EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020Q1223(01)

Rozhodnutie č. 19-2020 Európskeho dvora audítorov zo 14. decembra 2020 o zmene článku 19 jeho rokovacieho poriadku

OJ L 434, 23.12.2020, p. 66–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/19/oj

23.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 434/66


ROZHODNUTIE č. 19-2020 EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV

zo 14. decembra 2020

o zmene článku 19 jeho rokovacieho poriadku

DVOR AUDÍTOROV,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 287 ods. 4 piaty pododsek,

so zreteľom na schválenie Radou dňa 23. novembra 2020,

keďže:

(1)

Rokovací poriadok Dvora audítorov nestanovuje Dvoru audítorov možnosť prijímať rozhodnutia na diaľku, konkrétne prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie, a to ani v prípade výnimočných okolností, ktoré predstavujú vyššiu moc.

(2)

S cieľom umožniť Dvoru audítorov prijímať rozhodnutia na diaľku v prípade výnimočných okolností, ktoré predstavujú vyššiu moc, a zabezpečiť i za takýchto okolností kontinuitu prijímania rozhodnutí Dvorom audítorov, je potrebné zmeniť jeho rokovací poriadok,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 19 rokovacieho poriadku Dvora audítorov sa týmto nahrádza takto:

„Článok 19

Postup rozhodovania

1.   Dvor audítorov prijíma svoje rozhodnutia na zasadnutiach, pokiaľ sa neuplatňuje písomný postup stanovený v článku 25 ods. 5

2.   V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch, ktoré predstavujú vyššiu moc, ako sú najmä vážne krízy v oblasti verejného zdravia, prírodné katastrofy alebo teroristické činy, ktoré určí predseda, môže Dvor audítorov prijímať svoje rozhodnutia na zasadnutiach prostredníctvom zasadnutia na diaľku a to najmä prostredníctvom videokonferencie alebo telefonickej konferencie, na ktorej sa môžu zúčastniť členovia buď v priestoroch Dvora audítorov alebo na inom mieste. Predseda zvoláva zasadnutia a predsedá im a zodpovedá za ich riadny priebeh. Písomný postup stanovený v článku 25 ods. 5 sa uplatňuje mutatis mutandis.

3.   Odsek 2 sa uplatňuje na zasadnutia komôr a výborov. Predsedajúci alebo predseda príslušnej komory alebo výboru zvoláva a predsedá takýmto zasadnutiam a je zodpovedný za ich riadny priebeh.

4.   Rozhodnutia podľa článku 4 ods. 4, článku 7 ods. 2 a článku 13 ods. 1, ktoré sa prijímajú v tajnom hlasovaní, môže Dvor audítorov prijímať na zasadnutiach na diaľku podľa odseku 2 tohto článku, ak je zabezpečená tajnosť hlasovania.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. decembra 2020.

Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE

predseda


Top