EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2316

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2316 z 22. decembra 2021 o Európskom roku mládeže (2022) (Text s významom pre EHP)

PE/81/2021/REV/1

OJ L 462, 28.12.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2316/oj

28.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 462/1


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/2316

z 22. decembra 2021

o Európskom roku mládeže (2022)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 165 ods. 4 a článok 166 ods. 4,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V článku 165 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa stanovuje, že činnosť Únie sa zameriava okrem iného na podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe.

(2)

V bratislavskom pláne zo 16. septembra 2016 sa 27 hláv štátov alebo predsedov vlád zaviazalo „poskytovať lepšie príležitosti mladým ľuďom“, najmä poskytovaním podpory Únie členským štátom v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnením programov Únie zameraných na mladých ľudí.

(3)

V Rímskej deklarácii z 25. marca 2017 sa vedúci predstavitelia 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Komisie zaviazali, že budú pracovať na vytvorení Únie „v ktorej dostanú mladí ľudia najlepšie vzdelanie a najlepšiu odbornú prípravu, v ktorej môžu študovať a nájsť pracovné príležitosti na celom kontinente“.

(4)

V stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027, ktorá vychádza z uznesenia Rady z 26. novembra 2018 (3), sa uznáva, že mladí ľudia sú strojcami vlastných životov, prispievajú k pozitívnym zmenám v spoločnosti a obohacujú ambície Únie. Uznáva sa tiež, že politika v oblasti mládeže môže prispieť k vytvoreniu priestoru, v ktorom sa mladí ľudia môžu chopiť príležitostí a stotožniť sa s hodnotami Únie. Predchádzajúce Európske roky, ako napríklad Európsky rok železníc 2021, Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, Európsky rok občanov 2013 – 2014 a Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 poskytujú cenné skúsenosti, ktoré by mali slúžiť ako základ budúceho úsilia o zapojenie mladých ľudí do formovania ich budúcnosti a budúcnosti Európy a o posilnenie ich postavenia pri tomto formovaní.

(5)

Nástroj NextGenerationEU zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 (4) zabezpečuje urýchlenie zelenej a digitálnej transformácie a poskytuje možnosť kolektívne vyjsť z pandémie ochorenia COVID-19 silnejší. Nástroj NextGenerationEU opätovne otvára perspektívy plné príležitostí pre mladých ľudí vrátane kvalitných pracovných miest a prispôsobenia sa spoločenskej zmene. Cieľom Únie je, aby sa mladí ľudia v plnej miere zapojili do zavádzania nástroja NextGenerationEU, a tak posilnili svoju úlohu v zelenej a digitálnej transformácii.

(6)

Predsedníčka Komisie 15. septembra 2021 vo svojej správe o stave Únie oznámila, že Komisia navrhne vyhlásenie roka 2022 za Európsky rok mládeže (ďalej len „Európsky rok“). Predsedníčka Komisie vyzdvihla dôveru, ktorú cíti v budúcnosť Európy a ktorú čerpá z inšpirácie od mladých Európanov, pričom dodala, že „ak […] chceme našu Úniu pretvoriť na ich obraz, musia mladí ľudia dostať príležitosť formovať budúcnosť Európy“. Na vytvorenie lepšej budúcnosti potrebuje Európa víziu, angažovanosť a účasť všetkých mladých ľudí, a Európa musí mladým ľuďom poskytnúť príležitosti pre budúcnosť, ktorá je zelenšia, digitálnejšia a inkluzívnejšia. Preto predsedníčka navrhla „[rok], ktorý bude zasvätený uznaniu mladých ľudí, ktorí obetovali tak veľa pre ostatných“.

(7)

Európsky rok by mal podnietiť proces úvah o budúcnosti mládeže a jej aktívnej účasti na budovaní budúcnosti Európy. Z uvedeného dôvodu by sa politiky v oblasti mládeže mali začleniť do všetkých príslušných politík Únie.

