EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1250

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1250 z 26. júla 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, ktorý je prílohou Dohody o EHP (Európsky obranný fond) (Text s významom pre EHP)

ST/10692/2021/INIT

OJ L 272, 30.7.2021, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1250/oj

30.7.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 272/69


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/1250

z 26. júla 2021

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, ktorý je prílohou Dohody o EHP (Európsky obranný fond)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 173 ods. 3, článok 182 ods. 4, článok 183 a článok 188 druhý odsek, v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (2) (ďalej len „Dohoda o EHP“) nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Podľa článku 98 Dohody o EHP sa na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP môže meniť, okrem iného, protokol 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd (ďalej len „protokol 31“), ktorý je prílohou Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/697 (3) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala vychádzať z návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie prijať v Spoločnom výbore EHP k navrhovanej zmene protokolu 31 o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, ktorý je prílohou Dohody o EHP, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP (4).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. júla 2021

Za Radu

predseda

G. DOVŽAN


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/697 z 29. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) 2018/1092 (Ú. v. EÚ L 170, 12.5.2021, s. 149).

(4)  Pozrite dokument ST 10693/21 na http://register.consilium.europa.eu.


Top