameria na integračné opatrenia vykonávané miestnymi a regionálnymi orgánmi.

10.   Komisia zabezpečuje spravodlivé a transparentné rozdelenie zdrojov medzi špecifické ciele stanovené v článku 3 ods. 2 Komisia podáva správy o využívaní a rozdelení tematického nástroja medzi zložky uvedené v druhom pododseku odseku 1 tohto článku vrátane podpory poskytovanej na akcie v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám v rámci akcií Únie.

11.   Po prijatí rozhodnutia o financovaní podľa odseku 8 môže Komisia programy členských štátov príslušným spôsobom zmeniť.

ODDIEL 2

Podpora a implementácia v rámci zdieľaného riadenia

Článok 12

Rozsah pôsobnosti

1.   Tento oddiel sa vzťahuje na sumu uvedenú v článku 10 ods. 2 písm. a), a na dodatočné zdroje, ktoré sa majú implementovať v rámci zdieľaného riadenia v súlade s rozhodnutím o financovaní v súvislosti s tematickým nástrojom podľa článku 11.

2.   Podpora podľa tohto oddielu sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách a nariadením (EÚ) 2021/1060.

Článok 13

Rozpočtové zdroje

1.   Suma uvedená v článku 10 ods. 2 písm. a) sa pridelí na programy členských štátov, orientačne takto:

a)

5 225 000 000 EUR v súlade s prílohou I;

b)

1 045 000 000 EUR na úpravu finančných prostriedkov pridelených na programy členských štátov uvedené v článku 17 ods. 1.

2.   Ak sa suma uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku plne nepridelí, zvyšná suma sa môže pripočítať k sume uvedenej v článku 10 ods. 2 písm. b).

Článok 14

Predbežné financovanie

1.   V súlade s článkom 90 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2021/1060 sa predbežné financovanie fondu vypláca v ročných splátkach pred 1. júlom každého roka v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov takto:

a)

2021: 4 %;

b)

2022: 3 %;

c)

2023: 5 %;

d)

2024: 5 %;

e)

2025: 5 %;

f)

2026: 5 %.

2.   Ak sa program členského štátu prijme po 1. júli 2021, skoršie splátky sa vyplatia v roku jeho prijatia.

Článok 15

Miery spolufinancovania

1.   Príspevok z rozpočtu Únie nepresiahne 75 % celkových oprávnených výdavkov na projekt.

2.   V prípade projektov vykonávaných v rámci osobitných akcií sa príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 90 % celkových oprávnených výdavkov.

3.   V prípade akcií uvedených v prílohe IV sa príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 90 % celkových oprávnených výdavkov.

4.   V prípade operačnej podpory sa príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 100 % celkových oprávnených výdavkov.

5.   V prípade núdzovej pomoci uvedenej v článku 31 sa príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 100 % celkových oprávnených výdavkov.

6.   Príspevok z rozpočtu Únie sa v rámci obmedzení stanovených v článku 36 ods. 5 písm. b), bode vi) nariadenia (EÚ) 2021/1060 môže v prípade technickej pomoci na podnet členských štátov zvýšiť na 100 % celkových oprávnených výdavkov.

7.   V rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje program členského štátu, sa stanoví miera spolufinancovania a maximálna výška podpory z tohto fondu na typy akcií, na ktoré sa vzťahuje príspevok uvedený v odsekoch 1 až 6.

8.   V rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje program členského štátu, sa pri každom type akcie stanoví, či sa miera spolufinancovania vzťahuje na niektorú z týchto položiek:

a)

celkový príspevok vrátane verejných a súkromných príspevkov alebo

b)

len na verejný príspevok.

Článok 16

Programy členských štátov

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby priority vymedzené v jeho programe zodpovedali prioritám Únie v oblasti riadenia azylu a migrácie a reagovali na výzvy, ktorým čelí Únia v tejto oblasti, a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie pri plnom rešpektovaní medzinárodných záväzkov Únie a členských štátov vyplývajúcich z medzinárodných nástrojov, ktorých sú stranami. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa v ich programoch náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia uvedené v prílohe II.

Vzhľadom na vnútornú povahu fondu slúžia programy členských štátov predovšetkým vnútornej politike Únie v súlade so špecifickými cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

Komisia posudzuje programy členských štátov v súlade s článkom 23 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

2.   V rámci zdrojov pridelených v článku 13 ods. 1 a bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, každý členský štát vo svojom programe pridelí:

a)

minimálne 15 % svojich pridelených zdrojov na špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. a) a

b)

minimálne 15 % svojich pridelených zdrojov na špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. b).

3.   Členský štát môže prideliť menej ako sú minimálne percentuálne hodnoty uvedené v odseku 2, ak poskytne v svojom programe podrobné vysvetlenie dôvodov, prečo sa pridelením zdrojov pod stanovenú úroveň neohrozuje dosiahnutie príslušného cieľa.

4.   Komisia zabezpečí, aby sa poznatky a odborné znalosti príslušných decentralizovaných agentúr, najmä EASO, Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, agentúry a Agentúry Európskej únie pre základné práva zriadenej nariadením Rady (ES) č. 168/2007 (35), zohľadnili, pokiaľ ide o oblasti ich právomocí, v počiatočnej fáze a včas pri vypracúvaní programov členských štátov.

5.   Komisia môže v prípade potreby zapojiť príslušné decentralizované agentúry vrátane uvedených v odseku 4 do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie vykonávané s podporou fondu boli v súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie.

6.   V nadväznosti na prijatie odporúčaní v súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, dotknutý členský štát spolu s Komisiou preskúma, ako prostredníctvom svojho programu a podľa potreby s podporou tohto fondu riešiť zistené skutočnosti a realizovať odporúčania.

Komisia môže v príslušných prípadoch čerpať z odborných znalostí decentralizovaných agentúr v konkrétnych otázkach, ktoré patria do ich pôsobnosti.

7.   V prípade potreby sa dotknutý program členského štátu zmení v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2021/1060 v záujme zohľadnenia odporúčaní uvedených v odseku 6 tohto článku.

8.   V spolupráci a po konzultáciách s Komisiou a s príslušnými decentralizovanými agentúrami v rámci ich pôsobnosti môže dotknutý členský štát realokovať zdroje v rámci svojho programu s cieľom realizovať odporúčania uvedené v odseku 6, ak tieto odporúčania majú finančné dôsledky.

9.   Členské štáty realizujú vo svojich programoch predovšetkým akcie oprávnené na vyššiu mieru spolufinancovania uvedené v prílohe IV. V prípade nepredvídaných alebo nových okolností alebo v záujme zabezpečenia účinnej implementácie finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 s cieľom zmeniť zoznam akcií oprávnených na vyššiu mieru spolufinancovania v prílohe IV.

10.   V programoch členských štátov sa môže stanoviť možnosť začleniť blízkych príbuzných osôb, na ktorých sa vzťahujú integračné opatrenia uvedené v prílohe III, pokiaľ je to nutné na účinné vykonávanie uvedených opatrení.

11.   Vždy, keď sa členský štát rozhodne vykonávať projekt s podporou fondu v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine, musí projekt pred jeho schválením konzultovať s Komisiou.

12.   Programovanie uvedené v článku 22 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/1060 musí byť založené na typoch intervencií stanovených v tabuľke 1 prílohy VI tohto nariadenia a zahŕňať orientačné rozdelenie programových zdrojov podľa typu intervencie v rámci každého špecifického cieľa stanoveného v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 17

Preskúmanie v polovici obdobia

1.   Komisia v roku 2024 pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 13 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v odseku 1 písm. b) a odsekoch 2 až 5 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od 1. januára 2025.

2.   Ak aspoň 10 % finančných prostriedkov uvedených v článku 13 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, ktoré boli na program počiatočne pridelené, nie je pokrytých žiadosťami o platby predloženými v súlade s článkom 91 nariadenia (EÚ) 2021/1060, dotknutý členský štát nie je oprávnený získať dodatočné pridelenie finančných prostriedkov na svoj program podľa článku 13 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

3.   Pri pridelení finančných prostriedkov z tematického nástroja uvedeného v článku 11 tohto nariadenia od 1. januára 2025 Komisia zohľadní pokrok členských štátov pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca uvedeného v článku 16 nariadenia (EÚ) 2021/1060, ako aj zistené nedostatky vo vykonávaní.

Článok 18

Osobitné akcie

1.   Členské štáty môžu prijať finančné prostriedky na osobitné akcie okrem svojich pridelených finančných prostriedkov podľa článku 13 ods. 1, a to pod podmienkou, že uvedené finančné prostriedky sa následne v svojom programe vyčlenia ako prostriedky na osobitné akcie a že sa použijú na plnenie cieľov fondu.

2.   Finančné prostriedky na osobitné akcie sa nesmú použiť na iné akcie uvedené v programe členského štátu s výnimkou riadne odôvodnených prípadov a na základe schválenia Komisie prostredníctvom zmeny programu členského štátu.

