EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0730

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/730 z 29. apríla 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1349 o postupoch a podmienkach pre vykonávanie určitých právomocí príslušného orgánu v súvislosti s dohľadom nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2021/19)

OJ L 157, 5.5.2021, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/730/oj

5.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/7


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2021/730

z 29. apríla 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1349 o postupoch a podmienkach pre vykonávanie určitých právomocí príslušného orgánu v súvislosti s dohľadom nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2021/19)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1, článok 22 a článok 34.1 prvú zarážku,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 795/2014 z 3. júla 2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2014/28) (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) sa stanovujú požiadavky v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami. Prevádzkovatelia systémovo dôležitých platobných systémov so sídlom v členských štátoch eurozóny musia zabezpečiť, aby systémovo dôležitý platobný systém (SDPS), ktorý prevádzkujú, spĺňal tieto požiadavky. Príslušné orgány určené na uskutočňovanie dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami musia mať dostatočné zdroje a právomoci v oblasti dohľadu. Niektoré z týchto právomocí sú uvedené v článku 21 nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28), na základe ktorého Európska centrálna banka (ECB) prijala rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1349 (ECB/2019/25) (2), v ktorom sa podrobnejšie upravuje postup a podmienky pre vykonávanie týchto právomocí v oblasti dohľadu príslušnými orgánmi.

(2)

Nariadenie (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) bolo nedávno zmenené tak, aby zohľadňovalo, že za osobitných a výnimočných okolností môže byť prospešné, aby na dodržiavanie požiadaviek uvedeného nariadenia systémovo dôležitými platobnými systémami, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 1 ods. 3 bode iii) uvedeného nariadenia, dohliadali dve centrálne banky Eurosystému – t. j. národná centrálna banka a ECB – ako určené príslušné orgány, aby sa využila skutočnosť, že príslušná národná centrálna banka pozná dohliadaný subjekt a už s ním má vytvorené vzťahy, a aby sa uznala úloha ECB v rámci dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami.

(3)

Rozhodnutie (EÚ) 2019/1349 (ECB/2019/25) by sa preto malo zmeniť s cieľom upraviť, ako sa majú vykonávať príslušné právomoci v oblasti dohľadu a dodržiavať procesné aspekty v prípade, keď sú za príslušné orgány vo vzťahu k SDPS, ktorý spĺňa kritériá stanovené v článku 1 ods. 3 bode iii) nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28), určené dve centrálne banky Eurosystému.

(4)

Rozhodnutie (EÚ) 2019/1349 (ECB/2019/25) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie (EÚ) 2019/1349 (ECB/2019/25) sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek 1a:

„1a.   Ak sú za príslušné orgány vo vzťahu k danému SDPS na účely nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) určené dve centrálne banky Eurosystému a pokiaľ sa v rozhodnutí podľa článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia, ktorým sa príslušný platobný systém označuje za SDPS, výslovne nestanovuje inak, uplatňujú sa tieto zásady:

a)

právomoci a oprávnenia príslušného orgánu stanovené v tomto rozhodnutí môže vykonávať buď samostatne jedna z dvoch centrálnych bánk Eurosystému určených za príslušné orgány, alebo ich môžu vykonávať spoločne obidve;

b)

akákoľvek povinnosť príslušného orgánu konať určitým spôsobom alebo podniknúť určité kroky v súvislosti s výkonom danej právomoci stanovenej v tomto rozhodnutí je povinnosťou centrálnej banky Eurosystému, ktorá vykonáva danú právomoc, alebo, ak danú právomoc vykonávajú obe centrálne banky Eurosystému ako určené príslušné orgány spoločne, je povinnosťou každej z nich;

c)

obe centrálne banky Eurosystému určené ako príslušné orgány medzi sebou koordinujú akúkoľvek komunikáciu s dotknutým prevádzkovateľom SDPS, ako aj všetky žiadosti adresované tomuto subjektu;

d)

každá povinnosť prevádzkovateľa SDPS alebo prípadne nezávislého odborníka voči príslušnému orgánu podľa tohto rozhodnutia je povinnosťou voči obom centrálnym bankám Eurosystému určeným za príslušné orgány a odpoveď na žiadosť jednej alebo oboch z nich podľa tohto rozhodnutia sa poskytne obom týmto bankám.“

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. apríla 2021

Za Radu guvernérov ECB

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014, s. 16.

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1349 z 26. júla 2019 o postupoch a podmienkach pre vykonávanie určitých právomocí príslušného orgánu v súvislosti s dohľadom nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2019/25) (Ú. v. EÚ L 214, 16.8.2019, s. 16).


Top