EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0011

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/11 zo 7. januára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 498/2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie

C/2021/9

OJ L 5, 8.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/11/oj

8.1.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 5/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/11

zo 7. januára 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 498/2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/105/EÚ zo 14. decembra 2011 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Ruská federácia pristúpila 22. augusta 2012 k Svetovej obchodnej organizácii. Záväzky Ruskej federácie zahŕňajú colné kvóty na vývoz určitých druhov ihličnatého dreva, z ktorých časť bola pridelená na vývoz do Únie. Postupy týkajúce sa správy uvedených colných kvót sú stanovené v Dohode vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie (2) (ďalej len „dohoda“) a v protokole medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody (3) (ďalej len „protokol“). Dohoda a protokol boli podpísané 16. decembra 2011. Predbežne sa vykonávajú odo dňa pristúpenia Ruskej federácie k Svetovej obchodnej organizácii.

(2)

Podľa článku 4 rozhodnutia 2012/105/EÚ sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 498/2012 (4) stanovili pravidlá prideľovania colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie. Uvedené nariadenie sa prestane uplatňovať dňom, ku ktorému sa ukončí postup uzavretia protokolu.

(3)

Zatiaľ čo sa dohoda a protokol naďalej predbežne vykonávajú do ukončenia postupov potrebných na ich uzavretie, zo skúseností získaných pri vykonávaní vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 498/2012 vyplynulo, že treba zmeniť niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia.

(4)

Článok 7 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 498/2012 by sa mal zmeniť tak, aby sa zaistilo, že v prvej časti každého obdobia platnosti kvóty maximálne dovozné práva tradičných dovozcov pre ktorúkoľvek skupinu výrobkov nie sú nižšie ako práva udelené novým dovozcom.

(5)

Podľa článku 3 protokolu je zatriedenie zahrnutých výrobkov založené na colnej a štatistickej nomenklatúre uplatňovanej v Rusku. Prílohy I a III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 498/2012 odkazujú na príslušné číselné znaky colného sadzobníka zahrnutých výrobkov. Keďže nomenklatúra prešla od začiatku predbežného vykonávania protokolu zmenami, tieto zmeny treba preniesť do príloh, v ktorých sa tak zobrazí colná a štatistická nomenklatúra, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje v Ruskej federácii. Prílohy I a III by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dovoz dreva zriadeného rozhodnutím 2012/105/EÚ,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 498/2012 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Okrem toho sa uplatňuje aj toto vymedzenie pojmu: ‚skupina výrobkov‘ je každá z oboch kategórií zahrnutých výrobkov podľa zatriedenia takýchto výrobkov v colnej a štatistickej nomenklatúre uplatňovanej v Ruskej federácii, konkrétne smrekové drevo a borovicové drevo. Príslušné číselné znaky colného sadzobníka uplatňované v Ruskej federácii a zodpovedajúce číselné znaky kombinovanej nomenklatúry (*1) (‚KN‘) a kódy TARIC sú uvedené v prílohe I.

(*1)  V súčasnosti spadá do nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1776 (Ú. v. EÚ L 280, 31.10.2019, s. 1).“"

2.

V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia každoročne vypočíta limity uplatniteľné pre každého tradičného dovozcu na nasledujúce obdobie platnosti kvóty v súlade s metódou stanovenou v článku 6 ods. 2 Ak je vypočítaný limit pre tradičného dovozcu pre danú skupinu výrobkov nižší ako maximálne 1,5 % colnej kvóty udelenej novým dovozcom v súlade s článkom 4 ods. 3, limit pre dotknutého tradičného dovozcu sa stanovuje na úrovni 1,5 % colnej kvóty pre príslušnú skupinu výrobkov.“

3.

Príloha I sa nahrádza textom v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha III sa nahrádza textom v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. januára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 57, 29.2.2012, s. 5.

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 498/2012 z 12. júna 2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 152, 13.6.2012, s. 28).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Príslušné číselné znaky colného sadzobníka uplatňované v Ruskej federácii a zodpovedajúce číselné znaky KN a kódy TARIC, ako sa uvádza v článku 2

 

Číselný znak KN

Kód TARIC

Číselný znak ruského colného sadzobníka

Úplný opis

1.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Smrekové drevo druhu ‚Picea abies Karst.‘ alebo drevo z jedle striebornej (Abies alba Mill.) s priemerom najmenej 15 cm, ale najviac 24 cm, s dĺžkou najmenej 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

2.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Smrekové drevo druhu ‚Picea abies Karst.‘ alebo drevo z jedle striebornej (Abies alba Mill.) s priemerom viac ako 24 cm, s dĺžkou najmenej 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

3.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Smrekové drevo druhu ‚Picea abies Karst.‘ alebo drevo z jedle striebornej (Abies alba Mill.), surové, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov, s priemerom menej ako 15 cm

4.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Ostatné smrekové drevo druhu ‚Picea abies Karst.‘ alebo drevo z jedle striebornej (Abies alba Mill.)

5.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Borovicové drevo druhu ‚Pinus sylvestris L.‘, s priemerom najmenej 15 cm, ale najviac 24 cm, s dĺžkou najmenej 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

6.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Borovicové drevo druhu ‚Pinus sylvestris L.‘, s priemerom viac ako 24 cm, s dĺžkou najmenej 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

7.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Borovicové drevo druhu ‚Pinus sylvestris L.‘ (surové, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo hrubo opracované do štvorcových tvarov) s priemerom menej ako 15 cm

8.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Ostatné borovicové drevo druhu ‚Pinus sylvestris L.‘


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA III

Opravné koeficienty uvedené v článku 11 ods. 2

Číselný znak ruského colného sadzobníka

Opravný koeficient

4403231100

4403231900

4403241000

0,88

4403211100

4403211900

4403221000

0,87


Top