EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0605

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/605 z 9. apríla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2020/22)

OJ L 145, 7.5.2020, p. 1–334 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/605/oj

7.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 145/1


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/605

z 9. apríla 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/534 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2020/22)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a 3, článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 5 písm. d) a článok 10,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 1, článok 140 a článok 141 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13) (3) ustanovuje požiadavky na vykazovanie finančných informácií na účely dohľadu, ktoré majú dohliadané subjekty predkladať príslušným vnútroštátnym orgánom.

(2)

Nariadenie (EÚ) 2015/534 vyžaduje, aby dohliadané subjekty vykazovali finančné informácie na účely dohľadu na základe vzorov vytvorených Európskym orgánom pre bankovníctvo a ustanovených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 (4).

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 bolo nedávno zmenené a pritom sa zmenili vzory a pokyny týkajúce sa vykazovania finančných informácií na účely dohľadu.

(4)

Je potrebné zladiť nariadenie (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13) s pozmeňujúcim vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/429 (5).

(5)

Nariadenie (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť v súlade s postupom ustanoveným v článku 26 ods. 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny

Nariadenie (EÚ) č. 2015/534 (ECB/2015/13) sa mení takto:

1.

Príloha I s názvom „Zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu;

2.

Príloha II s názvom „Príliš zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu;

3.

Príloha IV s názvom „„Údajové body FINREP“ podľa národných GAAP zlučiteľných s IFRS“ sa nahrádza prílohou III k tomuto nariadeniu;

4.

Príloha V s názvom „„Údajové body FINREP“ podľa národných účtovných rámcov“ sa nahrádza prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

Vo Frankfurte nad Mohanom 9. apríla 2020

Za Radu guvernérov ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015, s. 13).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  5 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/429 zo 14. februára 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 96, 30.3.2020, s. 1).


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 2015/534 (ECB/2015/13) s názvom „Zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ sa mení takto:

Tabuľky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

Tabuľka 1

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

 

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.2.2

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

4.4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

4.5

Podriadené finančné aktíva

5.1

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

6.1

Rozčlenenie úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie poskytnutých nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

 

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby

9.1.1

Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.2

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prijaté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

Účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

 

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

12.1

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

 

Prijatý kolaterál a prijaté záruky

13.1

Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie

13.2.1

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]

13.3.1

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva, akumulovaný

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

 

Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

16.1

Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany

16.3

Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a obchodných finančných záväzkov, podľa nástroja

 

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: súvaha

17.1

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Aktíva

17.2

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Podsúvahové expozície – úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

17.3

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Pasíva

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.1

Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

18.2

Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a dodatočné informácie o úveroch zaistených nehnuteľným majetkom

19

Expozície s odloženou splatnosťou

 

ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]

 

Geografické rozčlenenie

20.4

Geografické rozčlenenie aktív podľa sídla protistrany

20.5

Geografické rozčlenenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany

20.6

Geografické rozčlenenie záväzkov podľa sídla protistrany

 

ČASŤ 4 [ROČNE]

 

Štruktúra skupiny

40.1

Štruktúra skupiny: ‚podľa jednotlivých subjektov‘


Tabuľka 2

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

 

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.2.2

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

4.4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

4.5

Podriadené finančné aktíva

4.6

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: obchodné finančné aktíva

4.7

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.8

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

4.9

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou

4.10

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: iné neobchodné nederivátové finančné aktíva

5.1

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

6.1

Rozčlenenie úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie poskytnutých nefinančným korporáciám podľa kódov NACE

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

 

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby

9.1

Podsúvahové expozície podľa národných GAAP: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.1.1

Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.2

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prijaté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

Účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

11.2

Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa druhu rizika

 

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

12

Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršenie kvality nástrojov vlastného imania podľa národných GAAP

12.1

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

 

Prijatý kolaterál a prijaté záruky

13.1

Rozčlenenie kolaterálu a záruk podľa úverov a preddavkov iných ako držaných na obchodovanie

13.2.1

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva počas obdobia [držaný k referenčnému dátumu]

13.3.1

Kolaterál získaný nadobudnutím vlastníctva, akumulovaný

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

 

Rozčlenenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát

16.1

Úrokové výnosy a náklady podľa nástroja a sektora protistrany

16.3

Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a obchodných finančných záväzkov, podľa nástroja

16.4

Zisky alebo straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie a z obchodných finančných aktív a obchodných finančných záväzkov, podľa rizika

 

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: súvaha

17.1

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Aktíva

17.2

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Podsúvahové expozície – úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

17.3

Zosúladenie medzi účtovným rozsahom pôsobnosti konsolidácie a rozsahom pôsobnosti konsolidácie podľa CRR: Pasíva

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.1

Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

18.2

Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a dodatočné informácie o úveroch zaistených nehnuteľným majetkom

19

Expozície s odloženou splatnosťou

 

ČASŤ 2 [ŠTVRŤROČNE S PRAHOVOU HODNOTOU: ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA ALEBO NEVYKAZOVANIE]

 

Geografické rozčlenenie

20.4

Geografické rozčlenenie aktív podľa sídla protistrany

20.5

Geografické rozčlenenie podsúvahových expozícií podľa sídla protistrany

20.6

Geografické rozčlenenie záväzkov podľa sídla protistrany

 

ČASŤ 4 [ROČNE]

 

