EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0519

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/519 z 24. marca 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1375, pokiaľ ide o testovanie na trichinely pri nepárnokopytníkoch a výnimku pre Spojené kráľovstvo z testovania na trichinely pri domácich ošípaných (Text s významom pre EHP)

C/2021/1795

OJ L 104, 25.3.2021, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/519/oj

25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/36


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/519

z 24. marca 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1375, pokiaľ ide o testovanie na trichinely pri nepárnokopytníkoch a výnimku pre Spojené kráľovstvo z testovania na trichinely pri domácich ošípaných

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 8 prvý pododsek písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol, ako aj opatrenia, ktoré majú príslušné orgány prijímať v súvislosti s výrobou produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.

(2)

Trichinella je parazit, ktorý môže byť prítomný v mäse vnímavých druhov, napr. ošípaných a koní, a po konzumácii nakazeného mäsa vyvoláva u ľudí choroby pochádzajúce z potravín. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1375 (2) sa stanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse vrátane podmienok na výnimky z testovania na trichinely pri vstupe mäsa domácich ošípaných do Únie.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín prijal 6. júna 2013 vedecké stanovisko o nebezpečenstvách pre zdravie ľudí, ktorých sa má týkať prehliadka mäsa (nepárnokopytníky) (3). V uvedenom stanovisku sa odporúča kontrola trichinel pri všetkých nepárnokopytníkoch (nielen pri koňoch, ale aj pri somároch a muloch) s tým, že ide o vysokú prioritu. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/627 (4) sa preto stanovuje povinné testovanie na prítomnosť parazitov rodu Trichinella v telách všetkých nepárnokopytníkov. Vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/1375 sa stanovuje povinné testovanie koní a iných vnímavých druhov. Z dôvodov konzistentnosti a s cieľom vyhnúť sa akejkoľvek nejednoznačnosti by sa malo aj vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1375 namiesto koní vzťahovať na nepárnokopytníky.

(4)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (5) sa povoľuje vstup mäsa domácich ošípaných zo Spojeného kráľovstva do Únie. V uvedenom nariadení sa uvádza, že pri Spojenom kráľovstve sa uplatňuje výnimka z testovania na trichinely v prípade jatočných tiel a mäsa neodstavených domácich ošípaných vo veku menej ako päť týždňov v súlade s článkom 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1375.

(5)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/692 (6) sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 206/2010 s účinnosťou od 21. apríla 2021. Vzhľadom na uvedené zrušenie sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/1478 (7) s účinnosťou od 21. apríla 2021 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375 dopĺňa príloha VII, v ktorej sa uvádzajú tretie krajiny uplatňujúce výnimku z testovania na trichinely, uvedenú v článku 13 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1375.

(6)

Spojené kráľovstvo poskytlo 12. januára 2021 informácie, že z historických údajov o nepretržitom testovaní vykonanom na populácii zabitých domácich ošípaných vyplýva aspoň 95-percentná spoľahlivosť, že prevalencia parazitov rodu Trichinella nepresahuje 1 na milión v danej populácii v súlade s článkom 3 ods. 3 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1375. Spojené kráľovstvo okrem toho informovalo Komisiu o svojom zámere uplatniť výnimku z testovania na trichinely v prípade jatočných tiel a mäsa domácich ošípaných, keď zvieratá pochádzajú z chovu, ktorý je úradne uznaný za chov uplatňujúci kontrolované podmienky ustajnenia v súlade s prílohou IV k uvedenému vykonávaciemu nariadeniu.

(7)

Spojené kráľovstvo by preto malo byť uvedené v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375 bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práva Únie na Spojené kráľovstvo a v ňom, pokiaľ ide o Severné Írsko, v súlade s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku k Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu.

(8)

Príloha VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375 by sa mala zmeniť s cieľom zohľadniť uplatňovanie výnimiek stanovených v článku 3 ods. 2 a 3 uvedeného vykonávacieho nariadenia zo strany Spojeného kráľovstva.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1375 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Keďže nariadenie (EÚ) č. 206/2010 sa zrušuje s účinnosťou od 21. apríla 2021 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1478 sa s účinnosťou od uvedeného dátumu dopĺňa príloha VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375, záznam Spojeného kráľovstva v danej prílohe by sa mal takisto uplatňovať od toho istého dátumu.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1375 sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Prvý pododsek odseku 2 sa nahrádza takto:

„Z jatočných tiel nepárnokopytníkov, diviakov a iných druhov chovných alebo voľne žijúcich zvierat vnímavých na infestáciu trichinelami sa systematicky odoberajú vzorky na bitúnkoch alebo v prevádzkarňach na manipuláciu so zverou ako súčasť prehliadky post mortem.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Kým nie sú k dispozícii výsledky vyšetrenia na trichinely, a za podmienky, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku zaručuje úplnú vysledovateľnosť, sa môžu jatočné telá domácich ošípaných a nepárnokopytníkov sekať na najviac šesť dielov na bitúnku alebo v rozrábkarni, ktorá sa nachádza v rovnakých priestoroch.“

2.

V prílohe III sa úvodná veta a písmená a) a b) nahrádzajú takto:

„Mäso nepárnokopytníkov, mäso z voľne žijúcej zveri a iné mäso, ktoré by mohlo obsahovať parazity rodu Trichinella, sa musí vyšetriť v súlade s jednou z tráviacich metód špecifikovaných v kapitole I alebo II prílohy I, s týmito zmenami:

a)

vzorky vážiace aspoň 10 g sa odoberajú z jazykového alebo bráničného svalu nepárnokopytníkov a z predlaktia, jazyka alebo bránice diviakov;

b)

v prípade nepárnokopytníkov, u ktorých takéto svaly chýbajú, sa musí odobrať väčšia vzorka z bráničného piliera v mieste prechodu do šľachovitej časti. Tento sval musí byť očistený od spojivového tkaniva a tuku;“.

3.

V prílohe IV kapitole II sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

Počet testov a výsledky testovania na trichinely u domácich ošípaných, diviakov, nepárnokopytníkov, zveri a iných vnímavých zvierat sa predložia v súlade s prílohou IV k smernici 2003/99/ES. Údaje o domácich ošípaných musia zahŕňať prinajmenšom tieto konkrétne informácie týkajúce sa:

i)

testovania zvierat chovaných v kontrolovaných podmienkach ustajnenia;

ii)

testovania chovných prasníc, kancov a ošípaných vo výkrme.“

4.

Príloha VII sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VII

Tretie krajiny alebo ich regióny uplatňujúce výnimky uvedené v článku 13 ods. 2

Kód ISO Krajiny

Tretia krajina alebo jej regióny

Poznámky

GB

Spojené kráľovstvo  (*1)

Uplatňovanie výnimiek stanovených v článku 3 ods. 2 a 3

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 4 sa uplatňuje od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1375 z 10. augusta 2015, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse (Ú. v. EÚ L 212, 11.8.2015, s. 7).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(6):3263.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/627 z 15. marca 2019, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o úradné kontroly (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 51).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1478 zo 14. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1375, pokiaľ ide o odber vzoriek, referenčnú metódu detekcie a dovozné podmienky v súvislosti s kontrolou trichinel (Ú. v. EÚ L 338, 15.10.2020, s. 7).

(*1)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na Spojené kráľovstvo nezahŕňajú na účely tejto prílohy Severné Írsko.


Top