EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0057

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/57 z 25. januára 2021, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí (Text s významom pre EHP)

C/2021/318

Ú. v. EÚ L 24, 26.1.2021, p. 19–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/57/oj

26.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 24/19


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/57

z 25. januára 2021,

ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o olovo v strelive používanom v mokradiach alebo v ich okolí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 68 ods. 1,

keďže:

(1)

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa stanovujú obmedzenia výroby, uvádzania na trh a používania určitých nebezpečných látok, zmesí a výrobkov. Záznam č. 63 uvedenej prílohy obsahuje obmedzenia týkajúce sa olova (CAS č. 7439-92-1, ES č. 231-100-4) a zlúčenín olova.

(2)

Únia a 23 členských štátov sú zmluvnými stranami Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (2) (AEWA). Na základe odseku 4.1.4 akčného plánu pripojeného k AEWA sa od zmluvných strán požaduje, aby čo najskôr v súlade s vlastnými a zverejnenými harmonogramami postupne ukončili používanie olovených brokov pri love v mokradiach.

(3)

V článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (3) sa od členských štátov vyžaduje, aby pri prijímaní ochranných opatrení v súvislosti s pravidelne sa vyskytujúcimi sťahovavými druhmi venovali osobitnú pozornosť ochrane mokradí, a najmä mokradí medzinárodného významu.

(4)

Komisia požiadala 3. decembra 2015 Európsku chemickú agentúru (ďalej len „agentúra“) v súlade s článkom 69 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 o prípravu dokumentácie na účely rozšírenia obmedzenia olova a zlúčenín olova v prílohe XVII k uvedenému nariadeniu s cieľom kontrolovať riziko pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré predstavuje používanie olova alebo zlúčenín olova v strelive používanom pri streľbe v mokradiach (ďalej len „dokumentácia podľa prílohy XV“). Komisia zároveň požiadala agentúru, aby začala zhromažďovať informácie o iných druhoch použitia olovenej munície vrátane lovu v oblastiach mimo mokradí a športovej streľby a o používaní olovených závaží na rybolov.

(5)

Agentúra 21. júna 2017 uverejnila dokumentáciu podľa prílohy XV (4), v ktorej navrhla zavedenie obmedzenia používania olova a zlúčenín olova v strelive určenom na streľbu brokovými zbraňami v rámci mokradí alebo na územiach, v prípade ktorých hrozí, že sa odpálené strelivo dostane do oblasti mokradí. Agentúra takisto navrhla, aby sa zaviedlo obmedzenie držby streliva s koncentráciou olova rovnajúcou sa alebo vyššou ako 1 % („olovené strelivo“) v mokradiach s cieľom zvýšiť vykonateľnosť navrhovaného obmedzenia používania olova v strelive určenom na streľbu. Agentúra dospela k záveru, že používanie olova v strelive v mokradiach vedie k riziku pre vodné vtáctvo, ktoré odpálené olovené strelivo požíva, čo vedie k toxikologickým účinkom vrátane úhynu.

(6)

Podľa odhadov dochádza v Únii v dôsledku otravy olovom každoročne k úhynu rádovo jedného milióna vodných vtákov. Používanie olova v strelive vedie takisto k riziku pre druhy, ktoré požijú vtáky kontaminované oloveným strelivom, a k riziku pre ľudí, ktorí skonzumujú vodné vtáky zastrelené oloveným strelivom, hoci posledné menované riziko agentúra vyhodnotila iba kvalitatívne. Expozícia ľudí olovu je spájaná s účinkami na vývoj nervovej sústavy, poruchou funkcie obličiek a poruchou plodnosti, hypertenziou, nepriaznivými priebehom tehotenstva, ako aj smrťou.

(7)

Agentúra dospela k záveru, že bezolovnaté alternatívy streliva, napríklad z ocele alebo bizmutu, sú široko dostupné, technicky uskutočniteľné a majú lepší profil rizika pre ľudské zdravie, environmentálnu nebezpečnosť a rizikový profil ako olovené strelivo. Okrem toho je oceľové strelivo, alternatíva, ktorej použitie sa javí ako najpravdepodobnejšie, dostupné za cenu porovnateľnú s cenou oloveného steliva.

