EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0459

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/459 z 30. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Text s významom pre EHP)

PE/4/2020/REV/1

OJ L 99, 31.3.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/459/oj

31.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/459

z 30. marca 2020,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Výskyt ochorenia COVID-19 viedol k prudkému poklesu letovej prevádzky v dôsledku významného poklesu dopytu a priamych opatrení prijatých členskými štátmi, ako aj tretími krajinami, na potlačenie výskytu tohto ochorenia. Z toho vyplývajúci závažný vplyv na leteckých dopravcov, ktorý sa začal už v januári 2020 v súvislosti s Čínskou ľudovou republikou a Osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Hongkong, sa od 1. marca 2020 postupne rozšíril a pravdepodobne ovplyvní najmenej dve plánovacie obdobia, a to zimné 2019/2020 a letné 2020.

(2)

Uvedené okolnosti sú mimo kontroly leteckých dopravcov a následné dobrovoľné alebo povinné zrušenie leteckých dopravných služieb leteckými dopravcami je nevyhnutnou alebo legitímnou reakciou na uvedené okolnosti. Dobrovoľné zrušenia majú za cieľ predovšetkým chrániť finančnú výkonnosť leteckých dopravcov a predchádzať negatívnemu vplyvu na životné prostredie prevádzkovaním prázdnych alebo takmer prázdnych letov len na účely zachovania príslušných letiskových prevádzkových intervalov.

(3)

Číselné údaje, ktoré uverejnil Eurocontrol, ktorý je manažérom siete pre funkcie siete letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru poukazujú na medziročný pokles letovej prevádzky v prípade európskeho regiónu v prvej polovici marca 2020 približne o 10 %. Leteckí dopravcovia hlásia v dôsledku výskytu tohto ochorenia výrazné poklesy počtu rezervácií a rušia významný počet letov počas zimného plánovacieho obdobia 2019/2020 a letného plánovacieho obdobia 2020.

(4)

Podľa článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 95/93 (2) v spojení s článkom 10 ods. 2 uvedeného nariadenia, ak letecký dopravca nevyužije aspoň 80 % série prevádzkových intervalov, ktoré mu boli pridelené na koordinovanom letisku, hrozí mu strata historického práva na tieto prevádzkové intervaly.

(5)

Článok 10 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 95/93 umožňuje koordinátorom prevádzkových intervalov nezohľadniť na účely výpočtu historických práv nevyužitie letiskových prevádzkových intervalov za obdobia, počas ktorých letecký dopravca nemôže prevádzkovať plánované letecké dopravné služby napríklad z dôvodu uzatvorenia letiska. Uvedený článok však nerieši situácie, ako je výskyt ochorenia COVID-19. Preto je vhodné nariadenie (EHS) č. 95/93 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Vzhľadom na známe rezervácie a epidemiologické prognózy možno v tejto fáze odôvodnene očakávať, že k zrušeniu značného počtu letov v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 dôjde v období medzi 1. marcom 2020 a minimálne 24. októbrom 2020. Nevyužitie prevádzkových intervalov pridelených na toto obdobie by nemalo pre leteckých dopravcov znamenať stratu historických práv, na ktoré by inak mali nárok. Je preto potrebné vymedziť podmienky, za ktorých by na uvedené účely mali byť nevyužité prevádzkové intervaly považované za využité, pokiaľ ide o príslušnú nasledujúcu sezónu.

(7)

Prevádzkové intervaly sú na koordinovaných letiskách cenným ekonomickým zdrojom. Napriek všeobecnému poklesu letovej prevádzky by však zrušenie leteckých dopravných služieb nemalo brániť využívaniu letiskových prevádzkových intervalov inými leteckými dopravcami, ktorí ich môžu chcieť dočasne využívať bez toho, aby v prípade týchto prevádzkových intervalov získavali nadobudnuté práva. Preto ak letecký dopravca nevyužíva prevádzkové intervaly, ktoré mu boli pridelené, tieto by sa mali bezodkladne vrátiť koordinátorovi.

(8)

Je ťažké predvídať ďalší vývoj ochorenia COVID-19 a jeho ďalší vplyv na leteckých dopravcov. Komisia by mala priebežne analyzovať vplyv ochorenia COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy a Únia by mala mať možnosť bez zbytočného odkladu predĺžiť obdobie, počas ktorého sa budú uplatňovať opatrenia stanovené v tomto nariadení, ak budú pretrvávať nepriaznivé podmienky.

(9)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to považovať prevádzkové intervaly, ktoré nie sú využité z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19, za využité, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov navrhovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

S cieľom predĺžiť platnosť opatrení stanovených v tomto nariadení, pokiaľ to bude potrebné a odôvodnené, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o predĺženie obdobia, počas ktorého sa uplatňujú opatrenia stanovené v tomto nariadení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (3). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(11)

Vzhľadom na naliehavosť výnimočných okolností spôsobených výskytom ochorenia COVID-19 by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(12)

Toto nariadenie by malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 95/93 sa mení takto:

1.

Článok 10a sa nahrádza takto:

Článok 10a

1.   Na účely článku 8 ods. 2 a článku 10 ods. 2 koordinátori považujú prevádzkové intervaly pridelené na obdobie od 1. marca 2020 do 24. októbra 2020 za prevádzkové intervaly využívané leteckým dopravcom, ktorému boli pôvodne pridelené.

2.   Na účely článku 8 ods. 2 a článku 10 ods. 2 koordinátori považujú prevádzkové intervaly pridelené na obdobie od 23. januára 2020 do 29. februára 2020 za prevádzkové intervaly využívané leteckým dopravcom, ktorému boli pôvodne pridelené, pokiaľ ide o letecké dopravné služby medzi letiskami v Únii a letiskami buď v Čínskej ľudovej republike alebo v Osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky Hongkong.

3.   Pokiaľ ide o prevádzkové intervaly s dátumom neskorším než 8. apríl 2020, odsek 1 sa uplatňuje len vtedy, ak príslušné nevyužité prevádzkové intervaly boli sprístupnené koordinátorovi na prerozdelenie iným leteckým dopravcom.

4.   Ak Komisia na základe údajov uverejnených Eurocontrolom, ktorý je manažérom siete pre funkcie siete letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru, zistí, že zníženie úrovne letovej prevádzky v porovnaní s úrovňou v zodpovedajúcom období v predchádzajúcom roku pretrváva a je pravdepodobné, že bude naďalej pretrvávať, a ak tiež zistí, že na základe najlepších dostupných vedeckých údajov je táto situácia výsledkom vplyvu výskytu ochorenia COVID-19, Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 12a s cieľom zmeniť zodpovedajúcim spôsobom obdobie uvedené v odseku 1.

5.   Komisia priebežne monitoruje situáciu pomocou kritérií stanovených v odseku 4. Komisia predloží na základe jej dostupných informácií súhrnnú správu o tejto záležitosti Európskemu parlamentu a Rade do 15. septembra 2020. V prípade potreby Komisia prijme čo najskôr delegovaný akt stanovený v odseku 4.

6.   Ak sa to v prípade dlhotrvajúceho vplyvu výskytu ochorenia COVID-19 na odvetvie leteckej dopravy v Únii vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup uvedený v článku 12b.“

2.

Vkladajú sa tieto články:

Článok 12a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10a sa Komisii udeľuje na obdobie do 2. apríla 2021.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 10a môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 10a nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 12b

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 12a ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. marca 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. marca 2020.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.


Top