Článok 19

Zdroje na presídlenie a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov

1.   Okrem pridelených finančných prostriedkov podľa článku 13 ods. 1 písm. a) členské štáty dostanú sumu 10 000 EUR na každú osobu prijatú v rámci presídlenia.

2.   Okrem pridelených finančných prostriedkov podľa článku 13 ods. 1 písm. a) členské štáty dostanú sumu 6 000 EUR na každú osobu prijatú v rámci prijímania osôb z humanitárnych dôvodov.

3.   Suma uvedená v odseku 2 sa zvýši na 8 000 EUR na každú osobu, ktorá bola prijatá v rámci prijímania osôb z humanitárnych dôvodov, ktorá patrí do jednej alebo viacerých z týchto zraniteľných skupín:

a)

ohrozené ženy a deti;

b)

maloletí bez sprievodu;

c)

osoby so zdravotnými ťažkosťami, ktoré možno riešiť len prostredníctvom prijímania osôb z humanitárnych dôvodov;

d)

osoby, ktoré potrebujú prijatie z humanitárnych dôvodov z právnych dôvodov alebo z dôvodov fyzickej ochrany, vrátane obetí násilia alebo mučenia.

4.   Ak členský štát prijme určitú osobu, ktorá patrí do viacerých kategórií podľa odsekov 2 a 3, platbu za takúto osobu dostane len raz.

5.   Členské štáty môžu v príslušných prípadoch dostať príslušné sumy aj na rodinných príslušníkov osôb uvedených v odsekoch 1, 2 a 3, ak sa daní rodinní príslušníci prijmú na zabezpečenie zlúčenia rodiny.

6.   Sumy uvedené v tomto článku majú formu financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v súlade s článkom 125 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

7.   Sumy uvedené v odsekoch 1, 2, 3 a 5 sa pridelia programu členského štátu po prvýkrát v rozhodnutí o financovaní, ktorým sa schvaľuje daný program. Uvedené sumy sa nesmú použiť na iné akcie uvedené v programe členského štátu s výnimkou riadne odôvodnených prípadov na základe schválenia Komisie prostredníctvom zmeny daného programu. Uvedené sumy sa môžu zahrnúť do žiadostí o platbu predložených Komisii, ak osoba, za ktorú bola suma pridelená, bola skutočne presídlená alebo prijatá.

8.   Na účely kontroly a auditu členské štáty uchovávajú informácie potrebné na riadnu identifikáciu presídlených alebo prijatých osôb a dátum ich presídlenia alebo prijatia.

9.   Vzhľadom na súčasné miery inflácie, príslušný vývoj v oblasti presídľovania a iné faktory, ktoré môžu optimalizovať využívanie finančného stimulu, ktorý predstavujú sumy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 37 prijímať delegované akty s cieľom upraviť uvedené sumy, ak to považuje za vhodné, a v rámci obmedzení dostupných zdrojov.

Článok 20

Zdroje na odovzdanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana

1.   Členský štát dostane okrem svojich pridelených finančných prostriedkov podľa článku 13 ods. 1 tohto nariadenia dodatočnú sumu 10 000 EUR na každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu odovzdaného z iného členského štátu podľa článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 (36) alebo v dôsledku podobných foriem premiestnenia.

2.   Členské štáty môžu v príslušných prípadoch dostať sumu uvedenú v odseku 1 tohto článku aj za každého rodinného príslušníka osôb v uvedenom odseku, ak boli títo rodinní príslušníci na zabezpečenie zlúčenia rodiny odovzdaní v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, alebo boli odovzdaní ako výsledok podobných foriem premiestnenia.

3.   Okrem pridelených finančných prostriedkov podľa článku 13 ods. 1 dostanú členské štáty dodatočnú sumu 10 000 EUR na každú osobu, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, odovzdanú z iného členského štátu.

4.   Členské štáty môžu v príslušných prípadoch dostať príslušné sumy aj za rodinných príslušníkov osôb uvedených v odseku 3, ak sa daní rodinní príslušníci odovzdali na zabezpečenie zlúčenia rodiny.

5.   Členský štát, ktorý uhrádza náklady odovzdávania uvedené v odsekoch 1 až 4 dostane príspevok 500 EUR na každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu alebo na každú osobu, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, ktorí boli odovzdaní do iného členského štátu.

6.   Sumy uvedené v tomto článku majú formu financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v zmysle článku 125 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

7.   Sumy uvedené v odsekoch 1 až 5 tohto článku sa pridelia programu členského štátu pod podmienkou, že osoba, v súvislosti s ktorou bola táto suma pridelená, bola skutočne odovzdaná do členského štátu prípadne skutočne zaregistrovaná ako žiadateľ v členskom štáte zodpovednom v súlade s nariadením (EÚ) č. 604/2013. Uvedené sumy sa nesmú použiť na iné akcie uvedené v programe členského štátu s výnimkou riadne odôvodnených prípadov na základe schválenia Komisie prostredníctvom zmeny daného programu.

8.   Na účely kontroly a auditu členské štáty uchovávajú informácie potrebné na riadnu identifikáciu odovzdaných osôb a dátum ich odovzdania.

9.   Vzhľadom na súčasné miery inflácie, príslušný vývoj v oblasti premiestňovania a iné faktory, ktoré môžu optimalizovať využívanie finančného stimulu, ktorý predstavujú sumy uvedené v odsekoch 1, 3 a 5 tohto článku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 37 prijímať delegované akty s cieľom upraviť uvedené sumy, ak to považuje za vhodné, a v rámci obmedzení dostupných zdrojov.

Článok 21

Operačná podpora

1.   Na financovanie operačnej podpory v rámci špecifických cieľov fondu môže členský štát využiť až 15 % sumy, ktorá mu bola v rámci fondu pridelená na program.

2.   Členský štát využívajúci operačnú podporu musí dodržiavať príslušné acquis Únie a chartu.

3.   Členské štáty odôvodnia v svojom programe a vo výročnej správe o výkonnosti uvedenej v článku 35 tohto nariadenia, akým spôsobom operačná podporu prispieva na dosiahnutie cieľov fondu. Pred schválením programu členského štátu Komisia posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel využiť operačnú podporu. Komisia zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi a v príslušných prípadoch aj informácie dostupné v dôsledku monitorovania uskutočneného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, a to v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

4.   Operačná podpora sa zameria na akcie, na ktoré sa vzťahujú výdavky uvedené prílohe VII.

5.   V prípade nepredvídaných alebo nových okolností alebo v záujme zabezpečenia účinnej implementácie finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 s cieľom zmeniť oprávnené akcie uvedené v prílohe VII.

Článok 22

Overovanie zo strany riadiaceho subjektu a audity projektov uskutočnených medzinárodnými organizáciami

1.   Tento článok sa vzťahuje na medzinárodné organizácie alebo ich agentúry uvedené v článku 62 ods. 1 prvého pododseku písm. c) bodu ii) nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorých systémy, pravidlá a postupy Komisia podľa potreby kladne posúdila ex ante podľa článku 154 ods. 4 a 7 uvedeného nariadenia na účely nepriamej implementácie grantov financovaných z rozpočtu Únie (ďalej len „medzinárodné organizácie“).

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 83 prvý odsek písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/1060 a článok 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách, ak je prijímateľom medzinárodná organizácia, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 9 nariadenia (EÚ) 2021/1060, riadiaci orgán nie je povinný vykonať overovanie uvedené v článku 74 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/1060 za predpokladu, že medzinárodná organizácia predloží riadiacemu orgánu dokumenty uvedené v článku 155 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 155 ods. 1 prvý pododsek písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách, sa vo vyhlásení riadiaceho orgánu, ktoré má predložiť medzinárodná organizácia, potvrdzuje, že projekt je v súlade s uplatniteľným právom a podmienkami podpory projektu.

4.   Ak sa majú náklady refundovať podľa článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2021/1060, vo vyhlásení riadiaceho orgánu, ktoré má predložiť medzinárodná organizácia, sa okrem toho potvrdzuje, že:

a)

bolo vykonané overenie faktúr a dôkazov o ich zaplatení prijímateľom;

b)

bolo vykonané overenie účtovných záznamov alebo účtovných kódov prijímateľa týkajúcich sa transakcií súvisiacich s výdavkami deklarovanými riadiacemu orgánu.

5.   Ak sa majú náklady refundovať podľa článku 53 ods. 1 písm. b), c) alebo d) nariadenia (EÚ) 2021/1060, vo vyhlásení riadiaceho orgánu, ktoré má predložiť medzinárodná organizácia, sa potvrdí, že boli splnené podmienky refundácie výdavkov.

6.   Dokumenty uvedené v článku 155 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa poskytujú riadiacemu orgánu spolu s každou žiadosťou o platbu, ktorú predkladá prijímateľ.