(8)

Ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce používanie olova v strelive v mokradiach existujú vo väčšine členských štátov, rozdiely medzi nimi však vedú k rôznym úrovniam zníženia rizika. Migračné trasy sťahovavého vtáctva navyše zvyčajne prechádzajú cez viaceré členské štáty, vtáky sú teda vystavené riziku požitia odpáleného oloveného streliva v členských štátoch, v ktorých nie sú zavedené žiadne alebo sú zavedené len obmedzené opatrenia. V dokumentácii podľa prílohy XV sa preukázalo, že na riešenie rizík vyplývajúcich z používania olova v strelive v mokradiach harmonizovaným spôsobom je potrebné opatrenie na úrovni Únie. Harmonizačné právne predpisy by však mali byť založené na vysokej úrovni ochrany. Výsledkom harmonizácie by preto nemalo byť uloženie povinnosti členským štátom, ktoré majú prísnejšie vnútroštátne ustanovenia, pokiaľ ide o olovo v strelive, uvedené ustanovenia zrušiť, pretože by to malo za následok zníženie úrovne ochrany životného prostredia a zdravia v daných členských štátoch.

(9)

Agentúra navrhla na zavedenie obmedzenia obdobie troch rokov.

(10)

Výbor agentúry pre hodnotenie rizík (RAC) prijal 9. marca 2018 stanovisko podľa článku 70 nariadenia (ES) č. 1907/2006 týkajúce sa dokumentácie podľa prílohy XV. V uvedenom stanovisku výbor RAC súhlasil so záverom agentúry, že požívanie odpáleného oloveného streliva vodným vtáctvom spôsobuje toxikologické účinky vrátane úhynu. Pokiaľ ide o zdravie ľudí, výbor RAC dospel k záveru, že olovo je vysoko toxické a pre účinky na vývoj nervovej sústavy v prípade detí ani účinky na krvný tlak alebo funkciu obličiek v prípade dospelých nebola stanovená žiadna prahová hodnota, preto akákoľvek expozícia olovu predstavuje riziko. Výbor RAC dospel k záveru, že navrhované obmedzenie je vhodným opatrením na úrovni Únie na riešenie zistených rizík.

(11)

Výbor RAC sa dôrazne zasadil za kratšie obdobie ako tri roky, ktoré navrhla agentúra. Argumentoval pritom tým, že každý rok odkladu by mal za následok vypustenie dodatočných približne 4 000 ton olova do mokraďových oblastí, čo by spôsobilo úhyn rádovo 1 milióna vtákov.

(12)

Výbor agentúry pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) prijal 14. júna 2018 podľa článku 71 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006 stanovisko, v ktorom dospel k záveru, že navrhované obmedzenie je vhodným opatrením na úrovni Únie na riešenie zistených rizík vzhľadom na skutočnosť, že sociálno-ekonomické prínosy opatrenia by boli primerané sociálno-ekonomickým nákladom. Okrem toho výbor SEAC dospel k záveru, že náklady na navrhované obmedzenie by znášali hlavne poľovníci a že zvýšenie nákladov pre poľovníkov by bolo primerané.

(13)

Výbor SEAC sa vyjadril, že kratšie obdobie než tri roky navrhnuté v dokumentácii podľa prílohy XV by mohlo predstavovať výzvu z hľadiska vykonávania pre tie členské štáty, ktoré majú v súčasnosti len obmedzený zákaz používania oloveného streliva v mokradiach alebo nemajú žiadny zákaz, súčasne však uznal, že kratšie prechodné obdobie by mohlo byť realizovateľné vzhľadom na skutočnosť, že bezolovnaté strelivo je už dostupné na trhu a že pokiaľ ide o zvýšené náklady na skoré nahradenie zbraní, kratšie obdobie by malo len malý vplyv.

(14)

Počas postupu obmedzovania bola vykonaná konzultácia v súlade s článkom 77 ods. 4 písm. h) nariadenia (ES) č. 1907/2006 s fórom na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách a jeho odporúčania boli zohľadnené.

(15)

Agentúra predložila Komisii stanoviská výborov RAC a SEAC (5)17. augusta 2018.