(8)

Aktívna účasť mladých ľudí na demokratických procesoch má zásadný význam pre súčasnosť a budúcnosť Európy a jej demokratickej spoločnosti. Európsky rok sa preto v súlade so závermi Rady z 1. decembra 2020 o podpore demokratického povedomia a demokratickej angažovanosti mladých ľudí v Európe (5), a z 21. júna 2021 o posilnení viacúrovňového riadenia pri podpore účasti mladých ľudí na rozhodovacích procesoch (6), oznámením Komisie z 3. decembra 2020 o akčnom pláne pre európsku demokraciu a uznesením Európskeho parlamentu z 11. novembra 2015 o reforme volebného zákona Európskej únie (7) zameriava na podporu aktívneho zapojenia mladých ľudí do demokratického života v Európe, a to aj podporou činností zameraných na účasť mladých ľudí z rôzneho prostredia na procesoch, ako je napríklad Konferencia o budúcnosti Európy, propagáciou občianskej angažovanosti a dobrovoľníckych iniciatív, čím sa zvyšuje informovanosť o hodnotách Únie a základných právach a o európskej histórii a kultúre, spájajú sa mladí ľudia a subjekty s rozhodovacou právomocou na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie a prispieva k procesu európskej integrácie.

(9)

V rezolúcii Organizácie Spojených národov z 25. septembra 2015 s názvom „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“ (ďalej len „Agenda 2030“) sa uznáva kľúčová úloha mladých ľudí ako aktérov zmien na medzinárodnej scéne a uvádza sa v nej, že je potrebné podporovať mladých ľudí s cieľom „nasmerovať ich nekonečné schopnosti aktivizmu do vytvárania lepšieho sveta“. Európsky rok je konkrétnym príspevkom k Agende 2030, v ktorej sa zdôrazňuje, že „deti a mladé ženy a muži sú rozhodujúcimi činiteľmi zmeny“, a mal by hlbšie podnietiť vykonávanie Agendy 2030, cestu k udržateľnému rozvoju a schopnosť mladých ľudí formovať prítomnosť a budúcnosť nielen Únie, ale aj partnerských krajín Únie a celej našej planéty.

(10)

V súlade so závermi Rady z 5. júna 2020 o mládeži v rámci vonkajšej činnosti, v ktorých sa zdôrazňuje prínos mladých generácií k budovaniu silnejšej, legitímnejšej, mierumilovnej a demokratickej spoločnosti, by mal Európsky rok prispieť k posilneniu účasti mládeže na vonkajšej činnosti Únie vo všetkých politikách, k vytváraniu nových príležitostí pre vzdelávanie, učenie sa a výmeny, k rozvoju partnerstiev a dialógu medzi mladými ľuďmi z Únie a partnerských krajín vrátane Východného partnerstva, západného Balkánu a južného susedstva, k využívaniu existujúcich platforiem pre dialóg a partnerstvá s mládežou, ako je napríklad centrum spolupráce medzi Africkou úniou a Úniou pre mládež a platforma Únie Youth Sounding Board, ako aj k zvýšeniu úlohy zapojenia mládeže do strategickej komunikácie a činnosti v oblasti verejnej diplomacie.

(11)

Európske ciele v oblasti mládeže, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a ktoré vypracovali mladí ľudia v prospech mladých ľudí v rámci procesu Európskeho dialógu s mládežou, sú svedectvom o entuziazme mnohých mladých Európanov, ktorí sú ochotní zapájať sa do vytyčovania smeru, ktorým by sa mal uberať rozvoj Únie.

(12)

Európsky rok by mal podporiť úspešné vykonávanie zásady 1 Európskeho piliera sociálnych práv (8), v ktorej sa zdôrazňuje, že „každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie“. V tejto súvislosti by mal Európsky rok prispieť k dosiahnutiu viditeľného pokroku smerom k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025, ktorého cieľom je stimulovať mladých ľudí v ich osobnom, spoločenskom i profesijnom naplnení a podporovať výchovu k občianstvu vytvorením skutočného európskeho priestoru vzdelávania a odstránením prekážok, ktoré bránia automatickému vzájomnému uznávaniu diplomov, kvalifikácií a období vzdelávania v Únii. Európsky rok by mal zohľadňovať sociálnu situáciu a životné podmienky mladých ľudí. Európsky rok by mal prispieť k úspešnému vykonávaniu zásady 3 Európskeho piliera sociálnych práv, v ktorej sa zdôrazňuje, že „každý má právo na rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí, pokiaľ ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, vzdelanie a prístup k tovaru a službám dostupným pre verejnosť“.

