EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0699

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/699 z 25. mája 2020 o dočasných opatreniach týkajúcich sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE)

ST/7648/2020/INIT

OJ L 165, 27.5.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/699/oj

27.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/25


NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/699

z 25. mája 2020

o dočasných opatreniach týkajúcich sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE) a členských schôdzí európskych družstiev (SCE)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 352,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

S cieľom obmedziť výskyt ochorenia COVID-19, ktoré bolo 11. marca 2020 vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou za pandémiu, zaviedli členské štáty súbor bezprecedentných opatrení, a to najmä opatrení na obmedzenie pohybu a sociálnych kontaktov.

(2)

Takéto opatrenia môžu brániť spoločnostiam a družstvám, aby si plnili svoje zákonné povinnosti podľa vnútroštátneho práva obchodných spoločností a práva obchodných spoločností Únie, a to najmä tým, že im spôsobujú značné ťažkosti pri konaní valných zhromaždení, resp. členských schôdzí.

(3)

Na vnútroštátnej úrovni zaviedli členské štáty núdzové opatrenia na podporu spoločností a družstiev a vzhľadom na súčasné výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19 im poskytli potrebné nástroje a flexibilitu. Mnohé členské štáty umožnili najmä používanie digitálnych nástrojov a procesov na konanie valných zhromaždení, resp. členských schôdzí a predĺžili lehoty na ich konanie v roku 2020.

(4)

Na úrovni Únie nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 (1) upravuje európske spoločnosti (ďalej len „SE“) a nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 (2) upravuje európske družstvá (ďalej len „SCE“). Obidve nariadenia vyžadujú, aby sa do šiestich mesiacov od konca účtovného roku uskutočnilo valné zhromaždenie (v prípade SE), resp. členská schôdza (v prípade SCE). Vzhľadom na súčasné výnimočné okolnosti spôsobené pandémiou COVID-19 by sa mala udeliť dočasná výnimka z tejto požiadavky. Keďže konanie valného zhromaždenia, resp. členskej schôdze má zásadný význam pre zabezpečenie včasného prijatia zákonom vyžadovaných alebo hospodársky potrebných rozhodnutí, SE a SCE by mali mať možnosť zvolať svoje valné zhromaždenie, resp. členskú schôdzu do 12 mesiacov od konca účtovného roku pod podmienkou, že sa uskutočnia najneskôr do 31. decembra 2020. Keďže ide o dočasné opatrenie v dôsledku výnimočných okolností spôsobeným pandémiou COVID-19, táto výnimka by sa mala uplatňovať len na valné zhromaždenia, resp. členské schôdze, ktoré sa majú konať v roku 2020.

(5)

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa na prijatie tohto nariadenia neudeľujú iné právomoci, ako sú tie, ktoré sú uvedené v článku 352.

(6)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to poskytnutie dočasného núdzového riešenia pre SE a SCE, ktoré im umožní odchýliť sa od ustanovení nariadenia (ES) č. 2157/2001 a nariadenia (ES) č. 1435/2003 o čase konania valných zhromaždení resp. členských schôdzí, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)

Vzhľadom na skutočnosť, že šesťmesačná lehota uvedená v nariadení (ES) č. 2157/2001 a (ES) č. 1435/2003 uplynie v máji alebo júni 2020 a vzhľadom na to, že sa bude musieť zohľadniť čas potrebný na zvolanie valného zhromaždenia, resp. členskej schôdze, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť čo najskôr.

(8)

Vzhľadom na túto naliehavosť sa považuje za vhodné, aby sa stanovila výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o EÚ, ZFEÚ a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dočasné opatrenie týkajúce sa valných zhromaždení európskych spoločností (SE)

Ak sa v súlade s článkom 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2157/2001 má valné zhromaždenie SE zvolať v roku 2020, SE môže odchylne od uvedeného ustanovenia zvolať toto valné zhromaždenie do 12 mesiacov od konca účtovného roku pod podmienkou, že sa toto zhromaždenie uskutoční do 31. decembra 2020.

Článok 2

Dočasné opatrenie týkajúce sa členských schôdzí európskych družstiev (SCE)

Ak sa v súlade s článkom 54 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1435/2003 má členská schôdza SCE konať v roku 2020, SCE môže odchylne od uvedeného ustanovenia zvolať túto členskú schôdzu do 12 mesiacov od konca účtovného obdobia pod podmienkou, že sa táto schôdza uskutoční do 31. decembra 2020.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2020

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách európskej spoločnosti (SE) (Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) (Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1).


Top