7.   Prijímateľ predkladá účtovnú závierku riadiacemu orgánu každoročne do 15. októbra. Účtovná závierka sa predkladá spolu so stanoviskom nezávislého audítorského subjektu, ktoré bolo vypracované v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi. V uvedenom stanovisku sa určí, či zavedené systémy kontroly fungujú riadne a či sú nákladovo efektívne, a či sú príslušné transakcie zákonné a správne. V uvedenom stanovisku sa takisto uvedie, či sa zisteniami auditu spochybňujú tvrdenia uvedené vo vyhláseniach riadiaceho orgánu predložených medzinárodnou organizáciou, vrátane informácií o podozrení z podvodov. V uvedenom stanovisku sa poskytuje aj uistenie o tom, že výdavky zahrnuté do žiadostí o platbu, ktoré medzinárodná organizácia predložila riadiacemu orgánu, sú zákonné a správne.

8.   Bez toho, aby boli dotknuté existujúce možnosti vykonávania ďalších auditov podľa článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách, vypracuje riadiaci orgán vyhlásenie riadiaceho orgánu uvedené v článku 74 ods. 1 prvom pododseku písm. f) nariadenia (EÚ) 2021/1060. Riadiaci orgán tak urobí na základe dokumentov poskytnutých medzinárodnou organizáciou podľa odsekov 2 až 5 a 7 tohto článku a nespolieha sa na overovanie zo strany riadiaceho subjektu podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

9.   Dokument, v ktorom sa stanovujú podmienky podpory podľa článku 73 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/1060, obsahuje požiadavky stanovené v tomto článku.

10.   Odsek 2 sa neuplatňuje a v dôsledku toho sa od riadiaceho orgánu vyžaduje vykonať overovanie zo strany riadiaceho subjektu, ak:

a)

uvedený riadiaci orgán zistí špecifické riziko nezrovnalosti alebo náznak podvodu v súvislosti s projektom iniciovaným alebo vykonávaným medzinárodnou organizáciou;

b)

medzinárodná organizácia nepredloží uvedenému riadiacemu orgánu dokumenty uvedené v odsekoch 2 až 5 a 7;

c)

dokumenty uvedené v odsekoch 2 až 5 a 7, ktoré predložila medzinárodná organizácia, nie sú úplné.

11.   Ak je projekt, v ktorom je prijímateľom medzinárodná organizácia v zmysle článku 2 bodu 9 nariadenia (EÚ) 2021/1060, súčasťou vzorky uvedenej v článku 79 uvedeného nariadenia, môže orgán auditu svoju prácu vykonávať na základe podvzorky transakcií, ktoré súvisia s daným projektom. Ak sa v podvzorke zistia chyby, môže orgán auditu v príslušných prípadoch požiadať audítora medzinárodnej organizácie, aby posúdil úplný rozsah a celkovú výšku chýb v danom projekte.

ODDIEL 3

Podpora a implementácia v rámci priameho alebo nepriameho riadenia

Článok 23

Rozsah pôsobnosti

Komisia implementuje podporu podľa tohto oddielu buď priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách, alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného pododseku.

Článok 24

Oprávnené subjekty

1.   Na financovanie z Únie sú oprávnené tieto subjekty:

a)

právne subjekty usadené v:

i)

členskom štáte alebo v zámorskej krajine alebo na zámorskom území s ním spojeným;

ii)

tretej krajine pridruženej k fondu podľa osobitnej dohody podľa článku 7 pod podmienkou, že sa na ňu vzťahuje pracovný program a podmienky v ňom stanovené;

iii)

tretej krajine uvedenej v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v odseku 3;

b)

právne subjekty zriadené podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia relevantná na účely fondu.

2.   Fyzické osoby nie sú oprávnené na financovanie z Únie.

3.   Subjekty uvedené v odseku 1 písm. a) bode iii) sa zúčastňujú v rámci konzorcia pozostávajúceho z najmenej dvoch nezávislých subjektov, z ktorých je aspoň jeden usadený v členskom štáte.

Subjekty zúčastňujúce sa v rámci konzorcia uvedeného v prvom pododseku tohto odseku zabezpečia, aby akcie, na ktorých sa zúčastňujú, boli v súlade so zásadami zakotvenými v charte a prispievali ku splneniu cieľov fondu.

Článok 25

Akcie Únie

1.   Na podnet Komisie sa môže fond použiť na financovanie akcií Únie, ktoré sa týkajú cieľov fondu, v súlade s prílohou III.

2.   V rámci akcií Únie sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, a to najmä vo forme grantov, cien a verejného obstarávania. Takisto sa môžu poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.

3.   Granty implementované v rámci priameho riadenia sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.   Členmi Komisie pre vyhodnotenie návrhov uvedenej v článku 150 nariadenia o rozpočtových pravidlách môžu byť externí experti.

5.   Príspevky do vzájomného poisťovacieho mechanizmu môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním dlžných finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú záruku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uplatňuje sa článok 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/695 (37).

Článok 26

Európska migračná sieť

1.   Z fondu sa podporuje Európska migračná sieť a poskytuje sa finančná pomoc potrebná na jej činnosti a budúci rozvoj.

2.   Sumu, ktorá bude k dispozícii na Európsku migračnú sieť z ročných rozpočtových prostriedkov fondu, ako aj pracovný program, ktorým sa stanovujú priority pre činnosti siete, prijme Komisia po schválení riadiacim výborom v súlade s článkom 4 ods. 5 písm. a) rozhodnutia 2008/381/ES. Rozhodnutie Komisie predstavuje rozhodnutie o financovaní v súlade s článkom 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách. S cieľom zabezpečiť, aby boli prostriedky dostupné načas, môže Komisia prijať pracovný program Európskej migračnej siete v samostatnom rozhodnutí o financovaní.

3.   Finančná pomoc poskytovaná na činnosti Európskej migračnej siete má formu grantov určených národným kontaktným bodom uvedeným v článku 3 rozhodnutia 2008/381/ES prípadne formu verejného obstarávania, a to v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Článok 27

Operácie kombinovaného financovania

Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodlo v rámci fondu, sa vykonávajú v súlade s nariadením (EÚ) 2021/523 a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 28

Technická pomoc na podnet Komisie

V súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2021/1060 sa opatrenia technickej pomoci vykonávané na podnet Komisie alebo v jej mene môžu podporovať z fondu, pričom sa môžu financovať vo výške 100 %.

Článok 29

Audity

Audity týkajúce sa použitia príspevku Únie vykonávané osobami alebo subjektmi vrátane tých osôb alebo subjektov, ktoré neboli poverené inštitúciami, orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie, tvoria základ celkového uistenia podľa článku 127 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 30

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.   Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod uvedených finančných prostriedkov a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, tým, že poskytujú ucelené, účinné, zmysluplné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Viditeľnosť finančných prostriedkov Únie sa zabezpečuje a takéto informácie sa poskytujú okrem riadne odôvodnených prípadov, keď uverejnenie takýchto informácií nie je možné alebo vhodné alebo ak uvoľnenie takýchto informácií je obmedzené zákonom, najmä z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou, verejným poriadkom, vyšetrovaním trestných činov a ochranou osobných údajov. Na zabezpečenie viditeľnosti finančných prostriedkov Únie príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvedú pri verejnej komunikácii o akcii odkaz na pôvod uvedených finančných prostriedkov a zobrazia znak Únie.

2.   Na oslovenie čo najširšej cieľovej skupiny Komisia v súvislosti s fondom, akciami vykonanými v rámci fondu a dosiahnutými výsledkami vykonáva informačné a komunikačné akcie.

Finančné zdroje pridelené na fond zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa uvedené priority týkajú cieľov fondu.

3.   Komisia zverejňuje pracovné programy tematického nástroja uvedeného v článku 11. V súvislosti s podporou poskytovanou v rámci priameho alebo nepriameho riadenia zverejňuje Komisia informácie uvedené v článku 38 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách na verejne dostupnom webovom sídle a pravidelne ich aktualizuje. Uvedené informácie sa zverejňujú v otvorenom, strojovo čitateľnom formáte, ktorý umožňuje triedenie, vyhľadávanie, extrahovanie a porovnávanie údajov.

ODDIEL 4

Podpora a implementácia v rámci zdieľaného, priameho alebo nepriameho riadenia

Článok 31

Núdzová pomoc

1.   Z fondu sa poskytuje finančná pomoc na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade riadne odôvodnenej núdzovej situácie v dôsledku jedného alebo viacerých z týchto prípadov:

a)

výnimočná situácia v oblasti migrácie, ktorú možno charakterizovať príchodom veľkého alebo neúmerného počtu štátnych príslušníkov tretích krajín do jedného alebo viacerých členských štátov, čo vytvára značné a naliehavé požiadavky na zariadenia na prijímanie a zaistenie týchto členských štátov a na ich systémy a postupy riadenia migrácie a azylu;

b)

hromadný prílev vysídlených osôb v zmysle smernice Rady 2001/55/ES (38);

c)

výnimočná situácia v oblasti migrácie v tretej krajine, a to aj v prípade možného uviaznutia osôb, ktoré potrebujú ochranu, z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov, a to najmä v prípade, keď by to mohlo mať vplyv na migračné toky smerom do Únie.

