EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1418

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1418 zo 6. októbra 2020 o povolení zmydelneného extraktu (kapsantínu) z papriky (Capsicum annuum) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, menej významné druhy hydiny vo výkrme, nosnice a menej významné druhy hydiny chované na znášku (Text s významom pre EHP)

C/2020/6751

OJ L 326, 8.10.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1418/oj

8.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1418

zo 6. októbra 2020

o povolení zmydelneného extraktu (kapsantínu) z papriky (Capsicum annuum) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, menej významné druhy hydiny vo výkrme, nosnice a menej významné druhy hydiny chované na znášku

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Zmydelnený extrakt (kapsantín) z papriky (Capsicum annuum) bol v súlade so smernicou 70/524/EHS povolený bez časového obmedzenia ako kŕmna doplnková látka pre hydinu patriaca do skupiny „farbivá vrátane pigmentov“ pod položkou „karotenoidy a xantofyly“. Doplnková látka bola následne zapísaná do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúci výrobok v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie zmydelneného extraktu (kapsantínu) z papriky (Capsicum annuum) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, menej významné druhy hydiny vo výkrme, nosnice a menej významné druhy hydiny chované na znášku. Žiadateľ požiadal o zaradenie uvedenej doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a funkčnej skupiny „farbivá: ii) látky, ktoré pri podávaní zvieratám sfarbujú potraviny živočíšneho pôvodu“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 29. januára 2020 (3) skonštatoval, že zmydelnený extrakt z papriky (Capsicum annuum) nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľov ani životné prostredie. Uviedol, že záver týkajúci sa bezpečnosti zmydelneného extraktu (kapsantínu) z papriky (Capsicum annuum) u kurčiat vo výkrme a nosníc možno extrapolovať aj na menej významné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku. Takisto dospel k záveru, že účinná látka je viskózna pasta, takže prevádzkovatelia nebudú vystavení jej vdychovaniu. Žiadateľ uznáva, že účinná látka môže byť dráždivá pre pokožku a oči. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia, aby sa zabránilo negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov doplnkovej látky, a to vrátane použitia prídavných látok vo forme prípravku, kde nemožno vylúčiť toxicitu pri vdychovaní, podráždenie pokožky/očí alebo kožnú senzibilizáciu. Úrad ďalej dospel k záveru, že doplnková látka má potenciál účinne sfarbovať pokožku brojlerov a vaječné žĺtka. Tento záver sa extrapoloval na menej významné druhy hydiny vo výkrme a chované na znášku. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom Európskej únie zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia zmydelneného extraktu (kapsantínu) z papriky (Capsicum annuum) vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedenej doplnkovej látky by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia, pokiaľ ide o príslušné látky, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z tohto povolenia.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „farbivá: ii) látky, ktoré pri podávaní zvieratám sfarbujú potraviny živočíšneho pôvodu“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako kŕmna doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

1.   Látku uvedenú v prílohe, ako aj premixy obsahujúce uvedenú látku vyrobené a označené pred 27. aprílom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 27. októbrom 2020 možno aj naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látku uvedenú v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 27. októbrom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 27. októbrom 2020, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(2):6023.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg celkových karotenoidov v účinnej látke/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória senzorických doplnkových látok. Funkčná skupina: farbivá: ii) látky, ktoré pri podávaní zvieratám sfarbujú potraviny živočíšneho pôvodu

2a160c

Zmydelnený extrakt z papriky (kapsantín)

Zloženie doplnkovej látky:

zmydelnený extrakt zo sušených plodov Capsicum annuum L. s vysokým obsahom kapsantínu.

benzén ≤ 2 mg/kg

hexán ≤ 130 mg/kg

kapsaicín ≤ 250 mg/kg

kurčatá vo výkrme

40

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Na etikete doplnkovej látky a premixov sa musí uvádzať celkový obsah karotenoidov v doplnkovej látke.

3.

Zmydelnený extrakt z papriky (kapsantín) možno uvádzať na trh a používať ako doplnkovú látku vo forme prípravku.

4.

Zmes zmydelneného extraktu z papriky (kapsantínu) a iných povolených karotenoidov a/alebo xantofylov nesmie presiahnuť celkový obsah karotenoidov a/alebo xantofylov 80 mg/kg kompletného krmiva.

5.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu očí a kože.

27.10.2030

menej významné druhy hydiny vo výkrme

40

nosnice

40

Charakteristika účinnej látky:

zmydelnený extrakt zo sušených plodov Capsicum annuum L.

celkový obsah karotenoidov: 25 – 90 g/kg

kapsantín ≥ 35 % celkových karotenoidov.

Číslo CAS (kapsantín): 465-42-9

Číslo Einecs (kapsantín): 207-364-1

viskózna pasta

menej významné druhy hydiny na znášku

40

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie kapsantínu v kŕmnej doplnkovej látke, premixoch a krmivách:

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s viditeľnou detekciou (HPLC-Vis).

Na stanovenie celkových karotenoidov a xantofylov v kŕmnej doplnkovej látke:

nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 s odkazom na monografiu č. 5 JECFA FAO z roku 2008

o extrakte z papriky (Combined Compendium for Food Additive Specifications).

Na stanovenie celkových karotenoidov a xantofylov v premixoch a krmivách:

kvapalinová chromatografia s viditeľnou detekciou (LC-Vis) – oficiálna metóda AOAC

970.64.


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top