EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0360

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/360 z 19. februára 2021 o predĺžení lehôt na zber vyhlásení o podpore v prípade určitých európskych iniciatív občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 [oznámené pod číslom C(2021) 1121] (Iba anglické znenie je autentické)

C/2021/1121

OJ L 69, 26.2.2021, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/360/oj

26.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/9


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/360

z 19. februára 2021

o predĺžení lehôt na zber vyhlásení o podpore v prípade určitých európskych iniciatív občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042

[oznámené pod číslom C(2021) 1121]

(Iba anglické znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 z 15. júla 2020, ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa lehôt pre fázy zberu, overovania a posudzovania uvedené v nariadení (EÚ) 2019/788 o európskej iniciatíve občanov vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

po porade s výborom pre európsku iniciatívu občanov zriadeným článkom 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 (2),

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2020/1042 sa stanovujú dočasné opatrenia v súvislosti s európskou iniciatívou občanov s cieľom riešiť výzvy, ktorým čelili organizátori iniciatív občanov a inštitúcie Únie po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia v marci 2020 oznámila, že šírenie ochorenia COVID-19 prepuklo do celosvetovej pandémie. V mesiacoch nasledujúcich po tomto oznámení prijali členské štáty reštriktívne opatrenia na boj proti kríze v oblasti verejného zdravia. V dôsledku toho sa takmer vo všetkých členských štátoch utlmil verejný život. Nariadením (EÚ) 2020/1042 sa preto predĺžili určité lehoty stanovené v nariadení (EÚ) 2019/788.

(2)

Nariadením (EÚ) 2020/1042 sa Komisia splnomocňuje, aby lehoty na zber za určitých okolností predĺžila ešte o tri mesiace, pokiaľ ide o iniciatívy, ktorých lehota na zber prebieha v čase nového výskytu ochorenia COVID-19. Podmienky pre prípadné ďalšie predĺženie sú podobné ako tie, ktoré viedli k počiatočnému predĺženiu po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020, konkrétne že aspoň štvrtina členských štátov alebo niekoľko členských štátov predstavujúcich viac ako 35 % obyvateľstva Únie uplatňuje opatrenia v reakcii na pandémiu COVID-19, ktoré podstatne sťažujú možnosti organizátorov zbierať vyhlásenia o podpore v papierovej forme a informovať verejnosť o svojich prebiehajúcich iniciatívach.

(3)

Komisia od prijatia nariadenia (EÚ) 2020/1042 v júli 2020 pozorne monitoruje situáciu v členských štátoch.

(4)

Komisia udelila 17. decembra 2020 ďalšie predĺženie o tri mesiace pre iniciatívy, v prípade ktorých prebiehal postup zberu vyhlásení o podpore 1. novembra 2020 (3), po tom, ako posúdila, že podmienky na udelenie takéhoto predĺženia podľa nariadenia (EÚ) 2020/1042 boli splnené. Iniciatívam, ktorých lehota na zber sa začala medzi 1. novembrom a 17. decembrom 2020, bolo udelené úmerné predĺženie.

(5)

Situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 sa vo viacerých členských štátoch od 1. novembra 2020 výrazne nezmenila. Koncom januára 2021 boli v značnom počte členských štátov stále zavedené opatrenia obmedzujúce voľný pohyb občanov na ich území v snahe zastaviť alebo spomaliť prenos ochorenia COVID-19. Päť členských štátov uviedlo, že 1. februára 2021 uplatňovali vnútroštátne opatrenia na obmedzenie pohybu, ktoré zakazujú alebo podstatne obmedzujú voľný pohyb občanov na ich území, zatiaľ čo 11 členských štátov uviedlo, že uplatňujú opatrenia na obmedzenie pohybu na miestnej úrovni. Tieto opatrenia na obmedzenie pohybu boli spojené s ďalšími opatreniami s podobnými reštriktívnymi účinkami na verejný život na ich území či prinajmenšom na jeho podstatnej časti vrátane obmedzení prístupnosti verejných priestorov, zatvorenia alebo obmedzeného otvorenia obchodov, reštaurácií a pohostinských zariadení, prísnych obmedzení kapacity verejných zhromaždení a súkromných stretnutí a uloženia zákazu vychádzania. Kombinácia týchto opatrení veľmi nepriaznivo ovplyvňuje aj schopnosť organizátorov zbierať vyhlásenia o podpore v papierovej forme a informovať verejnosť o svojich prebiehajúcich iniciatívach. Na základe v súčasnosti dostupných informácií zostanú uvedené opatrenia, resp. opatrenia s podobným účinkom pravdepodobne zavedené na obdobie najmenej troch mesiacov.

(6)

Dotknuté členské štáty predstavujú prinajmenšom jednu štvrtinu členských štátov a viac ako 35 % obyvateľstva Únie.

(7)

Z uvedených dôvodov možno dospieť k záveru, že v prípade iniciatív, ktorých lehota na zber prebiehala 1. februára 2021, sú splnené podmienky na udelenie predĺženia lehôt na zber. Dané lehoty na zber by sa preto mali predĺžiť o tri mesiace.