(16)

Vzhľadom na dokumentáciu podľa prílohy XV, stanoviská výborov RAC a SEAC, sociálno-ekonomický dosah a dostupnosť alternatív sa Komisia domnieva, že odpaľovanie oloveného streliva v mokradiach alebo v ich okolí predstavuje neprijateľné riziko pre životné prostredie a potenciálne riziko pre ľudské zdravie, ktoré je potrebné riešiť na úrovni Únie. Je preto vhodné zaviesť obmedzenie na odpaľovanie oloveného streliva v mokradiach alebo v ich okolí.

(17)

Vzhľadom na to, že je pre orgány presadzovania práva neľahké prichytiť poľovníkov pri samotnom akte odpaľovania streliva, obmedzenie by malo zahŕňať aj nosenie oloveného streliva počas streľby. Vďaka tomu bude možné presadzovať obmedzenie odpaľovania streliva oveľa účinnejšie, a tým sa zabezpečí účinnosť obmedzenia pri riešení zistených rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie. Obmedzenie by nemalo byť spojené s vlastníckymi právami. Pojem „nosenie“ by sa preto mal používať namiesto pojmu „držba“, ktorý navrhla agentúra.

(18)

Obmedzenie nosenia oloveného streliva by sa však malo uplatňovať konkrétne na nosenie počas streľby, na rozdiel od nosenia v iných súvislostiach, napríklad pri preprave streliva cez mokrade, ktoré je však určené na dodanie inde. Komisia sa okrem toho domnieva, že obmedzenie týkajúce sa nosenia by malo byť priamo spojené s konkrétnym druhom streľby v rozsahu pôsobnosti obmedzenia (streľba v mokradiach alebo v ich okolí). Dôvodom je skutočnosť, že v pripomienkach predložených počas verejnej konzultácie k dokumentácii podľa prílohy XV sa uvádza, že v niektorých členských štátoch sa poľovníci venujúci sa iným druhom streľby pohybujú počas bežného dňa streľby po rôznych územiach vrátane mokradí a iných území. Komisia sa tiež domnieva, že na účely jednoduchšieho presadzovania práva by sa obmedzenie nosenia nemalo vzťahovať len na nosenie počas streľby v mokradiach, ale aj na nosenie počas cesty na účely streľby v mokradiach, inými slovami, ak existuje úzke prepojenie so samotnou streľbou. Zahŕňalo by to napríklad nosenie počas cesty na účely streľby v mokradiach alebo počas cesty z takejto streľby vrátane nosenia osobou, ktorá pomáha poľovníkom počas ich streleckej výpravy.

(19)

Vzhľadom na praktické ťažkosti pri dokazovaní konkrétneho typu streľby, ktorú má osoba, v prípade ktorej sa zistilo, že nosí olovené strelivo, v úmysle vykonávať, je vhodné stanoviť právny predpoklad, že v prípade kohokoľvek, kto nosí pri streľbe alebo ceste na účely streľby v mokradiach alebo v ich okolí olovené strelivo, sa predpokladá, že nosí uvedené strelivo počas streľby v mokradiach alebo počas cesty na účel streľby. Inými slovami, bolo by na tejto osobe, aby preukázala, že v skutočnosti zamýšľa ísť strieľať na iné miesto a len prechádza cez oblasť mokradí, aby mohla strieľať niekde inde.

(20)

Pokiaľ ide o geografický rozsah pôsobnosti, agentúra navrhla, aby sa obmedzenie na odpaľovanie oloveného streliva uplatňovalo nielen v mokradiach, ale aj na územiach, v prípade ktorých hrozí, že sa odpálené strelivo dostane do oblasti mokradí. Komisia poznamenáva, že vo výbore RAC existovala určitá podpora kvantitatívneho vymedzenia pevne stanoveného ochranného pásma v okolí mokradí namiesto skúšania, kam až by odpálené strelivo dopadlo. Komisia súhlasí s tým, že pevne stanovené ochranné pásmo pravdepodobne uľahčí dodržiavanie a presadzovanie obmedzenia. Obmedzenie by sa preto malo uplatňovať na odpaľovanie oloveného streliva nielen v mokradiach, ale aj v pevne stanovenom ochrannom pásme v okolí mokradí, ktoré by sa kvantitatívne vymedzilo. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť proporcionalitu by sa veľkosť pevne stanoveného ochranného pásma mala vymedziť na vzdialenosť 100 metrov v okolí mokradí.

