EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L2088

Smernica Komisie (EÚ) 2020/2088 z 11. decembra 2020, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokiaľ ide o označenie alergických vonných látok v hračkách (Text s významom pre EHP)

C/2020/8770

Ú. v. EÚ L 423, 15.12.2020, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2088/oj

15.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 423/53


SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/2088

z 11. decembra 2020,

ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokiaľ ide o označenie alergických vonných látok v hračkách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/48/ES z 18. júna 2009 o bezpečnosti hračiek (1), a najmä na jej článok 46 ods. 1 prvý pododsek písm. b),

keďže:

(1)

V smernici 2009/48/ES sa stanovuje všeobecná povinnosť uviesť na hračke, pripevnenom štítku, na obale alebo v sprievodnom letáku, ak boli pridané do hračky, mená 11 alergénnych vonných látok, ak koncentrácie uvedených vonných látok prevyšujú 100 mg/kg v hračke alebo v jej častiach. Tieto alergénne vonné látky sú uvedené v tabuľke v časti III bode 11 treťom odseku prílohy II k uvedenej smernici.

(2)

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (VVBS), ktorý pomáha Komisii ako nezávislý orgán na posudzovanie rizík v oblasti kozmetických výrobkov, konštatuje vo svojom stanovisku z 26. a 27. júna 2012 (2), že kontaktná alergia na vonné látky je v Európe bežným, závažným a relevantným problémom a že k expozícii voči vonným látkam dochádza pri používaní iných spotrebných výrobkov, ako napríklad hračiek. VVBS takisto poznamenal, že v posledných rokoch je trendom pridávať vonné chemikálie do mnohých typov spotrebných výrobkov, ako napríklad do detských hračiek, čo môže v značnej miere prispieť k vystaveniu spotrebiteľa vonným látkam transdermálnou cestou. VVBS dodal, že spotrebiteľ je vystavený účinkom vonných látok zo širokej škály kozmetických výrobkov, iných spotrebných výrobkov, liečiv a pracovných expozícií, a že všetky uvedené expozície sú dôležité v kontexte kontaktnej alergie, keďže kritickou nie je príčina expozície, ale kumulatívna dávka na jednotku plochy. V stanovisku je uvedených niekoľko potvrdených kontaktných alergénov pre ľudí v tabuľke 13-1.

(3)

Prieskum o alergénnych látkach vo výrobkoch pre deti, ktorý vykonala Agentúra na ochranu životného prostredia v Dánsku (3), poukázal na prítomnosť alergénnych vonných látok v hračkách, konkrétne modelovacích hmotách, slizoch, bábike, medvedíkovi a v gumičkách.

(4)

Expertná skupina pre bezpečnosť hračiek poskytuje Komisii poradenstvo pri vypracúvaní legislatívnych návrhov a iniciatív v oblasti politiky bezpečnosti hračiek. Poslaním jej podskupiny pre chemické látky v hračkách (podskupina pre chemické látky) je poskytovať poradenstvo s ohľadom na chemické látky, ktoré by sa mohli používať v hračkách.

(5)

Expertná skupina pre bezpečnosť hračiek na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 13. septembra 2019 (4) pripomenula, že alergénna látka je vždy alergénna bez ohľadu na to, či je prítomná v kozmetických výrobkoch alebo v hračkách. Táto tzv. vnútorná vlastnosť látky je nezávislá od použitia látky, a preto je prítomná bez ohľadu na to, či sa alergénna látka používa v kozmetických výrobkoch alebo v hračkách. Expertná skupina následne dospela k záveru, že alergénna látka, ktorá predstavuje riziko v kozmetických výrobkoch, by rovnako mohla predstavovať riziko aj v hračkách. Preto zdôraznila dôležitosť úplného zohľadnenia stanovísk VVBS a predchádzajúcich výborov k alergénnym vonným látkam v kozmetických výrobkoch pri regulácii alergénnych vonných látok v hračkách.

(6)

Na zasadnutí podskupiny pre chemické látky 3. mája 2018 (5) väčšina jej členov dospela k záveru, že potvrdené kontaktné alergény pre ľudí uvedené v tabuľke 13-1 v stanovisku VVBS z 26. a 27. júna 2012 by sa mali doplniť do zoznamu alergénnych vonných látok, ktoré sa musia uviesť na hračke, pripevnenom štítku, na obale alebo v sprievodnom letáku, uvedeného v časti III bode 11 treťom odseku prílohy II k smernici 2009/48/ES.

(7)

Expertná skupina pre bezpečnosť hračiek potvrdila 13. septembra 2019 závery podskupiny pre chemické látky.

(8)

Expertná skupina pre bezpečnosť hračiek na svojom zasadnutí 13. septembra 2019 uviedla, že položka 4 v tabuľke v časti III bode 11 treťom odseku prílohy II k smernici 2009/48/ES, týkajúca sa Citronelolu, číslo CAS 106-22-9, sa vzťahuje len na zmes dvoch enantiomérnych foriem Citronelolu. Podľa expertnej skupiny by sa však požiadavky na označovanie mali vzťahovať aj na dve samostatné enantiomérne formy uvedené ako číslo CAS 1117-61-9 a 7540-51-4 v tabuľke 13-1 stanoviska VVBS z 26. a 27. júna 2012.

