EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2174

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2174 z 19. októbra 2020, ktorým sa menia prílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu (Text s významom pre EHP)

C/2020/7091

OJ L 433, 22.12.2020, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2174/oj

22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 433/11


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2174

z 19. októbra 2020,

ktorým sa menia prílohy IC, III, IIIA, IV, V, VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1 písm. a) a c),

keďže:

(1)

Konferencia zmluvných strán Bazilejského dohovoru sa na svojom štrnástom zasadnutí, ktoré sa konalo v máji 2019, rozhodla rozhodnutím BC-14/12 zahrnúť novú položku týkajúcu sa nebezpečného plastového odpadu (položka A 3210) do prílohy VIII a dve nové položky pre plastový odpad, ktorý nie je nebezpečný, do prílohy II (položka Y48) a prílohy IX (položka B3011) k Bazilejskému dohovoru. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 1. januára 2021.

(2)

Je vhodné, aby Únia, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru, zmenila príslušné prílohy k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 s cieľom zohľadniť zmeny v položkách týkajúcich sa plastového odpadu v prílohách k Bazilejskému dohovoru.

(3)

Výbor pre environmentálnu politiku OECD prijal zmeny v dodatku 4 k rozhodnutiu OECD (2) týkajúce sa nebezpečného plastového odpadu a objasnenia v dodatkoch 3 a 4 k rozhodnutiu OECD 7. septembra 2020. Tieto zmeny nadobudnú účinnosť 1. januára 2021. Je vhodné, aby Únia zmenila príslušné prílohy k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 s cieľom zohľadniť tieto zmeny.

(4)

Týmto nariadením sa zohľadňuje skutočnosť, že v rámci OECD sa nedosiahla dohoda o zahrnutí zmien príloh k Bazilejskému dohovoru, pokiaľ ide o plastový odpad, ktorý nie je nebezpečný (položky B3011 a Y48), do dodatkov k rozhodnutiu OECD.

(5)

Pokiaľ ide o vývoz plastového odpadu z Únie do tretích krajín a dovoz plastového odpadu do Únie z tretích krajín, prílohy III, IV a V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 by sa mali zmeniť tak, aby sa zohľadnili zmeny príloh II, VIII a IX k Bazilejskému dohovoru a zmeny dodatku 4 k rozhodnutiu OECD. V dôsledku toho bude od 1. januára 2021 vývoz plastového odpadu v rámci položiek AC300 a Y48 z Únie do tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD (3), a jeho dovoz do Únie z tretích krajín, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, podliehať postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu. V súlade s článkom 36 ods. 1 písm. a) a b) a s prílohou V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa zakáže vývoz plastového odpadu v rámci položiek A3210 a Y48 do tretích krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD.

(6)

Vzhľadom na skutočnosť, že Únia predložila sekretariátu Bazilejského dohovoru oznámenie týkajúce sa prepravy odpadu v rámci Únie podľa článku 11 uvedeného dohovoru, neexistuje žiadna povinnosť, aby v prípade prepravy medzi členskými štátmi vykonala Únia zmeny príloh k Bazilejskému dohovoru v súvislosti plastovým odpadom, ktorý nie je nebezpečný (položky B3011 a Y48), do práva Únie. V záujme zabezpečenia právnej čistoty by sa však nové položky týkajúce sa prepravy plastového odpadu, ktorý nie je nebezpečný, do Únie, v ktorých sa zohľadňuje terminológia použitá v nových položkách B3011 a Y48 v Bazilejskom dohovore a v dôsledku ktorých sú súčasné kontroly takejto prepravy v rámci Únie vo veľkej miere zachované, mali zaviesť do príloh III, IIIA a IV k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(7)

Na posledných zasadnutiach konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru bolo prijatých niekoľko technických usmernení a usmerňujúcich dokumentov o nakladaní s rôznymi tokmi odpadu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia. Tieto technické usmernenia a usmerňujúce dokumenty poskytujú užitočné usmernenia, a preto by sa mali doplniť do prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(8)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Keďže zmeny príloh k Bazilejskému dohovoru a dodatkov k rozhodnutiu OECD nadobudnú účinnosť 1. januára 2021, zmeny nariadenia (ES) č. 1013/2006, ktoré súvisia s uvedenými zmenami, by takisto mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2021,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 1013/2006 sa mení takto:

1.

Prílohy IC, III, IIIA, IV, V a VII sa menia v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha VIII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady OECD C(2001)107/Final o revízii rozhodnutia C(92)39/Final o riadení pohybu odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez štátne hranice.

