EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1339

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1339 z 11. augusta 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/2048, pokiaľ ide o harmonizovanú normu pre webové sídla a mobilné aplikácie (Text s významom pre EHP)

C/2021/5908

OJ L 289, 12.8.2021, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1339/oj

12.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 289/53


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1339

z 11. augusta 2021,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/2048, pokiaľ ide o harmonizovanú normu pre webové sídla a mobilné aplikácie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

keďže:

(1)

Podľa článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 (2) sa v prípade obsahu webových sídel a mobilných aplikácií, ktorý je v súlade s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré Komisia uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá, že je v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v článku 4 uvedenej smernice, na ktoré sa vzťahujú uvedené normy alebo ich časti.

(2)

Na základe vykonávacieho rozhodnutia C(2017) 2585 výbory CEN, CENELEC a inštitút ETSI zmenili harmonizovanú normu EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), na ktorú sa odkazuje v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2018/2048 (3). Výsledkom bolo prijatie pozmeňujúcej harmonizovanej európskej normy EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).Harmonizovaná európska norma EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) stanovuje okrem iného technické požiadavky na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií a obsahuje priradenie príslušných ustanovení normy k požiadavkám na prístupnosť stanoveným v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102.

(3)

Harmonizovanou normou EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) sa okrem iného aktualizujú priradené prvky v tabuľkách A.1 a A.2 prílohy A, ktoré poskytujú predpoklad zhody so smernicou (EÚ) 2016/2102. Norma obsahuje aj usmernenie o jej používaní v prílohe E a poskytuje ďalšie informácie o zmenách v prílohe F.

(4)

Komisia spolu s CEN, Cenelec a ETSI posúdila, či príslušné ustanovenia harmonizovanej európskej normy EN 301 549 v3.2.1 (2021-03), ktorú odovzdali CEN, Cenelec a ETSI, vyhovujú žiadosti uvedenej vo vykonávacom rozhodnutí C(2017) 2585.

(5)

Výsledkom posúdenia je, že príslušné ustanovenia harmonizovanej európskej normy EN 301 549 v3.2.1 (2021-03) spĺňajú požiadavky, na ktoré sa majú vzťahovať a ktoré sú stanovené v prílohe II k vykonávaciemu rozhodnutiu C(2017) 2585. Je preto vhodné uverejniť odkaz na túto normu v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Preto sa z Úradného vestníka Európskej únie musia vypustiť odkazy na harmonizovanú normu EN 301 549 v2.1.2 (2018-08), keďže bola zmenená harmonizovanou európskou normou EN 301 549 v3.2.1 (2021-03).

(7)

S cieľom poskytnúť dostatočný čas na prípravu na uplatňovanie harmonizovanej normy EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) je potrebné odložiť stiahnutie harmonizovanej normy EN 301 549 v2.1.2 (2018-08).

(8)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2018/2048 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Dodržiavanie harmonizovanej normy zakladá predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2018/2048 sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 prílohy sa uplatňuje od 12. februára 2022.

V Bruseli 11. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2048 z 20. decembra 2018 o harmonizovanej norme pre webové sídla a mobilné aplikácie vypracovanej na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 (Ú. v. EÚ L 327, 21.12.2018, s. 84).


PRÍLOHA

Tabuľka v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2018/2048 sa mení takto:

1.

Riadok 1 sa vypúšťa.

2.

Vkladá sa tento riadok 2:

Č.

Odkaz na normu

„2.

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Požiadavky na prístupnosť IKT produktov a služieb“


Top