EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L2020

Smernica Rady (EÚ) 2020/2020 zo 7. decembra 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre ochorenie COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

OJ L 419, 11.12.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2020/oj

11.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 419/1


SMERNICA RADY (EÚ) 2020/2020

zo 7. decembra 2020,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre ochorenie COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „WHO“) vyhlásila 30. januára 2020 výskyt ochorenia COVID-19 za „ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu“ a 11. marca 2020 ho označila za pandémiu.

(2)

Únia spojila sily s WHO a skupinou globálnych aktérov v bezprecedentnom úsilí o globálnu solidaritu v boji proti pandémii. Cieľom uvedeného úsilia je podporiť vývoj a spravodlivú distribúciu diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, liečebných postupov a vakcín potrebných na kontrolu ochorenia COVID-19 a boj proti nemu.

(3)

Vzhľadom na alarmujúci nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19 v členských štátoch Komisia vo svojom oznámení zo 17. júna 2020 navrhla stratégiu EÚ v oblasti vakcín proti ochoreniu COVID-19. Cieľom uvedenej stratégie má byť urýchlenie vývoja, výroby a nasadenia vakcín proti vírusu s cieľom pomôcť chrániť obyvateľstvo Únie. Hoci je najpravdepodobnejšie, že trvalé riešenie pandémie prinesie až účinná a bezpečná vakcína proti ochoreniu COVID-19, testovanie je nevyhnutné na zamedzenie šíreniu pandémie.

(4)

Komisia prijala v oblasti dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) mimoriadne opatrenia na pomoc obetiam pandémie. Komisia prijala 3. apríla 2020 rozhodnutie (EÚ) 2020/491 (3), ktorým sa členským štátom umožňuje dočasne oslobodiť životne dôležitý tovar potrebný na boj proti následkom výskytu ochorenia COVID-19 vrátane diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 od DPH a dovozných ciel. Uvedené rozhodnutie sa však vzťahuje len na dovoz, a nie na dodania v rámci Spoločenstva alebo vnútroštátne dodania.

(5)

Smernica Rady 2006/112/ES (4) obsahuje nástroje, ktoré členským štátom umožňujú čiastočne zmierniť náklady na očkovanie a testovanie v súvislosti s ochorením COVID-19, najmä prostredníctvom oslobodenia od DPH bez možnosti odpočítania v prípade hospitalizácie a zdravotnej starostlivosti a zníženej sadzby DPH pre vakcíny. Uvedená smernica však členským štátom neumožňuje uplatňovať zníženú sadzbu DPH na dodanie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 alebo poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito pomôckami. Rovnako členským štátom neumožňuje poskytovať oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni na dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 ani na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito vakcínami a pomôckami.

(6)

Komisia v roku 2018 predložila návrh na zmenu smernice 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby DPH (ďalej len „návrh z roku 2018“). V prípade jeho prijatia Radou by okrem iného umožnil členským štátom za určitých podmienok uplatňovať zníženú sadzbu na dodanie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19, ako aj na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito pomôckami. Návrh z roku 2018 by okrem toho umožnil členským štátom za určitých podmienok poskytovať oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni v súvislosti s dodaním vakcín proti ochoreniu COVID-19 a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19, ako aj v súvislosti s poskytovaním služieb úzko súvisiacich s takýmito vakcínami a pomôckami. Návrh z roku 2018 by členským štátom umožnil uplatňovať uvedené sadzby, ak z takéhoto dodania má prospech len konečný spotrebiteľ a ak sa sleduje cieľ všeobecného záujmu.

(7)

Keďže sa však na prijatie návrhu z roku 2018 v Rade ešte len čaká, s cieľom prispôsobiť smernicu 2006/112/ES mimoriadnym okolnostiam spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19 je potrebné prijať okamžité opatrenia. Cieľom takýchto opatrení je zabezpečiť, aby bolo dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19, ako aj poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito vakcínami a pomôckami v Únii cenovo dostupnejšie čo najskôr.

(8)

Na uvedený účel by členské štáty mali mať možnosť uplatňovať na dodanie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 a na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito pomôckami zníženú sadzbu DPH alebo poskytovať na dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 schválených Komisiou alebo členskými štátmi, ako aj na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito vakcínami a pomôckami oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.

(9)

Možnosť uplatňovať zníženú sadzbu DPH na dodanie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 a na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito pomôckami alebo poskytovať na dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 a na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito vakcínami a pomôckami oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni, by mala byť časovo obmedzená. Uvedená možnosť by sa mala poskytnúť len počas trvania mimoriadnych okolností spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Vzhľadom na neistotu týkajúcu sa trvania uvedených mimoriadnych okolností by možnosť uplatňovať zníženú alebo nulovú sadzbu DPH alebo poskytnúť oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni na takéto dodania mala existovať do 31. decembra 2022. Pred skončení uvedeného obdobia by sa možnosť uplatňovať zníženie alebo poskytovať oslobodenie od dane mala preskúmať vo svetle situácie súvisiacej s pandémiou a v prípade potreby by malo byť možné uvedené obdobie predĺžiť. Ak by sa návrh z roku 2018 prijal a začal sa uplatňovať pred skončením uvedeného obdobia, tieto dočasné opatrenia, ktorých cieľom je prispôsobenie smernice 2006/112/ES pandémii ochorenia COVID-19, by už viac neslúžili svojmu účelu.

(10)

Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je zabezpečiť čo najskôr, aby bolo dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19, ako aj poskytovanie služieb úzko súvisiacich s takýmito vakcínami a pomôckami, v Únii cenovo dostupnejšie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov opatrení ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(11)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a naliehavosť adresovať súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(13)

Táto smernica by mala z dôvodu naliehavosti situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19 nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V smernici 2006/112/ES sa vkladá tento článok:

„Článok 129a

1.   Členské štáty môžu prijať jedno z týchto opatrení:

a)

uplatňovať zníženú sadzbu na dodanie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 a na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s týmito pomôckami;

b)

poskytovať oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni na dodanie diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro pre ochorenie COVID-19 a na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s týmito pomôckami.

Nárok na opatrenia stanovené v prvom pododseku vzniká iba pri diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro pre ochorenie COVID-19, ktoré sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/79/EC (*) alebo v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 (**) a v iných uplatniteľných právnych predpisoch Únie.

2.   Členské štáty môžu poskytovať na dodanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 a na poskytovanie služieb úzko súvisiacich s týmito vakcínami oslobodenie od dane s možnosťou odpočítania DPH zaplatenej na predchádzajúcom stupni.

Nárok na oslobodenie od dane stanovené v prvom pododseku vzniká len pri vakcínach proti ochorenie COVID-19 schválených Komisiou alebo členskými štátmi.

3.   Tento článok sa uplatňuje do 31. decembra 2022.

Článok 2

1.   Ak sa členské štáty rozhodnú uplatňovať zníženú sadzbu alebo poskytovať oslobodenie od dane uvedené v článku 1, uvedú priamo v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach, ktoré prijali a uverejnili a ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou, alebo pri ich úradnom uverejnení, odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, do dvoch mesiacov od ich prijatia.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. decembra 2020

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Stanovisko z 26. novembra 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 2. decembra 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 z 3. apríla 2020 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020 (Ú. v. EÚ L 103I 3.4.2020, s. 1).

(4)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).


Top