EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0081

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/81 z 27. januára 2021, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka extrakt z cibuliek Allium cepa L. a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Text s významom pre EHP)

C/2021/372

OJ L 29, 28.1.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/81/oj

28.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 29/12


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/81

z 27. januára 2021,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka extrakt z cibuliek Allium cepa L. a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 5 v spojení s článkom 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Komisii bola 4. septembra 2018 doručená žiadosť od spoločnosti L’Institut de l’agriculture et de l’alimentation Biologique (ITAB) o schválenie extraktu z cibuliek Allium cepa L. ako základnej látky. K žiadosti boli pripojené informácie požadované v článku 23 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Komisia požiadala Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o vedeckú pomoc. Úrad predložil 12. decembra 2019 (2) Komisii technickú správu týkajúcu sa extraktu z cibuliek Allium cepa L. Komisia predložila 18. mája 2020 revíznu správu (3) a návrh tohto nariadenia Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá.

(3)

Z informácií, ktoré predložil žiadateľ, vyplýva, že extrakt z cibuliek Allium cepa L. spĺňa kritériá potravín podľa vymedzenia v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (4). Navyše sa primárne nepoužíva iba na účel ochrany rastlín, ale môže byť užitočný pri ochrane rastlín vo výrobkoch s obsahom tejto látky. Preto sa má považovať za základnú látku.

(4)

Z preskúmania žiadosti vyplynulo, že od extraktu z cibuliek Allium cepa L. možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňa požiadavky stanovené v článku 23 nariadenia (ES) č. 1107/2009, najmä pokiaľ ide o spôsoby používania, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Preto je vhodné schváliť extrakt z cibuliek Allium cepa L. ako základnú látku.

(5)

V súlade s článkom 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 v spojení s jeho článkom 6 a vzhľadom na súčasné vedecké a technické poznatky je však na schválenie potrebné doplniť určité podmienky.

(6)

V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (5) mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Schválenie základnej látky

Extrakt z cibuliek Allium cepa L. špecifikovaný v prílohe I sa schvaľuje ako základná látka za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Zmeny vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 540/2011

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. januára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), 2019. Technická správa o výsledku konzultácie s členskými štátmi a EFSA, pokiaľ ide o žiadosť týkajúcu sa základnej látky extraktu z cibuliek Allium cepa L. na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín ako fungicídu v zemiakoch, rajčiakoch a uhorkách. Podporná publikácia EFSA 2019:EN-1767. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1767

(3)  Záverečná revízna správa týkajúca sa základnej látky extraktu z cibuliek Allium cepa L. dokončená Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá na jeho zasadnutí 22. októbra 2020 v súvislosti so schválením extraktu Allium cepa L. ako základnej látky v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009 (SANTE/10842/2020 Rev2).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).


PRÍLOHA I

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Osobitné ustanovenia

Extrakt z cibuliek Allium cepa L.

CAS č.: nepridelené

CIPAC č. nepridelené

Cibule, ktoré sa používajú na prípravu extraktu, musia mať takú potravinovú akostnú triedu, aby kvalitou zodpovedali požiadavkám uvedeným v monografiách WHO o vybraných liečivých rastlinách (Volume 1, Geneva, 1999) v prípade Bulbus Allii Cepae.

17.2.2021

Extrakt z cibuliek Allium cepa L. sa musí používať v súlade s konkrétnymi požiadavkami, ktoré sú uvedené v záveroch revíznej správy o extrakte z cibuliek Allium cepa L. (SANTE/10842/2020 Rev2), a zvlášť v jej dodatkoch I a II.


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite, špecifikácii a spôsobe používania základnej látky sú uvedené v revíznej správe.


PRÍLOHA II

V časti C prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Bežný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Dátum schválenia

Osobitné ustanovenia

„23

Extrakt z cibuliek Allium cepa L.

CAS č.: nepridelené

CIPAC č. nepridelené

Cibule, ktoré sa používajú na prípravu extraktu, musia mať takú potravinovú akostnú triedu, aby kvalitou zodpovedali požiadavkám uvedeným v monografiách WHO o vybraných liečivých rastlinách (Volume 1, Geneva, 1999) v prípade Bulbus Allii Cepae.

17.2.2021

Extrakt z cibuliek Allium cepa L. sa musí používať v súlade s konkrétnymi požiadavkami, ktoré sú uvedené v záveroch revíznej správy o extrakte z cibuliek Allium cepa L. (SANTE/10842/2020 Rev2), a zvlášť v jej dodatkoch I a II.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o identite, špecifikácii a spôsobe používania základnej látky sú uvedené v revíznej správe.


Top