(21)

Vzhľadom na výhody a účinnosť obmedzenia z hľadiska presadzovania, keďže nie je nutné prichytiť poľovníkov pri samotnom akte odpaľovania oloveného streliva, Komisia považuje za vhodné, aby sa obmedzenie nosenia oloveného streliva uplatňovalo nielen na nosenie v mokradiach, ale aj na nosenie v pevne stanovenom ochrannom pásme v okolí mokradí.

(22)

Keďže strelivo vo všeobecnosti nie je určené ani uvádzané na trh špecificky alebo výlučne na použitie v mokradiach alebo v okolí mokradí, obmedzenie uvádzania olova v strelive na trh by malo dosah na streľbu na všetkých územiach. Obmedzenie by sa preto malo obmedziť na odpaľovanie a nosenie oloveného streliva.

(23)

Obmedzenie by sa malo vzťahovať na strelivo s koncentráciou olova rovnajúcou sa alebo vyššou ako 1 %. 1 % je koncentračný limit uplatňovaný na účely procesu schvaľovania „netoxického“ streliva v Spojených štátoch amerických s cieľom zabrániť značnému ohrozeniu sťahovavého vtáctva a iných voľne žijúcich druhov alebo ich biotopov z dôvodu toxicity. Okrem toho koncentračná prahová hodnota na úrovni 1 % pre dané obmedzenie sa považuje za dostatočnú na riešenie rizík, ktoré predstavuje strelný materiál obsahujúci olovo, pričom je takisto okamžite dosiahnuteľná výrobcami alternatívneho streliva, keďže niektoré z týchto alternatív môžu obsahovať olovo ako nečistotu.

(24)

Na účely obmedzenia je vhodné prevziať vymedzenie pojmu „mokrade“, ako sa používa v Dohovore o mokradiach majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor), podpísanom v Ramsare 2. februára 1971, ako to navrhla agentúra a potvrdili stanoviská výborov RAC a SEAC, keďže toto vymedzenie je komplexné a vzťahuje sa na všetky druhy mokradí (vrátane rašelinísk, v ktorých takisto žijú mnohé druhy vodného vtáctva) a keďže Ramsarský dohovor obsahuje aj klasifikačný systém pre druhy mokradí s cieľom pomôcť pri identifikácii mokradí.

(25)

Zainteresovaným stranám by sa mal poskytnúť dostatočný čas na prijatie vhodných opatrení na dosiahnutie súladu s obmedzením a členským štátom by sa mal poskytnúť dostatočný čas na prípravu jeho presadzovania. Vzhľadom na stanoviská výborov RAC a SEAC, pokiaľ ide o uskutočniteľnosť a primeranosť kratšieho obdobia ako tri roky, ktoré navrhla agentúra, a s prihliadnutím najmä na odhadovaný každoročný vplyv zamorovania mokradí olovom z oloveného streliva, by sa uplatňovanie tohto obmedzenia malo odložiť o 24 mesiacov.

(26)

V septembri 2018 agentúra uverejnila výsledky správy z prešetrovania (6), v rámci ktorého preskúmala dostupné informácie o rôznych použitiach olova, okrem iného aj v strelive určenom na použitie v oblastiach mimo mokradí, konkrétne v suchozemských oblastiach. Vzhľadom na to, že v správe z prešetrovania sa okrem iného uvádza, že dostupné informácie naznačujú, že používanie oloveného streliva v suchozemských prostrediach predstavuje riziko pre ľudské zdravie, ako aj životné prostredie, Komisia v roku 2019 požiadala agentúru, aby pripravila dokumentáciu podľa prílohy XV v záujme možného obmedzenia uvádzania olova v munícii a rybárskom náčiní na trh a jeho používania (7).

(27)

Okrem toho výbory RAC a SEAC vo svojich stanoviskách k dokumentácii podľa prílohy XV o používaní olova v strelive na streľbu v mokradiach vyjadrili svoj súhlas s názorom agentúry, že zákaz uvádzania oloveného streliva na trh a jeho používania na všetkých územiach by viedol k vyššej úrovni ochrany životného prostredia a bol by účinnejší z hľadiska praktickosti a vykonateľnosti.