(3)  Rozhodnutie Rady OECD C(2001)107/Final o revízii rozhodnutia C(92)39/Final o riadení pohybu odpadov určených na činnosti zhodnotenia cez štátne hranice.


PRÍLOHA I

Prílohy IC, III, IIIA, IV, V a VII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa menia takto:

1.

Bod 25 písm. e) druhý odsek prílohy IC sa nahrádza takto:

„Tieto kódy môžu byť uvedené v prílohách IIIA, IIIB, IV (EU48) alebo IVA k tomuto nariadeniu. V takom prípade by sa pred kódmi malo uviesť číslo prílohy. Pokiaľ ide o prílohu IIIA, mal (-i) by sa použiť príslušný (-é) kód (-y) uvedený (-é) v prílohe IIIA, v prípade potreby v príslušnom poradí. Určité položky podľa Bazilejského dohovoru, ako napríklad B1100 a B3020, sú obmedzené len na určité toky odpadov, ako sa uvádza v prílohe IIIA.“

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„ZOZNAM ODPADOV, NA KTORÉ SA VZŤAHUJÚ VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA INFORMÁCIE USTANOVENÉ V ČLÁNKU 18 („ZELENÝ“ ZOZNAM ODPADOV)“;

b)

V časti I sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

každý odkaz v prílohe IX k Bazilejskému dohovoru na zoznam A sa pokladá za odkaz na prílohu IV k tomuto nariadeniu;“;

c)

V časti I sa písmeno g) nahrádza takto:

„g)

v prípade odpadu prepravovaného v rámci Únie sa neuplatňuje položka B3011 Bazilejského dohovoru a namiesto nej sa uplatňuje táto položka:

EU3011

Plastový odpad (pozri príslušnú položku AC300 v časti II prílohy IV a príslušnú položku EU48 v časti I prílohy IV):

Plastový odpad uvedený ďalej za predpokladu, že je takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu (*):

plastový odpad takmer výlučne (**) pozostávajúci z jedného nehalogénovaného polyméru vrátane, nie však výlučne, týchto polymérov:

polyetylén (PE)

polypropylén (PP)

polystyrén (PS)

akrylonitril butadién styrén (ABS)

polyetyléntereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyétery

plastový odpad takmer výlučne (**) pozostávajúci z jednej vulkanizovanej živice alebo kondenzačného produktu vrátane, nie však výlučne, týchto živíc:

močovinoformaldehydové živice

fenolformaldehydové živice

melamínformaldehydové živice

epoxidové živice

alkydové živice

plastový odpad takmer výlučne (**) pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných polymérov (***):

perfluóroetylén/propylén (FEP)

perfluóralkoxylalkány:

tetrafluóretylén/perfluóralkylvinyléter (PFA)

tetrafluóretylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidénfluorid (PVDF)

polytetrafluóretylén (PTFE)

polyvinylchlorid (PVC).

(*)  V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

(**)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

(**)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

(**)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

(***)  Nepatrí sem odpad, ktorý vznikne po spotrebe.“;"

d)

V časti II sa vypúšťa tento text:

Tuhé odpady z plastov

GH013

391530 ex 390410 – 40

Polyméry vinylchloridu“.

3.

Príloha IIIA sa mení takto:

a)

V bode 3 sa vypúšťajú písmená d), e) a f);

b)

Dopĺňa sa tento bod 4:

„4.

Do tejto prílohy sa výlučne na účely prepravy v rámci Únie začleňujú tieto zmesi odpadov zaradené pod samostatnými zarážkami alebo podzarážkami jedinej položky:

a)

zmesi odpadov zaradené pod položkou EU3011 a uvedené pod zarážkou vzťahujúcou sa na nehalogénované polyméry;

b)

zmesi odpadov zaradené pod položkou EU3011 a uvedené pod zarážkou vzťahujúcou sa na vulkanizované živice alebo kondenzačné produkty;

c)

zmesi odpadov zaradené pod položkou EU3011 a uvedené pod zarážkou perfluóralkoxylalkány.“

4.

Príloha IV sa mení takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„ZOZNAM ODPADOV, KTORÉ PODLIEHAJÚ POSTUPU PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO OZNÁMENIA A SÚHLASU („ŽLTÝ“ ZOZNAM ODPADOV)“;

b)

Časť I sa mení takto:

i)

Prvý a druhý odsek sa nahrádzajú takto:

„Tieto odpady podliehajú postupu predchádzajúceho písomného oznámenia a súhlasu:

Odpady uvedené v prílohe II a VIII k Bazilejskému dohovoru (*).

