EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0052

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/52 z 22. januára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín (Text s významom pre EHP)

C/2021/291

Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2021, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/52/oj

25.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 23/13


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/52

z 22. januára 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/2094 (3) sa predĺžilo obdobie platnosti schválenia účinných látok dimoxystrobín, mekoprop-P, metiram, oxamyl a pyraklostrobín do 31. januára 2021 a obdobie platnosti schválenia účinných látok benfluralín, fluazinam, flutolanil a mepikvát do 28. februára 2021.

(3)

Žiadosti o obnovenie platnosti schválenia uvedených látok boli predložené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 844/2012 (4).

(4)

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotenie uvedených látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia platnosti ich schválenia.

(5)

Okrem toho je nutné predĺžiť obdobie platnosti schválenia účinných látok flutolanil, mepikvát a pyraklostrobín, aby sa v súlade s postupom stanoveným v článkoch 13 a 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012 poskytol potrebný čas na vykonanie hodnotenia uvedených účinných látok v súvislosti s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

(6)

V prípadoch, keď má Komisia prijať nariadenie o neobnovení schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu z dôvodu nesplnenia kritérií schválenia, má ako dátum skončenia platnosti schválenia stanoviť rovnaký dátum, ako je ten, ktorý platil pred prijatím tohto nariadenia, alebo dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa neobnovuje schválenie účinnej látky, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr. V prípadoch, keď má Komisia prijať nariadenie o obnovení schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, bude sa snažiť stanoviť podľa daných okolností čo najskorší dátum uplatňovania.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2094 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mankozeb, mekoprop-P, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín (Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 102).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 57, ktorý sa týka látky mekoprop-P, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2022“.

2.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 81, ktorý sa týka látky pyraklostrobín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2022“.

3.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 115, ktorý sa týka látky metiram, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2022“.

4.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 116, ktorý sa týka látky oxamyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2022“.

5.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 128, ktorý sa týka látky dimoxystrobín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „31. januára 2022“.

6.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 187, ktorý sa týka látky flutolanil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2022“.

7.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 188, ktorý sa týka látky benfluralín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2022“.

8.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 189, ktorý sa týka látky fluazinam, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2022“.

9.

V šiestom stĺpci („Schválenie platí do“) riadku 191, ktorý sa týka látky mepikvát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „28. februára 2022“.


Top