(28)

V niektorých členských štátoch môže obmedzenie zavedené týmto nariadením spôsobiť osobitné ťažkosti v dôsledku špecifických geografických podmienok v daných členských štátoch. Pre členské štáty s významným podielom mokradí na svojom území by zákaz odpaľovania a nosenia oloveného streliva v mokradiach a v okolí mokradí mohol mať v praxi podobný účinok ako úplný zákaz akejkoľvek streľby na celom území, keďže by bolo takmer nevyhnutné, že poľovníci každého typu by sa častokrát nachádzali v mokradiach alebo v okolí mokradí. Okrem toho zdroje, ktoré by sa mali vyčleniť na presadzovanie obmedzenia zameraného len na oblasti v mokradiach a v okolí mokradí, by neboli oveľa menšie a mohli by byť v skutočnosti vyššie ako zdroje potrebné na presadzovanie obmedzenia vzťahujúceho sa na ich územie ako celok.

(29)

Vzhľadom na opísané ťažkosti, potrebu, aby opatrenie bolo nielen účinné, ale aj jednoduché a spravodlivé, pokiaľ ide o poľovnícku komunitu ako celok, ako aj výsledky správy agentúry z prešetrovania a stanoviská výborov RAC a SEAC sa Komisia domnieva, že členské štáty, v ktorých je pravdepodobné, že vzniknú takéto ťažkosti, by mali mať možnosť zaviesť na svojom území odlišné obmedzenie, ktorým by sa zakázalo odpaľovanie a nosenie oloveného streliva, ako aj jeho uvádzanie na trh na celom ich území, nielen v mokradiach, a to v súvislosti s akýmkoľvek typom streľby.

(30)

V záujme právnej istoty je dôležité jasne určiť členské štáty, ktoré majú byť oprávnené využívať túto možnosť. Táto možnosť by mala byť k dispozícii tým členským štátom, v ktorých aspoň 20 % ich územia tvoria mokrade. Prahová hodnota 20 % by sa mala vzťahovať na tie členské štáty, v prípade ktorých je pravdepodobné, že budú mať ťažkosti z dôvodu špecifických geografických podmienok.

(31)

Keďže obmedzenie, ktoré by mohli uložiť uvedené členské štáty, by bolo prísnejšie ako obmedzenie týkajúce sa len oblastí v mokradiach a v okolí mokradí, je vhodné stanoviť dlhšie obdobie na zavedenie tohto obmedzenia. Toto obdobie by sa malo stanoviť na 36 mesiacov, čo zodpovedá obdobiu, ktoré pôvodne navrhla agentúra v dokumentácii podľa prílohy XV.

(32)

Z dôvodov transparentnosti a právnej istoty by sa od členských štátov využívajúcich túto možnosť malo vyžadovať, aby v stanovených lehotách oznámili Komisii svoj zámer, ako aj opatrenia, ktoré prijali s cieľom zrealizovať tento zámer, a Komisia by mala bezodkladne zverejniť oznámenia o zámere, ako aj znenia prijatých vnútroštátnych opatrení.

(33)

Viaceré členské štáty majú zavedené vnútroštátne ustanovenia zakazujúce alebo obmedzujúce používanie olova v strelive na ochranu životného prostredia alebo ľudského zdravia, ktoré sú prísnejšie, než ustanovenia stanovené v tomto nariadení. Nútenie týchto členských štátov k zníženiu existujúcej úrovne ochrany s cieľom dosiahnuť súlad s týmto nariadením by mohlo viesť k zvýšeniu používania olova v strelive v týchto členských štátoch. Takýto výsledok by nebol v súlade s vysokou úrovňou ochrany vyžadovanou v článku 114 ods. 3 zmluvy. Členským štátom by sa preto malo umožniť zachovať takéto prísnejšie ustanovenia.

(34)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(35)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. januára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/agreement_text_english_final.pdf.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7.

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/b092e670-3266-fb5d-6296-544eaccb5d4a.

(6)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/lead_ammunition_investigation_report_en.pdf/efdc0ae4-c7be-ee71-48a3-bb8abe20374a.

(7)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939.


PRÍLOHA

V prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa v zázname č. 63 v stĺpci 2 dopĺňajú tieto odseky:

 

„11.