Štruktúra skupiny

40.1

Štruktúra skupiny: ‚podľa jednotlivých subjektov‘“


PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 2015/534 (ECB/2015/13) s názvom „Príliš zjednodušené finančné vykazovanie na účely dohľadu“ sa mení takto:

Tabuľky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

Tabuľka 3

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

Súvaha [Výkaz finančnej pozície]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

 

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.2.2

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

4.4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

4.5

Podriadené finančné aktíva

5.1

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

 

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby

9.1.1

Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

Účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

 

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

12.1

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

14

Poradie reálnej hodnoty: finančné nástroje v reálnej hodnote

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.1

Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

18.2

Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a dodatočné informácie o úveroch zaistených nehnuteľným majetkom

19

Expozície s odloženou splatnosťou


Tabuľka 4

Číslo vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

Súvaha: aktíva

1.2

Súvaha: záväzky

1.3

Súvaha: vlastné imanie

2

Výkaz ziskov a strát

 

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany

4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva držané na obchodovanie

4.2.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.2.2

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.3.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

4.4.1

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

4.5

Podriadené finančné aktíva

4.6

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: obchodné finančné aktíva

4.7

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

4.8

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou vo vlastnom imaní

4.9

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: neobchodné nederivátové finančné aktíva oceňované nákladovou metódou

4.10

Rozčlenenie finančných aktív podľa nástroja a sektora protistrany: iné neobchodné nederivátové finančné aktíva

5.1

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

Podriadené finančné záväzky

 

Úverové prísľuby, finančné záruky a iné prísľuby

9.1

Podsúvahové expozície podľa národných GAAP: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

9.1.1

Podsúvahové expozície: úverové prísľuby, finančné záruky a iné poskytnuté prísľuby

10

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

Účtovanie hedžingu

11.1

Deriváty – účtovanie hedžingu: Rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

11.2

Deriváty – účtovanie hedžingu podľa národných GAAP: rozčlenenie podľa druhu rizika

 

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

12

Pohyby v opravných položkách na kreditné straty a zhoršenie kvality nástrojov vlastného imania podľa národných GAAP

12.1

Pohyby v opravných položkách a rezervách na kreditné straty

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.1

Kladné a záporné peňažné toky problémových expozícií – úvery a preddavky podľa sektora protistrany

18.2

Úvery na nehnuteľný majetok určený na podnikanie a dodatočné informácie o úveroch zaistených nehnuteľným majetkom

19

Expozície s odloženou splatnosťou


PRÍLOHA III

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) 2015/534 (ECB/2015/13) s názvom „„Údajové body FINREP“ podľa národných GAAP zlučiteľných s IFRS“ sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA IV

Vzory FINREP pre IFRS

Číslo vzoru

Kód vzoru

Názov vzoru alebo skupiny vzorov

 

 

ČASŤ 1 [ŠTVRŤROČNÁ PERIODICITA]

 

 

Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1

F 01.01

Súvaha: aktíva

1.2

F 01.02

Súvaha: záväzky

1.3

F 01.03

Súvaha: vlastné imanie

2

F 02.00

Výkaz ziskov a strát

5.1

F 05.01

Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

 

 

Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1

F 08.01

Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

8.2

F 08.02

Podriadené finančné záväzky

10

F 10.00

Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

 

 

Účtovanie hedžingu

11.1

F 11.01

Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

 

 

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18

F 18.00

Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

19

F 19.00

Expozície s úľavou

FAREBNÝ KÓD VO VZOROCH

 

Údajový bod, ktorý sa má predložiť

1.   Súvaha [Výkaz finančnej situácie]

1.1   Aktíva

 

Odkazy

Rozčlenenie v tabuľke

Účtovná hodnota

Príloha V, časť 1.27

010

010

Peňažné prostriedky, pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie

IAS 1.54 bod i)

 

 

020

Hotovosť

Príloha V, časť 2.1

 

 

030

Pokladničné zostatky v centrálnych bankách

Príloha V, časť 2.2

 

 

040

Ostatné vklady splatné na požiadanie

Príloha V, časť 2.3

5

 

050

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 9. dodatok A

 

 

060

Deriváty

IFRS 9. dodatok A

10

 

070

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

4

 

080

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

090

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

096

Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.8 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.4

4

 

097

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

4

 

098

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

099

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

100

Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.8 písm. a) bod i); IFRS 9.4.1.5

4

 

120

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

130

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

141

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 7.8 písm. h); IFRS 9.4.1.2A

4

 

142

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

4

 

143

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

144

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

181

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.8 písm. f); IFRS 9.4.1.2

4

 

182

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

4

 

183

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32

4

 

240

Deriváty – účtovanie hedžingu

IFRS 9.6.2.1; Príloha V, časť 1.22

11

 

250

Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia

IAS 39.89A písm. a); IFRS 9.6.5.8

 

 

260

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.54 písm. e); príloha V, časť 1.21, časť 2.4

40

 

270

Hmotné aktíva

 

 

 

280

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 16.6; IAS 1.54 písm. a); IFRS 16.47 písm. a)

21, 42

 

290

Investičný majetok

IAS 40.5; IAS 1.54 písm. b); IFRS 16.48

21, 42

 

300

Nehmotné aktíva

IAS 1.54 písm. c); článok 4 ods. 1 bod 115 CRR

 

 

310

Goodwill

IFRS 3.B67 písm. d); článok 4 ods. 1 bod 113 CRR

 

 

320

Ostatné nehmotné aktíva

IAS 38.8, 118; IFRS 16.47 písm. a)

21, 42

 

