EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1482

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1482 zo 14. septembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Izraelským štátom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (Text s významom pre EHP)

C/2021/6751

OJ L 325, 15.9.2021, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1482/oj

15.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/51


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1482

zo 14. septembra 2021,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Izraelským štátom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie prispieva tiež k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia zistí, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho musia členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Všetky zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by sa preto mali uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a o prekonaní ochorenia, ktoré Izraelský štát vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 by sa takéto zistenia o rovnocennosti mali podobne vzťahovať aj na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a o prekonaní ochorenia, ktoré Izraelský štát vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Izraelský štát 19. júla 2021 poskytol Komisii podrobné informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a o prekonaní ochorenia v súlade so systémom s názvom „Ramzor“. Izraelský štát informoval Komisiu, že sa domnieva, že jeho potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery zavedeným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Izraelský štát informoval Komisiu, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydávané Izraelským štátom v súlade so systémom „Ramzor“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Komisia 6. septembra 2021 na žiadosť Izraelského štátu vykonala technické testy, ktorými sa preukázalo, že Izraelský štát vydáva potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a o prekonaní ochorenia v súlade so systémom „Ramzor“, ktorý je interoperabilný s rámcom dôvery zavedeným nariadením (EÚ) 2021/953 a umožňuje overenie pravosti, platnosti a integrity týchto potvrdení. Komisia takisto potvrdila, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a o prekonaní ochorenia vydávané Izraelským štátom v súlade so systémom „Ramzor“ obsahujú potrebné údaje.

(5)

Izraelský štát okrem toho informoval Komisiu, že vydáva interoperabilné potvrdenia o očkovaní s použitím vakcín proti ochoreniu COVID-19. V súčasnosti ide o vakcíny Comirnaty a Spikevax.

(6)

Izraelský štát ďalej informoval Komisiu, že vydáva interoperabilné potvrdenia o prekonaní ochorenia. Tieto potvrdenia sú platné najviac 180 dní od dátumu prvého pozitívneho testu.

(7)

Izraelský štát informoval Komisiu, že uznáva potvrdenia o očkovaní, o vykonaní testu a o prekonaní ochorenia vydané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(8)

Izraelský štát takisto informoval Komisiu, že uznáva potvrdenia o očkovaní a upúšťa od cestovných obmedzení v prípade osôb zaočkovaných vakcínami, ktorým bolo udelené povolenie na uvedenie na trh v rámci EÚ podľa nariadenia (ES) č. 726/2004.

(9)

Izraelský štát ďalej informoval Komisiu, že uznáva potvrdenia o vykonaní testu na ochorenie COVID-19 na základe amplifikácie nukleových kyselín (NAAT) (napr. testu na základe polymerázovej reťazovej reakcie spojenej s reverznou transkripciou – RT-PCR) vydané členskými štátmi a krajinami EHP. Izraelský štát však uvádza, že všetci cestujúci vrátane tých, ktorí majú výsledky miestnych testov, musia pri pristátí zopakovať test NAAT (napr. RT-PCR), čo znamená, že v súvislosti s testom vykonaným pred letom sa neupúšťa od žiadnych cestovných obmedzení okrem oprávnenia na nástup do lietadla. Izrael navyše neuznáva rýchle antigénové testy.

(10)

Izraelský štát okrem toho informoval Komisiu, že pri overovaní potvrdení overovateľmi v Izraelskom štáte sa osobné údaje uvedené v potvrdeniach spracúvajú len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania, výsledku testovania alebo prekonania ochorenia držiteľa, pričom tieto údaje sa následne neuchovávajú.

(11)

Prvky potrebné na stanovenie toho, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané Izraelským štátom v súlade so systémom „Ramzor“ sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953, sú teda splnené.

(12)

Potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydávané Izraelským štátom v súlade so systémom „Ramzor“ by sa mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5 a článku 7 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(13)

Na to, aby toto rozhodnutie mohlo fungovať, by Izraelský štát mal byť pripojený k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(14)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie alebo ukončenie tohto rozhodnutia, ak už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(15)

Vzhľadom na potrebu čo najrýchlejšie pripojiť Izraelský štát k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a o prekonaní ochorenia vydané Izraelským štátom v súlade so systémom „Ramzor“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Izraelský štát sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. septembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).


Top