V reakcii na takéto riadne odôvodnené núdzové situácie môže Komisia rozhodnúť o poskytnutí núdzovej pomoci v rámci dostupných zdrojov, a to aj na dobrovoľné premiestnenie. Komisia v takýchto prípadoch včas informuje Európsky parlament a Radu.

2.   Opatrenia v tretích krajinách sa vykonávajú v súlade s článkom 5 ods. 2 a 3.

3.   Núdzovú pomoc možno na programy členských štátov prideliť navyše k už prideleným finančným prostriedkom podľa článku 13 ods. 1 a prílohy I, a to pod podmienkou, že tieto finančné prostriedky sa následne v programe členského štátu vyčlenia ako finančné prostriedky na núdzovú pomoc. Tieto finančné prostriedky sa nesmú použiť na iné akcie uvedené v programe členského štátu s výnimkou riadne odôvodnených prípadov a na základe schválenia Komisie prostredníctvom zmeny programu členského štátu. Predbežné financovanie núdzovej pomoci môže dosiahnuť 95 % príspevku Únie v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov.

4.   Granty implementované v rámci priameho riadenia sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

5.   Ak je to potrebné na vykonávanie akcie, núdzová pomoc môže pokrývať výdavky, ktoré vznikli pred dátumom predloženia žiadosti o grant alebo žiadosti o pomoc pre danú akciu, za predpokladu že dané výdavky nevznikli pred 1. januárom 2021.

6.   Z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov a s cieľom zabezpečiť, aby boli prostriedky na núdzovú pomoc dostupné načas, môže Komisia prijať samostatné rozhodnutie o financovaní núdzovej pomoci uvedené v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách prostredníctvom okamžite uplatniteľných vykonávacích aktov v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 38 ods. 4 Takýto akt zostáva v platnosti najviac 18 mesiacov.

Článok 32

Kumulatívne a alternatívne financovanie

1.   Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci fondu, možno poskytnúť príspevok aj z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak sa tieto príspevky nevzťahujú na tie isté náklady. Zodpovedajúci príspevok na akciu podlieha pravidlám príslušného programu Únie. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu. Podporu z rôznych programov Únie možno vypočítavať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sú stanovené podmienky poskytovania podpory.

2.   Akcie, ktoré získali známku excelentnosti vymedzenú v článku 2 bode 45 nariadenia (EÚ) 2021/1060 môžu v súlade s článkom 73 ods. 4 uvedeného nariadenia získať podporu z EFRR alebo z ESF+. Na získanie známky excelentnosti, akcie musia spĺňať tieto kumulatívne podmienky:

a)

byť posúdené vo výzve na predkladanie návrhov v rámci fondu;

b)

spĺňať minimálne požiadavky na kvalitu stanovené v uvedenej výzve na predkladanie návrhov;

c)

nemôžu byť financované v rámci uvedenej výzvy na predkladanie návrhov z dôvodu rozpočtových obmedzení.

ODDIEL 5

Monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie

Pododdiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 33

Monitorovanie a podávanie správ

1.   V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa článku 41 ods. 3 prvého pododseku písm. h) bodu iii) nariadenia o rozpočtových pravidlách poskytuje Komisia Európskemu parlamentu a Rade informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti uvedených v prílohe V tohto nariadenia.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 s cieľom zmeniť prílohu V na účely vykonania potrebných úprav kľúčových ukazovateľov výkonnosti uvedených v uvedenej prílohe.

3.   Ukazovatele na účely podávania správ o pokroku fondu pri dosahovaní špecifických cieľov stanovených v článku 3 ods. 2 sú uvedené v prílohe VIII. Pre ukazovatele výstupov sa východiskové hodnoty stanovia na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne.

4.   Systémom podávania správ o výkonnosti sa zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie vykonávania a výsledkov programu zbierali efektívne, účinne a včas. Na uvedený účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a prípadne členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

5.   V záujme zabezpečenia účinného hodnotenia pokroku fondu pri dosahovaní cieľov fondu je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 s cieľom zmeniť prílohu VIII na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, ako aj na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia, ktoré sa týkajú vytvorenia rámca na monitorovanie a hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o projektové informácie poskytované členskými štátmi. Každá zmena prílohy VIII sa začne uplatňovať až na projekty vybrané po nadobudnutí účinnosti danej zmeny.

Článok 34

Hodnotenie

1.   Komisia vykoná do 31. decembra 2024 hodnotenie tohto nariadenia v polovici obdobia. Okrem toho, čo je stanovené v článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060 sa v hodnotení v polovici obdobia posúdi:

a)

účinnosť fondu, vrátane pokroku dosiahnutého pri plnení jeho cieľov s ohľadom na všetky už dostupné relevantné informácie, najmä výročné správy o výkonnosti uvedené v článku 35 a ukazovatele výstupov a výsledkov stanovené v prílohe VIII;

b)

efektivitu využívania zdrojov pridelených fondu a efektivitu riadiacich a kontrolných opatrení zavedených na jeho vykonávanie;

c)

trvalú relevantnosť a vhodnosť vykonávacích opatrení uvedených v prílohe II;

d)

koordináciu, koherentnosť a komplementárnosť medzi akciami podporovanými v rámci tohto fondu a podporou poskytovanou z iných fondov Únie;

e)

pridanú hodnotu Únie v súvislosti s akciami vykonávanými v rámci fondu.

V uvedenom hodnotení v polovici obdobia sa zohľadnia výsledky spätného hodnotenia účinkov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu za obdobie rokov 2014 – 2020.

2.   V spätnom hodnotení sa okrem prvkov uvedených v článku 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/1060 uvádzajú aj prvky uvedené v odseku 1 tohto článku. Okrem toho sa v ňom vyhodnotia aj vplyvy fondu.

3.   Hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas, aby ich výsledky mohli prispieť v rozhodovaciemu procesu a prípadne aj k revízii tohto nariadenia.

4.   Komisia v súlade s článkami 7, článkom 16 ods. 11 a článkom 24 venuje v hodnotení v polovici obdobia a v spätnom hodnotení mimoriadnu pozornosť hodnoteniu akcií vykonávaných v spolupráci s tretími krajinami, v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám.

Pododdiel 2

Pravidlá zdieľaného riadenia

Článok 35

Výročné správy o výkonnosti

1.   Do 15. februára 2023 a do 15. februára každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti podľa článku 41 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

Vykazované obdobie zahŕňa posledný účtovný rok v zmysle článku 2 bodu 29 nariadenia (EÚ) 2021/1060, ktorý predchádzal predloženiu správy. Správa predložená 15. februára 2023 sa týka obdobia začínajúceho 1. januára 2021.

2.   Vo výročnej správe o výkonnosti sa uvedú najmä informácie o:

a)

pokroku pri vykonávaní programu členského štátu a dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v ňom stanovených, pričom sa zohľadnia najnovšie údaje požadované podľa článku 42 nariadenia (EÚ) 2021/1060;

b)

akýchkoľvek otázkach, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu členského štátu, a opatreniach prijatých na ich riešenie vrátane informácií o každom odôvodnenom stanovisku Komisie vydanom v súvislosti s konaním o nesplnení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ týkajúcim sa vykonávania fondu;

c)

komplementárnosti medzi akciami podporovanými z fondu a podporou poskytovanou z iných fondov Únie, najmä akciami vykonávanými v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám;

d)

prínose programu členského štátu k vykonávaniu príslušného acquis a akčných plánov Únie k spolupráci a solidarite medzi členskými štátmi;

e)

vykonávaní akcií týkajúcich sa komunikácie a zabezpečenia viditeľnosti;

f)

plnení uplatniteľných základných podmienok a ich uplatňovaní počas celého programového obdobia, najmä o dodržiavaní základných práv;

g)

počte osôb prijatých prostredníctvom presídlenia a prijatých z humanitárnych dôvodov v súlade so sumami stanovenými v článku 19;

h)

počte žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo počte osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, odovzdaných z jedného členského štátu do druhého, ako sa uvádza v článku 20;

i)

vykonávaní projektov v tretej krajine alebo vo vzťahu k tretej krajine.

Výročná správa o výkonnosti obsahuje aj zhrnutie týkajúce sa všetkých bodov stanovených v prvom pododseku tohto odseku. Komisia zabezpečí, aby sa zhrnutia, ktoré poskytnú členské štáty, preložili do všetkých úradných jazykov Únie a sprístupnili verejnosti.

3.   Komisia môže predložiť pripomienky k výročným správam o výkonnosti v lehote dvoch mesiacov odo dňa ich prijatia. Ak Komisia v uvedenej lehote pripomienky nepredloží, správa sa považuje za prijatú.