(*)  Príloha VIII k Bazilejskému dohovoru sa v tomto nariadení uvádza v časti 1 zozname A prílohy V. Príloha II k Bazilejskému dohovoru sa v tomto nariadení uvádza v časti 3 zozname A prílohy V.“;"

ii)

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

Každý odkaz v prílohe VIII k Bazilejskému dohovoru na zoznam B sa pokladá za odkaz na prílohu III k tomuto nariadeniu.“;

iii)

Dopĺňajú sa tieto písmená e) a f):

„e)

položka A3210 Bazilejského dohovoru sa neuplatňuje a namiesto nej sa uplatňuje položka AC300 v časti II.

f)

v prípade odpadu prepravovaného v rámci Únie sa neuplatňuje položka Y48 Bazilejského dohovoru a namiesto nej sa uplatňuje táto položka:

EU48:

Plastový odpad, na ktorý sa nevzťahuje položka AC300 v časti II alebo položka EU3011 v časti I prílohy III, ako aj zmesi plastového odpadu, na ktoré sa nevzťahuje bod 4 prílohy IIIA.“;

c)

V časti II sa za položku AC270 vkladá táto položka:

„AC300

Plastový odpad vrátane zmesí takýchto odpadov, ktoré obsahujú zložky uvedené v prílohe I alebo sú nimi kontaminované v takom rozsahu, že vykazujú vlastnosti odpadu uvedeného v prílohe III (pozri príslušnú položku EU3011 v časti I prílohy III a príslušnú položku EU48 v časti I)“.

5.

Príloha V sa mení takto:

a)

Časť 1 sa mení takto:

i)

Do zoznamu A oddielu A3 sa dopĺňa táto položka:

„A3210

Plastový odpad vrátane zmesí takýchto odpadov, ktoré obsahujú zložky uvedené v prílohe I alebo sú nimi kontaminované v takom rozsahu, že vykazujú vlastnosti odpadu uvedeného v prílohe III (pozri príslušnú položku B3011 v zozname B tejto časti a položku Y48 v zozname A časti 3)“;

ii)

Zoznam B, oddiel B3 sa mení takto:

položka B3010 sa vypúšťa;

pred položku B3020 sa vkladá táto položka:

„B3011

Plastový odpad (pozri príslušnú položku A3210, v zozname A tejto časti, a položku Y48, v zozname A časti 3);

Plastový odpad uvedený ďalej za predpokladu, že je určený na recykláciu (*) spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia a takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadov (**):

plastový odpad takmer výlučne (***) pozostávajúci z jedného nehalogénovaného polyméru vrátane, nie však výlučne, týchto polymérov:

polyetylén (PE)

polypropylén (PP)

polystyrén (PS)

akrylonitril butadién styrén (ABS)

polyetyléntereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyétery

plastový odpad takmer výlučne (***) pozostávajúci z jednej vulkanizovanej živice alebo kondenzačného produktu vrátane, nie však výlučne, týchto živíc:

močovinoformaldehydové živice

fenolformaldehydové živice

melamínformaldehydové živice

epoxidové živice

alkydové živice

plastový odpad takmer výlučne (***) pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných polymérov: (****)

perfluóroetylén/propylén (FEP)

perfluóralkoxylalkány:

tetrafluóretylén/perfluóralkylvinyléter (PFA)

tetrafluóretylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidénfluorid (PVDF)

Zmesi plastového odpadu pozostávajúce z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) a/alebo polyetyléntereftalátu (PET) za predpokladu, že sú určené na samostatnú recykláciu (*****) každého materiálu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, a takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu (**).

b)

V časti 3 sa zoznam A nahrádza takto:

Zoznam A (Príloha II k Bazilejskému dohovoru)

Y46

Odpad zozbieraný z domácností (*)

Y47

Zvyšky zo spaľovania odpadu z domácností

Y48

Plastový odpad vrátane zmesí takéhoto odpadu, s výnimkou:

plastového odpadu, ktorý je nebezpečným odpadom (pozri položku A3210 v časti 1 zoznamu A v prílohe V)

Plastový odpad uvedený ďalej, za predpokladu, že je určený na recykláciu (**) spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia a takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadov (***):

Plastový odpad takmer výlučne (****) pozostávajúci z jedného nehalogénovaného polyméru vrátane, nie však výlučne, týchto polymérov:

polyetylén (PE)

polypropylén (PP)

polystyrén (PS)

akrylonitril butadién styrén (ABS)

polyetyléntereftalát (PET)

polykarbonáty (PC)

polyétery

plastový odpad takmer výlučne (****) pozostávajúci z jednej vulkanizovanej živice alebo kondenzačného produktu vrátane, nie však výlučne, týchto živíc:

močovinoformaldehydové živice

fenolformaldehydové živice

melamínformaldehydové živice

epoxidové živice

alkydové živice

plastový odpad takmer výlučne (****) pozostávajúci z jedného z týchto fluórovaných polymérov: (*****)

perfluóroetylén/propylén (FEP)

perfluóralkoxylalkány:

tetrafluóretylén/perfluóralkylvinyléter (PFA)

tetrafluóretylén/perfluórmetylvinyléter (MFA)

polyvinylfluorid (PVF)

polyvinylidénfluorid (PVDF)

