EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1209

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1209 z 13. augusta 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

C/2020/5511

OJ L 274, 21.8.2020, p. 3–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1209/oj

21.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 274/3


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1209

z 13. augusta 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a článok 12 ods. 7,

keďže:

(1)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1352/2013 (2) sa stanovujú formuláre, ktoré sa majú použiť na predloženie žiadosti o prijatie opatrenia colnými orgánmi, pokiaľ ide o tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, uvedenej v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 608/2013, a predloženie žiadosti o predĺženie lehoty, počas ktorej majú colné orgány prijať opatrenie, uvedenej v článku 12 uvedeného nariadenia (ďalej len „formuláre“).

(2)

Formuláre sa musia upraviť tak, aby sa zohľadnilo zavedenie portálu EÚ pre na elektronické predkladanie formulárov. Na zaistenie bezpečného prístupu k tomuto portálu je dôležité, aby boli žiadatelia a ich zástupcovia identifikovaní jedinečným spôsobom. Na tento účel sa číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) stane povinným údajom v odseku formulára týkajúcom sa žiadateľa a zástupcu.

(3)

Systém EORI už poskytuje hospodárskym subjektom jedinečné identifikačné čísla. Tento systém je vhodné uplatňovať aj na osoby iné než hospodárske subjekty v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (3).

(4)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 (4), a najmä v jeho článku 2 ods. 2 písm. b), sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) poveruje úlohou zbierať, analyzovať a šíriť príslušné objektívne, porovnateľné a spoľahlivé údaje týkajúce sa porušení práv duševného vlastníctva.

(5)

V súlade s článkom 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 386/2012 Komisia predkladá úradu EUIPO všetky relevantné informácie týkajúce sa pozastavenia prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru podozrivého z porušenia práv duševného vlastníctva, ktoré poskytujú členské štáty v súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 608/2013.

(6)

S cieľom umožniť hlbšiu analýzu údajov o porušení práv a lepšie porozumieť geografickému rozsahu a vplyvu porušení je dôležité, aby bolo možné priradiť pozastavenie prepustenia a zaistenie takéhoto tovaru držiteľovi rozhodnutia. Rovnako je dôležité, aby bola táto osoba už pri vypĺňaní formulárov informovaná o tom, že jej osobné údaje sa poskytnú úradu EUIPO, a aby s týmto prenosom údajov súhlasila. Formuláre sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(7)

Po nadobudnutí účinnosti nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (5) a (EÚ) 2018/1725 (6) treba vo formulároch aktualizovať odkazy na ustanovenia o ochrane údajov.

(8)

Berúc do úvahy, že v súlade s článkom 31 nariadenia (EÚ) č. 608/2013 sa všetky výmeny údajov o rozhodnutiach týkajúcich sa žiadostí a zaistení medzi členskými štátmi a Komisiou majú uskutočňovať prostredníctvom centrálnej databázy Komisie a že daná databáza sa musí prispôsobiť novým formulárom žiadostí, zmeny príloh I až III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013 by sa mali uplatňovať od 15. septembra 2020.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa konzultovalo s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 24. júna 2020 vydal stanovisko.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1352/2013 sa mení takto:

1.

príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu;

3.

príloha III sa mení podľa prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. septembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. augusta 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1352/2013 zo 4. decembra 2013, ktorým sa stanovujú formuláre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 341, 18.12.2013, s. 10).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16.5.2012, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA III

Príloha III k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 1352/2013 sa mení takto:

1.

Časť I sa mení takto:

a)

V poznámke k vyplneniu odseku 1 („Žiadateľ“) sa text nahrádza takto:

„Do tohto odseku sa uvedú údaje o žiadateľovi. Obsahuje informácie o mene a úplnej adrese žiadateľa, jeho čísle registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI), ktoré je jedinečným číslom pre celú Úniu a ktoré žiadateľovi prideľuje colný orgán členského štátu, o jeho telefónnom čísle, čísle mobilného telefónu alebo faxu a e-mailovej adrese. Žiadateľ môže prípadne uviesť aj svoje daňové identifikačné číslo, iné vnútroštátne registračné číslo a adresu svojej webovej lokality.“;

b)

V poznámke k vyplneniu odseku 4 („Zástupca podávajúci žiadosť v mene žiadateľa“) sa text nahrádza takto:

„Ak žiadosť podáva žiadateľ prostredníctvom zástupcu, v tomto odseku sa uvedú podrobnosti týkajúce sa tohto zástupcu. Obsahuje informácie o mene a úplnej adrese zástupcu, jeho čísle registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI), ktoré je jedinečným číslom pre celú Úniu a ktoré zástupcovi prideľuje colný orgán členského štátu, o jeho telefónnom čísle, čísle mobilného telefónu alebo faxu a e-mailovej adrese. Zástupca môže prípadne uviesť aj názov spoločnosti, v ktorej pracuje, a adresu jej webovej lokality. V žiadosti sa uvedú dôkazy preukazujúce jeho oprávnenie konať ako zástupca v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa žiadosť podáva, pričom sa označí príslušné políčko.“

2)

Časť II sa nahrádza takto:

II.   ŠPECIFIKÁCIE ODSEKOV VO FORMULÁRI ŽIADOSTI O PREDĹŽENIE UVEDENOM V PRÍLOHE II, KTORÝ VYPLNÍ DRŽTIEĽ ROZHODNUTIA

Polia vo formulári označené hviezdičkou (*) sú povinné a musia byť vyplnené.

Ak sú v odseku jedno alebo viaceré polia označené symbolom plus (+), je potrebné vyplniť aspoň jedno z nich.

Do odsekov označených „na úradné použitie“ sa nevypĺňajú žiadne údaje.

Odsek 1: Údaje o držiteľovi rozhodnutia

V tomto odseku sa uvedú podrobnosti o držiteľovi rozhodnutia.

Odsek 2: Zástupca držiteľa rozhodnutia

Ak žiadosť podáva držiteľ rozhodnutia prostredníctvom zástupcu, v tomto odseku sa uvedú podrobnosti týkajúce sa tohto zástupcu. Obsahuje informácie o mene a úplnej adrese zástupcu, jeho čísle registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (číslo EORI), ktoré je jedinečným číslom pre celú Úniu a ktoré zástupcovi prideľuje colný orgán členského štátu, o jeho telefónnom čísle, čísle mobilného telefónu alebo faxu a e-mailovej adrese. Zástupca môže prípadne uviesť aj názov spoločnosti, v ktorej pracuje, a adresu jej webovej lokality. Ak sa to neuviedlo pri podaní pôvodnej žiadosti, v žiadosti sa uvedú dôkazy preukazujúce jeho oprávnenie konať ako zástupca v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa prijalo pôvodné rozhodnutie, pričom sa označí príslušné políčko.

Odsek 3: Žiadosť o predĺženie

V tomto odseku sa uvedie registračné číslo žiadosti vrátane prvých dvoch číslic, ktoré predstavujú 2-miestny alfabetický kód krajiny ISO členského štátu, ktorý žiadosť schválil. Držiteľ rozhodnutia uvedie, či požaduje zmenu informácií uvedených v žiadosti, pričom označí príslušné políčko.

Odsek 4: Podpis

V odseku 4 držiteľ rozhodnutia alebo zástupca držiteľa rozhodnutia uvedie miesto a dátum vyplnenia žiadosti a podpíše ju. Meno podpísanej osoby musí byť uvedené veľkými tlačenými písmenami.


Top