4.   Komisia na svojom webovom sídle poskytne odkazy na webové sídla uvedené v článku 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

5.   S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku prijme Komisia vykonávací akt, ktorým stanoví vzor výročnej správy o výkonnosti. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 38 ods. 2.

Článok 36

Monitorovanie a podávanie správ v rámci zdieľaného riadenia

1.   Monitorovanie a podávanie správ v súlade s hlavou IV nariadenia (EÚ) 2021/1060 používa v prípade potreby kódy typov intervencií stanovené v prílohe VI tohto nariadenia. V prípade nepredvídaných alebo nových okolností a v záujme zabezpečenia účinnej implementácie finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 37 tohto nariadenia s cieľom zmeniť prílohu VI.

2.   Ukazovatele stanovené v prílohe VIII tohto nariadenia sa použijú v súlade s článkom 16 ods. 1 a článkami 22 a 42 nariadenia (EÚ) 2021/1060.

KAPITOLA III

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 37

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 1 druhom pododseku, článku 16 ods. 9, článku 19 ods. 9, článku 20 ods. 9, článku 21 ods. 5, článku 33 ods. 2 a 5 a článku 36 ods. 1 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 1 druhom pododseku, článku 16 ods. 9, článku 19 ods. 9, článku 20 ods. 9, článku 21 ods. 5, článku 33 ods. 2 a 5 a článku 36 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 1 druhého pododseku, článku 16 ods. 9, článku 19 ods. 9, článku 20 ods. 9, článku 21 ods. 5, článku 33 ods. 2 alebo 5 alebo článku 36 ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 38

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre fondy v oblasti vnútorných vecí zriadený článkom 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1148 (39). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 39

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie nemá vplyv na pokračovanie ani zmenu akcií začatých podľa nariadenia (EÚ) č. 516/2014, ktoré sa na tieto akcie vzťahuje aj naďalej až do ich ukončenia.

2.   Z finančného krytia fondu sa môžu uhrádzať aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi fondom a opatreniami prijatými podľa nariadenia (EÚ) č. 516/2014.

3.   V súlade s článkom 193 ods. 2 druhým pododsekom písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa s ohľadom na oneskorené nadobudnutie účinnosti tohto nariadenia a s cieľom zabezpečiť kontinuitu môžu počas obmedzeného obdobia náklady vzniknuté v súvislosti s už začatými akciami podporovanými podľa tohto nariadenia v rámci priameho riadenia považovať za oprávnené na financovanie od 1. januára 2021, a to aj vtedy, ak uvedené náklady vznikli pred predložením žiadosti o grant alebo žiadosti o pomoc.

4.   Členské štáty môžu pokračovať po 1. januári 2021 v podpore projektu vybraného a začatého podľa nariadenia (EÚ) č. 516/2014 v súlade s nariadením (EÚ) č. 514/2014, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

projekt má dve fázy identifikovateľné z finančného hľadiska so samostatnými audítorskými záznamami;

b)

celkové náklady na projekt presahujú 500 000 EUR;

c)

platby zodpovedného orgánu prijímateľom za prvú fázu projektu sa zahrnú do žiadostí o platbu adresovaných Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 514/2014 a výdavky na druhú fázu projektu sa zahrnú do žiadostí o platbu podľa nariadenia (EÚ) 2021/1060;

d)

druhá fáza projektu je v súlade s uplatniteľným právom a je oprávnená na podporu z fondu podľa tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) 2021/1060;

e)

členský štát sa zaviaže dokončiť projekt, uviesť ho do prevádzky a podať o ňom správu vo výročnej správe o výkonnosti, ktorú predloží do 15. februára 2024.

Na druhú fázu projektu uvedenú v prvom pododseku tohto odseku sa uplatňujú ustanovenia tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) 2021/1060.

Tento odsek sa uplatňuje len na projekty, ktoré boli vybrané v rámci zdieľaného riadenia podľa nariadenia (EÚ) č. 514/2014.

Článok 40

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 7. júla 2021

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

A. LOGAR


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 184.

(2)  Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 147.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. marca 2019 (Ú. v. EÚ C 23, 21.1.2021, s. 356) a pozícia Rady v prvom čítaní zo 14. júna 2021 (Ú. v. EÚ C 259, 2.7.2021, s. 1). Pozícia Európskeho parlamentu zo 6. júla (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre utečencov na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2004/904/ES (Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 1).

(5)  Rozhodnutie Rady 2007/435/ES z 25. júna 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2007, s. 18).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 575/2007/ES, z 23. mája 2007, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre návrat na obdobie rokov 2008 až 2013 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov (Ú. v. EÚ L 144, 6.6.2007, s. 45).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl (Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 21).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 60).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624 (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1).

(15)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1053/2013 zo 7. októbra 2013, ktorým sa vytvára hodnotiaci a monitorovací mechanizmus na overenie uplatňovania schengenského acquis a ktorým sa zrušuje rozhodnutie výkonného výboru zo 16. septembra 1998, ktorým bol zriadený Stály výbor pre hodnotenie a vykonávanie Schengenu (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 27).

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159).

(17)  Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť (Ú. v. EÚ L 131, 21.5.2008, s. 7).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 z 24. marca 2021, ktorým sa zriaďuje Program InvestEU a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/1017 (Ú. v. EÚ L 107, 26.3.2021, s. 30).

(19)  Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 28.

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(22)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev […](Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(23)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(24)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

(25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

(26)  Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).

(27)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(28)  Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

(29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

(30)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 112).

(31)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(32)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11).

(33)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).

(34)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).

(35)  Nariadenie Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2007, s. 1).

(36)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

(37)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 1).

(38)  Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 12).

(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1148 zo 7. júla 2021, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (pozri stranu 48 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PROGRAMY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1.   

Rozpočtové zdroje dostupné podľa článku 13 sa medzi členské štáty rozdelia takto:

a)

každý členský štát dostane na začiatku programového obdobia z nástroja jednorazovú pevne stanovenú sumu 8 000 000 EUR, s výnimkou Cypru, Malty a Grécka, ktoré každé dostanú pevne stanovenú sumu 28 000 000;

b)

zvyšné rozpočtové zdroje uvedené v článku 13 sa rozdelia na základe týchto kritérií:

35 % na azyl,

30 % na legálnu migráciu a integráciu,

35 % na boj proti nelegálnej migrácii vrátane návratov.

2.

V oblasti azylu sa zohľadnia nasledujúce kritériá, ktoré budú vážené takto:

a)

30 % v pomere k počtu osôb, ktoré patria do jednej z týchto kategórií:

akýkoľvek štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorým bolo udelené postavenie vymedzené Ženevským dohovorom o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951 zmenenom Newyorským protokolom z 31. januára 1967,

akýkoľvek štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorým sa poskytla forma doplnkovej ochrany v zmysle smernice 2011/95/EÚ,

akýkoľvek štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorým sa poskytla dočasná ochrana v zmysle smernice 2001/55/ES (1);

b)

60 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu;

c)

10 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktorí sú presídľovaní alebo boli presídlení v členskom štáte.

3.

V oblasti legálnej migrácie a integrácie sa zohľadnia nasledujúce kritériá, ktoré budú vážené takto:

a)

50 % v pomere k celkovému počtu štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte;

b)

50 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí získali prvé povolenie na pobyt; nezahŕňajú sa však tieto kategórie osôb:

štátni príslušníci tretích krajín, ktorým je vydané prvé povolenie na pobyt súvisiace s prácou platné menej ako 12 mesiacov,

štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol povolený vstup na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľníckej služby v súlade so smernicou Rady 2004/114/ES (2), prípadne s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 (3),

štátni príslušníci tretích krajín, ktorým bol povolený vstup na účely vedeckého výskumu v súlade so smernicou Rady 2005/71/ES (4), prípadne s ustanoveniami smernice (EÚ) 2016/801.

4.

V oblasti boja proti nelegálnej migrácii vrátane návratov sa zohľadnia nasledujúce kritériá, ktoré budú vážené takto:

a)

70 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup a pobyt na území členského štátu a na ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o návrate podľa vnútroštátneho práva, t. j. správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa konštatuje alebo vyhlasuje neoprávnenosť pobytu a ukladá povinnosť návratu;

b)

30 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí po vydaní správneho alebo súdneho príkazu opustiť územie členského štátu ho skutočne opustili, či už dobrovoľne alebo na základe donútenia.

5.

Pre počiatočné pridelenie finančných prostriedkov sa ako referenčné údaje použijú ročné štatistické údaje vygenerované Komisiou (Eurostatom) za roky 2017, 2018 a 2019 na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s právom Únie. Na účely preskúmania v polovici obdobia referenčné údaje vychádzajú z ročných štatistických údajov vygenerovaných Komisiou (Eurostatom) za roky 2021, 2022 a 2023 na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty v súlade s právom Únie. Keď členské štáty neposkytli Komisii (Eurostatu) príslušné štatistické údaje, musia čo najskôr poskytnúť predbežné údaje.

6.

