EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0663

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/663 z 22. apríla 2021, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórdekónu v určitých produktoch alebo na nich (Text s významom pre EHP)

C/2021/2661

OJ L 139, 23.4.2021, p. 148–160 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/663/oj

23.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/148


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/663

z 22. apríla 2021,

ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórdekónu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 16 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) chlórdekónu sa stanovili v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 (2) sa zakázalo uvádzanie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom chlórdekónu. Rezíduá chlórdekónu sú výsledkom environmentálnej kontaminácie v pôde v dôsledku používania tejto perzistentnej zlúčeniny v minulosti.

(3)

Francúzske príslušné orgány 12. júla 2019 oznámili Komisii dve mimoriadne opatrenia (3) (4), ktoré boli prijaté na vnútroštátnej úrovni podľa článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (5). V nadväznosti na stanoviská (6) (7) Francúzskej agentúry pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a práce (ANSES) Francúzsko stanovilo vnútroštátne MRL pre chlórdekón v prípade produktov z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a hydiny na nižšej úrovni, ako sú hodnoty, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú podľa nariadenia (ES) č. 396/2005, s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľov na ostrovoch Guadeloupe a Martinik.

(4)

Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“), aby vykonal posúdenie expozície spotrebiteľov v súvislosti s MRL odporúčanými agentúrou ANSES pre chlórdekón v produktoch živočíšneho pôvodu.

(5)

Úrad predložil vedecké vyhlásenie týkajúce sa chlórdekónu v určitých produktoch živočíšneho pôvodu (8) v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 396/2005. V uvedenom vyhlásení úrad dospel k záveru, že MRL pre živočíšne produkty, ktoré sa navrhujú v stanoviskách agentúry ANSES a ktoré boli zaokrúhlené v súlade s usmerneniami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) k výpočtu MRL, sú prijateľné z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov. Riziko prekročenia prijateľného denného príjmu alebo akútnej referenčnej dávky sa nepreukázalo pri vystavení týmto látkam v priebehu života, ani pri krátkodobom vystavení spôsobenom zvýšenou konzumáciou príslušných produktov. V prípade chlórdekónu by sa MRL v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 mali stanoviť ako dočasné. Uvedené MRL sa podrobia preskúmaniu, pri preskúmaní sa zohľadnia informácie dostupné do 10 rokov od uverejnenia tohto nariadenia.

(6)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky boli zohľadnené.

(7)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Predtým ako upravené MRL nadobudnú platnosť, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z týchto úprav vyplynú.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. novembra 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. apríla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).

(3)  Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1901040A).

(4)  Arrêté du 23 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d’origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine (NOR: AGRG1913466A).

(5)  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(6)  Note d’appui scientifique et technique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relative à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0202).

(7)  Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à la fixation d’une limite maximale de résidus de chlordécone dans les muscles et dans la graisse pour les denrées carnées (2018-SA-0265).

(8)  Statement on the dietary exposure assessment for the temporary maximum residue levels for chlordecone in certain products of animal origin [Vyhlásenie o posúdení expozície prostredníctvom stravy, pokiaľ ide o dočasné maximálne hladiny rezíduí chlórdekónu v určitých produktoch živočíšneho pôvodu]. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2020 18(3):6052.


PRÍLOHA

V časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa stĺpec týkajúci sa chlórdekónu nahrádza takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých produktov, na ktoré sa uplatňujú MRL  (1)

Chlórdekón (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0110000

Citrusové plody

0,02

0110010

grapefruity

 

0110020

pomaranče

 

0110030

citróny

 

0110040

limety

 

0110050

mandarínky

 

0110990

iné (2)

 

0120000

Orechy stromové

 

0120010

mandle

0,01 (*1)

0120020

para orechy

0,02

0120030

kešu orechy

0,02

0120040

gaštany jedlé

0,01 (*1)

0120050

kokosové orechy

0,02

0120060

lieskovce

0,01 (*1)

0120070

makadamové orechy

0,01 (*1)

0120080

pekanové orechy

0,01 (*1)

0120090

píniové oriešky

0,01 (*1)

0120100

pistáciové orechy

0,01 (*1)

0120110

vlašské orechy

0,01 (*1)

0120990

iné (2)

0,01 (*1)

0130000

Jadrové ovocie

0,01 (*1)

0130010

jablká

 

0130020

hrušky

 

0130030

dule

 

0130040

mišpule

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

0130990

iné (2)

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,01 (*1)

0140010

marhule

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

0140030

broskyne

 

0140040

slivky

 

0140990

iné (2)

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

 

0151000

a)

hrozno

 

0151010

stolové hrozno

0,02

0151020

muštové hrozno

0,01 (*1)

0152000

b)

jahody

0,02

0153000

c)

krovité ovocné druhy

0,01 (*1)

0153010

ostružiny

 

0153020

ostružina ožinová

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

0153990

iné (2)

 