330

Daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. n) – o)

 

 

340

Splatné daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5

 

 

350

Odložené daňové pohľadávky

IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 106 CRR

 

 

360

Ostatné aktíva

Príloha V, časť 2.5

 

 

370

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IAS 1.54 písm. j); IFRS 5.38, príloha V, časť 2.7

 

 

380

CELKOVÉ AKTÍVA

IAS 1.9 písm. a), IG 6

 

 

1.2.   Záväzky

 

Odkazy

Rozčlenenie v tabuľke

Účtovná hodnota

Príloha V, časť 1.27

010

010

Finančné záväzky držané na obchodovanie

IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9.BA.6

8

 

020

Deriváty

IFRS 9. dodatok A; IFRS 9.4.2.1 písm. a); IFRS 9.BA.7 písm. a)

10

 

030

Krátke pozície

IFRS 9.BA7 písm. b)

8

 

040

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

8

 

050

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37

8

 

060

Ostatné finančné záväzky

Príloha V, časť 1.38 – 41

8

 

070

Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2

8

 

080

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

8

 

090

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37 – 41

8

 

100

Ostatné finančné záväzky

Príloha V, časť 1.38 – 41

8

 

110

Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1

8

 

120

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

8

 

130

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37

8

 

140

Ostatné finančné záväzky

Príloha V, časť 1.38 – 41

8

 

150

Deriváty – účtovanie hedžingu

IFRS 9.6.2.1; príloha V, časť 1.26

11

 

160

Zmeny reálnej hodnoty hedžovaných položiek v hedžingu úrokového rizika portfólia

IAS 39.89A písm. b), IFRS 9.6.5.8

 

 

170

Rezervy

IAS 37.10; IAS 1.54 písm. l)

43

 

180

Dôchodky a iné záväzky zo stanovených požitkov po ukončení zamestnania

IAS 19.63; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.9

43

 

190

Ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky

IAS 19.153; IAS 1.78 písm. d); príloha V, časť 2.10

43

 

200

Reštrukturalizácia

IAS 37.71, 84 písm. a)

43

 

210

Otvorené právne otázky a spory daňového charakteru

IAS 37. dodatok C. príklady 6 a 10

43

 

220

Poskytnuté prísľuby a záruky

IFRS 9.4.2.1 písm. c), d), 9.5.5, 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, príloha V, časť 2.11

9

12

43

 

230

Ostatné rezervy

IAS 37.14

43

 

240

Daňové záväzky

IAS 1.54 písm. n) – o)

 

 

250

Splatné daňové záväzky

IAS 1.54 písm. n); IAS 12.5

 

 

260

Odložené daňové záväzky

IAS 1.54 písm. o); IAS 12.5; článok 4 ods. 1 bod 108 CRR

 

 

270

Akciový kapitál splatný na požiadanie

IAS 32 IE 33; IFRIC 2; príloha V, časť 2.12

 

 

280

Ostatné záväzky

Príloha V, časť 2.13

 

 

290

Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IAS 1.54 písm. p); IFRS 5.38, príloha V, časť 2.14

 

 

300

CELKOVÉ ZÁVÄZKY

IAS 1.9 písm. b); IG 6

 

 

1.3.   Vlastné imanie

 

Odkazy

Rozčlenenie v tabuľke

Účtovná hodnota

010

010

Kapitál

IAS 1.54 písm. r), článok 22 BAD

46

 

020

Splatený kapitál

IAS 1.78 písm. e)

 

 

030

Nesplatený kapitál s výzvou na splatenie

Príloha V, časť 2.14

 

 

040

Emisné ážio

IAS 1.78 písm. e); článok 4 ods. 1 bod 124 CRR

46

 

050

Emitované nástroje vlastného imania iné než kapitál

Príloha V, časť 2.18 – 19

46

 

060

Zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov

IAS 32.28 – 29; príloha V, časť 2.18

 

 

070

Ostatné emitované nástroje vlastného imania

Príloha V, časť 2.19

 

 

080

Ostatné vlastné imanie

IFRS 2.10; príloha V, časť 2.20

 

 

090

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR

46

 

095

Položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu

IAS 1.82A písm. a)

 

 

100

Hmotné aktíva

IAS 16.39 – 41

 

 

110

Nehmotné aktíva

IAS 38.85 – 87

 

 

120

Poistno-matematické zisky alebo (-) straty z dôchodkového systému so stanovenými požitkami

IAS 1.7, IG6; IAS 19.120 písm. c)

 

 

122

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IFRS 5.38, IG príklad 12

 

 

124

Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

320

Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IAS 1.7 písm. d); IFRS 9.5.7.5, B5.7.1; príloha V, časť 2.21

 

 

330

Hedžová neefektívnosť hedžingov reálnej hodnoty pre nástroje vlastného imania oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IAS 1.7 písm. e); IFRS 9.5.7.5; .6.5.3; IFRS 7.24C; príloha V, časť 2.22

 

 

340

Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžovaná položka]

IFRS 9.5.7.5; 9.6.5.8 písm. b); Príloha V, časť 2.22

 

 

350

Zmeny reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok [hedžingový nástroj]

IAS 1.7 písm. e); IFRS 9.5.7.5; 9.6.5.8 písm. a); príloha V, časť 2.57

 

 

360

Zmeny reálnej hodnoty finančných záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia priraditeľné k zmenám kreditného rizika

IAS 1.7 písm. f); IFRS 9 5.7.7; príloha V, časť 2.23

 