(13)

Európsky rok by mal podporovať úsilie Únie o rozšírenie pracovných príležitostí pre mladých ľudí v rámci plánu obnovy v období po pandémii ochorenia COVID-19, ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 8. októbra 2020 o záruke pre mladých ľudí (9), v ktorom sa zdôrazňuje, že opatrenia na obmedzenie pohybu spôsobili náhle narušenie formálneho a neformálneho vzdelávania mladých ľudí, ako aj informálneho učenia sa, stáží, praxí, učňovskej prípravy a výkonu práce a ovplyvnili príjem mladých ľudí, ich potenciál zarábať a životné podmienky vrátane ich zdravia, a to najmä duševného zdravia. V uvedenom uznesení, ako aj vo svojom uznesení zo 17. decembra 2020 o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie (10) Európsky parlament odsúdil prax neplatených stáží, ak nesúvisia so získaním študijných kvalifikácií vzdelania, ako formu vykorisťovania mladých pracovníkov a porušenia ich práv. Európsky parlament vo svojom uznesení zo 17. decembra 2020 vyzval Komisiu, aby navrhla právny rámec na účinný a vymáhateľný zákaz takýchto neplatených stáží, praxe a učňovskej prípravy.

(14)

Európsky rok by mal poskytnúť ďalší impulz na vytváranie kvalitných pracovných príležitostí pre mladých ľudí v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a to aj prostredníctvom odporúčania Rady z 30. októbra 2020 o posilnenej záruke pre mladých ľudí (11) a novej iniciatívy ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – vytýčiť si cieľ, naučiť sa, zvládnuť, dosiahnuť), ktorú navrhla Komisia a ktorá sa má vykonávať v rámci Európskeho sociálneho fondu plus zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 (12). Iniciatíva ALMA by mala byť programom cezhraničnej mobility mládeže pre znevýhodnených mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.

(15)

Európsky rok by mal prispieť k uznaniu práce s mládežou a k cieľom uznesenia Rady z 1. decembra 2020 o rámci na vytvorenie európskeho programu práce s mládežou (13) (ďalej len „európsky program práce s mládežou“) a bonnského procesu, a tým prispieť k posilneniu štruktúr pre prácu s mládežou, aby boli udržateľné a odolnejšie vo všetkých častiach Únie, a cezhraničnej spolupráci. Európsky rok by mal podporiť aj potvrdzovanie kompetencií získaných neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa, a to aj v rámci práce s mládežou, pričom by sa mala uznať vysoká hodnota učenia sa pri práci s mládežou popri formálnom vzdelávaní a potreba posilniť partnerstvo medzi prácou s mládežou a formálnym vzdelávaním.

(16)

Vo svojom uznesení z 10. februára 2021 o vplyve pandémie COVID-19 na mladých ľudí a šport (14) Európsky parlament zdôraznil osobitne závažný vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, a zdôraznil potrebu riešiť problémy, ktorým čelia mladí ľudia zo zraniteľných skupín, a to aj mladí ľudia so zdravotným postihnutím. Konštatoval v ňom tiež, že nezamestnanosť a chudoba mladých ľudí od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 neustále narastajú, a nabádal Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na boj proti katastrofálnym účinkom na zamestnanosť mladých ľudí. Pripomenul aj úlohu dobrovoľníctva pri rozvoji životných a pracovných zručností mladých ľudí a vyjadril domnienku, že Európsky zbor solidarity zriadený nariadením Európskemu parlamentu a Rady (EÚ) 2021/888 (15) by mohol mladým ľuďom pomôcť rozšíriť ich príležitosti za hranice ich miestnej reality.

(17)

Pandémia ochorenia COVID-19 mala hlboký sociálny a hospodársky vplyv na našu spoločnosť ako celok a viedla k bezprecedentnému nárastu problémov v oblasti duševného zdravia, najmä medzi mladými ľuďmi. Európsky rok by preto mal podporovať diskusiu a tvorbu udržateľných riešení vrátane preventívnych opatrení s cieľom pomôcť uvedené výzvy riešiť.

