EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1296

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1296 zo 16. septembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 88/97 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93

C/2020/6244

OJ L 303, 17.9.2020, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1296/oj

17.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1296

zo 16. septembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 88/97 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/97 z 10. januára 1997, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (EHS) č. 2474/93 na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí a súčastí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa ukladá rozšírené clo na takýto dovoz registrovaný podľa nariadenia (ES) č. 703/96 (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Na dovoz základných častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) do Únie sa v súčasnosti uplatňuje antidumpingové clo (ďalej len „rozšírené clo“) v dôsledku rozšírenia cla nariadením (ES) č. 71/97.

(2)

Podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 71/97 by sa mal zaviesť systém oslobodenia, ktorý by umožňoval povoliť oslobodenie od cla týkajúce sa dovozu základných častí a súčastí bicyklov, ktorým sa neobchádza antidumpingové clo. Uvedené oslobodenie (ďalej len „systém oslobodenia“) sa stanovilo v článku 13 ods. 4 základného nariadenia. Systém oslobodenia oslobodzuje zostavovateľov, ktorí neobchádzajú antidumpingové opatrenie uložené na bicykle, a umožňuje im dovážať čínske časti a súčasti bicyklov bez antidumpingového cla.

(3)

Právny rámec fungovania systému oslobodenia bol stanovený v nariadení Komisie (ES) č. 88/97 (3) (ďalej len „nariadenie o oslobodení“). Nariadenie o oslobodení bolo zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 512/2013 (4) okrem iného s cieľom zaviesť ustanovenia „kontroly konečného užívania“ určené pre montáž elektrických bicyklov.

(4)

V nadväznosti na revízne prešetrovanie rozšírenia antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v ČĽR na dovoz určitých častí a súčastí bicyklov z ČĽR podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia Komisia rozhodla vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1379 (5) zachovať platnosť opatrení proti obchádzaniu ďalších päť rokov.

(5)

Ako sa stanovuje v odôvodnení 44 nariadenia (ES) č. 71/97, Komisia systém oslobodenia neustále preskúmava, aby ho mohla na základe skúseností nadobudnutých s jeho fungovaním v prípade potreby upraviť.

(6)

V rámci systému oslobodenia stanoveného v článku 14 nariadenia o oslobodení by sa mohli dovezené časti a súčasti bicyklov používať na montáž elektrických bicyklov na základe povolenia na „kontrolu konečného užívania“. Uvedený článok sa však uplatňuje len na neoslobodených zostavovateľov bicyklov. Mal by existovať aj postup, ktorý by umožňoval dovážať základné časti a súčasti bicyklov na montáž elektrických bicyklov oslobodeným zostavovateľom bicyklov z Únie.

(7)

Komisia v tejto súvislosti poznamenáva, že trh s bicyklami v Únii je veľmi dynamický a oslobodení zostavovatelia bicyklov vyrábajú elektrické bicykle aj bicykle bez motora.

(8)

Na časti a súčasti na montáž elektrických bicyklov sa nevzťahuje rozšírené antidumpingové clo. Montážne činnosti elektrických bicyklov zostávajú teda mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 71/97. V odôvodnení 11 nariadenia (EÚ) č. 512/2013 sa potvrdilo, že použitie podstatných častí a súčastí bicyklov na montáž elektrických bicyklov nemalo podliehať rozšírenému antidumpingovému clu na bicykle. Vskutku, „[s]účasný systém je neprehľadný [aj] z hľadiska dovozu častí a súčastí bicyklov používaných na montáž bicyklov vybavených pomocným motorom, s postranným vozíkom alebo bez neho, ktoré sa niekedy nazývajú elektrické bicykle alebo bicykle s pomocným elektromotorom. Kompletné elektrické bicykle, a teda aj časti a súčasti potrebné na montáž elektrických bicyklov, nepodliehajú antidumpingovému clu ani rozšírenému antidumpingovému clu, t. j. montážne prevádzky elektrických bicyklov zostávajú mimo pôsobnosti nariadenia (ES) č. 71/97. Preto sa považuje za vhodné rozšíriť súčasné ustanovenia článku 14 o „kontrole konečného užívania“ častí a súčastí, ktoré sú určené na montáž elektrických bicyklov. Ustanovenia o „kontrole konečného užívania“ umožňujú vnútroštátnym colným orgánom sledovať konečné použitie dovezených častí a súčastí, t. j. použitie na montáž klasických bicyklov alebo elektrických bicyklov“.

(9)

Komisia po preskúmaní skúseností, ktoré s fungovaním systému oslobodenia nadobudla, považuje za nevyhnutné zaviesť určité zmeny, aby sa uľahčilo fungovanie systému oslobodenia pre oslobodených zostavovateľov bicyklov.