 

128

Položky, ktoré sa môžu reklasifikovať na zisk alebo stratu

IAS 1.82A písm. a) bod ii)

 

 

130

Hedžing čistých investícií do zahraničných prevádzok [efektívny podiel]

IFRS 9.6.5.13 písm. a); IFRS 7.24B písm. b) bod ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) body i) a iv), 7.24E písm. a); príloha V, časť 2.24

 

 

140

Prevod cudzej meny

IAS 21.52 písm. b); IAS 21.32, 38 – 49

 

 

150

Hedžingové deriváty. Rezerva na hedžingy peňažných tokov [efektívny podiel]

IAS 1.7 písm. e); IFRS 7.24B písm. b) bod ii) a iii); IFRS 7.24C písm. b) bod i); 7.24E; IFRS 9.6.5.11 písm. b); príloha V, časť 2.25

 

 

155

Zmeny reálnej hodnoty dlhových nástrojov oceňovaných reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IAS 1.7 písm. da); IFRS 9.4.1.2A; 5.7.10; príloha V, časť 2.26

 

 

165

Hedžingové nástroje [neurčené prvky]

IAS 1.7 písm. g), h); IFRS 9.6.5.15, 9.6.5.16; IFRS 7.24E písm. b), c); príloha V, časť 2.60

 

 

170

Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj

IFRS 5.38, IG príklad 12

 

 

180

Podiel iných vykazovaných príjmov a výdavkov týkajúcich sa investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov

IAS 1.IG6; IAS 28.10

 

 

190

Nerozdelené zisky

Článok 4 ods. 1 bod 123 CRR

 

 

200

Preceňovacie rezervy

IFRS 1.30, D5 – D8; príloha V, časť 2.28

 

 

210

Ostatné rezervy

IAS 1.54; IAS 1.78 písm. e)

 

 

220

Rezervy alebo akumulované straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtované metódou vlastného imania

IAS 28.11; príloha V, časť 2.29

 

 

230

Ostatné

Príloha V, časť 2.29

 

 

240

(-) Vlastné akcie

IAS 1.79 písm. a) bod vi); IAS 32.33 – 34, AG 14, AG 36; príloha V, časť 2.30

46

 

250

Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti

IAS 1.81B písm. b) bod ii)

2

 

260

(-) Predbežné dividendy

IAS 32.35

 

 

270

Menšinové podiely [nekontrolné podiely]

IAS 1.54 písm. q)

 

 

280

Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok

Článok 4 ods. 1 bod 100 CRR

46

 

290

Ostatné položky

 

46

 

300

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE

IAS 1.9 písm. c), IG 6

46

 

310

CELKOVÉ VLASTNÉ IMANIE A CELKOVÉ ZÁVÄZKY

IAS 1.IG6

 

 

2.   Výkaz ziskov a strát

 

Odkazy

Rozčlenenie v tabuľke

Bežné obdobie

010

010

Úrokové výnosy

IAS 1.97; príloha V, časť 2.31

16

 

020

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.33 a 34

 

 

025

Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); IFRS 9.5.7.1

 

 

030

Finančné aktíva určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)

 

 

041

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.5.7.10 – 11; IFRS 9.4.1.2A

 

 

051

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

070

Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko

IFRS 9. dodatok A; .B6.6.16; príloha V, časť 2.35

 

 

080

Ostatné aktíva

Príloha V, časť 2.36

 

 

085

Úrokové výnosy zo záväzkov

IFRS 9.5.7.1, príloha V, časť 2.37

 

 

090

(Úrokové náklady)

IAS 1.97; príloha V, časť 2.31

16

 

100

(Finančné záväzky držané na obchodovanie)

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); príloha V, časť 2.33 a 34

 

 

110

(Finančné záväzky určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia)

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e)

 

 

120

(Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote)

IFRS 7.20 písm. b); IFRS 9.5.7.2

 

 

130

(Deriváty – účtovanie hedžingu, úrokové riziko)

IAS 39.9; príloha V, časť 2.35

 

 

140

(Ostatné záväzky)

Príloha V, časť 2.38

 

 

145

(Úrokové náklady z aktív)

IFRS 9.5.7.1, príloha V, časť 2.39

 

 

150

(Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie)

IFRIC 2.11

 

 

160

Dividendové výnosy

Príloha V, časť 2.40

31

 

170

Finančné aktíva držané na obchodovanie

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e); Príloha V, časť 2.40

 

 

175

Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

IFRS 7.20 písm. a) bod i), B5 písm. e), IFRS 9.5.7.1A; príloha V, časť 2.40

 

 

191

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 7.20 písm. a) bod ii); IFRS 9.4.1.2A; IFRS 9.5.7.1A; príloha V, časť 2.41

 

 

192

Investície do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtované metódou inou než metódou vlastného imania

Príloha V, časť 2.42

 

 

200

Príjem z poplatkov a provízií

IFRS 7.20 písm. c)

22

 

210

(Výdavky na poplatky a provízie)

IFRS 7.20 písm. c)

22

 

220

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

Príloha V, časť 2.45

16

 

231

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 9.4.12A; IFRS 9.5.7.10 – 11

 

 

241

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.20 písm. a) bod v); IFRS 9.4.1.2; IFRS 9.5.7.2

 

 

260

Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.20 písm. a) bod v); IFRS 9.5.7.2

 

 

270

Ostatné

 

 

 

280

Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.43, 46

16

 