(18)

Európsky rok by mal podporiť vykonávanie európskeho programu práce s mládežou a záverov Rady z 5. júna 2019 o mladých ľuďoch a budúcnosti práce (16), z 10. decembra 2019 o digitálnej práci s mládežou (17) a zo 7. decembra 2017 o inteligentnej práci s mládežou (18).

(19)

Vzhľadom na význam boja proti klimatickej a prírodnej kríze v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu prijatú na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (19) (ďalej len „Parížska dohoda“) a dosiahnuť ciele Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja a Európskeho konsenzu o rozvoji by mal Európsky rok spravodlivým a inkluzívnym spôsobom prispieť k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a prírody a k vykonávaniu cieľov stanovených v oznámení Komisie z 11. decembra 2019 s názvom „Európska zelená dohoda“, misií programu Horizont Európa, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 (20), a balíka návrhov Fit for 55 stanovených v oznámení Komisie zo 14. júla 2021 s názvom „Fit for 55: plnenie cieľa EÚ v oblasti klímy do roku 2030 na ceste ku klimatickej neutralite“, najmä podnecovaním mladých ľudí, aby rozvíjali vlastné iniciatívy a tvorivé nápady na dosiahnutie príslušných cieľov, uznávajúc tým tvorivý a inovačný potenciál a schopnosti mladých ľudí.

(20)

Európsky rok by mal dať ďalší impulz uzneseniu Európskeho parlamentu z 15. septembra 2020 o účinných opatreniach na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity (21), v ktorom sa zdôraznilo, že program Erasmus+ má prostredníctvom svojej podpory formálneho a neformálneho vzdelávania, učenia sa a odbornej prípravy a činností zameraných na účasť mládeže zásadný význam pre zvyšovanie informovanosti Európanov, najmä mladej generácie, s cieľom povzbudiť ich k tomu, aby si vytvorili aktívny a informovaný postoj k udržateľnosti a príslušným politikám a aby sa z nich v budúcnosti stali angažovaní a uvedomelí občania. Európsky parlament v uvedenom uznesení tiež zdôraznil významnú úlohu, ktorú v tejto súvislosti zohrávajú organizácie mládeže a občianskej spoločnosti pri výmene najlepších postupov a realizácii projektov, ktoré zvyšujú informovanosť mladších generácií o udržateľnosti.

(21)

Európsky rok by mal nadviazať na európske podujatia a iniciatívy, ako sú Európske podujatie pre mládež, Európsky týždeň mládeže, Európske hlavné mesto mládeže, Európske hlavné mesto kultúry, Deň Európy a Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ako aj kampaň Rady Európy s názvom „Mládež pre demokraciu, demokracia pre mládež“, a usilovať sa o súčinnosť s nimi.

(22)

Predsedníčka Komisie vo svojej správe o stave Únie zdôraznila, že „Európa potrebuje všetkých svojich mladých ľudí“. Pri plnení svojich cieľov by mal byť Európsky rok v plnej miere inkluzívny a mal by aktívne podporovať účasť mladých ľudí z rôznych prostredí, mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2021/1877 (22).

(23)

Je dôležité, aby Európsky rok prispel k zvýšeniu záujmu a aktívnej účasti mladých ľudí na demokratickom živote a volebných procesoch, najmä na úrovni Únie. Podľa prieskumu Eurobarometra Európskeho parlamentu uskutočneného po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 bola účasť mladých ľudí na týchto voľbách omnoho vyššia (42 %) ako na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 (28 %). Účasť mladých ľudí by sa mala ďalej podporovať.

(24)

Európsky rok je pevne zakotvený v zásadách uznaných v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Cieľom Európskeho roka je predovšetkým zabezpečiť prostredníctvom jeho opatrení a činností úplnú rodovú rovnosť a nediskrimináciu na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a podporovať uplatňovanie charty. V stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa stanovenej v oznámení Komisie z 24. marca 2021 s názvom „Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa“ a v Európskej záruke pre deti zriadenej odporúčaním Rady (EÚ) 2021/1004 (23) sa stanovuje nová norma pre zastupovanie detí a mladistvých a uznanie detí a mladých ľudí ako aktívnych občanov a aktérov zmeny.