Zmesi plastového odpadu pozostávajúce z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) a/alebo polyetyléntereftalátu (PET), za predpokladu, že sú určené na samostatnú recykláciu (******) každého materiálu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, a sú takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu (***).

(*)  Ak nie sú príslušne klasifikované pod jednou položkou v prílohe III."

(**)  Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v prílohe IV, oddiel B), alebo v prípade potreby dočasné uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia."

(***)  V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

(****)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

(****)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

(****)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

(*****)  Nepatrí sem odpad, ktorý vznikne po spotrebe."

(******)  Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v prílohe IV, oddiel B), s predchádzajúcim triedením a v prípade potreby dočasné uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia.“;"

(***)  V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie."

c)

V časti 3 sa názov zoznamu B nahrádza takto:

Zoznam B (Odpad uvedený v časti II dodatku 4 k rozhodnutiu OECD)  (*)

(*)  Odpady očíslované AB130, AC250, AC260 a AC270 sa vypustili, pretože v súlade s postupom stanoveným v článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/EHS z 5. apríla 2006 o odpadoch (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9, zrušené smernicou 2008/98/ES) neboli považované za nebezpečný odpad, takže nepodliehajú zákazu vývozu podľa článku 36 tohto nariadenia. Odpad očíslovaný AC300 sa vypustil, keďže predmetný odpad je zahrnutý do položky A3210 v časti 1 v zozname A.“"

6.

Príloha VII sa mení takto:

V položke 10 sa dopĺňa tento text:

„vii)

Iné (uveďte):


(*)  V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie.

(**)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie.

(***)  Nepatrí sem odpad, ktorý vznikne po spotrebe.“;

(*)  Príloha VIII k Bazilejskému dohovoru sa v tomto nariadení uvádza v časti 1 zozname A prílohy V. Príloha II k Bazilejskému dohovoru sa v tomto nariadení uvádza v časti 3 zozname A prílohy V.“;

(*)  Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v prílohe IV, oddiel B), alebo v prípade potreby dočasné uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia.

(**)  V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie.

(***)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie.

(****)  Nepatrí sem odpad, ktorý vznikne po spotrebe.

(*****)  Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v prílohe IV, oddiel B), s predchádzajúcim triedením a v prípade potreby dočasné uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia.“;

(*)  Ak nie sú príslušne klasifikované pod jednou položkou v prílohe III.

(**)  Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v prílohe IV, oddiel B), alebo v prípade potreby dočasné uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia.

(***)  V súvislosti s formuláciou „takmer bez kontaminácie a iných druhov odpadu“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie.

(****)  V súvislosti s formuláciou „takmer výlučne“ môžu ako referenčný bod poslúžiť medzinárodné a vnútroštátne špecifikácie.

(*****)  Nepatrí sem odpad, ktorý vznikne po spotrebe.

(******)  Recyklácia/spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako riedidlá (R3 v prílohe IV, oddiel B), s predchádzajúcim triedením a v prípade potreby dočasné uskladnenie obmedzené na jeden prípad, za predpokladu, že sa po ňom vykoná činnosť R3 a doloží sa zmluvná alebo príslušná úradná dokumentácia.“;

(*)  Odpady očíslované AB130, AC250, AC260 a AC270 sa vypustili, pretože v súlade s postupom stanoveným v článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/EHS z 5. apríla 2006 o odpadoch (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9, zrušené smernicou 2008/98/ES) neboli považované za nebezpečný odpad, takže nepodliehajú zákazu vývozu podľa článku 36 tohto nariadenia. Odpad očíslovaný AC300 sa vypustil, keďže predmetný odpad je zahrnutý do položky A3210 v časti 1 v zozname A.““


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VIII

USMERNENIA NA NAKLADANIE S ODPADOM SPÔSOBOM PRIJATEĽNÝM Z HĽADISKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (ČLÁNOK 49)

I.   Usmernenia a usmerňovacie dokumenty prijaté podľa Bazilejského dohovoru:

1.

Technické usmernenia na nakladanie s biomedicínskym a zdravotníckym odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (Y1; Y3) (1)

2.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadovými kyselinovými batériami obsahujúcimi olovo spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia1

3.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadom z úplnej a čiastočnej demontáže lodí spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia1

4.

