EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0596

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/596 z 30. apríla 2020, ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého a chladeného mäsa z hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov a vopred stanovuje výška pomoci

C/2020/2899

Ú. v. EÚ L 140, 4.5.2020, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2020; Zrušil 32020R1028

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/596/oj

4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/596

z 30. apríla 2020,

ktorým sa poskytuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého a chladeného mäsa z hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov a vopred stanovuje výška pomoci

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 2 a článok 223 ods. 3 písm. c),

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (3), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch v súvislosti so súčasnou pandémiou COVID-19 mali vážny vplyv na predaj určitých kategórií hovädzích výrobkov, ako sú napríklad zadné štvrtiny určené na výrobu rôznych rezov steakov pre odvetvie pohostinstva a cateringu. Na odvetvie pohostinstva a cateringu pripadá približne 70 % domáceho dopytu Únie po rôznych rezoch steakov zo zadných štvrtín. Takéto zadné štvrtiny sa teraz presmerovali do výroby iných hovädzích výrobkov, a preto ich ceny už klesli.

(2)

Zmena v štruktúre spotreby hovädzieho mäsa tak mala za následok prudký pokles dopytu po určitých výrobkoch z hovädzieho mäsa. Sektor hovädzieho mäsa preto čelí narušeniu trhu v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom. Má to výrazne negatívny vplyv na marže v tomto odvetví a ohrozuje to finančnú životaschopnosť poľnohospodárov Únie. Bez opatrení proti tomuto narušeniu trhu možno očakávať, že ceny výrobkov z hovädzieho mäsa v Únii budú naďalej tlačené nadol.

(3)

Rozsiahle obmedzenia pohybu ovplyvnili aj dostupnosť pracovnej sily na bitúnkoch či v podnikoch na spracovanie potravín a znížili kapacity v doprave a logistike.

(4)

Súčasné ťažkosti, a najmä nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu s hovädzím mäsom možno zmierniť skladovaním zadných štvrtín určených na spracovanie výrobkov, ktoré by inak boli prevažne určené pre odvetvie pohostinstva a cateringu.

(5)

S cieľom znížiť súčasnú nerovnováhu medzi ponukou a dopytom, ktorá zasa vyvoláva tlak na zníženie cien všetkých výrobkov z hovädzieho mäsa, ako aj s cieľom zlepšiť tieto náročné trhové podmienky je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov.

(6)

Pravidlá vykonávania pomoci na súkromné skladovanie sa stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1238 (4) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1240 (5). Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, na pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov by sa mali uplatňovať ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(7)

Výška pomoci by sa mala v záujme rýchleho a pružného fungovania systému stanoviť vopred. V súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 by sa vopred stanovená pomoc na súkromné skladovanie mala určiť na základe nákladov na skladovanie a iných príslušných trhových prvkov. Je vhodné stanoviť pomoc na celkové obdobie skladovania na základe nákladov na uskladnenie a vyskladnenie, denných nákladov na skladovanie v chlade a čiastočnej kompenzácie za stratu hodnoty čerstvého alebo chladeného hovädzieho mäsa.

(8)

Aby bola pomoc na súkromné skladovanie účinná a mala skutočný vplyv na trh, mala by sa poskytovať iba na výrobky, ktoré ešte neboli uskladnené. V tejto súvislosti je vhodné stanoviť obdobie skladovania.

(9)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobkov, ktoré majú byť predmetom každej žiadosti.

(10)

Mala by sa stanoviť zábezpeka, aby sa zaručila závažnosť žiadosti a aby sa zabezpečil požadovaný účinok opatrenia na trhu.

(11)

Opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 môžu ovplyvniť súlad s požiadavkami na kontroly na mieste týkajúce sa pomoci na súkromné skladovanie v zmysle článku 60 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. Je vhodné poskytnúť flexibilitu členským štátom, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, a to predĺžením lehoty na vykonanie kontrol uskladnenia alebo nahradením týchto kontrol inými relevantnými dôkazmi, resp. zrušením požiadavky vykonávať neohlásené kontroly. Preto je vhodné na účely tohto nariadenia odchýliť sa od určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(12)

V článku 42 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa stanovuje, že členské štáty musia Komisii oznamovať prípustné žiadosti raz týždenne. S cieľom zabezpečiť transparentnosť, monitorovanie a správne nakladanie so sumami poskytnutými na pomoc treba v záujme účinnej správy systému zaviesť častejšie oznámenia.