(25)

S cieľom zabezpečiť, aby bol Európsky rok efektívne a účinne vykonávaný, mal by v maximálnej možnej miere využívať už existujúce mechanizmy realizácie. S cieľom optimalizovať pridanú hodnotu Európskeho roka a vytvoriť dodatočný pozitívny vplyv na mladých ľudí by sa mala hľadať súčinnosť a doplnkovosť, a to najmä medzi Európskym rokom a programami Únie vrátane programov s medzinárodným dosahom osobitne zameraných na mladých ľudí a programov bez nadnárodného alebo medzinárodného charakteru, najmä programov týkajúcich sa vzdelávania a odbornej prípravy, športu, kultúry a médií, mládeže a ich zdravia vrátane duševného zdravia, ako aj solidarity, dobrovoľníckej činnosti, zamestnania a sociálneho začlenenia, výskumu a inovácií, priemyslu a podnikania, digitálnej politiky, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, kde sa uvedené programy zameriavajú na mladých poľnohospodárov, životné prostredie a klímu, politiku súdržnosti, migráciu, bezpečnosť a medzinárodnú spoluprácu a rozvoj. Súčinnosť a doplnkovosť by sa mala hľadať aj medzi Európskym rokom a aktivitami členských štátov. Súčinnosť a doplnkovosť by mali vychádzať z takýchto programov Únie a aktivít členských štátov.

(26)

Vytvorením prostredia na propagáciu cieľov Európskeho roka súbežne na úrovni Únie, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni sa môže dosiahnuť lepšia súčinnosť a lepšie využívanie zdrojov. V tejto súvislosti by mala Komisia včas informovať Európsky parlament, Radu, členské štáty, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a orgány a združenia aktívne v oblasti mládeže na úrovni Únie a úzko s nimi spolupracovať. S cieľom zabezpečiť európsky rozmer činností v rámci Európskeho roka je dôležité nabádať členské štáty k tomu, aby navzájom spolupracovali.

(27)

Koordinácia Európskeho roka na úrovni Únie by mala umožniť spoločnú tvorbu. Komisia by mala zvolávať spoločné alebo samostatné stretnutia so zainteresovanými stranami a zástupcami organizácií alebo orgánov pôsobiacich v oblasti mládeže a národnými koordinátormi s cieľom pomôcť pri spoluvytváraní a vykonávaní Európskeho roka na úrovni Únie. Koordinátor EÚ pre mládež by mal mať kľúčovú úlohu na uvedených stretnutiach, ako aj pri oslovovaní rôznych zainteresovaných strán a zástupcov organizácií alebo orgánov pôsobiacich v oblasti mládeže.

(28)

Európsky rok by sa mal zamerať aj na opatrenia a aktivity, ktoré predstavujú potenciálnu európsku pridanú hodnotu. Pojem európskej pridanej hodnoty sa má chápať v širšom zmysle a má sa prejavovať rôznymi spôsobmi, napríklad nadnárodným charakterom opatrení alebo aktivít, najmä v prípade spolupráce zameranej na dosiahnutie udržateľného systematického vplyvu alebo prínosu k európskej identite mladých ľudí, k zvyšovaniu ich povedomia a zodpovednosti za hodnoty a základné práva Únie vrátane rodovej rovnosti, a ich schopnosti zúčastňovať sa na zastupiteľskej a participatívnej demokracii Únie.

(29)

Európsky rok by mal podporovať šírenie osvedčených postupov, uskutočňovanie štúdií a výskumu a zber údajov, štatistík a iných kvalitatívnych alebo kvantitatívnych informácií o situácii mladých ľudí v Únii vrátane účinkov pandémie ochorenia COVID-19, využívajúc pritom zdroje, ako sú portál Wiki zameraný na mládež, správa EÚ o mládeži a index pokroku mládeže.

