EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0591

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/591 z 30. apríla 2020, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci

C/2020/2885

Ú. v. EÚ L 140, 4.5.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/591/oj

4.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 140/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/591

z 30. apríla 2020,

ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 219 ods. 1 v spojení s článkom 228,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Vzhľadom na súčasnú pandémiu COVID-19 a rozsiahle obmedzenia pohybu zavedené v členských štátoch došlo k poklesu dopytu po určitých výrobkoch v sektore mlieka a mliečnych výrobkov, najmä v prípade syrov. Šírenie ochorenia a zavedené opatrenia obmedzujú dostupnosť pracovnej sily, pričom ohrozujú najmä fázy výroby, zberu a spracovania mlieka. Okrem toho povinné zatvorenie obchodov, vonkajších trhov, reštaurácií a iných stravovacích a ubytovacích zariadení spôsobilo zastavenie prevádzky pohostinského odvetvia a odvetvia cateringu, čo viedlo k významným zmenám v štruktúre dopytu po mlieku a mliečnych výrobkoch. Pohostinské odvetvie a odvetvie cateringu tvorí v Únii približne 15 % domáceho dopytu po syroch. Okrem toho nákupcovia v Únii a na svetovom trhu rušia zmluvy a odkladajú uzavretie nových, keďže očakávajú ďalší pokles cien. Vývoz syra do tretích krajín predstavuje 8 % celkovej produkcie syra v Únii.

(2)

V dôsledku toho sa spracovanie dodaného surového mlieka čiastočne preorientovalo na voľne ložené, trvanlivé a skladovateľné výrobky, ktoré sú menej náročné na pracovnú silu, ako napríklad sušené odstredené mlieko a maslo. Mnohé podniky na výrobu syra v Únii však nie sú schopné spracovať mlieko na rôzne výrobky a musia pokračovať vo výrobe syrov, po ktorých sa dopyt výnimočne znížil.

(3)

Sektor syrov preto čelí situácii narušenia trhu v dôsledku citeľnej nerovnováhy medzi dopytom a ponukou. Bez opatrení proti tomuto narušeniu trhu sa očakáva pokles cien syra v Únii, pričom tlak smerom nadol bude pravdepodobne pokračovať.

(4)

Trhové intervenčné opatrenia, dostupné podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, zrejme nie sú dostatočné na riešenie narušenia trhu, pretože sú zamerané na iné výrobky, napríklad maslo a odstredené sušené mlieko alebo obmedzené na syry s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením.

(5)

Narušenie trhu so syrom možno riešiť jeho skladovaním. Preto je vhodné poskytnúť pomoc na súkromné skladovanie syra.

(6)

V článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie výlučne syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (3). Syry s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením však tvoria len malý podiel celkovej produkcie syra v Únii. Z dôvodu prevádzkovej a administratívnej účinnosti je vhodné stanoviť jednotnú schému pomoci na súkromné skladovanie všetkých druhov syra.

(7)

Je vhodné vylúčiť syry, ktoré nie sú vhodné na skladovanie.

(8)

Je vhodné stanoviť strop maximálneho objemu, na ktorý sa schéma má vzťahovať a rozdelenie celkového objemu medzi členské štáty na základe ich produkcie syra.

(9)

Pravidlá vykonávania pomoci na súkromné skladovanie sa stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1238 (4) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2016/1240 (5). Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ktoré sa uplatňujú na súkromné skladovanie syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, by sa mali primerane uplatňovať na jednotnú schému pomoci na súkromné skladovanie stanovenú v tomto nariadení.

(10)

Výška pomoci by sa mala stanoviť vopred, aby sa zabezpečil rýchly a pružný systém fungovania. Výška pomoci by sa mala stanoviť na základe nákladov na skladovanie a iných relevantných trhových prvkov. Je vhodné stanoviť pomoc na fixné náklady na skladovanie v prípade uskladnenia a vyskladnenia dotknutých výrobkov a pomoc na deň skladovania v prípade nákladov na skladovanie a financovanie.

(11)

V záujme administratívnej účinnosti a zjednodušenia by predmetom žiadosti mal byť iba syr, ktorý už bol uskladnený, a nemala by sa vyžadovať zábezpeka.

(12)

Z dôvodu administratívnej účinnosti a zjednodušenia by sa malo stanoviť minimálne množstvo výrobkov, ktoré musí obsahovať každá žiadosť.

(13)

Opatrenia prijaté členskými štátmi na riešenie pandémie COVID-19 môžu mať vplyv na plnenie požiadaviek kontrol na mieste týkajúcich sa pomoci na súkromné skladovanie podľa článku 60 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240. Je vhodné, aby sa členským štátom, ktorých sa tieto opatrenia týkajú, umožnila flexibilita, a to tak, že sa povolí vykonávanie fyzických kontrol iba na reprezentatívnej štatistickej vzorke, predĺži sa obdobie na vykonanie kontrol pri uskladnení alebo sa nahradia použitím iných príslušných dôkazov a nebude sa vyžadovať vykonávanie neohlásených kontrol. Na účely tohto nariadenia je preto vhodné udeliť výnimky z určitých ustanovení vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240.