(13)

S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie malo bezprostredný vplyv na trh a prispelo k stabilizácii cien, malo by nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po dátume jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovuje pomoc na súkromné skladovanie čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov uvedená v článku 17 prvom pododseku písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „pomoc“).

2.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, uplatňuje sa delegované nariadenie (EÚ) 2016/1238 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1240.

Článok 2

Oprávnené výrobky

1.   Zoznam výrobkov oprávnených na pomoc je uvedený v prílohe.

2.   Aby mäso spĺňalo podmienky pomoci, musí byť náležitej a obchodovateľnej kvality a pochádzať z Únie. Výrobok musí spĺňať požiadavky stanovené v oddiele III prílohy VI k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2016/1238.

3.   Pomoc sa poskytuje iba na množstvá čerstvého alebo chladeného mäsa hovädzích zvierat vo veku osem alebo viac mesiacov, ktoré ešte neboli uskladnené.

Článok 3

Predkladanie a prípustnosť žiadostí

1.   Žiadosti o pomoc možno predkladať od 7. mája 2020.

2.   Každá žiadosť sa musí vzťahovať na výrobky uvedené v prílohe a musí obsahovať príslušnú triedu mäsitosti.

3.   Minimálne prípustné množstvo pre každú žiadosť je 10 ton.

Článok 4

Výška pomoci a obdobie skladovania

1.   Príslušné sumy pomoci na obdobie skladovania sú stanovené v prílohe.

2.   Zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť iba na obdobie skladovania 90, 120 alebo 150 dní.

Článok 5

Zábezpeka

Pri predkladaní žiadosti o pomoc na oprávnené výrobky výška zábezpeky požadovaná v súlade s článkom 4 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 predstavuje 100 EUR/tonu.

Článok 6

Kontroly

1.   Odchylne od článku 60 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra nemôže včas vykonať kontroly uvedené v článku 60 ods. 1 a 2 daného nariadenia vzhľadom na opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou COVID-19 (ďalej len „opatrenia“), dotknutý členský štát môže:

a)

predĺžiť lehotu uvedenú v článku 60 ods. 1 prvom pododseku na vykonanie uvedených kontrol až do 30 dní po ukončení opatrení alebo

b)

nahradiť takéto kontroly v období, počas ktorého sa majú uplatňovať, relevantnými dôkazmi vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou alebo iných dôkazov v elektronickej podobe.

2.   Odchylne od článku 60 ods. 3 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ak platobná agentúra vzhľadom na opatrenia nemôže vykonať neohlásené kontroly na mieste, nie je povinná vykonávať neohlásené kontroly v období, počas ktorého platia opatrenia.

Článok 7

Oznámenia o množstvách, ktorých sa týka žiadosť

Odchylne od článku 42 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 členské štáty oznámia Komisii množstvá výrobkov, ktoré boli predmetom prípustnej žiadosti, ako aj príslušné informácie:

a)

každý pondelok najneskôr do 12:00 hod (bruselského času) množstvá výrobkov, v prípade ktorých boli prípustné žiadosti predložené vo štvrtok a v piatok predchádzajúceho týždňa;

b)

každý utorok najneskôr do 12:00 (bruselského času) množstvá výrobkov, v prípade ktorých boli prípustné žiadosti predložené v pondelok, utorok a stredu toho istého týždňa.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


PRÍLOHA

Zoznam výrobkov oprávnených na pomoc podľa článku 2 ods. 1 a príslušné sumy pomoci na obdobie skladovania v zmysle článku 4 ods. 1

Kód colnej nomenklatúry (číselný znak KN) výrobkov

Opis výrobkov

Trieda mäsitosti výrobkov stanovená v oddiele III prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013

Suma pomoci na obdobie skladovania

(EUR/tona)

90 dní

120 dní

150 dní

1

2

3

4

5

6

ex 0201 20 50

Oddelené zadné štvrtiny: zadná časť polovičky trupu, ktorá zahŕňa všetky kosti, stehno a sviečkovicu, vrátane plátkov (filé), minimálne s tromi celými alebo rozdelenými rebrami, s kolenom alebo bez kolena a s bokom alebo bez boka

S: vynikajúca

E: výborná

U: veľmi dobrá

R: dobrá

O: priemerná

1 008

1 033

1 058


Top