EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0781

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/781 z 12. júna 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/545, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania a určité prechodné ustanovenia v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (Text s významom pre EHP)

C/2020/3748

OJ L 188, 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 188/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/781

z 12. júna 2020,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/545, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania a určité prechodné ustanovenia v nadväznosti na predĺženie lehoty na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 21 ods. 9,

keďže:

(1)

Smernica (EÚ) 2016/797 bola zmenená smernicou (EÚ) 2020/700 (2) s cieľom umožniť členským štátom predĺženie lehoty na to, aby uviedli do účinnosti vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami uvedenými v článku 57 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797.

(2)

Posudzovanie žiadostí o povolenia pre typ vozidla alebo o povolenia pre vozidlá, pokiaľ ide o uvádzanie na trh, v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES (3), pri ktorých mali byť príslušné povolenia vydané pred 16. júnom 2020, sa môže pre pandémiu COVID-19 omeškať. Preto by v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a v ktorých sa má smernica (EÚ) 2016/797 uplatňovať od 16. júna 2020, mal vnútroštátny bezpečnostný orgán (ďalej len „NSA“) na žiadosť žiadateľa pokračovať v posudzovaní aj po uvedenom dátume. NSA by mali dokončiť dané posudzovanie a vydať povolenia do 30. októbra 2020.

(3)

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré oznámili Železničnej agentúre Európskej únie (ďalej len „agentúra“) a Komisii svoj zámer predĺžiť lehotu na transpozíciu smernice (EÚ) 2016/797 v súlade s jej článkom 57 ods. 2a, uplatňovanie niektorých ustanovení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/545 (4) by sa malo odložiť a uplatňovať by sa mali od 31. októbra 2020. Prechodné ustanovenia stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/545 by sa takisto mali upraviť.

(4)

Žiadatelia už možno vypracovali žiadosti v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/545, aby dodržali aktuálnu lehotu na predkladanie žiadostí. Na účely smernice 2008/57/ES aj smernice (EÚ) 2016/797 majú vozidlá spĺňať technické špecifikácie interoperability a príslušné vnútroštátne predpisy, ako aj základné požiadavky. Žiadosti vypracované v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/545 by mali zahŕňať všetky doklady potrebné buď na uvedenie vozidiel do prevádzky podľa smernice 2008/57/ES, alebo na uvedenie vozidiel na trh podľa smernice (EÚ) 2016/797. Žiadateľom by sa preto malo umožniť, aby vnútroštátnym bezpečnostným orgánom v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, predkladali žiadosti so zoznamom dokladov v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/545. Vnútroštátne bezpečnostné orgány by tieto žiadosti mali akceptovať a nemali by požadovať ich prepracovanie.

(5)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/545 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797.

(7)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení uvedených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/545 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa bod 17 nahrádza takto:

„17.

„príslušný dátum“ je 16. jún 2019 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii neoznámili v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice. Je to 16. jún 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice, a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797. Je to 31. október 2020 v prípade tých členských štátov, ktoré agentúre a Komisii oznámili v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, že predĺžili lehotu na transpozíciu uvedenej smernice.“;

2.

Článok 55 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 4a:

„4a.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 4, v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a v ktorých sa smernica (EÚ) 2016/797 uplatňuje od 16. júna 2020, musí vnútroštátny bezpečnostný orgán na žiadosť žiadateľa naďalej vykonávať posudzovanie žiadostí o povolenia pre typ vozidla a/alebo o povolenia pre vozidlo, pokiaľ ide o uvádzanie na trh, v súlade so smernicou 2008/57/ES po 16. júni 2020 za predpokladu, že vydá povolenie pre typ vozidla a/alebo povolenie pre vozidlo pred 30. októbrom 2020.

Pokiaľ vnútroštátny bezpečnostný orgán uzná, že nebude schopný vydať povolenie pre typ vozidla a/alebo povolenie pre vozidlo pred 30. októbrom 2020, okamžite o tom informuje žiadateľa a agentúru a uplatňujú sa odseky 2 až 4. “;

b)

Vkladá sa tento odsek 5a:

„5a.   Povolenie pre vozidlo a/alebo povolenie pre typ vozidla vydané agentúrou v období od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 sa nevzťahuje na sieť alebo siete v ktoromkoľvek z členských štátov, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797. Orgány NSA členských štátov, ktoré takéto oznámenie predložili:

a)

považujú povolenie pre typ vozidla vydané agentúrou za rovnocenné povoleniu pre typy vozidiel vydanému v súlade s článkom 26 smernice 2008/57/ES a na daný typ vozidla uplatňujú článok 26 ods. 3 smernice 2008/57/ES;

b)

akceptujú povolenie pre vozidlo vydané agentúrou ako rovnocenné prvému povoleniu vydanému v súlade s článkom 22 alebo 24 smernice 2008/57/ES a vydávajú dodatočné povolenie v súlade s článkom 23 alebo 25 smernice 2008/57/ES.“;

c)

Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a odsekov 5 a 5a orgán NSA spolupracuje s agentúrou a koordinuje s ňou posudzovanie prvkov stanovených v článku 21 ods. 5 písm. a) smernice (EÚ) 2016/797.“;

d)

Dopĺňa sa tento odsek 7a:

„7a.   Členské štáty, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, považujú nákladné vozne, ktoré sú v súlade s odsekom 7.1.2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 321/2013 o špecifikáciách TSI pre nákladné vozne a ktoré majú povolenie pre vozidlo, pokiaľ ide o uvedenie na trh, v období od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 za vozidlá s povolením na uvedenie do prevádzky na účely smernice 2008/57/ES.“;

e)

Dopĺňa sa nový odsek 8:

„8.   Od 16. júna 2020 do 30. októbra 2020 v členských štátoch, ktoré predložili agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797, môžu žiadatelia o povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky alebo o povolenie pre typ vozidla na účely smernice 2008/57/ES vnútroštátnemu bezpečnostnému orgánu predložiť spis k danému vozidlu alebo typu vozidla zostavený v súlade s článkom 29 ods. 1 a článkom 30 ods. 1, ktorý zodpovedá prílohe I.

Orgány NSA akceptujú žiadosti o povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky alebo povolenie pre typ vozidla v súlade s týmto nariadením na účely smernice 2008/57/ES.“

3.

V článku 56 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 16. júna 2019 v členských štátoch, ktoré neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797.

Uplatňuje sa od 16. júna 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/797 a neposkytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.

Článok 55 ods. 5a a 7a sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch od 16. júna 2020.

Článok 55 ods. 8 sa uplatňuje od 16. júna 2020 v členských štátoch, ktoré poskytli agentúre a Komisii oznámenie v súlade s článkom 57 ods. 2a smernice (EÚ) 2016/797.

Od 31. októbra 2020 sa toto nariadenie uplatňuje vo všetkých členských štátoch.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/700 z 25. mája 2020, ktorou sa menia smernice (EÚ) 2016/797 a (EÚ) 2016/798, pokiaľ ide o predĺženie lehôt určených na ich transpozíciu (Ú. v. EÚ L 165, 27.5.2020, s. 27).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/545 zo 4. apríla 2018, ktorým sa stanovujú praktické dojednania týkajúce sa postupu vydávania povolení pre železničné vozidlá a povolení pre typ železničných vozidiel podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2018, s. 66).


Top