EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1396

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1396 z 5. októbra 2020 o povolení geraniolu, citrálu, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trién-1-olu, (Z)-nerolu, geranyl-acetátu, geranyl-butyrátu, geranyl-formiátu, geranyl-propionátu, neryl-propionátu, neryl-formiátu, neryl-acetátu, neryl-izobutyrátu, geranyl-izobutyrátu a prenyl-acetátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov (Text s významom pre EHP)

C/2020/6710

OJ L 324, 6.10.2020, p. 6–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1396/oj

6.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 324/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1396

z 5. októbra 2020

o povolení geraniolu, citrálu, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trién-1-olu, (Z)-nerolu, geranyl-acetátu, geranyl-butyrátu, geranyl-formiátu, geranyl-propionátu, neryl-propionátu, neryl-formiátu, neryl-acetátu, neryl-izobutyrátu, geranyl-izobutyrátu a prenyl-acetátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Látky geraniol, citrál, 3,7,11-trimetyldodeka-2,6,10-trién-1-ol, (Z)-nerol, geranyl-acetát, geranyl-butyrát, geranyl-formiát, geranyl-propionát, neryl-propionát, neryl-formiát, neryl-acetát, neryl-izobutyrát, geranyl-izobutyrát a prenyl-acetát ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov (ďalej len „príslušné látky“) boli smernicou 70/524/EHS povolené bez časového obmedzenia ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat. Uvedené doplnkové látky boli následne v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003 zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúce výrobky.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie príslušných látok ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat. Žiadateľ požiadal o zaradenie týchto doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 25. mája 2016 (3) skonštatoval, že príslušné látky nemajú za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani životné prostredie. Úrad dospel k záveru, že bezpečné prípustné množstvo v morskom prostredí sa odhaduje na 0,05 mg/kg krmiva. Prípustné množstvá navrhované pre príslušné látky prekračujú v morskom prostredí bezpečné množstvá, a preto ich používanie u morských živočíchov nie je povolené. Úrad v stanovisku tiež skonštatoval, že vzhľadom na to, že príslušné látky sú účinné, keď sa používajú ako arómy v potravinách a ich funkcia v krmive je v podstate rovnaká ako v potravinách, nie je potrebné ďalšie preukazovanie účinnosti. Tento záver by sa preto dal extrapolovať na krmivo. Hoci žiadateľ stiahol žiadosť týkajúcu sa vody na napájanie, príslušné látky by sa mohli používať v kŕmnych zmesiach, ktoré sú následne podávané vodou.

(5)

Úrad dospel k záveru, že pre chýbajúce údaje by sa príslušné látky mali považovať za nebezpečné pre pokožku, pri kontakte s očami a pri vdychovaní. Geraniol, citrál a 3,7,11-trimetyldodek-2,6,10-trién-1-ol sú navyše známe ako kožné senzibilizátory. Preto by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia. Úrad nepovažuje za potrebné stanoviť osobitné požiadavky na monitorovanie po umiestnení na trh. Zároveň overil správu o metóde analýzy kŕmnych doplnkových látok v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia príslušných látok vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie príslušných látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Obmedzenia a podmienky by sa mali stanoviť s cieľom umožniť lepšiu kontrolu. Keďže bezpečnostné dôvody si nevyžadujú stanovenie maximálneho obsahu a vzhľadom na prehodnotenie, ktoré úrad vykonal, by sa na etikete príslušnej doplnkovej látky mal uvádzať jej odporúčaný obsah Pre prípady prekročenia uvedeného obsahu by sa na etikete premixov mali uvádzať určité informácie.

(8)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia príslušných látok, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Látky uvedené v prílohe, ako aj premixy obsahujúce uvedené látky vyrobené a označené pred 26. aprílom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 26. októbrom 2020 možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce látky uvedené v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 26. októbrom 2021 v súlade s pravidlami platnými pred 26. októbrom 2020, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.