(8)

V prípade iniciatív, ktorých lehota na zber sa začala medzi 1. februára 2021 a dátumom prijatia tohto rozhodnutia, by sa táto lehota mala predĺžiť do 1. mája 2022.

(9)

Pokiaľ ide o iniciatívy, ktorých lehota na zber sa skončila medzi 1. februára 2021 a dátumom prijatia tohto rozhodnutia, malo by sa toto rozhodnutie uplatňovať so spätnou účinnosťou,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Ak zber vyhlásení o podpore európskej iniciatívy občanov (ďalej len „iniciatíva“) prebiehal 1. februára 2021, maximálna lehota na zber sa pre danú iniciatívu predlžuje o tri mesiace.

2.   Ak sa zber vyhlásení o podpore iniciatívy začal medzi 1. februára 2021 a dátumom prijatia tohto rozhodnutia, lehota na zber sa pre danú iniciatívu predlžuje najneskôr do 1. mája 2022.

Článok 2

Nové konečné dátumy lehôt na zber sú pre nasledujúce iniciatívy takéto:

pre iniciatívu s názvom „Rýchle, spravodlivé a účinné riešenie zmeny klímy“ (The fast, fair and effective solution to climate change): 6. mája 2021,

pre iniciatívu s názvom „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“ (Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures): 7. mája 2021,

pre iniciatívu s názvom „Ukončenie oslobodenia od dane z leteckého paliva v Európe“ (Ending the aviation fuel tax exemption in Europe): 10. mája 2021,

pre iniciatívu s názvom „Cena uhlíka na boj proti zmene klímy“ (A price for carbon to fight climate change): 22. júla 2021,

pre iniciatívu s názvom „Pestujme vedecký pokrok: na plodinách záleží!“ (Grow scientific progress: crops matter!): 25. júla 2021,

pre iniciatívu s názvom „Zastavme korupciu v Európe už v zárodku neposkytnutím finančných prostriedkov krajinám, ktorých súdnictvo je aj po uplynutí lehoty neefektívne“ (Stop corruption in Europe at its root, by cutting off funds to countries with inefficient judiciary after deadline): 12. septembra 2021,

pre iniciatívu s názvom „Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy“ (Actions on Climate Emergency): 23. septembra 2021,

pre iniciatívu s názvom „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie“ (Save Bees and farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment): 30. septembra 2021,

pre iniciatívu s názvom „Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod“ (Stop Finning – Stop the trade): 31. januára 2022,

pre iniciatívu s názvom „VOLIČI BEZ HRANÍC, Plné politické práva pre občanov EÚ“ (VOTERS WITHOUT BORDERS, Full Political Rights for EU Citizens): 11. marca 2022,

pre iniciatívu s názvom „Zavedenie nepodmienených základných príjmov v celej EÚ“ (Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU): 25. marca 2022,

pre iniciatívu s názvom „Libertà di condividere“: 1. mája 2022,

pre iniciatívu s názvom „Právo na liečbu“ (Right to Cure): 1. mája 2022,

pre iniciatívu s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“ (Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices): 1. mája 2022.

Článok 3

Toto rozhodnutie má spätnú účinnosť v súvislosti s iniciatívami, ktorých lehota na zber sa skončila medzi 1. februára 2021 a dátumom prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené týmto adresátom:

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Rýchle, spravodlivé a účinné riešenie zmeny klímy“ (The fast, fair and effective solution to climate change),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Kohézna politika pre rovnosť regiónov a udržateľnosť regionálnych kultúr“ (Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Ukončenie oslobodenia od dane z leteckého paliva v Európe“ (Ending the aviation fuel tax exemption in Europe),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Cena uhlíka na boj proti zmene klímy“ (A price for carbon to fight climate change),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Pestujme vedecký pokrok: na plodinách záleží!“ (Grow scientific progress: crops matter!),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Zastavme korupciu v Európe už v zárodku neposkytnutím finančných prostriedkov krajinám, ktorých súdnictvo je aj po uplynutí lehoty neefektívne“ (Stop corruption in Europe at its root, by cutting off funds to countries with inefficient judiciary after deadline),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy“ (Actions on Climate Emergency),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie“ (Save Bees and farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Zastavte odstraňovanie plutiev – zastavte obchod“ (Stop Finning – Stop the trade),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „VOLIČI BEZ HRANÍC, Plné politické práva pre občanov EÚ“ (VOTERS WITHOUT BORDERS, Full Political Rights for EU Citizens),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Zavedenie nepodmienených základných príjmov v celej EÚ“ (Start Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Libertà di condividere“,

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Právo na liečbu“ (Right to Cure),

skupine organizátorov iniciatívy s názvom „Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného biometrického sledovania“ (Civil society initiative for a ban on biometric mass surveillance practices).

V Bruseli 19. februára 2021

Za Komisiu

Věra JOUROVÁ

podpredsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 231, 17.7.2020, s. 7.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 55).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2200 zo 17. decembra 2020 o predĺžení lehôt na zber vyhlásení o podpore v prípade určitých európskych iniciatív občanov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1042 (Ú. v. EÚ L 434, 23.12.2020, s. 56).


Top