EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0466

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) (Text s významom pre EHP)

C/2020/2049

OJ L 98, 31.3.2020, p. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/09/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/466/oj

31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/30


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/466

z 30. marca 2020

o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 141 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) 2017/625 stanovuje okrem iného pravidlá vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností príslušnými orgánmi členských štátov. Takisto splnomocňuje Komisiu, aby prostredníctvom vykonávacieho aktu prijala primerané dočasné opatrenia potrebné okrem iného na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat, ak má dôkaz o vážnom narušení kontrolného systému členského štátu.

(2)

Prebiehajúca kríza v dôsledku ochorenia COVID-19 predstavuje výnimočnú a bezprecedentnú výzvu na kapacitu členských štátov plne vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti v súlade s právnymi predpismi EÚ.

(3)

Komisia vo svojich Usmerneniach pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb (2) zdôraznila, že bezproblémové fungovanie jednotného trhu by v súčasnej situácii nemalo byť ovplyvnené. Okrem toho by členské štáty mali naďalej zabezpečovať pohyb tovaru.

(4)

V súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 sú členské štáty povinné zriadiť kontrolný systém zložený z príslušných orgánov určených na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností. Najmä v súlade s článkom 5 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia majú mať príslušné orgány dostatočný počet vhodne kvalifikovaného a skúseného personálu, aby sa mohli úradné kontroly a iné úradné činnosti vykonávať efektívne a účinne.

(5)

Počas prebiehajúcej krízy v súvislosti s ochorením COVID-19 členské štáty zaviedli pre svoje obyvateľstvo značné obmedzenia pohybu v záujme ochrany ľudského zdravia.

(6)

Viaceré členské štáty informovali Komisiu, že v dôsledku takýchto obmedzení pohybu je ich kapacita nasadiť vhodný personál na úradné kontroly a iné úradné činnosti, ako sa vyžaduje v nariadení (EÚ) 2017/625, vážne ovplyvnená.

(7)

Viaceré členské štáty informovali Komisiu konkrétne o ťažkostiach vykonávať úradné kontroly a iné úradné činnosti, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť kontrolného personálu. Vyskytli sa najmä ťažkosti v súvislosti s klinickým vyšetrením zvierat, určitými kontrolami produktov živočíšneho pôvodu, rastlín a rastlinných produktov, potravín a krmív neživočíšneho pôvodu, ako aj v súvislosti s testovaním vzoriek v úradných laboratóriách určených členskými štátmi.

(8)

Podľa právnych predpisov EÚ, ktorými sa riadi obchod živých zvierat a zárodočných produktov v rámci jednotného trhu, konkrétne podľa smerníc Rady 64/432/EHS (3), 88/407/EHS (4), 89/556/EHS (5), 90/429/EHS (6), 91/68/EHS (7), 92/65/EHS (8), 2006/88/ES (9), 2009/156/ES (10) a 2009/158/ES (11), zásielky zvierat a zárodočných produktov musia sprevádzať originály zdravotných certifikátov počas ich premiestňovania medzi členskými štátmi.

(9)

Viaceré členské štáty takisto informovali Komisiu, že úradné kontroly a iné úradné činnosti, ktoré vedú k podpisu a vydávaniu papierových originálov úradných certifikátov a úradných potvrdení, ktoré by mali sprevádzať zásielky zvierat a zárodočných produktov, ktoré sa premiestňujú medzi členskými štátmi alebo ktoré vstupujú do Únie, sa v súčasnosti nemôžu vykonávať v súlade s právnymi predpismi EÚ.

(10)

Preto by sa mala dočasne povoliť alternatíva k predloženiu papierových originálov úradných certifikátov a úradných potvrdení vzhľadom na používanie obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) registrovanými používateľmi, ako sa uvádza vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2019/1715 (12), ako aj vzhľadom na súčasnú technickú neschopnosť systému TRACES vydávať elektronické certifikáty v súlade s uvedeným vykonávacím nariadením. Touto alternatívou by nemala byť dotknutá povinnosť prevádzkovateľov predložiť v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 originály dokumentov, ak je to technicky možné.

(11)

Vzhľadom na tieto osobitné okolnosti by sa mali prijať opatrenia na zabránenie vážnym zdravotným rizikám pre personál príslušných orgánov bez toho, aby bolo ohrozené predchádzanie rizikám pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín vyplývajúcim zo zvierat, rastlín a ich produktov, a bez toho, aby bolo ohrozené predchádzanie rizikám pre dobré životné podmienky zvierat. Zároveň by sa malo zabezpečiť riadne fungovanie jednotného trhu na základe právnych predpisov Únie v oblasti agropotravinového reťazca.

