EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0944

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/944 z 3. júna 2021 o predĺžení lehôt na zber vyhlásení o podpore v prípade určitých európskych iniciatív občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 [oznámené pod číslom C(2021) 3879] (Iba anglické znenie je autentické)

C/2021/3879

Ú. v. EÚ L 210, 14.6.2021, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/944/oj

14.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 210/45


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/944

z 3. júna 2021

o predĺžení lehôt na zber vyhlásení o podpore v prípade určitých európskych iniciatív občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042

[oznámené pod číslom C(2021) 3879]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 z 15. júla 2020, ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania uvedené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

po porade s výborom pre európsku iniciatívu občanov zriadeným článkom 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 (2),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2020/1042 sa stanovujú dočasné opatrenia v súvislosti s európskou iniciatívou občanov s cieľom riešiť výzvy, ktorým čelili organizátori iniciatív občanov, vnútroštátne správne orgány a inštitúcie Únie po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia v marci 2020 oznámila, že šírenie ochorenia COVID-19 prepuklo do celosvetovej pandémie. V mesiacoch nasledujúcich po tomto oznámení prijali členské štáty reštriktívne opatrenia na boj proti kríze v oblasti verejného zdravia. V dôsledku toho sa takmer vo všetkých členských štátoch utlmil verejný život. Nariadením (EÚ) 2020/1042 sa preto predĺžili určité lehoty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/788.

(2)

Nariadením (EÚ) 2020/1042 sa Komisia splnomocňuje, aby lehoty na zber za určitých okolností predĺžila ešte o tri mesiace. Podmienky pre prípadné ďalšie predĺženie sú podobné ako tie, ktoré viedli k počiatočnému predĺženiu po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020, konkrétne že aspoň štvrtina členských štátov alebo viacero členských štátov predstavujúcich viac ako 35 % obyvateľstva Únie uplatňuje opatrenia v reakcii na pandémiu COVID-19, ktoré podstatne sťažujú možnosti organizátorov zbierať vyhlásenia o podpore v papierovej forme a informovať verejnosť o svojich prebiehajúcich iniciatívach.

(3)

Komisia od prijatia nariadenia (EÚ) 2020/1042 v júli 2020 pozorne monitoruje situáciu v členských štátoch.

(4)

Komisia udelila 17. decembra 2020 (3) a opäť 19. februára 2021 (4) ďalšie predĺženia o tri mesiace pre iniciatívy, v prípade ktorých prebiehal zber vyhlásení o podpore, a to po tom, ako posúdila, že podmienky na udelenie takéhoto predĺženia podľa nariadenia (EÚ) 2020/1042 sú splnené. Iniciatívam, ktorých lehota na zber sa začala počas období predĺženia, boli udelené úmerné predĺženia.

(5)

Situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 sa vo viacerých členských štátoch od 1. februára 2021 výrazne nezmenila. Koncom apríla 2021 boli v značnom počte členských štátov stále zavedené opatrenia obmedzujúce voľný pohyb občanov na ich území v snahe zastaviť alebo spomaliť prenos ochorenia COVID-19. Sedem členských štátov 19. apríla uviedlo, že uplatňujú vnútroštátne opatrenia na obmedzenie pohybu, ktoré zakazujú alebo podstatne obmedzujú voľný pohyb občanov na ich území, zatiaľ čo 12 členských štátov uviedlo, že uplatňujú opatrenia na obmedzenie pohybu na miestnej úrovni. Tieto opatrenia na obmedzenie pohybu boli spojené s ďalšími opatreniami s podobnými reštriktívnymi účinkami na verejný život na ich území či prinajmenšom na jeho podstatnej časti vrátane obmedzení prístupnosti verejných priestorov, zatvorenia alebo obmedzeného otvorenia obchodov, reštaurácií a pohostinských zariadení, prísnych obmedzení kapacity verejných zhromaždení a súkromných stretnutí a uloženia zákazu vychádzania. Kombinácia týchto opatrení veľmi nepriaznivo ovplyvňuje schopnosť organizátorov zbierať vyhlásenia o podpore v papierovej forme a informovať verejnosť o svojich prebiehajúcich iniciatívach. Na základe v súčasnosti dostupných informácií zostanú uvedené opatrenia, resp. opatrenia s podobným účinkom pravdepodobne zavedené na obdobie najmenej troch mesiacov.

(6)

Dotknuté členské štáty predstavujú prinajmenšom jednu štvrtinu členských štátov a viac ako 35 % obyvateľstva Únie.

(7)

Z uvedených dôvodov možno dospieť k záveru, že v prípade piatich iniciatív, ktorých lehota na zber prebiehala 1. mája 2021, sú splnené podmienky na udelenie predĺženia lehôt na zber. Dané lehoty na zber by sa preto mali predĺžiť o tri mesiace.

(8)

Komisia udelila 19. februára 2021 predĺženie pre štrnásť iniciatív. Deviatim iniciatívam už nemožno udeliť ďalšie predĺženie, keďže v ich prípade už došlo k maximálnemu predĺženiu o 12 mesiacov.

(9)

V prípade iniciatív, ktorých lehota na zber sa začala medzi 1. májom 2021 a dátumom prijatia tohto rozhodnutia, by sa táto lehota mala predĺžiť do 1. augusta 2022,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Ak zber vyhlásení o podpore európskej iniciatívy občanov (ďalej len „iniciatíva“) prebiehal 1. mája 2021, maximálna lehota na zber sa pre danú iniciatívu predlžuje o tri mesiace.

2.   Ak sa zber vyhlásení o podpore iniciatívy začal medzi 1. májom 2021 a dátumom prijatia tohto rozhodnutia, maximálna lehota na zber sa pre danú iniciatívu predlžuje do 1. augusta 2022.

Článok 2

Nové konečné dátumy lehôt na zber sú pre nasledujúce iniciatívy takéto:

pre iniciatívu s názvom „VOLIČI BEZ HRANÍC, Plné politické práva pre občanov EÚ“ (VOTERS WITHOUT BORDERS, Full Political Rights for EU Citizens): 11. júna 2022,

pre iniciatívu s názvom „Zavedenie nepodmienených základných príjmov v celej EÚ“ [Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU]: 25. júna 2022,

pre iniciatívu s názvom „Libertà di condividere“: 1. augusta 2022,

pre iniciatívu s názvom „Právo na liečbu“ (Right to Cure): 1. augusta 2022,

pre iniciatívu s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“ (Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices): 1. augusta 2022,

pre iniciatívu s názvom „Zelené strešné záhrady“ (Green Garden Roof Tops): 1. augusta 2022.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené:

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „VOLIČI BEZ HRANÍC, Plné politické práva pre občanov EÚ“ (VOTERS WITHOUT BORDERS, Full Political Rights for EU Citizens),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Zavedenie nepodmienených základných príjmov v celej EÚ“ [Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU],

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Libertà di condividere“,

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Právo na liečbu“ (Right to Cure),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“ (Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Zelené strešné záhrady“ (Green Garden Roof Tops).

V Bruseli 3. júna 2021

Za Komisiu

Věra JOUROVÁ

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 231, 17.7.2020, s. 7.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 55).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2200 zo 17. decembra 2020 o predĺžení lehôt na zber vyhlásení o podpore v prípade určitých európskych iniciatív občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 (Ú. v. EÚ L 434, 23.12.2020, s. 56).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/360 z 19. februára 2021 o predĺžení lehôt na zber vyhlásení o podpore v prípade určitých európskych iniciatív občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 (Ú. v. EÚ L 69, 26.2.2021, s. 9).


Top