(30)

Na úrovni Únie by sa pridelené finančné prostriedky potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia mali určiť vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027. Minimálny operatívny rozpočet na vykonávanie tohto rozhodnutia by mal byť vo výške 8 miliónov EUR. Dodatočnú finančnú podporu pre Európsky rok by mali poskytnúť v závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov príslušné programy a nástroje Únie, a to v súlade s uplatniteľnými pravidlami. Financovanie Európskeho roka by nemalo mať negatívny vplyv na financovanie projektov v súčasných programoch Únie a malo by sa zamerať na zabezpečenie pretrvania posolstva Európskeho roka aj po roku 2022. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci rozpočtového orgánu, a v súlade s článkom 314 ZFEÚ by sa malo financovanie tohto posolstva určiť vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027.

(31)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov navrhovaného opatrenia ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(32)

Vzhľadom na vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na mladých ľudí a následne na naliehavú potrebu, aby bolo cieľom Európskeho roka oceňovať, podporovať a zapájať mladých ľudí do diania po pandémii ochorenia COVID-19, sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, ZFEÚ a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(33)

V nadväznosti na dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 je potrebné včasné uplatňovanie tohto rozhodnutia s cieľom zabezpečiť rýchlu realizáciu Európskeho roka. Toto rozhodnutie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a malo by sa uplatňovať od 1. januára 2022,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Rok 2022 sa vyhlasuje za Európsky rok mládeže 2022 (ďalej len „Európsky rok“).

Článok 2

Ciele

V súlade s cieľmi stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a európskymi cieľmi v oblasti mládeže vymedzenými v stratégii Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a v jej prílohe 3, ktoré majú medziodvetvový prístup zameraný na zabezpečenie toho, aby sa záujmy a potreby mladých ľudí náležite zohľadňovali v politickej činnosti na všetkých úrovniach, je celkovým cieľom Európskeho roka zintenzívniť úsilie Únie, členských štátov a regionálnych a miestnych orgánov spolu s aktérmi občianskej spoločnosti o posilnenie postavenia, ocenenie, podporu a zapájanie mladých ľudí vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do diania po pandémii ochorenia COVID-19 s cieľom dosiahnuť dlhodobý pozitívny vplyv na mladých ľudí. Európsky rok sa zameria najmä na:

a)

obnovu pozitívnych vyhliadok pre mladých ľudí s osobitným zameraním sa na negatívne vplyvy, ktoré na nich mala pandémia ochorenia COVID-19, a zdôrazňovanie toho, ako mladým ľuďom a spoločnosti ako celku zelená transformácia, digitálna transformácia a ďalšie politiky Únie ponúkajú príležitosti, čerpajúc inšpiráciu z činov, predstáv a poznatkov mladých ľudí v záujme ďalšieho posilnenia a oživenia spoločného európskeho projektu a načúvajúc mladým ľuďom s prihliadnutím na ich potreby a obavy, a podporu mladých ľudí pri vytváraní konkrétnych, inkluzívnych príležitostí a výsledkov pri súčasnom optimálnom využívaní nástrojov Únie;

b)

posilňovanie postavenia mladých ľudí a podporu mladých ľudí, a to aj prostredníctvom práce s mládežou, najmä mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, mladých ľudí zo znevýhodneného a rôzneho prostredia, mladých ľudí patriacich do zraniteľných a marginalizovaných skupín, mladých ľudí pochádzajúcich z vidieckych, vzdialených, okrajových a menej rozvinutých oblastí a mladých ľudí z najvzdialenejších regiónov tak, aby nadobudli relevantné vedomosti a kompetencie a stali sa tak aktívnymi a angažovanými občanmi a aktérmi zmeny, inšpirovanými pocitom európskej spolupatričnosti, ako aj ďalšieho úsilia zameraného na budovanie kapacít v prospech účasti mládeže a občianskej angažovanosti mladých ľudí a všetkých zainteresovaných strán, ktoré svojou činnosťou zastupujú ich záujmy, a zahrnutie prínosu mladých ľudí z rôzneho prostredia do kľúčových konzultačných procesov, ako je napríklad Konferencia o budúcnosti Európy a Európsky dialóg s mládežou;

c)

podporu mladých ľudí pri získavaní lepšej predstavy o verejnej politike na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a aktívnu propagáciu rôznych príležitostí, ktoré im poskytujú verejné politiky na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, s cieľom podporiť ich osobný, spoločenský, ekonomický a profesijný rozvoj v zelenom, digitálnom a inkluzívnom svete so zameraním sa na odstraňovanie zostávajúcich prekážok;

d)

začleňovanie politiky v oblasti mládeže do všetkých relevantných oblastí politiky Únie v súlade so stratégiou Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 s cieľom podporiť začlenenie hľadiska mládeže do tvorby politiky na všetkých úrovniach.