Predtým ako Komisia (Eurostat) prijme údaje uvedené v odseku 5 ako referenčné číselné údaje, vyhodnotí v súlade s bežnými prevádzkovými postupmi kvalitu, porovnateľnosť a úplnosť štatistických informácií. Na žiadosť Komisie (Eurostatu) jej členské štáty v tejto súvislosti poskytnú všetky potrebné informácie.

(1)  Údaje, ktoré sa majú zohľadniť iba v prípade aktivácie smernice 2001/55/ES.

(2)  Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21).

(4)  Smernica Rady 2005/71/ES z 12. októbra 2005 o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vedeckého výskumu (Ú. v. EÚ L 289, 3.11.2005, s. 15).


PRÍLOHA II

VYKONÁVACIE OPATRENIA

1.   

Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. a) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

a)

zabezpečenie jednotného uplatňovania acquis Únie a priorít týkajúcich sa spoločného európskeho azylového systému;

b)

podpora kapacity azylových systémov členských štátov, pokiaľ ide o infraštruktúry, prípadne služby, a to na miestnej a regionálnej úrovni;

c)

posilnenie spolupráce a partnerstva s tretími krajinami na účely riadenia migrácie, a to aj posilnením ich kapacít na zlepšenie ochrany osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, v kontexte celosvetového úsilia o spoluprácu;

d)

poskytovanie technickej a operačnej pomoci jednému alebo viacerým členským štátom, a to aj v spolupráci s EASO.

2.   

Fond prispieva k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. b) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

a)

podpora rozvoja a vykonávanie politík presadzujúcich legálnu migráciu a vykonávania acquis Únie v oblasti legálnej migrácie, a to aj podpora zlúčenia rodiny a presadzovanie pracovných noriem;

b)

podporné opatrenia na uľahčenie regulárneho vstupu do Únie a pobytu v nej;

c)

posilnenie partnerstva a spolupráce s tretími krajinami na účely riadenia migrácie, a to aj prostredníctvom legálnych možností vstupu do Únie v kontexte globálneho úsilia o spoluprácu v oblasti migrácie;

d)

podpora integračných opatrení na sociálne a hospodárske začlenenie štátnych príslušníkov tretích krajín a ochranné opatrenia pre zraniteľné osoby v kontexte integračných opatrení, uľahčovanie zlúčenia rodiny, príprava aktívnej účasti štátnych príslušníkov tretích krajín v prijímajúcej spoločnosti a akceptácie z jej strany, so zapojením vnútroštátnych, a najmä regionálnych alebo miestnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti, vrátane organizácií vedených utečencami a migrantmi, a sociálnych partnerov.

3.   

Fond prispieva k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. c) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

a)

zabezpečenie jednotného uplatňovania acquis Únie a politických priorít týkajúcich sa infraštruktúry, postupov a služieb;

b)

podpora integrovaného a koordinovaného prístupu k riadeniu návratu na úrovni Únie a členských štátov, k rozvoju kapacít pre účinný, dôstojný a udržateľný návrat a zníženie stimulov pre nelegálnu migráciu;

c)

podpora asistovaného dobrovoľného návratu, vyhľadávania rodinných príslušníkov a reintegrácie pri súčasnom rešpektovaní najlepších záujmov dieťaťa;

d)

posilnenie spolupráce s tretími krajinami a posilnenie ich kapacity v oblasti readmisie a udržateľného návratu.

4.   

Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. d) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

a)

posilnenie solidarity a spolupráce s tretími krajinami postihnutými migračnými tokmi, a to aj prostredníctvom presídľovania v Únii a prostredníctvom iných legálnych možností ochrany v Únii;

b)

podpora odovzdávania žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, z jedného členského štátu do druhého.


PRÍLOHA III

ROZSAH PODPORY

1.   

V rámci cieľa politiky stanoveného v článku 3 ods. 1 fond podporí najmä:

a)

vytvorenie a rozvoj národných, regionálnych a miestnych stratégií v oblasti azylu, legálnej migrácie, integrácie, návratu a nelegálnej migrácie v súlade s príslušným acquis Únie;

b)

tvorbu administratívnych štruktúr, nástrojov a systémov, vrátane systémov IKT, a odbornej prípravy pre zamestnancov vrátane zamestnancov miestnych orgánov a iných príslušných zainteresovaných strán, prípadne v spolupráci s príslušnými decentralizovanými agentúrami;

c)

zriadenie kontaktných miest na národnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom poskytovať prijímateľom a oprávneným subjektom nestranné usmernenia, praktické informácie a pomoc, ktoré sa týkajú všetkých aspektov fondu;

d)

vypracúvanie, monitorovanie a hodnotenie politík a postupov vrátane zberu, výmeny a analýzy informácií a údajov; šírenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov a štatistík o migrácii a medzinárodnej ochrane; a vývoj a uplatňovanie spoločných štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov na meranie pokroku a posúdenie politického vývoja;

e)

výmenu informácií, najlepších postupov a stratégií, vzájomné učenie, štúdie a výskum, vývoj a vykonávanie spoločných akcií a operácií a zriadenie sietí nadnárodnej spolupráce;

f)

služby pomoci a podpory poskytované spôsobom zohľadňujúcim rodové hľadisko, ktoré sú v súlade s postavením a potrebami dotknutej osoby, najmä zraniteľných osôb;

g)

akcie zamerané na účinnú ochranu migrujúcich detí vrátane vykonávania posúdení najlepších záujmov dieťaťa, posilnenie systémov opatrovníctva, ako aj vypracovanie, monitorovanie a hodnotenie politík a postupov v oblasti ochrany detí;

h)

akcie zamerané na zvýšenie informovanosti zainteresovaných strán a širokej verejnosti o politikách v oblasti azylu, integrácie, legálnej migrácie a návratu s osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny vrátane maloletých.

2.   

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 3 ods. 2 písm. a) fond podporuje najmä:

a)

poskytovanie materiálnej pomoci, vrátane pomoci na hranici;

b)

vedenie konaní o azyle v súlade s acquis v oblasti azylu vrátane poskytovania podporných služieb, ako sú preklad a tlmočenie, právna pomoc, vyhľadávanie rodinných príslušníkov a iných služieb, ktoré sú v súlade s postavením dotknutej osoby;

c)

identifikácia žiadateľov s osobitnými procesnými potrebami alebo osobitnými potrebami pri prijímaní vrátane včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, aby bolo možné ich nasmerovať na špecializované služby, ako sú psychosociálne a rehabilitačné služby;

d)

poskytovanie špecializovaných služieb, ako sú kvalifikované psychosociálne služby a rehabilitačné služby žiadateľom s osobitnými procesnými potrebami alebo potrebami pri prijímaní;

e)

zriadenie alebo zlepšenie prijímacej ubytovacej infraštruktúry, napr. malých ubytovacích jednotiek a infraštruktúry na riešenie potrieb rodín s maloletými, vrátane tých, ktoré poskytujú miestne a regionálne orgány, a vrátane možného spoločného využívania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

f)

posilnenie schopnosti členských štátov zbierať, analyzovať a vymieňať si medzi svojim príslušnými orgánmi informácie o krajine pôvodu;

g)

akcie súvisiace s programami Únie pre presídľovanie alebo vnútroštátnymi systémami presídľovania a prijímania osôb z humanitárnych dôvodov, vrátane vykonávania postupov na ich vykonávanie;

h)

posilnenie kapacít tretích krajín na zlepšenie ochrany osôb, ktoré potrebujú ochranu, a to aj prostredníctvom podpory rozvoja systémov ochrany migrujúcich detí;

i)

stanovenie, vývoj a zlepšovanie účinných alternatív k zaisteniu, najmä vo vzťahu k maloletým bez sprievodu a rodinám, v prípade potreby vrátane neinštitucionálnej starostlivosti začlenenej do vnútroštátnych systémov ochrany dieťaťa.

3.   