Technické usmernenia na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín (R4) spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (2)

5.

Všeobecné technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z perzistentných organických znečisťujúcich látok, obsahujú ich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (3)

6.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z 1,1,1-trichlór-2,2-bis-(4-chlórfenyl)-etánu (DDT), obsahujú ho alebo sú ním kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (4)

7.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z hexabrómocyklododekánu (HBCD), obsahujú ho alebo sú ním kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (5)

8.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z kyseliny perfluóroktánsulfónovej (PFOS), jej solí a perfluorooktánsulfonylfluoridu (PFOSF), obsahujú ich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia5

9.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z pentachlórfenolu a jeho solí a esterov (PCP), obsahujú ich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (6)

10.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z pesticídov aldrínu, alfa-hexachlórcyklohexánu, beta-hexachlórcyklohexánu, chlórdanu, chlórdekónu, dieldrínu, endrínu, heptachlóru, hexachlórbenzénu, hexachlórbutadiénu, lindánu, mirexu, pentachlórbenzénu, pentachlórfenolu a jeho solí, kyseliny perfluóroktánsulfónovej, technického endosulfánu a jeho príbuzných izomérov alebo toxafénu, obsahujú ich alebo sú nimi kontaminované, príp. sú kontaminované hexachlórbenzénom ako priemyselnou chemikáliou (pesticídy s obsahom perzistentných organických látok)6

11.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z polychlórovaných bifenylov, polychlórovaných terfenylov, polychlórovaných naftalénov alebo polybrómovaných bifenylov vrátane hexabrómbifenylu (PCB, PCT, PCN alebo PBB vrátane HBB), obsahujú ich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia6

12.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z hexabrómdifenyléteru a heptabrómdifenyléteru alebo tetrabrómdifenyléteru a pentabrómdifenyléteru či dekabrómdifenyléteru (POP-BDE), obsahujú ich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia3

13.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z neúmyselne vyrobených polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov, polychlórovaných dibenzofuránov, hexachlórbenzénu, polychlórovaných bifenylov, pentachlórbenzénu, polychlórovaných naftalénov alebo hexachlórbutadiénu alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia3

14.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z hexachlórbutadiénu, obsahujú ho alebo sú ním kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia3

15.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom, obsahujú ich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia3

16.

Technické usmernenia na nakladanie s použitými a odpadovými pneumatikami spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (7)

17.

Technické usmernenia na nakladanie s odpadmi, ktoré pozostávajú z ortuti alebo zlúčenín ortuti, obsahujú ich alebo sú nimi kontaminované, spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia5

18.

Technické usmernenia na spoluspaľovanie nebezpečných odpadov v cementárenských peciach spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia7

19.

Usmerňovací dokument o nakladaní s použitými výpočtovými zariadeniami a výpočtovými zariadeniami po skončení životnosti spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia6

20.

Usmerňovací dokument o nakladaní s použitými mobilnými telefónmi a mobilnými telefónmi po skončení životnosti spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia7

21.

Rámec pre nakladanie s nebezpečným a iným odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (8)

22.

Praktické príručky na podporu nakladania s odpadom spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia (9)

II.   Usmernenia prijaté organizáciou OECD:

Technické usmernenia na nakladanie s určitými tokmi odpadu spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia:

Použité a vyradené osobné počítače (10)

III.   Usmernenia prijaté Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO):

Usmernenia na recykláciu lodí (11)

IV.   Usmernenia prijaté Medzinárodnou organizáciou práce (ILO):

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri rozoberaní lodí: Usmernenia pre ázijské krajiny a Turecko (12)


(1)  Prijaté na 6. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, december 2002.

(2)  Prijaté na 7. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, október 2004.

(3)  Prijaté na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, máj 2019.

(4)  Prijaté na 8. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, december 2006.

(5)  Prijaté na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, máj 2015.

(6)  Prijaté na 13. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, máj 2017.

(7)  Prijaté na 10. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, október 2013.

(8)  Prijaté na 11. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, október 2013.

(9)  Prijaté na 13. a 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, máj 2017 a máj 2019.

(10)  Prijaté Výborom pre environmentálnu politiku OECD vo februári 2003 [dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(11)  Rezolúcia A 962 prijatá na zhromaždení IMO na jeho 23. pravidelnom zasadnutí 24. novembra – 5. decembra 2003.

(12)  Na uverejnenie schválila správna rada ILO na svojom 289. zasadnutí 11. – 26. marca 2004.


Top