287

Zisky alebo (-) straty z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.46

 

 

290

Zisky alebo (-) straty z finančných aktív a záväzkov určených za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom

IFRS 7.20 písm. a) bod i); IFRS 9.5.7.1; príloha V, časť 2.44

16, 45

 

300

Zisky alebo (-) straty z účtovania hedžingu, v čistom

Príloha V, časť 2.47

16

 

310

Kurzové rozdiely [zisk alebo (-) strata], v čistom

IAS 21.28, 52 písm. a)

 

 

330

Zisky alebo (-) straty z ukončenia vykazovania nefinančných aktív, v čistom

IAS 1.34; príloha V, časť 2.48

45

 

340

Ostatné prevádzkové výnosy

Príloha V, časť 2.314 – 316

45

 

350

(Ostatné prevádzkové náklady)

Príloha V, časť 2.314 – 316

45

 

355

CELKOVÉ PREVÁDZKOVÉ VÝNOSY, V ČISTOM

 

 

 

360

(Administratívne výdavky)

 

 

 

370

(Výdavky na zamestnancov)

IAS 19.7; IAS 1.102, IG 6

44

 

380

(Ostatné administratívne výdavky)

 

16

 

385

(Peňažné príspevky do fondov na riešenie krízových situácií a systémov ochrany vkladov)

Príloha V, časť 2.48i

 

 

390

(Odpisy)

IAS 1.102, 104

 

 

400

(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)

IAS 1.104; IAS 16.73 písm. e) bod vii)

 

 

410

(Investičný majetok)

IAS 1.104; IAS 40.79 písm. d) bod iv)

 

 

420

(Ostatné nehmotné aktíva)

IAS 1.104; IAS 38.118 písm. e) bod vi)

 

 

425

Úprava ziskov alebo (-) strát, v čistom

IFRS 9.5.4.3, IFRS 9 dodatok A; príloha V, časť 2.49

 

 

426

Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok

IFRS 7.35J

 

 

427

Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote

IFRS 7.35J

 

 

430

[Rezervy alebo (-) zrušenie rezerv]

IAS 37.59, 84; IAS 1.98 písm. b), f) a g)

9

12

43

 

435

(Platobné prísľuby pre fondy riešenia krízových situácií a systémy ochrany vkladov)

Príloha V, časť 2.48i

 

 

440

(Poskytnuté prísľuby a záruky)

IFRS 9.4.2.1 písm. c), d), 9.B2.5; IAS 37, IFRS 4, príloha V, časť 2.50

 

 

450

(Ostatné rezervy)

 

 

 

460

[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia]

IFRS 7.20 písm. a) bod viii); IFRS 9.5.4.4; príloha V, časť 2.51, 53

12

 

481

(Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.2, 9.5.5.8

12

 

491

(Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote)

IFRS 9.5.4.4, 9.5.5.1, 9.5.5.8

12

 

510

[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov]

IAS 28.40 – 43

16

 

520

[Zníženie hodnoty alebo (-) zrušenie zníženia hodnoty nefinančných aktív]

IAS 36.126 písm. a), b)

16

 

530

(Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia)

IAS 16.73 písm. e) body v) – vi)

 

 

540

(Investičný majetok)

IAS 40.79 písm. d) bod v)

 

 

550

(Goodwill)

IFRS 3. dodatok B67 písm. d) bod v); IAS 36.124

 

 

560

(Ostatné nehmotné aktíva)

IAS 38.118 písm. e) body iv), v)

 

 

570

(Ostatné)

IAS 36.126 písm. a), b)

 

 

580

Záporný goodwill vykázaný vo výsledku hospodárenia

IFRS 3. dodatok B64 písm. n) bod i)

 

 

590

Podiel zisku alebo (-) straty z investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov účtovaných metódou vlastného imania

Príloha V, časť 2.54

 

 

600

Zisk alebo (-) strata z neobežných aktív a skupín na vyradenie klasifikovaných ako držané na predaj, ktoré sa nekvalifikujú ako ukončené činnosti

IFRS 5.37; príloha V, časť 2.55

 

 

610

ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PRED ZDANENÍM

IAS 1.102, IG 6; IFRS 5.33 A

 

 

620

[Daňové náklady alebo (-) výnosy súvisiace so ziskom alebo stratou z pokračovania činností]

IAS 1.82 písm. d); IAS 12.77

 

 

630

ZISK ALEBO (-) STRATA Z POKRAČOVANIA ČINNOSTÍ PO ZDANENÍ

IAS 1, IG 6

 

 

640

Zisk alebo (-) strata z ukončených činností po zdanení

IAS 1.82 písm. ea); IFRS 5.33 písm. a), 5.33 A; príloha V, časť 2.56

 

 

650

Zisk alebo (-) strata z ukončených činností pred zdanením

IFRS 5.33 písm. b) bod i)

 

 

660

[Daňové náklady alebo (-) výnosy týkajúce sa ukončených činností]

IFRS 5.33 písm. b) bod ii), iv)

 

 

670

ZISK ALEBO (-) STRATA ZA ROK

IAS 1.81A písm. a)

 

 

680

Prisúditeľné menšinovému podielu [nekontrolným podielom]

IAS 1.81B písm. b) bod i)

 

 

690

Prisúditeľné vlastníkom materskej spoločnosti

IAS 1.81B písm. b) bod ii)

 

 

