EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0927

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/927 z 31. mája 2021, ktorým sa určuje jednotný medziodvetvový korekčný faktor na účely úpravy bezodplatne pridelených emisných kvót na obdobie 2021 až 2025 [oznámené pod číslom C(2021) 3745] (Text s významom pre EHP)

C/2021/3745

OJ L 203, 9.6.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/927/oj

9.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 203/14


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/927

z 31. mája 2021,

ktorým sa určuje jednotný medziodvetvový korekčný faktor na účely úpravy bezodplatne pridelených emisných kvót na obdobie 2021 až 2025

[oznámené pod číslom C(2021) 3745]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/331 (1) z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii, a najmä na jeho článok 14 ods. 6,

keďže:

(1)

V článku 10a ods. 5, článku 10a ods. 5a a článku 10a ods. 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2) sa stanovuje maximálne ročné množstvo emisných kvót, ktoré tvoria základ pre výpočet kvót bezodplatne pridelených zariadeniam, na ktoré sa nevzťahuje článok 10a ods. 3 uvedenej smernice.

(2)

V záujme dodržania podielu emisných kvót obchodovaných formou aukcie, ktorý je stanovený v článku 10 smernice 2003/87/ES, by nemalo dôjsť k prekročeniu maximálneho množstva bezodplatne pridelených kvót stanoveného v článku 10a ods. 5 uvedenej smernice, od ktorého sa odpočíta množstvo uvedené v článku 10a ods. 8, pričom sa v prípade potreby prihliadne aj na dostupné dodatočné množstvo stanovené v článku 10a ods. 5a predmetnej smernice. S cieľom zaručiť, aby sa toto maximálne ročné množstvo emisných kvót neprekročilo, by sa mal v prípade potreby uplatniť medziodvetvový korekčný faktor, ktorým sa jednotne zníži počet kvót bezodplatne pridelených jednotlivým zariadeniam oprávneným na získanie bezodplatných kvót.

(3)

Podľa článku 14 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/331 má Komisia určiť medziodvetvový korekčný faktor za každý rok príslušného obdobia pridelenia po oznámení predbežných ročných množstiev bezodplatne pridelených emisných kvót na dané obdobie.

(4)

Medziodvetvový korekčný faktor, ktorý je každý rok v rámci obdobia pridelenia 2021 až 2025 uplatniteľný na zariadenia, ktoré nie sú identifikované ako výrobcovia elektrickej energie a ktoré nie sú novými účastníkmi, by sa mal určiť na základe predbežného ročného množstva emisných kvót bezodplatne pridelených počas daného obdobia pridelenia, a to bez započítania emisných kvót bezodplatne pridelených zariadeniam, ktoré členské štáty vylúčili zo systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii (EU ETS) v súlade s článkom 27 alebo 27a smernice 2003/87/ES, a so započítaním emisných kvót bezodplatne pridelených zariadeniam, ktoré členské štáty do uvedeného systému začlenili v súlade s článkom 24 uvedenej smernice.

(5)

Ako sa uvádza v článku 1 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2020/1722 (3), na rok 2021 predstavuje množstvo kvót pre celú Úniu stanovené v článku 9 smernice 2003/87/ES spolu 1 571 583 007 kvót. V súlade s článkom 10 ods. 1 prvým a druhým pododsekom smernice 2003/87/ES sa maximálne (ročné) množstvo stanovené v článku 10a ods. 5 vypočítalo ako 43 % z množstva 1 571 583 007, t. j. ide o 675 780 693 kvót. Od uvedeného množstva, ktoré tvorí 675 780 693 kvót, by sa malo v súlade s článkom 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES ročne odpočítať 32 500 000 kvót, čím by sa malo dosiahnuť maximálne množstvo na rok 2021, teda 643 280 693 kvót. Podľa článku 10a ods. 5a smernice 2003/87/ES by sa na zvýšenie maximálneho množstva, ktoré je dostupné v prípade, že by predbežné ročné množstvá bezodplatných kvót na jedno zariadenie, o ktorých informovali členské štáty a štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, pri uplatnení príslušného faktora určeného v prílohe V k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2019/331 prekročili maximálne množstvo uvedené v článku 10a ods. 5 danej smernice, malo použiť dodatočné množstvo až do výšky 3 % celkového množstva kvót, ktoré za desaťročné obdobie od roku 2021 po rok 2030 predstavuje 413 420 157 kvót. K tomuto prekročeniu však nedošlo. Ročný medziodvetvový korekčný faktor by preto mal predstavovať 100 %.

(6)

Všetky nevyužité kvóty z maximálnych množstiev v roku 2021 by sa mali sprístupniť v nasledujúcom roku, teda v roku 2022. Uvedená logika by mala naďalej platiť aj pri nasledujúcich rokoch počas obdobia pridelenia 2021 až 2025 v zmysle článku 2 bodu 15 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/331.

(7)

Maximálne množstvá stanovené v článku 10a ods. 5 a ods. 5a a článku10a ods. 8 smernice 2003/87/ES, harmonizované pravidlá prideľovania a medziodvetvový korekčný faktor sa majú uplatňovať v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP (4). Preto je potrebné prihliadnuť na predbežné ročné množstvá emisných kvót bezodplatne pridelených počas obdobia 2021 až 2025 na základe údajov akceptovaných Dozorným úradom EZVO týkajúcich sa Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Výpočty uvedené v odôvodnení 5 odrážajú túto potrebu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na každý rok obdobia pridelenia 2021 až 2025 jednotný medziodvetvový korekčný faktor na účely úpravy bezodplatne pridelených emisných kvót v súlade s článkom 10a ods. 5 a článkom 10a ods. 5a smernice 2003/87/ES predstavuje 100 %.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 31. mája 2021

Za Komisiu

Frans TIMMERMANS

výkonný podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 59, 27.2.2019, s. 8.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32).

(3)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1722 zo 16. novembra 2020 o množstve kvót pre celú Úniu, ktoré sa majú vydať v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami na rok 2021 (Ú. v. EÚ L 386, 18.11.2020, s. 26).

(4)  Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 112/2020 zo 14. júla 2020, ktorým sa mení príloha XX (Životné prostredie) k Dohode o EHP (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).


Top