0154000

d)

iné drobné a bobuľové ovocie

0,01 (*1)

0154010

čučoriedky

 

0154020

brusnice

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

0154050

šípky

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

0154080

plody bazy čiernej

 

0154990

iné (2)

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,02

0161000

a)

jedlou šupou

 

0161010

datle

 

0161020

figy

 

0161030

stolové olivy

 

0161040

kumkváty

 

0161050

karambola

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0161990

iné (2)

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0162990

iné (2)

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

0163010

avokáda

 

0163020

banány

 

0163030

mangá

 

0163040

papáje

 

0163050

granátové jablká

 

0163060

cherimoya

 

0163070

guavy

 

0163080

ananásy

 

0163090

plody chlebovníka

 

0163100

duriany

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0163990

iné (2)

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

0,02

0211000

a)

zemiaky

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

0212020

sladké zemiaky

 

0212030

jamy

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

0212990

iné (2)

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

0213010

repa obyčajná

 

0213020

mrkva

 

0213030

zeler

 

0213040

chren

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

0213060

paštrnák

 

0213070

koreň petržlenu

 

0213080

reďkovka

 

0213090

kozia brada

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

0213110

okrúhlica

 

0213990

iné (2)

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,02

0220010

cesnak

 

0220020

cibuľa

 

0220030

šalotka

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

0220990

iné (2)

 

0230000

Plodová zelenina

0,02

0231000

a)

ľuľkovité a slezovité

 

0231010

rajčiaky

 

0231020

sladká paprika

 

0231030

baklažán

 

0231040

okra/ibištek jedlý

 

0231990

iné (2)

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

0232010

uhorky šalátové

 

0232020

uhorky nakladačky

 

0232030

cukety

 

0232990

iné (2)

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

0233010

melóny

 

0233020

tekvica

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

0233990

iné (2)

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,02

0241000

a)

hlúbová zelenina so zdužinatenými súkvetiami

 

0241010

brokolica

 

0241020

karfiol

 

0241990

iné (2)

 

0242000

b)

hlávková hlúbová zelenina

 

0242010

ružičkový kel

 

0242020

hlávková kapusta

 

0242990

iné (2)

 

0243000

c)

listová hlúbová zelenina

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

0243020

kel

 

0243990

iné (2)

 

0244000

d)

kaleráb

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,02

0251010

valeriánka poľná

 

0251020

hlávkový šalát

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá/endívia širokolistá

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

0251050

barborka jarná

 

0251060

rukola/eruka

 

0251070

červená horčica

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

0251990

iné (2)

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,02

0252010

špenát

 

0252020

portulaka zeleninová

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

0252990

iné (2)

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,01 (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,02

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,01 (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,02

0256010

trebuľka

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0256030

zelerová vňať

 

0256040

petržlen

 

0256050

šalvia

 

0256060

rozmarín

 

0256070

tymián

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

0256100

estragón

 

0256990

iné (2)

 

0260000

Strukoviny

0,02

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

0260050

šošovica

 

0260990

iné (2)

 

0270000

Stonková zelenina

0,02

0270010

špargľa

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

0270030

zeler

 

0270040

fenikel obyčajný

 

0270050

artičoky pravé

 

0270060

pór

 

0270070

rebarbora

 

0270080

bambusové výhonky

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

0270990

iné (2)

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

 

0280010

pestované huby

0,01 (*1)

0280020

divorastúce huby

0,02

0280990

machy a lišajníky

0,01 (*1)

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,01 (*1)

0300000

STRUKOVINY

 

0300010

fazuľa

0,02

0300020

šošovica

0,02

0300030

hrach

0,01 (*1)

0300040

lupiny

0,01 (*1)

0300990

iné (2)

0,01 (*1)

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

 

0401000

Olejnaté semená

 

0401010

ľanové semená

0,01 (*1)

0401020

arašidy

0,02

0401030

mak siaty

0,01 (*1)

0401040

sezamové semená

0,01 (*1)

0401050

slnečnicové semená

0,01 (*1)

0401060

semená repky

0,01 (*1)

0401070

sója fazuľová

0,02

0401080

horčičné semená

0,01 (*1)

0401090

semená bavlníka

0,02

0401100

semená tekvice

0,02

0401110

semená požltu farbiarskeho

0,01 (*1)

0401120

semená boráka lekárskeho

0,01 (*1)

0401130

semená ľaničníka siateho

0,01 (*1)

0401140

semená konopy siatej

0,01 (*1)

0401150

semená ricínu obyčajného

0,02

0401990

iné (2)

0,01 (*1)

0402000

Olejnaté plody

 

0402010

olivy na výrobu oleja

0,01 (*1)

0402020

jadrá palmy olejnej

0,01 (*1)

0402030

plody palmy olejnej

0,02

0402040

kapok

0,02

0402990

iné (2)

0,01 (*1)

0500000

OBILNINY

 

0500010

jačmeň

0,01 (*1)

