EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0954

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Text s významom pre EHP)

PE/26/2021/REV/1

OJ L 211, 15.6.2021, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/954/oj

15.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/24


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/954

zo 14. júna 2021

o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Podľa schengenského acquis sa štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, môžu slobodne pohybovať na území všetkých ostatných členských štátov počas 90 dní v rámci obdobia 180 dní.

(2)

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „WHO“) 30. januára 2020 vyhlásil stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti s globálnym výskytom koronavírusu 2 spôsobujúceho ťažký akútny respiračný syndróm (ďalej len „SARS-CoV-2“), ktorý vyvoláva koronavírusové ochorenie 2019 (ďalej len „COVID-19“). WHO vydala 11. marca 2020 posúdenie, v ktorom ochorenie COVID-19 označila ako pandémiu.

(3)

S cieľom obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2 prijali členské štáty niektoré opatrenia, ktoré mali vplyv na cestovanie na územie členských štátov a v rámci nich, ako napríklad obmedzenia vstupu alebo požiadavky, aby cezhraniční cestujúci absolvovali karanténu alebo samoizoláciu alebo boli testovaní na infekciu vírusom SARS-CoV-2. Takéto obmedzenia majú nepriaznivé účinky na ľudí a podniky, najmä na osoby, ktoré žijú v pohraničných regiónoch a denne alebo často cestujú cez hranice na účely práce, podnikania, vzdelávania, rodiny, zdravotnej starostlivosti alebo poskytovania starostlivosti.

(4)

Rada prijala 13. októbra 2020 odporúčanie (EÚ) 2020/1475 (2), ktorým sa zaviedol koordinovaný prístup k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.

(5)

Rada prijala 30. októbra 2020 odporúčanie (EÚ) 2020/1632 (3), v ktorom odporučila členským štátom, ktoré sú viazané schengenským acquis, aby uplatňovali zásady, spoločné kritériá, spoločné prahové hodnoty a spoločný rámec opatrení, vrátane odporúčaní o koordinácii a komunikácii, ako sa stanovuje v odporúčaní (EÚ) 2020/1475.

(6)

Mnohé členské štáty začali alebo plánujú začať iniciatívy týkajúce sa vydávania potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Aby sa však takéto potvrdenia o očkovaní mohli účinne využívať v súvislosti s cezhraničným cestovaním v rámci Únie, musia byť plne interoperabilné, kompatibilné, bezpečné a overiteľné. Je potrebné, aby sa členské štáty dohodli na spoločnom prístupe, pokiaľ ide o obsah, formát, zásady, technické normy a úroveň bezpečnosti takýchto potvrdení o očkovaní.

(7)

Niekoľko členských štátov už pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia vyňalo očkované osoby z určitých cestovných obmedzení. Ak členské štáty uznávajú dôkaz o očkovaní so zámerom upustiť od cestovných obmedzení zavedených v súlade s právom Únie s cieľom obmedziť šírenie vírusu SARS-CoV-2, ako je požiadavka na absolvovanie karantény alebo samoizolácie alebo na testovanie na infekciu vírusom SARS-CoV-2, malo by sa od nich vyžadovať, aby za rovnakých podmienok uznávali aj potvrdenia o očkovaní vydané inými členskými štátmi v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (4). Takéto uznávanie by malo prebiehať za rovnakých podmienok, čo znamená, že napríklad ak členský štát považuje podanie jednej dávky vakcíny za dostatočné, mal by tak postupovať aj v prípade držiteľov potvrdenia o očkovaní, v ktorom sa uvádza podanie jednej dávky rovnakej vakcíny.

(8)

Harmonizované postupy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (5) by nemali brániť členským štátom, aby sa rozhodli, že budú uznávať potvrdenia o očkovaní vydané pre iné vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorým príslušný orgán členského štátu udelil povolenie na uvedenie na trh podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES (6), vakcíny, ktorých distribúcia bola dočasne povolená podľa článku 5 ods. 2 uvedenej smernice, a vakcíny, v prípade ktorých sa skončil postup WHO na zaradenie do zoznamu na núdzové použitie. Ak sa takejto vakcíne proti ochoreniu COVID-19 následne udelí povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/2004, povinnosť uznávania potvrdení o očkovaní za rovnakých podmienok by sa vzťahovala aj na potvrdenia o očkovaní vydané členským štátom pre uvedenú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 bez ohľadu na to, či boli potvrdenia o očkovaní vydané pred udelením povolenia centralizovaným postupom alebo po ňom. Nariadenie (EÚ) 2021/953 stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Vzťahuje sa na občanov Únie a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú rodinnými príslušníkmi občanov Únie.