V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) fond podporuje najmä:

a)

informačné balíky a kampane na zvyšovanie informovanosti o legálnych spôsoboch migrácie do Únie, a to aj o acquis Únie v oblasti legálnej migrácie;

b)

rozvoj systémov mobility smerom do Únie, napríklad systémy cirkulujúcej alebo dočasnej migrácie vrátane odbornej prípravy na zvýšenie zamestnateľnosti;

c)

spoluprácu medzi tretími krajinami a náborovými agentúrami, službami zamestnanosti a imigračnými službami členských štátov;

d)

posúdenie a uznávanie zručností a kvalifikácií, vrátane odbornej praxe, nadobudnutých v tretej krajine, ako aj ich transparentnosti a ich rovnocennosti so zručnosťami a kvalifikáciami získanými v členskom štáte;

e)

pomoc v súvislosti so žiadosťami o zlúčenie rodiny s cieľom zabezpečiť harmonizované vykonávanie smernice Rady 2003/86/ES (1);

f)

pomoc vrátane právnej pomoci a právneho zastúpenia vo vzťahu k zmene postavenia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí už majú oprávnený pobyt v členskom štáte, najmä v súvislosti so získaním štatútu oprávneného pobytu vymedzeného na úrovni Únie;

g)

pomoc štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa snažia uplatňovať svoje práva, najmä v súvislosti s mobilitou, v rámci nástrojov Únie pre legálnu migráciu;

h)

integračné opatrenia, napríklad na mieru upravenú podporu v súlade s potrebami štátnych príslušníkov tretích krajín, a integračné programy zamerané na poradenstvo, vzdelávanie, jazyk a inú odbornú prípravu, ako sú kurzy občianskej orientácie a profesijné usmernenie;

i)

akcie podporujúce rovnosť v prístupe k verejným a súkromným službám a v ich poskytovaní štátnym príslušníkom tretích krajín, prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej podpore, vrátane prispôsobenia takýchto služieb potrebám cieľovej skupiny;

j)

spoluprácu medzi vládnymi a mimovládnymi subjektmi integrovaným spôsobom, a to aj prostredníctvom koordinovaných centier na podporu integrácie, akými sú napríklad jednotné kontaktné miesta;

k)

akcie umožňujúce a podporujúce uvedenie štátnych príslušníkov tretích krajín do prijímajúcej spoločnosti a ich aktívnu účasť v nej a akcie podporujúce akceptáciu zo strany prijímajúcej spoločnosti;

l)

podporu výmen a dialógu medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, prijímajúcou spoločnosťou a orgánmi verejnej moci, a to aj prostredníctvom konzultácie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a medzikultúrneho a medzináboženského dialógu;

m)

budovanie kapacít integračných služieb poskytovaných miestnymi orgánmi a inými príslušnými zainteresovanými stranami;

4.   

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 3 ods. 2 písm. c) fond podporuje najmä:

a)

zriadenie alebo zlepšenie otvorenej infraštruktúry na prijímanie alebo zaistenie vrátane možného spoločného používania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

b)

zavádzanie, rozvoj, vykonávanie a zlepšovanie účinných alternatívnych opatrení k zaisteniu, a to aj vrátane komunitnej správy vecí, najmä vo vzťahu k maloletým bez sprievodu a k rodinám;

c)

zavádzanie a posilňovanie nezávislých a účinných systémov monitorovania núteného návratu, ako sa stanovuje v článku 8 ods. 6 smernice 2008/115/ES;

d)

boj proti stimulom nelegálnej migrácie vrátane zamestnávania nelegálnych migrantov prostredníctvom účinných a primeraných kontrol založených na posúdení rizika, odbornej prípravy zamestnancov, stanovenia a vykonávania mechanizmov, prostredníctvom ktorých môžu nelegálni migranti žiadať o vrátenie platieb a podávať sťažnosti proti svojim zamestnávateľom, a prostredníctvom informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie informovanosti s cieľom informovať zamestnávateľov a nelegálnych migrantov o ich právach a povinnostiach podľa smernice 2009/52/ES;

e)

prípravu návratov vrátane opatrení vedúcich k vydaniu rozhodnutí o návrate, identifikácie štátnych príslušníkov tretích krajín, vydávania cestovných dokladov a vyhľadávania rodinných príslušníkov;

f)

spoluprácu s konzulárnymi úradmi a imigračnými službami alebo inými príslušnými orgánmi a službami tretích krajín s cieľom získať cestovné doklady, uľahčiť návrat a zabezpečiť readmisiu, a to aj prostredníctvom nasadenia styčných úradníkov tretích krajín;

g)

návratovú pomoc, najmä asistovaný dobrovoľný návrat a informácie o programoch asistovaného dobrovoľného návratu, a to aj prostredníctvom poskytovania osobitného usmernenia týkajúceho sa detí v konaniach o návrate;

h)

operácie odsunu vrátane súvisiacich opatrení v súlade s normami stanovenými v práve Únie s výnimkou podpory donucovacích prostriedkov;

i)

opatrenia na podporu udržateľného návratu a reintegrácie navrátilcov, vrátane peňažných stimulov, odbornej prípravy, pomoci pri umiestňovaní a zamestnávaní a počiatočnej podpory pri hospodárskych činnostiach;

j)

zariadenia a služby podpory v tretích krajinách zaisťujúce primerané dočasné ubytovanie a prijatie pri príchode a prípadne rýchly prechod do komunitného ubytovania;

k)

spoluprácu s tretími krajinami v oblasti boja proti nelegálnej migrácii a v oblasti účinných návratov a readmisie;

l)

opatrenia zamerané na zvyšovanie informovanosti o vhodných legálnych spôsoboch migrácie a o rizikách nelegálneho prisťahovalectva;

m)

pomoc a akcie v tretích krajinách, ktoré pomáhajú zlepšiť účinnú spoluprácu medzi tretími krajinami a Úniou a jej členskými štátmi v oblasti návratu a readmisie a podporovať reintegráciu do spoločnosti pôvodu.

5.   

V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 3 ods. 2 písm. d) fond podporuje najmä:

a)

vykonávanie dobrovoľného odovzdávania žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, z jedného členského štátu do druhého;

b)

operačnú podporu v podobe vyslaných zamestnancov alebo finančnej pomoci, ktorú poskytuje členský štát inému členskému štátu, ktorý čelí výzvam v oblasti migrácie, a to aj podporu poskytovanú EASO;

c)

dobrovoľné vykonávanie vnútroštátnych systémov presídľovania alebo prijímania osôb z humanitárnych dôvodov;

d)

podporu členského štátu inému členskému štátu, ktorý čelí výzvam v oblasti migrácie, pokiaľ ide o zriadenie alebo zlepšenie prijímacej infraštruktúry.


(1)  Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. EÚ L 251, 3.10.2003, s. 12).


PRÍLOHA IV

AKCIE OPRÁVNENÉ NA VYŠŠIU MIERU SPOLUFINANCOVANIA V SÚLADE S ČLÁNKOM 15 ODS. 3 A ČLÁNKOM 16 ODS. 9

Integračné opatrenia vykonávané miestnymi a regionálnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti vrátane organizácií vedených utečencami a migrantmi.

Akcie na rozvoj a vykonávanie účinných alternatív k zaisteniu.

Programy asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie a súvisiace činnosti.

Opatrenia zacielené na zraniteľné osoby a žiadateľov o medzinárodnú ochranu s osobitnými potrebami pri prijímaní alebo osobitnými procesnými potrebami, vrátane opatrení na zaistenie účinnej ochrany maloletých, najmä maloletých bez sprievodu, a to aj prostredníctvom alternatívnych systémov neinštitucionálnej starostlivosti.


PRÍLOHA V

KĽÚČOVÉ UKAZOVATELE VÝKONNOSTI UVEDENÉ V ČLÁNKU 33 ODS. 1

Všetky ukazovatele týkajúce sa osôb sa nahlasujú v členení podľa vekovej skupiny (< 18, 18 – 60, > 60) a podľa pohlavia

Špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. a)

1.

Počet účastníkov, ktorí považujú odbornú prípravu za užitočnú pre svoju prácu;

2.

Počet účastníkov, ktorí tri mesiace po odbornej príprave uviedli, že využívajú zručnosti a kompetencie, ktoré počas nej získali.

3.

Počet osôb umiestnených v zariadeniach na výkon alternatívnych opatrení k zaisteniu,

3.1.

počet maloletých bez sprievodu umiestnených v zariadeniach na výkon alternatívnych opatrení k zaisteniu;

3.2.

počet rodín umiestnených v zariadeniach na výkon alternatívnych opatrení k zaisteniu.

Špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. b)

1.

Počet účastníkov jazykového kurzu, ktorí si po jeho absolvovaní zlepšili úroveň znalosti jazyka hostiteľskej krajiny aspoň o jednu úroveň podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo rovnocenného vnútroštátneho rámca.

2.

Počet účastníkov, ktorí danú činnosť vnímajú ako užitočnú pri svojej integrácii;

3.

Počet účastníkov, ktorí požiadali o uznanie alebo posúdenie kvalifikácie alebo zručností získaných v tretej krajine;

4.

Počet účastníkov, ktorí požiadali o štatút dlhodobého pobytu.

Špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. c)

1.

Počet osôb, ktoré sa navrátili dobrovoľne;

2.

Počet osôb navrátených formou odsunu;

3.

Počet navrátilcov, ktorí podliehajú alternatívnym opatreniam k zaisteniu.

Špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. d)

1.

Počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu a počet osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, odovzdaných z jedného členského štátu do druhého;

2.

Počet presídlených osôb;

3.

Počet osôb prijatých prostredníctvom systémov prijímania osôb z humanitárnych dôvodov.

PRÍLOHA VI

TYPY INTERVENCIÍ

TABUĽKA 1: KÓDY PRE DIMENZIU „OBLASŤ INTERVENCIE“

I.