Článok 3

Druhy opatrení

1.   Medzi opatrenia, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 2, patria nasledujúce činnosti na úrovni Únie a, vychádzajúc z existujúcich možností, na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, a v relevantnom prípade v partnerských krajinách, súvisiace s cieľmi Európskeho roka:

a)

konferencie, kultúrne a iné podujatia a politické iniciatívy zamerané na mladých ľudí, ktorých cieľom je podpora inkluzívnej a prístupnej diskusie o výzvach, a to aj o vplyve pandémie ochorenia COVID-19, ktorým čelia mladí ľudia vrátane tých s nedostatkom príležitostí a tých, ktorí patria k zraniteľným skupinám, ako napríklad o ich sociálnej situácii, prístupe k vzdelávaniu a odbornej príprave a pracovných podmienkach, a o postupoch, ktoré môžu prijať zainteresované strany na rôznych úrovniach;

b)

podpora účasti mládeže a posilňovanie využívania existujúcich a nových inovatívnych nástrojov, kanálov a programov, ktoré všetkým mladým ľuďom umožňujú osloviť tvorcov politík identifikáciou, zhromažďovaním a výmenou skúseností a osvedčených postupov a zvyšovaním informovanosti tvorcov politík o uvedených nástrojoch, kanáloch a programoch;

c)

zhromažďovanie nápadov s využitím participatívnych metód v snahe o spoluvytváranie a spoločné vykonávanie Európskeho roka;

d)

informačné, vzdelávacie a osvetové kampane na šírenie hodnôt, ako sú úcta, rovnosť, spravodlivosť, solidarita, dobrovoľníctvo, pocit spolupatričnosti a bezpečia a toho, že sú vypočutí a rešpektovaní, s cieľom stimulovať mladých ľudí k tomu, aby aktívne prispievali k budovaniu inkluzívnejšej, zelenej a digitálnej spoločnosti;

e)

vytváranie priestoru a nástrojov na výmenu informácií o premene problémov na príležitosti a nápadov na činy v podnikateľskom duchu pri súčasnej podpore tvorivosti, komunity a spolupráce;

f)

uskutočňovanie štúdií a výskumu o situácii mladých ľudí v Únii s osobitným zameraním na vplyvy pandémie ochorenia COVID-19, zostavovanie a využívanie európskej harmonizovanej štatistiky a iných relevantných údajov na úrovni Únie, a propagovanie a šírenie uvedených výsledkov na európskej, vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni;

g)

podpora programov, možností financovania, projektov, akcií a sietí s významom pre mladých ľudí, a to aj na sociálnych médiách a v online komunitách.

2.   Komisia a členské štáty môžu určiť ďalšie činnosti, ktoré by mohli prispieť k dosiahnutiu cieľov Európskeho roka, a umožniť, aby sa odkazy na Európsky rok používali ako značka pri propagácii uvedených činností, pokiaľ prispievajú k dosiahnutiu uvedených cieľov. Inštitúcie a orgány Únie a členské štáty môžu tiež určiť takéto ďalšie činnosti a navrhnúť ich Komisii.

Článok 4

Koordinácia na vnútroštátnej úrovni

Členské štáty sú zodpovedné za organizáciu účasti na Európskom roku na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty na tento účel vymenujú národných koordinátorov. Národní koordinátori zabezpečujú koordináciu príslušných činností na vnútroštátnej úrovni. Takisto zabezpečujú, aby sa mladí ľudia, mládežnícke organizácie a organizácie občianskej spoločnosti vrátane, ak existujú, národných rád mládeže, a iné príslušné zainteresované strany aktívne zapájali a zúčastňovali sa na spoločnej tvorbe, vykonávaní a hodnotení vykonávania činností Európskeho roka na vnútroštátnej úrovni.