3.   Kŕmne suroviny a kŕmne zmesi obsahujúce látky uvedené v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred 26. októbrom 2022 v súlade s pravidlami platnými pred 26. októbrom 2020, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív. (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(6):4512.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória senzorických doplnkových látok. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b02012

Geraniol

Zloženie doplnkovej látky:

geraniol

Charakteristika účinnej látky:

geraniol

vyrobený frakčnou destiláciou esenciálneho oleja alebo chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C10H18O

Číslo CAS: 106-24-1

Číslo FLAVIS: 02.012

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie geraniolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 25 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 25 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b02029

3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrién-1-ol

Zloženie doplnkovej látky:

3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrién-1-ol

Charakteristika účinnej látky:

3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrién-1-ol

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 96 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C15H26O

Číslo CAS: 4602-84-0

Číslo FLAVIS: 02.029

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie 3,7,11-trimetyl-2,6,10-dodekatrién-1-olu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b02058

(Z)-nerol

Zloženie doplnkovej látky:

(Z)-nerol

Charakteristika účinnej látky:

(Z)-nerol

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C10H18O

Číslo CAS: 106-25-2

Číslo FLAVIS: 02.058

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie (Z)-nerolu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b05020

Citrál

Zloženie doplnkovej látky:

citrál

Charakteristika účinnej látky:

citrál

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 96 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C10H16O

Číslo CAS: 5392-40-5

Číslo FLAVIS: 05.020

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie citrálu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 25 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 25 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 25 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09011

Geranyl-acetát

Zloženie doplnkovej látky:

geranyl-acetát

Charakteristika účinnej látky:

geranyl-acetát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 90 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C12H20O2

Číslo CAS: 105-87-3

Číslo FLAVIS: 09.011

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie geranyl-acetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09048

Geranyl-butyrát

Zloženie doplnkovej látky:

geranyl-butyrát

Charakteristika účinnej látky:

geranyl-butyrát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 92 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C14H24O2

Číslo CAS: 106-29-6

Číslo FLAVIS: 09.048

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie geranyl-butyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09076

Geranyl-formiát

Zloženie doplnkovej látky:

geranyl-formiát

Charakteristika účinnej látky:

geranyl-formiát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 94 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C11H18O2

Číslo CAS: 105-86-2

Číslo FLAVIS: 09.076

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie geranyl-formiátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09128

Geranyl-propionát

Zloženie doplnkovej látky:

geranyl-propionát

Charakteristika účinnej látky:

geranyl-propionát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 92 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C13H22O2

Číslo CAS: 105-90-8

Číslo FLAVIS: 09.128

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie geranyl-propionátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09169

Neryl-propionát

Zloženie doplnkovej látky:

neryl-propionát

Charakteristika účinnej látky:

neryl-propionát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C13H22O2

Číslo CAS: 105-91-9

Číslo FLAVIS: 09.169

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie neryl-propionátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09212

Neryl-formiát

Zloženie doplnkovej látky:

neryl-formiát

Charakteristika účinnej látky:

neryl-formiát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 90 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C11H18O2

Číslo CAS: 2142-94-1

Číslo FLAVIS: 09.212

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie neryl-formiátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09213

Neryl-acetát

Zloženie doplnkovej látky:

neryl-acetát

Charakteristika účinnej látky:

neryl-acetát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 93 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C12H20O2

Číslo CAS: 141-12-8

Číslo FLAVIS: 09.213

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie neryl-acetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na etikete premixov, ako aj pri označovaní kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí: 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09424

Neryl-izobutyrát

Zloženie doplnkovej látky:

neryl-izobutyrát

Charakteristika účinnej látky:

neryl-izobutyrát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 92 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C14H24O2

Číslo CAS: 2345-24-6

Číslo FLAVIS: 09.424

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie neryl-izobutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09431

Geranyl-izobutyrát

Zloženie doplnkovej látky:

geranyl-izobutyrát

Charakteristika účinnej látky:

geranyl-izobutyrát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C14H24O2

Číslo CAS: 2345-26-8

Číslo FLAVIS: 09.431

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie geranyl-izobutyrátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 5 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 5 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 5 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030

2b09692

Prenyl-acetát

Zloženie doplnkovej látky:

prenyl-acetát

Charakteristika účinnej látky:

prenyl-acetát

vyrobený chemickou syntézou.

Čistota: min. 95 % – kvantitatívna analýza

Chemický vzorec: C7H12O2

Číslo CAS: 1191-16-8

Číslo FLAVIS: 09.692

Analytická metóda  (1)

Na stanovenie prenyl-acetátu v kŕmnej doplnkovej látke a v kŕmnych aromatických premixoch:

plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou s uzamknutými retenčnými časmi GC-MS-RTL.

všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme aromatického premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stability.

3.

Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky je 1 mg/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %.

4.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 %: 1 mg/kg.“

5.

Na označení premixov sa musí uvádzať funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak obsah účinnej látky v kompletnom krmive s obsahom vlhkosti 12 % prekročí 1 mg/kg.

6.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane ochrannej dýchacej masky, ochranných okuliarov a rukavíc.

26.10.2030


(1)  = Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top