Spoločný európsky azylový systém

001

Podmienky prijímania

002

Konania o azyle

003

Vykonávanie acquis Únie

004

Migrujúce deti

005

Osoby s osobitnými potrebami pri prijímaní a osobitnými procesnými potrebami

006

Programy Únie pre presídľovanie alebo vnútroštátne systémy presídľovania a prijímania osôb z humanitárnych dôvodov (príloha III bod 2 písm. g)

007

Operačná podpora

II.

Legálna migrácia a integrácia

001

Rozvoj integračných stratégií

002

Obete obchodovania s ľuďmi

003

Integračné opatrenia – informácie a orientácia, jednotné kontaktné miesta

004

Integračné opatrenia – jazyková odborná príprava

005

Integračné opatrenia – občianska a iná odborná príprava

006

Integračné opatrenia – uvedenie, účasť, výmeny v hostiteľskej spoločnosti

007

Integračné opatrenia – základné potreby

008

Opatrenia pred odchodom

009

Programy mobility

010

Získanie oprávneného pobytu

011

Zraniteľné osoby vrátane maloletých bez sprievodu

012

Operačná podpora

III.

Návrat

001

Alternatívy k zaisteniu

002

Podmienky prijímania/zaistenia

003

Konania o návrate

004

Asistovaný dobrovoľný návrat

005

Pomoc pri reintegrácii

006

Operácie odsunu/návratu

007

Systém monitorovania nútených návratov

008

Zraniteľné osoby vrátane maloletých osôb bez sprievodu

009

Opatrenia zamerané na stimuly nelegálnej migrácie

010

Operačná podpora

IV.

Solidarita a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti

001

Transfery do iného členského štátu („premiestňovanie“)

002

Podpora členského štátu inému členskému štátu, vrátane podpory poskytnutej EASO

003

Presídlenie (článok 19)

004

Prijímanie z humanitárnych dôvodov (článok 19)

005

Podpora inému členskému štátu, pokiaľ ide o prijímajúcu infraštruktúru

006

Operačná podpora

V.

Technická pomoc

001

Informovanie a komunikácia

002

Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola

003

Hodnotenie a štúdie, zber údajov

004

Budovanie kapacít


TABUĽKA 2: KÓDY PRE DIMENZIU „TYP AKCIE“

001

Rozvoj národných stratégií

002

Budovanie kapacít

003

Vzdelávanie a odborná príprava pre štátnych príslušníkov tretích krajín

004

Vývoj štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov

005

Výmena informácií a najlepších postupov

006

Spoločné akcie/operácie medzi členskými štátmi

007

Kampane a informácie

008

Výmena a vysielanie expertov

009

Štúdie, pilotné projekty, posúdenia rizík

010

Prípravné, monitorovacie, administratívne a technické činnosti

011

Poskytovanie pomoci a podporných služieb štátnym príslušníkom tretích krajín

012

Infraštruktúra

013

Vybavenie


TABUĽKA 3: KÓDY PRE DIMENZIU „VYKONÁVANIE“

001

Akcie podľa článku 15 ods. 1

002

Osobitné činnosti

003

Akcie uvedené v prílohe IV

004

Operačná podpora

005

Núdzová pomoc


TABUĽKA 4: KÓDY PRE URČITÚ DIMENZIU TÉM

001

Spolupráca s tretími krajinami

002

Akcie v tretích krajinách alebo v súvislosti s tretími krajinami

003

Žiadna z uvedených možností


PRÍLOHA VII

VÝDAVKY OPRÁVNENÉ NA OPERAČNÚ PODPORU

V rámci všetkých špecifických cieľov stanovených v článku 3 ods. 2 operačná podpora pokrýva:

náklady na zamestnancov,

servisné náklady, napríklad údržba alebo výmena vybavenia vrátane systémov IKT,

servisné náklady, napríklad údržbu a opravu infraštruktúry.


PRÍLOHA VIII

UKAZOVATELE VÝSTUPOV A VÝSLEDKOV UVEDENÉ V ČLÁNKU 33 ODS. 3

Všetky ukazovatele týkajúce sa osôb sa nahlasujú v členení podľa vekovej skupiny (< 18, 18 – 60, > 60) a podľa pohlavia

Špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. a)

Ukazovatele výstupov

1.

Počet podporených účastníkov, z toho sa osobitne uvedie;

1.1.

počet účastníkov, ktorým sa poskytla právna pomoc;

1.2.

počet účastníkov, ktorým sa počas konania o azyle poskytol iný druh podpory ako právna pomoc, vrátane informácií a pomoci (1);

1.3.

počet zraniteľných účastníkov, ktorým sa poskytla pomoc;

2.

Počet účastníkov odbornej prípravy;

3.

Počet novovytvorených miest v prijímacej infraštruktúre v súlade s acquis Únie, z toho sa osobitne uvedie:

3.1.

počet novovytvorených miest pre maloletých bez sprievodu;

4.

Počet zrenovovaných alebo novozariadených miest v prijímacej infraštruktúre v súlade s acquis Únie, z toho sa osobitne uvedie:

4.1.

počet zrenovovaných alebo novozariadených miest pre maloletých bez sprievodu;

Ukazovatele výsledkov

5.

Počet účastníkov, ktorí považujú odbornú prípravu za užitočnú pre svoju prácu;

6.

Počet účastníkov, ktorí tri mesiace po odbornej príprave uviedli, že využívajú zručnosti a kompetencie, ktoré počas nej získali;

7.

Počet osôb umiestnených v zariadeniach na výkon alternatívnych opatrení k zaisteniu z toho sa osobitne uvedie:

7.1.

počet maloletých bez sprievodu umiestnených v zariadeniach na výkon alternatívnych opatrení k zaisteniu;

7.2.

počet rodín umiestnených v zariadeniach na výkon alternatívnych opatrení k zaisteniu.

Špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. b)

Ukazovatele výstupov

1.

Počet účastníkov zapojených do opatrení pred odchodom;

2.

Počet miestnych a regionálnych orgánov, ktorým sa poskytla podpora na vykonávanie integračných opatrení;

3.

Počet podporených účastníkov, z toho sa osobitne uvedie:

3.1.

počet účastníkov jazykového kurzu;

3.2.

počet účastníkov kurzu občianskej orientácie;

3.3.

počet účastníkov, ktorým sa poskytlo osobné profesijné usmernenie.

4.

Počet informačných balíkov a kampaní na zvýšenie informovanosti o legálnych spôsoboch migrácie do Únie;

5.

Počet účastníkov, ktorí dostávajú informácie alebo pomoc pri podávaní žiadosti o zlúčenie rodiny;

6.

Počet účastníkov, ktorí využívajú programy mobility;

7.

Počet integračných projektov, v ktorých sú prijímateľmi miestne a regionálne orgány;

Ukazovatele výsledkov

8.

Počet účastníkov jazykového kurzu, ktorí si po jeho absolvovaní zlepšili úroveň znalosti jazyka hostiteľskej krajiny aspoň o jednu úroveň podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky alebo rovnocenného vnútroštátneho rámca.

9.

Počet účastníkov, ktorí danú činnosť vnímajú ako užitočnú pri svojej integrácii;

10.

Počet účastníkov, ktorí požiadali o uznanie alebo posúdenie kvalifikácie alebo zručností získaných v tretej krajine;

11.

Počet účastníkov, ktorí požiadali o štatút dlhodobého pobytu.

Špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. c)

Ukazovatele výstupov

1.

Počet účastníkov odbornej prípravy;

2.

Počet zakúpených zariadení vrátane počtu zakúpených alebo aktualizovaných systémov IKT;

3.

Počet navrátilcov, ktorým sa poskytla pomoc pri reintegrácii.

4.

Počet vytvorených miest v zariadeniach určených na zaistenie;

5.

Počet miest v novozariadených alebo zrenovovaných zariadeniach na zaistenie;

Ukazovatele výsledkov

6.

Počet osôb, ktoré sa navrátili dobrovoľne;

7.

Počet osôb navrátených formou odsunu;

8.

Počet navrátilcov, ktorí podliehajú alternatívnym opatreniam k zaisteniu.

Špecifický cieľ stanovený v článku 3 ods. 2 písm. d)

Ukazovatele výstupov

1.

počet vyškolených pracovníkov;

2.

Počet účastníkov, ktorým sa pred odchodom poskytla podpora;

Ukazovatele výsledkov

3.

Počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu a počet osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, odovzdaných z jedného členského štátu do druhého;

4.

Počet presídlených osôb;

5.

Počet osôb prijatých prostredníctvom systémov prijímania osôb z humanitárnych dôvodov.

(1)  Tento ukazovateľ sa generuje systémom automaticky na účely podávania správ odpočítaním počtu účastníkov, ktorí dostali právnu pomoc, od počtu podporených účastníkov. Údaje pre tento ukazovateľ generuje SFC2021 na účely podávania správ. Členské štáty nemusia pre tento ukazovateľ nahlasovať údaje, ani nemusia stanovovať čiastkové ciele alebo ciele.


Top