EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0213

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/213 zo 17. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

ST/5517/2020/INIT

Ú. v. EÚ L 45, 18.2.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/213/oj

18.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 45/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2020/213

zo 17. februára 2020,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/215 zo 17. februára 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/101/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 314/2004 (2) nadobúda účinnosť niekoľko opatrení stanovených rozhodnutím Rady 2011/101/SZBP (3) vrátane zmrazenia finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov určitých fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov.

(2)

Rada 17. februára 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/215, ktorým sa zmenil názov rozhodnutia 2011/101/SZBP a pozastavili sa reštriktívne opatrenia voči jednej osobe.

(3)

Nariadenie (ES) č. 314/2004 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 314/2004 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

Nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe“.

2.

Príloha IV sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. februára 2020

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Pozri stranu 4 tohto úradného vestníka.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 z 19. februára 2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe (Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2011/101/SZBP z 15. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe (Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2011, s. 6).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

ZOZNAM OSÔB PODĽA ČLÁNKU 6 ODS. 4

Osoby

 

Meno (a prípadné prezývky)

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

6.

Mugabe, Grace


Top