(10)

V systéme oslobodenia by sa mali uvádzať príslušné ustanovenia týkajúce sa zostavovateľov iných vozidiel než bicyklov, tiež elektrických, napríklad určitých kolobežiek (6), pri výrobe ktorých sa môžu používať aj časti a súčasti bicyklov ako kolesá, vidlice a riadidlá. Určité kolobežky nepodliehajú antidumpingovému clu ani rozšírenému antidumpingovému clu, ich montážne činnosti teda zostávajú mimo rozsahu pôsobnosti rozširujúceho nariadenia. Preto sa považuje za vhodné rozšíriť súčasné ustanovenia článku 14 nariadenia o oslobodení týkajúce sa „kontroly konečného užívania“ o časti a súčasti určené na montáž iných výrobkov s použitím častí a súčastí bicyklov. Ustanovenia o „kontrole konečného užívania“ umožňujú vnútroštátnym colným orgánom sledovať konečné použitie dovezených častí a súčastí, t. j. použitie na montáž bicyklov, tiež elektrických, alebo iných vozidiel než bicyklov, tiež elektrických.

(11)

V systéme oslobodenia by sa mali uvádzať aj príslušné ustanovenia týkajúce sa zostavovateľov častí a súčastí bicyklov, ako sú brzdové systémy, pri výrobe ktorých sa takisto môžu používať časti a súčasti bicyklov, ako napríklad brzdové páky. Považuje sa za potrebné, aby sa na zostavovateľov častí a súčastí bicyklov vzťahovali rovnaké pravidlá ako na zostavovateľov kompletných bicyklov, predovšetkým záväzky oslobodených strán uvedené v článku 8 nariadenia o oslobodení.

(12)

V tejto súvislosti a z dôvodu právnej istoty sa považuje za vhodné, aby sa rozšíril rozsah pôsobnosti oslobodenia dovozu základných častí a súčastí bicyklov, ktoré sa používajú na montáž iných vozidiel než bicyklov vybavených pomocným motorom. Na tento účel sa má zodpovedajúcim spôsobom zmeniť článok 1, článok 4 ods. 1 písm. a), článok 8 ods. 1 b) a článok 14 písm. d) nariadenia o oslobodení.

(13)

Oslobodení výrobcovia bicyklov navyše môžu svojim zákazníkom dodávať základné časti a súčasti bicyklov na účely záručného a pozáručného servisu a záručných reklamácií bez toho, aby podliehali clu zameranému proti obchádzaniu. Komisia sa v tejto súvislosti domnieva, že oslobodené základné časti a súčasti bicyklov by sa mohli používať na záručný a pozáručný servis a poskytovanie záruky. Strop vymedzený v článku 14 písm. c) nariadenia o oslobodení sa na takéto časti a súčasti dodávané oslobodenými stranami neuplatňuje. Treba však zdôrazniť, že množstvá dodávané na takýto účel musia byť vhodné a primerané na montážnu činnosť oslobodenej strany v súlade s článkom 8 nariadenia o oslobodení, a nesmú oslabovať nápravné účinky cla podľa článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(14)

V súlade so zásadou dobrej správy vecí verejných sa majú zmeny nariadenia o oslobodení stanovené v tomto nariadení čo najskôr uplatňovať na všetky nové a všetky prebiehajúce prešetrovania.

(15)

Nariadenie (ES) č. 88/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 88/97 sa mení takto:

1.

Vymedzenie pojmu „montážna činnosť“ v článku 1 sa nahrádza takto:

„montážna činnosť“ znamená činnosť, pri ktorej sú základné časti a súčasti bicyklov použité na montáž alebo dokončenie bicyklov, alebo na výrobu alebo montáž častí a súčastí bicyklov,“.

2.

V článku 4 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

obsahuje dôkaz, že žiadateľ používa základné časti a súčasti bicyklov na výrobu alebo montáž bicyklov alebo častí a súčastí bicyklov v množstvách presahujúcich prah stanovený v článku 14 písm. c) alebo že žiadateľ v tomto zmysle prijal neodvolateľný zmluvný záväzok;“

3.

V článku 8 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ak dostane zásielky základných častí a súčastí bicyklov, ktoré boli oslobodené od rozšíreného cla podľa článku 2, sú tieto časti a súčasti buď použité v jej montážnych činnostiach alebo pri montáži iných výrobkov, zničené, spätne vyvezené alebo ďalej predané inej oslobodenej strane.“

4.

V článku 14 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

sa základné časti a súčasti bicyklov používajú pri montáži bicyklov vybavených pomocným motorom (doplnkový kód TARIC 8835) alebo iných vozidiel než bicyklov, tiež vybavených pomocným motorom (doplnkový kód TARIC C549).“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Odo dňa nadobudnutia účinnosti sa uplatňuje na všetky nové a všetky prebiehajúce prešetrovania.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. septembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 88/97 z 20. januára 1997 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 512/2013 zo 4. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 88/97 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (Ú. v. EÚ L 152, 5.6.2013, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1379 z 28. augusta 2019, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po jeho rozšírení na dovoz bicyklov odosielaných z Indonézie, Malajzie, zo Srí Lanky, z Tuniska, Kambodže, Pakistanu a Filipín bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v týchto krajinách, po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 (Ú. v. EÚ L 225, 29.8.2019, s. 1).

(6)  Existujú kolobežky, na ktoré sa vzťahuje definícia bicykla. Montáž takýchto kolobežiek sa riadi pravidlami pre zostavovateľov bicyklov.


Top