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

0,01 (*1)

0500030

kukurica

0,02

0500040

proso siate

0,02

0500050

ovos

0,01 (*1)

0500060

ryža

0,01 (*1)

0500070

raž

0,01 (*1)

0500080

cirok

0,01 (*1)

0500090

pšenica

0,01 (*1)

0500990

iné (2)

0,01 (*1)

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,02

0610000

Čaje

 

0620000

Kávové bôby

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

0631000

a)

kvetov

 

0631010

rumanček kamilkový

 

0631020

ibištek

 

0631030

ruža

 

0631040

jazmín

 

0631050

lipa

 

0631990

iné (2)

 

0632000

b)

listov a bylín

 

0632010

jahoda

 

0632020

rooibos

 

0632030

mate/maté

 

0632990

iné (2)

 

0633000

c)

koreňov

 

0633010

valeriána lekárska

 

0633020

všehoj (ženšeň)

 

0633990

iné (2)

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0640000

Kakaové bôby

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

0700000

CHMEĽ

0,02

0800000

KORENINY

0,02

0810000

Koreniny zo semien

 

0810010

aníz/anízové semeno

 

0810020

černuška siata

 

0810030

zeler

 

0810040

koriander

 

0810050

rasca

 

0810060

kôpor

 

0810070

fenikel

 

0810080

senovka grécka

 

0810090

muškátový oriešok

 

0810990

iné (2)

 

0820000

Plodové koreniny

 

0820010

nové korenie

 

0820020

sečuánske korenie

 

0820030

rasca lúčna

 

0820040

kardamon

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

0820070

vanilka

 

0820080

tamarinda

 

0820990

iné (2)

 

0830000

Koreniny získané z kôry

 

0830010

škorica

 

0830990

iné (2)

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

0840010

sladké drievko

 

0840020

zázvor (10)

 

0840030

kurkuma

 

0840040

chren dedinský (11)

 

0840990

iné (2)

 

0850000

Koreniny z púčikov

 

0850010

klinčeky

 

0850020

kapara tŕnitá

 

0850990

iné (2)

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

 

0860010

šafran

 

0860990

iné (2)

 

0870000

Koreniny z mieška

 

0870010

muškátový kvet

 

0870990

iné (2)

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

 

0900010

koreň cukrovej repy

0,01 (*1)

0900020

cukrová trstina

0,02

0900030

korene čakanky

0,01 (*1)

0900990

iné (2)

0,01 (*1)

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

1010000

Tkanivá z

(+)

1011000

a)

ošípaných

0,02

1011010

svalovina

 

1011020

tukové tkanivo

 

1011030

pečeň

 

1011040

obličky

 

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1011990

iné (2)

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

1012010

svalovina

0,02

1012020

tukové tkanivo

0,03

1012030

pečeň

0,02

1012040

obličky

0,02

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

0,02

1012990

iné (2)

0,02

1013000

c)

oviec

0,02

1013010

svalovina

 

1013020

tukové tkanivo

 

1013030

pečeň

 

1013040

obličky

 

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1013990

iné (2)

 

1014000

d)

kôz

0,02

1014010

svalovina

 

1014020

tukové tkanivo

 

1014030

pečeň

 

1014040

obličky

 

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1014990

iné (2)

 

1015000

e)

koňovitých

0,02

1015010

svalovina

 

1015020

tukové tkanivo

 

1015030

pečeň

 

1015040

obličky

 

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1015990

iné (2)

 

1016000

f)

hydiny

0,02

1016010

svalovina

 

1016020

tukové tkanivo

 

1016030

pečeň

 

1016040

obličky

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1016990

iné (2)

 

1017000

g)

iných hospodárskych suchozemských zvierat

0,02

1017010

svalovina

 

1017020

tukové tkanivo

 

1017030

pečeň

 

1017040

obličky

 

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

1017990

iné (2)

 

1020000

Mlieko

0,02

1020010

dobytok

 

1020020

ovce

 

1020030

kozy

 

1020040

kone

 

1020990

iné (2)

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,02

1030010

slepačie

 

1030020

kačacie

 

1030030

husacie

 

1030040

prepeličie

 

1030990

iné (2)

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,02

1050000

Obojživelníky a plazy

0,02

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,02

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,02

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

(F) = rozpustný v tuku

Chlórdekón (F)

(+)

Z údajov z monitorovania vyplýva, že dochádza k nevyhnutnej krížovej kontaminácii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie dostupné do 10 rokov odo dňa ich uverejnenia.

1010000 Tkanivá z

1011000 a) ošípaných

1012000 b) hovädzieho dobytka

1013000 c) oviec

1014000 d) kôz

1015000 e) koňovitých

1016000 f) hydiny

1017000 g) iných hospodárskych suchozemských zvierat“


(*1)  Označuje hranicu analytického stanovenia

(1)  Pokiaľ ide o úplný zoznam výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I.


Top