(9)

V súlade s článkami 19, 20 a 21 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (7), sa môžu štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahujú uvedené ustanovenia, voľne pohybovať na území členských štátov.

(10)

Bez toho, aby boli dotknuté spoločné pravidlá týkajúce sa prekračovania vnútorných hraníc osobami stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 (8), a na účely uľahčenia cestovania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú oprávnení na takéto cestovanie, na území členských štátov by sa mal rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia stanovený nariadením (EÚ) 2021/953 vzťahovať aj na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa ešte uvedené nariadenie nevzťahuje, a to za predpokladu, že sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu alebo v ňom majú oprávnený pobyt a sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie.

(11)

Cieľom tohto nariadenia je uľahčiť uplatňovanie zásad proporcionality a nediskriminácie, pokiaľ ide o obmedzenia cestovania počas pandémie ochorenia COVID-19, pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany verejného zdravia. Nemalo by sa to chápať tak, že má uľahčovať alebo podporovať prijímanie obmedzení voľného pohybu alebo obmedzení iných základných práv v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19. Okrem toho akákoľvek požiadavka na overenie potvrdení stanovených nariadením (EÚ) 2021/953 nie je sama osebe dôvodom na dočasné obnovenie hraničnej kontroly na vnútorných hraniciach. Kontroly na vnútorných hraniciach by mali zostať krajným opatrením s výhradou osobitných pravidiel stanovených v nariadení (EÚ) 2016/399.

(12)

Keďže sa toto nariadenie uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa už oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, nemalo by sa chápať tak, že sa štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí chcú cestovať do členského štátu, udeľuje právo na digitálny COVID preukaz EÚ od tohto členského štátu pred príchodom na jeho územie. Členské štáty nemajú povinnosť vydávať potvrdenia o očkovaní na konzulárnych úradoch.

(13)

Rada prijala 30. júna 2020 odporúčanie (EÚ) 2020/912 (9) o dočasnom obmedzení ciest do Únie, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia. Toto nariadenie sa nevzťahuje na dočasné obmedzenia ciest do Únie, ktoré nie sú nevyhnutné.

(14)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho bude transponovať do svojho vnútroštátneho práva.

(15)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (10); Írsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. S cieľom umožniť členským štátom uznávať za podmienok stanovených v nariadení (EÚ) 2021/953 potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané Írskom štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na jeho území alebo v ňom majú oprávnený pobyt, na účely uľahčenia cestovania na území členských štátov, by Írsko malo uvedeným štátnym príslušníkom tretích krajín vydávať potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré spĺňajú požiadavky rámca dôvery digitálneho COVID preukazu EÚ. Írsko a ostatné členské štáty by mali uznávať potvrdenia vydané štátnym príslušníkom tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje toto nariadenie, na základe reciprocity.

(16)

Toto nariadenie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2003, článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2005 a článku 4 ods. 1 aktu o pristúpení z roku 2011.

(17)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis (11), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia Rady 1999/437/ES (12).

(18)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (13), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia Rady 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (14).

(19)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (15), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode C rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (16).

(20)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to uľahčiť cestovanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 vytvorením rámca pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 o držiteľovom očkovaní proti ochoreniu COVID-19, výsledku testu alebo prekonaní tohto ochorenia, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(21)

Vzhľadom na naliehavosť situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(22)

V súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (17) sa konzultovalo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a Európskym výborom pre ochranu údajov, ktorí 31. marca 2021 predložili spoločné stanovisko (18),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty uplatňujú pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú na ich území alebo v nich majú oprávnený pobyt a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie.

Článok 2

Za predpokladu, že Írsko oznámi Rade a Komisii, že uznáva potvrdenia uvedené v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2021/953 vydané členskými štátmi osobám, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské štáty za podmienok stanovených v nariadení (EÚ) 2021/953, uznávajú potvrdenia súvisiace s ochorením COVID vydané Írskom vo formáte, ktoré je v súlade s požiadavkami rámca dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanoveného nariadením (EÚ) 2021/953 štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú oprávnení voľne cestovať na území členských štátov.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2021 do 30. júna 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 14. júna 2021

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

A. COSTA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 9. júna 2021 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. júna 2021.

(2)  Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 z 13. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 (Ú. v. EÚ L 337, 14.10.2020, s. 3).

(3)  Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1632 z 30. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 v schengenskom priestore (Ú. v. EÚ L 366, 4.11.2020, s. 25).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/9531 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (pozri stranu ... tohto úradného vestníka).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Únie pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

(7)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 19.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1).

(9)  Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 z 30. júna 2020 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia (Ú. v. EÚ L 208 I, 1.7.2020, s. 1).

(10)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(11)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(12)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k Dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(13)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(14)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(15)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21

(16)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(18)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Top