EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0622

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/622 z 29. apríla 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

C/2020/2922

OJ L 144, 7.5.2020, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/622/oj

7.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/622

z 29. apríla 2020

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2020

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Stephen QUEST

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Predný obdĺžnikový panel autorádia, známy ako „ovládací panel“, obsahujúci niekoľko tlačidiel na zapínanie rôznych funkcií rádia. Je vyrobený z plastu. Na tlačidlách/spínačoch sú laserovo vygravírované nápisy.

Výrobok sa predkladá bez akýchkoľvek elektrických alebo elektronických komponentov.

(Pozri obrázky) (*1)

8529 90 92

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2b) k XVI. triede a znením číselných znakov KN 8529, 8529 90 a 8529 90 92 .

Výrobok zohráva priamu úlohu pri používaní autorádia. Je nevyhnutným komponentom jeho prevádzky, keďže umožňuje aktivovať kontaktné body, a sprístupňovať tak rôzne funkcie rádia. Konštrukcia a spôsob používania vylučujú akékoľvek iné použitie okrem komponentov autorádia. (Pozri rozsudok Súdneho dvora z 15. februára 2007, RUMA GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg, C-183/06, ECLI:EU:C:2007:110.) Považuje sa teda za časť a súčasť rádia. Výrobok sa preto má zatriediť do položky 8529 ako ostatné časti a súčasti prístrojov položky 8527.

Zatriedenie pod číselný znak KN 8529 90 49 je vylúčené, keďže výrobok nie je „skriňa alebo puzdro“ v zmysle položky 8529, ale len predný panel autorádia (pozri aj vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre k podpoložkám 8529 90 41 a 8529 90 49 , tretí odsek).

Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak KN 8529 90 92 ako ostatné časti a súčasti prístrojov položky 8527.

Obrázky

Image 1

Image 2


(*1)  Obrázky majú len informačný charakter.


Top