5.   Rozčlenenie neobchodných úverov a preddavkov podľa produktu

5.1   Úvery a preddavky iné ako držané na obchodovanie a aktíva na obchodovanie podľa produktu

 

 

Odkazy

Hrubá účtovná hodnota

Účtovná hodnota Príloha V, časť 1.27

Centrálne banky

Orgány verejnej správy

Úverové inštitúcie

Ostatné finančné korporácie

Nefinančné korporácie

Domácnosti

Príloha V, časť 1.34

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

005

010

020

030

040

050

060

Podľa produktu

010

Na požiadanie [výzva na splatenie] a v krátkej lehote [bežný účet]

Príloha V, časť 2.85 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

020

Pohľadávka z kreditnej karty

Príloha V, časť 2.85 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

030

Obchodné pohľadávky

Príloha V, časť 2.85 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

040

Finančné lízingy

Príloha V, časť 2.85 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

050

Obrátené repo úvery

Príloha V, časť 2.85 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

060

Ostatné termínované úvery

Príloha V, časť 2.85 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

070

Preddavky, ktoré nepredstavujú úvery

Príloha V, časť 2.85 písm. g)

 

 

 

 

 

 

 

080

ÚVERY A PREDDAVKY

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

Podľa kolaterálu

090

z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87

 

 

 

 

 

 

 

100

z čoho: ostatné úvery zabezpečené kolaterálom

Príloha V, časť 2.86 písm. b), 87

 

 

 

 

 

 

 

Podľa účelu

110

z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

120

z čoho: úvery na bývanie

Príloha V, časť 2.88 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

Podľa podriadenosti

130

z čoho: úvery na financovanie projektov

Príloha V, časť 2.89; článok 147 ods. 8 CRR

 

 

 

 

 

 

 

8.   Rozčlenenie finančných záväzkov

8.1   Rozčlenenie finančných záväzkov podľa produktu a podľa sektora protistrany

 

 

Účtovná hodnota Príloha V, časť 1.27

Akumulované zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika

Držané na obchodovanie

Určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

Amortizovaná hodnota

Účtovanie hedžingu

Odkazy na IFRS kompatibilné s národnými GAAP

IFRS 7.8 písm. e) bod ii); IFRS 9 dodatok A, IFRS 9.BA.6 – BA.7, IFRS 9.6.7

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1

IFRS 7.24A písm. a); IFRS 9.6

Článok 33 ods. 1 písm. b), článok 33 ods. 1 písm. c) CRR; príloha V, časť 2.101

010

020

030

037

040

010

Deriváty

IFRS 9.BA.7 písm. a)

 

 

 

 

 

020

Krátke pozície

IFRS 9.BA.7 písm. b)

 

 

 

 

 

030

Nástroje vlastného imania

IAS 32.11

 

 

 

 

 

040

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31

 

 

 

 

 

050

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

 

 

 

 

 

060

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

070

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

080

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

090

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

100

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

110

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

120

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

130

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

140

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

150

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

160

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

170

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

180

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

190

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

200

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

210

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

220

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

230

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

240

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

250

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

260

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

270

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

280

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

290

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

300

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

310

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f), 44 písm. c)

 

 

 

 

 

320

Bežné účty/jednodňové vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.1

 

 

 

 

 

330

Vklady s dohodnutou splatnosťou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.2

 

 

 

 

 

340

Vklady s výpovednou lehotou

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.3; príloha V, časť 2.97

 

 

 

 

 

350

Zmluvy o repo transakciách

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9.4

 

 

 

 

 

360

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37, časť 2.98

 

 

 

 

 

370

Vkladové listy

Príloha V, časť 2.98 písm. a)

 

 

 

 

 

380

Cenné papiere zabezpečené aktívami

Článok 4 ods. 1 bod 61 CRR

 

 

 

 

 

390

Kryté dlhopisy

Článok 129 CRR

 

 

 

 

 

400

Hybridné zmluvy

Príloha V, časť 2.98 písm. d)

 

 

 

 

 

410

Ostatné emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 2.98 písm. e)

 

 

 

 

 

420

Konvertibilné zložené finančné nástroje

IAS 32, AG 31

 

 

 

 

 

430

Nekonvertibilné

 

 

 

 

 

 

440

Ostatné finančné záväzky

Príloha V, časť 1.38 – 41

 

 

 

 

 

445

z čoho: lízingové záväzky

IFRS 16.22, 26 – 28, 47 písm. b)

 

 

 

 

 

450

FINANČNÉ ZÁVÄZKY

 

 

 

 

 

 

8.2   Podriadené finančné záväzky

 

Odkazy

Účtovná hodnota

Určené za oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia

V amortizovanej hodnote

IFRS 7.8 písm. e) bod i); IFRS 9.4.2.2, IFRS 9.4.3.5

IFRS 7.8 písm. g); IFRS 9.4.2.1

010

020

010

Vklady

ECB/2013/33 príloha 2. časť 2.9; príloha V, časť 1.36

 

 

020

Emitované dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.37

 

 

030

PODRIADENÉ FINANČNÉ ZÁVÄZKY

Príloha V, časť 2.99 – 100

 

 

10.   Deriváty – obchodovanie a ekonomické hedžingy

Podľa druhu rizika / podľa produktu alebo druhu trhu

Odkazy

Účtovná hodnota

Pomyselná hodnota

Finančné aktíva držané na obchodovanie a obchodné finančné aktíva

Finančné záväzky držané na obchodovanie a obchodné finančné záväzky

Celkové obchodovanie

z čoho: predané

Príloha V, časť 2.120, 131

IFRS 9.BA.7 písm. a); Príloha V, časť 2.120, 131

Príloha V, časť 2.133 – 135

Príloha V, časť 2.133 – 135

010

020

030

040

010

Úroková sadzba

Príloha V, časť 2.129 písm. a)