Článok 5

Koordinácia na úrovni Únie

1.   Komisia zvoláva zasadnutia národných koordinátorov s cieľom koordinovať priebeh Európskeho roka. Uvedené zasadnutia takisto slúžia ako príležitosť na výmenu informácií o vykonávaní Európskeho roka na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni. Zástupcovia Európskeho parlamentu sa na týchto zasadnutiach môžu zúčastňovať ako pozorovatelia a môžu k nim prispievať.

2.   Koordinácia Európskeho roka na úrovni Únie sa vyznačuje prierezovým prístupom s cieľom vytvoriť synergiu rôznych programov a iniciatív Únie relevantných pre mladých ľudí a náležite sa zohľadňuje na vnútroštátnej úrovni.

3.   Komisia zvoláva stretnutia zainteresovaných strán a zástupcov organizácií alebo orgánov, ktoré pôsobia v oblasti mládeže, vrátane Európskeho fóra mládeže a ďalších mládežníckych organizácií, s cieľom pomôcť pri spoluvytváraní a vykonávaní Európskeho roka na úrovni Únie.

Článok 6

Spolupráca na medzinárodnej úrovni

Na účely Európskeho roka spolupracuje Komisia v prípade potreby s medzinárodnými partnermi a príslušnými medzinárodnými organizáciami, pričom zabezpečuje, aby bola účasť Únie viditeľná. Komisia zabezpečuje najmä spoluprácu s Radou Európy, a to aj prostredníctvom partnerstva medzi Úniou a Radou Európy zameraného na mládež a vytváraním pevných väzieb s kampaňou Rady Európy s názvom „Mládež pre demokraciu, demokracia pre mládež“, ako aj s medzinárodnými mládežníckymi sieťami a organizáciami.

Článok 7

Monitorovanie a hodnotenie

Komisia predloží do 31. decembra 2023 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o vykonávaní, výsledkoch a celkovom hodnotení opatrení stanovených v tomto rozhodnutí. Uvedená správa obsahuje podnety na ďalšie spoločné úsilie v oblasti mládeže s cieľom zabezpečiť, aby posolstvo Európskeho roku pretrvalo.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

V Bruseli 22. decembra 2021

Za Európsky parlament

Predseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

Predseda

A. LOGAR


(1)  Stanovisko z 8. decembra 2021 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2021 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. decembra 2021.

(3)  Ú. v. EÚ C 456, 18.12.2018, s. 1.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 17).

(5)  Ú. v. EÚ C 415, 1.12.2020, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ C 241, 21.6.2021, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 7.

(8)  Ú. v. EÚ C 428, 13.12.2017, s. 10.

(9)  Ú. v. EÚ C 395, 29.9.2021, s. 101.

(10)  Ú. v. EÚ C 445, 29.10.2021, s. 75.

(11)  Odporúčanie Rady z 30. októbra 2020 o moste k pracovným miestam – posilnení záruky pre mladých ľudí, a ktorým sa nahrádza odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (Ú. v. EÚ C 372, 4.11.2020, s. 1).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 (Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 21).

(13)  Ú. v. EÚ C 415, 1.12.2020, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ C 465, 17.11.2021, s. 82.

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/888 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú nariadenia (EÚ) 2018/1475 a (EÚ) č. 375/2014 (Ú. v. EÚ L 202, 8.6.2021, s. 32).

(16)  Ú. v. EÚ C 189, 5.6.2019, s. 28.

(17)  Ú. v. EÚ C 414, 10.12.2019, s. 2.

(18)  Ú. v. EÚ C 418, 7.12.2017, s. 2.

(19)  Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie, stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia a zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1290/2013 a (EÚ) č. 1291/2013 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 1).

(21)  Ú. v. EÚ C 385, 22.9.2021, s. 2.

(22)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1877 z 22. októbra 2021 o rámci opatrení na začleňovanie pre programy Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na roky 2021 – 2027 (Ú. v. EÚ L 378, 26.10.2021, s. 15).

(23)  Odporúčanie Rady (EÚ) 2021/1004 zo 14. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európska záruka pre deti (Ú. v. EÚ L 223, 22.6.2021, s. 14).


Top