(14)

S cieľom dosiahnuť okamžitý vplyv na trh a prispieť k stabilizácii cien by dočasné opatrenie stanovené v tomto nariadení malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovuje dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie na syry zatriedené do číselného znaku KN 0406 s výnimkou syrov, ktoré nie sú vhodné na ďalšie skladovanie po čase zrenia, ako sa uvádza v článku 2.

2.   Maximálny objem výrobku na členský štát, na ktorý sa vzťahuje schéma pomoci na súkromné skladovanie, uvedený v odseku 1, sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu. Členské štáty zabezpečia existenciu systému založeného na objektívnych a nediskriminačných kritériách, aby sa nepresiahli im pridelené maximálne množstvá uvedené v prílohe.

3.   Ak sa v tomto nariadení nestanovuje inak, ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/1238 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240, ktoré sa uplatňujú na súkromné skladovanie syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením, sa primerane uplatňujú na schému pomoci na súkromné skladovanie uvedenú v odseku 1.

Článok 2

Oprávnené výrobky

Aby sa na syr vzťahovala pomoc v rámci schémy pomoci na súkromné skladovanie v zmysle článku 1 ods. 1 (ďalej len „pomoc“), musí byť syr primeranej a dobre obchodovateľnej kvality a musí mať pôvod v Únii. Syr musí mať v deň, keď sa začína zmluvné skladovanie, minimálny vek zodpovedajúci času zrenia stanovenom v jednotlivých špecifikáciách syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 alebo bežnému času zrenia v prípade ostatných syrov, ktorý stanovili členské štáty.

Článok 3

Predkladanie a prípustnosť žiadostí

1.   Žiadosti o pomoc možno predkladať od 7. mája 2020. Posledný termín predloženia žiadosti je 30. júna 2020.

2.   Žiadosti sa musia vzťahovať na výrobky, ktoré už boli uskladnené.

3.   Minimálne množstvo na žiadosť je 0,5 ton.

Článok 4

Výška pomoci a obdobie skladovania

1.   Výška pomoci sa stanoví takto:

15,57 EUR na tonu skladovaného výrobku v prípade fixných nákladov na skladovanie,

0,40 EUR na tonu skladovaného výrobku na deň zmluvného skladovania.

2.   Zmluvné skladovanie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyskladnenia.

3.   Pomoc sa môže poskytnúť len v prípade, ak obdobie zmluvného skladovania trvá 60 až 180 dní.

Článok 5

Kontroly

1.   Odchylne od článku 60 ods. 1 a 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 platí, že, ak v dôsledku opatrení prijatých na riešenie pandémie COVID-19 (ďalej len „opatrenia“) platobná agentúra nedokáže včas vykonať kontroly stanovené v článku 60 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia, môže dotknutý členský štát:

a)

predĺžiť lehotu uvedenú v článku 60 ods. 1 prvom pododseku na vykonanie uvedených kontrol o maximálne 30 dní po ukončení opatrení alebo

b)

tieto kontroly počas obdobia uplatniteľnosti opatrení nahradiť použitím príslušných dôkazov vrátane fotografií s geografickou lokalizáciou alebo iných dôkazov v elektronickej podobe.

2.   Odchylne od článku 60 ods. 2 druhého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 sa fyzické kontroly na overenie zmluvného množstva vykonávajú na reprezentatívnej štatistickej vzorke, ktorá predstavuje najmenej 5 % dávok pokrývajúcich najmenej 5 % z celkového uskladneného množstva.

3.   Odchylne od článku 60 ods. 3 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1240 platí, že, ak v dôsledku opatrení platobná agentúra nedokáže vykonať neohlásené kontroly na mieste, od platobnej agentúry sa počas obdobia platnosti daných opatrení nevyžaduje vykonávanie neohlásených kontrol.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2020

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1238 z 18. mája 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 15).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1240 z 18. mája 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o verejnú intervenciu a pomoc na súkromné skladovanie (Ú. v. EÚ L 206, 30.7.2016, s. 71).


PRÍLOHA

Členský štát

Maximálne množstvo (v tonách)

Belgicko

1 130

Bulharsko

889

Česko

1 265

Dánsko

4 373

Nemecko

21 726

Estónsko

434

Írsko

2 180

Grécko

2 121

Španielsko

4 592

Francúzsko

18 394

Chorvátsko

300

Taliansko

12 654

Cyprus

270

Lotyšsko

459

Litva

978

Luxembursko

27

Maďarsko

809

Malta

28

Holandsko

8 726

Rakúsko

1 959

Poľsko

8 277

Portugalsko

775

Rumunsko

931

Slovinsko

157

Slovensko

413

Fínsko

843

Švédsko

792

Spojené kráľovstvo

4 499


Top