 

 

 

 

020

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

030

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

040

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

050

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

060

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

070

Vlastné imanie

Príloha V, časť 2.129 písm. b)

 

 

 

 

080

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

090

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

100

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

110

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

120

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

130

Devízy a zlato

Príloha V, časť 2.129 písm. c)

 

 

 

 

140

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

150

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

160

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

170

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

180

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

190

Úver

Príloha V, časť 2.129 písm. d)

 

 

 

 

195

z čoho: ekonomické hedžingy s použitím opcie na reálnu hodnotu

IFRS 9.6.7.1; príloha V, časť 2.140

 

 

 

 

201

z čoho: ostatné ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 140

 

 

 

 

210

Swap na kreditné zlyhanie

 

 

 

 

 

220

Opcia na kreditné rozpätie

 

 

 

 

 

230

Swap na celkový výnos

 

 

 

 

 

240

Ostatné

 

 

 

 

 

250

Komodity

Príloha V, časť 2.129 písm. e)

 

 

 

 

260

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

270

Ostatné

Príloha V, časť 2.129 písm. f)

 

 

 

 

280

z čoho: ekonomické hedžingy

Príloha V, časť 2.137 – 139

 

 

 

 

290

DERIVÁTY

IFRS 9. dodatok A

 

 

 

 

300

z čoho: OTC – úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142

 

 

 

 

310

z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)

 

 

 

 

320

z čoho: OTC – zvyšné

Príloha V, časť 1.44 písm. e), 2.141 písm. c)

 

 

 

 

11.   Účtovanie hedžingu

11.1   Deriváty – účtovanie hedžingu: rozčlenenie podľa druhu rizika a druhu hedžingu

Podľa produktu alebo podľa druhu trhu

 

Účtovná hodnota

Pomyselná hodnota

Aktíva

Záväzky

Celkový hedžing

z čoho: predané

Odkazy

IFRS 7.24A; príloha V, časť 2.120, 131

IFRS 7.24A; príloha V, časť 2.120, 131

Príloha V, časť 2.133 – 135

Príloha V, časť 2.133 – 135

010

020

030

040

010

Úroková sadzba

Príloha V, časť 2.129 písm. a)

 

 

 

 

020

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

030

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

040

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

050

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

060

Vlastné imanie

Príloha V, časť 2.129 písm. b)

 

 

 

 

070

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

080

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

090

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

100

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

110

Devízy a zlato

Príloha V, časť 2.129 písm. c)

 

 

 

 

120

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

130

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

140

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

150

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

160

Úver

Príloha V, časť 2.129 písm. d)

 

 

 

 

170

Swap na kreditné zlyhanie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

180

Opcia na kreditné rozpätie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

190

Swap na celkový výnos

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

200

Ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

210

Komodity

Príloha V, časť 2.129 písm. e)

 

 

 

 

220

Ostatné

Príloha V, časť 2.129 písm. f)

 

 

 

 

230

HEDŽING REÁLNEJ HODNOTY

IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. a); IFRS 9.6.5.2 písm. a)

 

 

 

 

240

Úroková sadzba

Príloha V, časť 2.129 písm. a)

 

 

 

 

250

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

260

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

270

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

280

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

290

Vlastné imanie

Príloha V, časť 2.129 písm. b)

 

 

 

 

300

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

310

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

320

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

330

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

340

Devízy a zlato

Príloha V, časť 2.129 písm. c)

 

 

 

 

350

OTC opcie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

360

OTC iné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

370

Opcie organizovaného trhu

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

380

Organizovaný trh – ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

390

Úver

Príloha V, časť 2.129 písm. d)

 

 

 

 

400

Swap na kreditné zlyhanie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

410

Opcia na kreditné rozpätie

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

420

Swap na celkový výnos

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

430

Ostatné

Príloha V, časť 2.136

 

 

 

 

440

Komodity

Príloha V, časť 2.129 písm. e)

 

 

 

 

450

Ostatné

Príloha V, časť 2.129 písm. f)

 

 

 

 

460

HEDŽINGY PEŇAŽNÝCH TOKOV

IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. b); IFRS 9.6.5.2 písm. b)

 

 

 

 

470

HEDŽING ČISTÝCH INVESTÍCIÍ DO ZAHRANIČNEJ PREVÁDZKY

IFRS 7.24A; IAS 39.86 písm. c); IFRS 9.6.5.2 písm. c)

 

 

 

 

480

HEDŽINGY REÁLNEJ HODNOTY ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA

IAS 39.71, 81A, 89A, AG 114 – 132

 

 

 

 

490

HEDŽINGY PEŇAŽNÝCH TOKOV ÚROKOVÉHO RIZIKA PORTFÓLIA

IAS 39.71

 

 

 

 

500

DERIVÁTY – ÚČTOVANIE HEDŽINGU

IFRS 7.24A; IAS 39.9; IFRS 9.6.1

 

 

 

 

510

z čoho: OTC – úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c), 44 písm. e), časť 2.141 písm. a), 142

 

 

 

 

520

z čoho: OTC – ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d), 44 písm. e), časť 2.141 písm. b)