(9)

Vzhľadom na stanovisko VVBS z 26. a 27. júna 2012 a na odporúčanie expertnej skupiny pre bezpečnosť hračiek z 13. septembra 2019 by mali alergénne vonné látky uvedené v tabuľke 13-1 stanoviska VVBS z 26. a 27. júna 2012 podliehať požiadavkám na označovanie, keď sú prítomné v hračkách. Vonné látky, ktoré ešte nepodliehajú zákazu alebo požiadavke na označovanie, stanovenej v smernici 2009/48/ES, by sa preto mali zahrnúť do tabuľky v časti III bode 11 treťom odseku prílohy II k uvedenej smernici.

(10)

Smernica 2009/48/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 47 ods. 1 smernice 2009/48/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2009/48/ES sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 4. júla 2022 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 5. júla 2022.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 11. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2009, s. 1.

(2)  Stanovisko Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov k vonným alergénom v kozmetických výrobkoch, 26 – 27. júna 2012 (SCSS/1459/11).http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(3)  Ministerstvo životného prostredia a potravinárstva v Dánsku – Agentúra na ochranu životného prostredia. Prieskum o alergénnych látkach vo výrobkoch pre deti – hračky a kozmetické výrobky. Prieskum o chemických látkach v spotrebných výrobkoch č. 148, 2016.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/08/978-87-93529-00-7.pdf

(4)  Zápisnica zo zasadnutia expertnej skupiny pre bezpečnosť hračiek z 13. septembra 2019.https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=17996

(5)  Zápisnica zo zasadnutia podskupiny pre chemické látky expertnej skupiny pre bezpečnosť hračiek z 3. mája 2018.https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=19025.


PRÍLOHA

V časti III bode 11 treťom odseku prílohy II sa tabuľka mení takto:

1.

položka 4 sa nahrádza takto:

č.

Názov alergénnej vonnej látky

Číslo CAS

„(4)

Citronelol

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4“;

2.

dopĺňajú sa tieto položky:

č.

Názov alergénnej vonnej látky

Číslo CAS

„(12)

Acetylcedrén

32388-55-9

(13)

Pentyl-2-hydroxybenzoát (Amyl salicylate)

2050-08-0

(14)

trans-Anetol

4180-23-8

(15)

Benzaldehyd

100-52-7

(16)

Gáfor

76-22-2; 464-49-3

(17)

Karvón

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

(18)

Beta-karyofylén (ox.)

87-44-5

(19)

Rose ketone-4 (Damaskenón)

23696-85-7

(20)

ALFA-Damaskón (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

(21)

cis-beta-Damaskón

23726-92-3

(22)

delta-Damaskón

57378-68-4

(23)

Dimetylbenzyl karbinyl acetát (DMBCA)

151-05-3

(24)

Hexadekanolaktón

109-29-5

(25)

Hexametylindenopyrán

1222-05-5

(26)

(DL)-Limonene

138-86-3

(27)

Linalyl-acetát

115-95-7

(28)

Mentol

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

(29)

Metyl-2-hydroxybenzoát

119-36-8

(30)

3-metyl-5-(2,2,3-trimetylcyklopent-3-én-1-yl)pent-4-én-2-ol

67801-20-1

(31)

ALFA-pinén

80-56-8

(32)

Beta-pinén

127-91-3

(33)

Propylidén ftalid

17369-59-4

(34)

Salicylaldehyd

90-02-8

(35)

alfa-Santalol

115-71-9

(36)

beta-Santalol

77-42-9

(37)

Sklareol

515-03-7

(38)

alfa-Terpineol

10482-56-1; 98-55-5

(39)

Terpineol (zmes izomérov)

8000-41-7

(40)

Terpinolén

586-62-9

(41)

Tetrametyl acetyloktahydro naftalény

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

(42)

Trimetylbenzénpropanol (majantol)

103694-68-4

(43)

Vanilín

121-33-5

(44)

olej z Cananga odorata a Ylang-ylang

83863-30-3; 8006-81-3

(45)

olej z kôry Cedrus Atlantica

92201-55-3; 8000-27-9

(46)

olej z listov Cinnamomum cassia

8007-80-5

(47)

olej z kôry Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

(48)

olej z kvetov Citrus aurantium amara

8016-38-4

(49)

olej z kôry Citrus aurantium amara

72968-50-4

(50)

vylisovaný olej z kôry Citrus bergamia

89957-91-5

(51)

vylisovaný olej z kôry Citrus limonum

84929-31-7

(52)

vylisovaný olej z kôry Citrus sinensis (syn.: Aurantium dulcis)

97766-30-8; 8028-48-6

(53)

oleje z Cymbopogon citratus/schoenanthus

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

(54)

olej z listov Eucalyptus spp.

92502-70-0; 8000-48-4

(55)

olej z listov/kvetov Eugenia caryophyllus

8000-34-8

(56)

Jasminum grandiflorum/officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

(57)

Juniperus virginiana

8000-27-9; 85085-41-2

(58)

olej z plodov Laurus nobilis

8007-48-5

(59)

olej z listov Laurus nobilis

8002-41-3

(60)

olej zo semien Laurus nobilis

84603-73-6

(61)

Lavandula hybrida

91722-69-9

(62)

Lavandula officinalis

84776-65-8

(63)

Mentha piperita

8006-90-4; 84082-70-2

(64)

Mentha spicata

84696-51-5

(65)

Narcissus spp.

Rôzne, vrátane 90064-25-8

(66)

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

(67)

Pinus mugo

90082-72-7

(68)

Pinus pumila

97676-05-6

(69)

Pogostemon cablin

8014-09-3; 84238-39-1

(70)

olej z kvetov ruže (Rosa spp.)

Rôzne, vrátane 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

(71)

Santalum album

84787-70-2; 8006-87-9

(72)

Terpentínový olej

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0“.


Top