(12)

Členské štáty, ktoré majú vážne ťažkosti s prevádzkovaním svojich existujúcich kontrolných systémov, by preto mali mať možnosť uplatňovať dočasné opatrenia stanovené v tomto nariadení v rozsahu potrebnom na zvládanie súvisiacich vážnych narušení ich kontrolných systémov. Členské štáty by mali čo najskôr prijať všetky potrebné opatrenia na nápravu závažného narušenia svojich kontrolných systémov.

(13)

Členské štáty uplatňujúce dočasné opatrenia stanovené v tomto nariadení by mali o tom, ako aj o opatreniach prijatých na nápravu ťažkostí pri vykonávaní úradných kontrol a iných úradných činností informovať Komisiu a ostatné členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625.

(14)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať dva mesiace s cieľom uľahčiť plánovanie a vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností počas krízy spojenej s ochorením COVID-19. Vzhľadom na informácie získané od viacerých členských štátov, podľa ktorých by sa mali dočasné opatrenia poskytovať okamžite, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto nariadením sa stanovujú dočasné opatrenia potrebné na obmedzenie rozšírených rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat s cieľom riešiť vážne narušenia fungovania kontrolných systémov členských štátov vzhľadom na krízu spojenú s ochorením COVID-19.

Článok 2

Členské štáty, ktoré chcú uplatňovať dočasné opatrenia stanovené v tomto nariadení, informujú o tom, ako aj o opatreniach prijatých na nápravu ťažkostí pri vykonávaní úradných kontrol a iných úradných činností Komisiu a ostatné členské štáty v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625.

Článok 3

Úradné kontroly a iné úradné činnosti môže výnimočne vykonávať jedna alebo viaceré fyzické osoby osobitne poverené príslušným orgánom na základe ich kvalifikácie, odbornej prípravy a praktických skúseností, ktoré sú v kontakte s príslušným orgánom akýmikoľvek dostupnými komunikačnými prostriedkami a ktoré musia dodržiavať pokyny príslušného orgánu na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností. Takéto osoby konajú nestranne a bez akéhokoľvek konfliktu záujmov, pokiaľ ide o úradné kontroly a iné úradné činnosti, ktoré vykonávajú.

Článok 4

Úradné kontroly a iné úradné činnosti týkajúce sa úradných certifikátov a úradných potvrdení sa môžu výnimočne vykonávať prostredníctvom úradnej kontroly elektronickej kópie originálu takýchto certifikátov či potvrdení alebo prostredníctvom úradnej kontroly elektronického formátu certifikátu či potvrdenia, ktoré boli vytvorené a predložené v systéme TRACES, za predpokladu, že osoba zodpovedná za predloženie úradného certifikátu alebo úradného potvrdenia predloží príslušnému orgánu vyhlásenie potvrdzujúce, že originál úradného certifikátu alebo úradného potvrdenia sa predloží čo najskôr, ako je to technicky možné. Pri vykonávaní takýchto úradných kontrol a iných úradných činností príslušný orgán zohľadní riziko nesúladu dotknutých zvierat a tovaru, ako aj záznamy prevádzkovateľov z minulosti, pokiaľ ide o výsledok úradných kontrol vykonaných u nich a dodržiavanie pravidiel uvedených v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625 z ich strany.

Článok 5

Úradné kontroly a iné úradné činnosti sa môžu výnimočne vykonávať:

a)

v prípade analýz, testovania alebo diagnostiky, ktoré majú vykonávať úradné laboratóriá, v akomkoľvek laboratóriu určenom na tento účel príslušným orgánom na dočasnom základe;

b)

v prípade fyzických stretnutí s prevádzkovateľmi a ich personálom v súvislosti s metódami a technikami pre úradné kontroly, ako sa uvádza v článku 14 nariadenia (EÚ) 2017/625, prostredníctvom dostupných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 1. júna 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2020

Za Komisiu

Ursula VON DER LEYEN

predsedníčka


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  C(2020) 1753 final zo 16. marca 2020.

(3)  Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977).

(4)  Smernica Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so zmrazeným semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10).

(5)  Smernica Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1).

(6)  Smernica Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat, platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62).

(7)  Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19).

(8)  Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(9)  Smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14).

(10)  Smernica Rady 2009/156/ES z 30. novembra 2009 o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat čeľade koňovité z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 192, 23.7.2010, s. 1).

(11)  Smernica Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009, o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek (nariadenie o IMSOC) (Ú. v. EÚ L 261, 14.10.2019, s. 37).


Top