 

 

 

 

530

z čoho: OTC – zvyšné

Príloha V, časť 1.44 písm. e), 2.141 písm. c)

 

 

 

 

18.   Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

18.0   Informácie o bezproblémových a problémových expozíciách

 

Odkazy

Hrubá účtovná hodnota / Nominálna hodnota

Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy

Maximálna výška kolaterálu alebo záruky, ktorú možno zohľadniť Príloha V, časť 2.119

 

Bezproblémové

Problémové

 

Bezproblémové expozície – Akumulovaná znížená hodnota a rezervy

Problémové expozície – Akumulovaná znížená hodnota, akumulované záporné zmeny reálnej hodnoty z dôvodu kreditného rizika a rezervy

Prijatý kolaterál a prijaté finančné záruky

 

V rámci splatnosti alebo po splatnosti <= 30 dní

Po splatnosti > 30 dní <= 90 dní

Z čoho: nástroje bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)

Z čoho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)

 

Splatenie nepravdepodobné, ktoré nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní

Po splatnosti > 90 dní <= 180 dní

Po splatnosti > 180 dní <= 1 rok

Po splatnosti > 1 rok <= 2 roky

Po splatnosti > 2 roky <= 5 rokov

Po splatnosti > 5 rokov <= 7 rokov

Po splatnosti > 7 rokov

Z čoho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)

Z čoho: v stave zlyhania

Z čoho: úverovo znehodnotené nástroje (etapa 3)

 

Z čoho: nástroje bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (etapa 1)

Z čoho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)

 

Splatenie nepravdepodobné, ktoré nie sú po splatnosti alebo sú po splatnosti <= 90 dní

Po splatnosti > 90 dní <= 180 dní

Po splatnosti > 180 dní <= 1 rok

Po splatnosti > 1 rok <= 2 roky

Po splatnosti > 2 roky <= 5 rokov

Po splatnosti > 5 rokov <= 7 rokov

Po splatnosti > 7 rokov

Z čoho: nástroje s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie úverovo znehodnotené (etapa 2)

Z čoho: úverovo znehodnotené nástroje (etapa 3)

Kolaterál prijatý pri bezproblémových expozíciách

Kolaterál prijatý pri problémových expozíciách

Prijaté finančné záruky prijaté pri bezproblémových expozíciách

Prijaté finančné záruky prijaté pri problémových expozíciách

010

020

030

055

056

057

060

070

080

090

101

102

106

107

109

110

121

130

140

141

142

150

160

170

180

191

192

196

197

950

951

201

200

205

210

Príloha V, časť 1.34, časť 2.118, 221

Príloha V, časť 2. 213 – 216, 223 – 239

Príloha V, časť 2. 222, 235

Príloha V, časť 2. 222, 235

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M písm. a); príloha V, časť 2. 237 písm. d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i) Príloha V, časť 2. 237 písm. c)

Príloha V, časť 2. 213 – 216, 223 – 239

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

Príloha V, časť 2. 222, 235 – 236

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i) Príloha V, časť 2. 237 písm. c)

Článok 178 CRR; príloha V, časť 2.237 písm. b)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. dodatok A; príloha V, časť 2.237 písm. a)

Príloha V, časť 2. 238

Príloha V, časť 2. 238

IFRS 9.5.5.5; IFRS 7.35M písm. a); príloha V, časť 2. 237 písm. d)

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i) Príloha V, časť 2. 237 písm. c)

Príloha V, časť 2. 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

Príloha V, časť 2. 236, 238

IFRS 9.5.5.3; IFRS 7.35M písm. b) bod i) Príloha V, časť 2. 237 písm. c)

IFRS 9.5.5.1; IFRS 9. dodatok A; príloha V, časť 2.237 písm. a)

Príloha V, časť 2. 239

Príloha V, časť 2. 239

Príloha V, časť 2. 239

Príloha V, časť 2. 239

005

Pokladničné zostatky v centrálnych bankách a ostatné vklady splatné na požiadanie

Príloha V, časť 2.2, 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Z čoho: malé a stredné podniky

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

DLHOVÉ NÁSTROJE V OBSTARÁVACEJ CENE ALEBO V AMORTIZOVANEJ HODNOTE

Príloha V, časť 2.233 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

Úvery a preddavky

Príloha V, časť 1.32, 44 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196

Nefinančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

Z čoho: malé a stredné podniky

MSP článok 1 ods. 2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na podnikanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Domácnosti

Príloha V, časť 1.42 písm. f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

Z čoho: úvery zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku určeného na bývanie

Príloha V, časť 2.86 písm. a), 87, 234i písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913

Z čoho: úver na spotrebu

Príloha V, časť 2.88 písm. a), 234i písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

DLHOVÉ NÁSTROJE OCEŇOVANÉ REÁLNOU HODNOTOU CEZ INÝ KOMPLEXNÝ ÚČTOVNÝ VÝSLEDOK ALEBO CEZ METÓDY VLASTNÉHO IMANIA PODLIEHAJÚCE ZNÍŽENIU HODNOTY

Príloha V, časť 2.233 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Dlhové cenné papiere

Príloha V, časť 1.31, 44 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Centrálne banky

Príloha V, časť 1.42 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Orgány verejnej správy

Príloha V, časť 1.42 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

Úverové inštitúcie

Príloha V, časť 1.42 písm. c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

Ostatné finančné korporácie

Príloha V, časť 1.42 písm. d)