V mokradiach alebo v pásme do 100 metrov od mokradí sa po 15. februári 2023 zakazuje:

a)

odpaľovanie streliva s koncentráciou olova (vyjadreného ako kov) rovnajúcou sa alebo vyššou ako 1 % hmotnostného;

b)

nosenie akéhokoľvek takéhoto streliva počas streľby v mokradiach alebo počas cesty na účely streľby v mokradiach.

Na účely prvého pododseku:

a)

„v pásme do 100 metrov od mokradí“ je v pásme do 100 metrov od ktoréhokoľvek vonkajšieho hraničného bodu mokradí;

b)

„streľba v mokradiach“ je streľba v mokradiach alebo v pásme do 100 metrov od mokradí;

c)

ak sa zistí, že osoba nesie v mokradiach alebo v pásme do 100 metrov od mokradí strelivo, pričom sa zúčastňuje streľby v mokradiach alebo je na ceste na účely takejto streľby, predpokladá sa, že ide o streľbu v mokradiach, pokiaľ daná osoba nepreukáže, že ide o iný druh streľby.

Obmedzenie uvedené v prvom pododseku sa v členskom štáte neuplatňuje, ak daný členský štát oznámi Komisii v súlade s odsekom 12, že má v úmysle využiť možnosť poskytnutú v uvedenom odseku.

12.

Ak aspoň 20 % územia s výnimkou pobrežných vôd členského štátu zaberajú mokrade, tento členský štát môže namiesto obmedzenia uvedeného v prvom pododseku odseku 11 zakázať na celom svojom území od 15. februára 2024 tieto činy:

a)

uvádzanie streliva s koncentráciou olova (vyjadreného ako kov) rovnajúcou sa alebo vyššou ako 1 % hmotnostného na trh;

b)

odpaľovanie akéhokoľvek takéhoto streliva;

c)

nosenie akékoľvek takéhoto streliva počas streľby alebo počas cesty na účely streľby.

Každý členský štát, ktorý má v úmysle využiť možnosť poskytnutú v prvom pododseku, oznámi tento zámer Komisii do 15. augusta 2021. Príslušný členský štát bezodkladne a v každom prípade do 15. augusta 2023 oznámi Komisii znenie vnútroštátnych opatrení, ktoré prijal. Komisia bezodkladne zverejňuje všetky takéto oznámenia o zámere a znenia vnútroštátnych opatrení, ktoré sú jej doručené.

13.

Na účely výkladu odsekov 11 a 12:

a)

„mokrade“ sú oblasti močiarov, slatín, rašelinísk alebo vody, či už prírodné alebo umelé, trvalé alebo dočasné, so stojatou alebo tečúcou vodou, sladkovodné, brakické alebo slané, vrátane oblastí s morskou vodou, ktorých hĺbka pri odlive nepresahuje šesť metrov;

b)

„strelivo“ sú broky, ktoré sa používajú alebo sú určené na použitie v jednej náplni alebo v jednom náboji do brokových zbraní;

c)

„broková zbraň“ je palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne s výnimkou vzduchoviek;

d)

„streľba“ je akákoľvek streľba brokovou zbraňou;

e)

„nosenie“ je akýmkoľvek spôsobom mať pri sebe alebo niesť alebo prevážať akýmikoľvek inými prostriedkami;

f)

pri určovaní toho, či osoba, v prípade ktorej sa zistí, že má pri sebe strelivo, nesie toto strelivo „počas cesty na účely streľby“:

i)

sa zohľadňujú všetky okolnosti prípadu;

ii)

osoba, v prípade ktorej sa zistí, že má pri sebe strelivo, nemusí byť nevyhnutne tou istou osobou ako osoba vykonávajúca streľbu.

14.

Členské štáty môžu zachovať vnútroštátne ustanovenia na ochranu životného prostredia alebo ľudského zdravia, ktoré sú v platnosti k 15. februáru 2021, a prísnejšie obmedziť používanie olova v strelive, než ako sa uvádza v odseku 11.

Príslušný členský štát bezodkladne oznámi Komisii znenie takýchto vnútroštátnych ustanovení. Komisia bezodkladne zverejňuje všetky takéto znenia vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú jej doručené.“


Top