EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0643

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/643 z 3. februára 2021, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 1 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Text s významom pre EHP)

C/2021/441

OJ L 133, 20.4.2021, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/643/oj

20.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 133/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/643

z 3. februára 2021,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 1 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

Členské štáty a zainteresované strany požiadali o zmenu niekoľkých poznámok uvedených v pododdiele 1.1.3 časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

(2)

Komisia uznáva, že znenie týchto poznámok je potrebné zlepšiť. Niektoré poznámky týkajúce sa látok sú nepresné a spôsobujú určitú neistotu, pokiaľ ide o správny výklad právnych záväzkov. Predovšetkým niektoré poznámky by sa mohli vykladať v tom zmysle, že látky, na ktoré sa tieto poznámky vzťahujú, nie je potrebné za určitých podmienok klasifikovať vôbec, zatiaľ čo v skutočnosti by nemali byť predmetom harmonizovanej klasifikácie a označovania, ale mali by stále podliehať klasifikácii v súlade s hlavou II nariadenia (ES) č. 1272/2008 (samoklasifikácia).

(3)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 1272/2008

Časť 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. februára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Časť 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

v bode 1.1.3.1 sa poznámky J až R nahrádzajú takto:

 

„Poznámka J:

Pokiaľ nemožno preukázať, že látka obsahuje menej ako 0,1 hm. % benzénu (Einecs č. 200-753-7), uplatňuje sa harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej alebo mutagénnej, pričom v takom prípade sa klasifikácia v súlade s hlavou II tohto nariadenia vykonáva aj v prípade uvedených tried nebezpečnosti.

 

Poznámka K:

Pokiaľ nemožno preukázať, že látka obsahuje menej ako 0,1 hm. % 1,3-butadiénu (Einecs č. 203-450-8), uplatňuje sa harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej alebo mutagénnej, pričom v takom prípade sa klasifikácia v súlade s hlavou II tohto nariadenia vykonáva aj v prípade uvedených tried nebezpečnosti. Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, uplatňujú sa aspoň bezpečnostné upozornenia (P102-)P210-P403.

 

Poznámka L:

Pokiaľ nemožno preukázať, že predmetná látka obsahuje podľa merania metódou IP 346 („Stanovenie polycyklických aromatických látok v nepoužitých základových mazacích olejoch a bezasfalténových ropných frakciách – metóda indexu lomu extrakciou dimetylsulfoxidom“, Ústav pre ropu, Londýn) menej ako 3 % extraktu dimetylsulfoxidu, uplatňuje sa harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej, pričom v takom prípade sa klasifikácia v súlade s hlavou II tohto nariadenia vykonáva aj v prípade danej triedy nebezpečnosti.

 

Poznámka M:

Pokiaľ nemožno preukázať, že látka obsahuje menej ako 0,005 hm. % benzo[a]pyrénu (Einecs č. 200-028-5), uplatňuje sa harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej, pričom v takom prípade sa klasifikácia v súlade s hlavou II tohto nariadenia vykonáva aj v prípade danej triedy nebezpečnosti.

 

Poznámka N:

Pokiaľ nie je známy celý postup rafinácie a nemožno preukázať, že látka, z ktorej sa vyrába, nie je karcinogénna, uplatňuje sa harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej, pričom v takom prípade sa klasifikácia v súlade s hlavou II tohto nariadenia vykonáva aj v prípade danej triedy nebezpečnosti.

 

Poznámka P:

Pokiaľ nemožno preukázať, že látka obsahuje menej ako 0,1 hm. % benzénu (Einecs č. 200-753-7), uplatňuje sa harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej alebo mutagénnej, pričom v takom prípade sa klasifikácia v súlade s hlavou II tohto nariadenia vykonáva aj v prípade uvedených tried nebezpečnosti. Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, uplatňujú sa aspoň bezpečnostné upozornenia (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

 

Poznámka Q:

Harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej sa uplatňuje v prípade nesplnenia jednej z týchto podmienok:

krátkodobým testom biologickej perzistencie pri inhalácii sa preukázalo, že polčas rozpadu vláken dlhších ako 20 μm je kratší ako 10 dní, alebo

krátkodobý test biologickej perzistencie pri intratracheálnej aplikácii preukázal, že polčas rozpadu vláken dlhších ako 20 μm je kratší ako 40 dní, alebo

vhodným intraperitoneálnym testom sa nepreukázala nadmerná karcinogenita, alebo

pri vhodnom dlhodobom inhalačnom teste nedochádza k významným patogénnym alebo neoplastickým zmenám.

 

Poznámka R:

Harmonizovaná klasifikácia látky ako karcinogénnej sa uplatňuje s výnimkou prípadov vláken s dĺžkou váženého geometrického stredného priemeru (LWGMD), od ktorého sa odpočíta dvojnásobok geometrickej štandardnej chyby vyššej ako 6 μm, a to na základe merania v súlade so skúšobnou metódou A.22 uvedenou v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 440/2008 (*1).“

(*1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1).“"

2.

V bode 1.1.3.2 sa poznámky 8 a 9 nahrádzajú takto:

 

„Poznámka 8:

Pokiaľ nemožno preukázať, že maximálna teoretická koncentrácia uvoľniteľného formaldehydu (nezávisle od zdroja) v zmesi, tak ako sa uvádza na trh, je nižšia ako 0,1 %, uplatňuje sa klasifikácia látky ako karcinogénnej.

 

Poznámka 9:

Pokiaľ nemožno preukázať, že maximálna teoretická koncentrácia uvoľniteľného formaldehydu (nezávisle od zdroja) v zmesi, tak ako sa uvádza na trh, je nižšia ako 1 %, uplatňuje sa klasifikácia látky ako mutagénnej.“


(*1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1).““


Top