EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0876

Smernica Rady (EÚ) 2020/876 z 24. júna 2020, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

ST/8498/2020/INIT

Ú. v. EÚ L 204, 26.6.2020, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/876/oj

26.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/46


SMERNICA RADY (EÚ) 2020/876

z 24. júna 2020,

ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ s cieľom riešiť naliehavú potrebu odkladu určitých lehôt na podávanie a výmenu informácií v oblasti daní v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 113 a 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Vážne riziká pre verejné zdravie a ďalšie prekážky spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19, ako aj opatrenia na obmedzenie pohybu uložené členskými štátmi s cieľom pomôcť pri zvládaní pandémie výrazným spôsobom narúšajú schopnosť podnikov a daňových orgánov členských štátov plniť si niektoré povinnosti podľa smernice Rady 2011/16/EÚ (3).

(2)

Viaceré členské štáty a osoby zodpovedné za oznamovanie informácií príslušným orgánom členských štátov podľa smernice 2011/16/EÚ požiadali o odklad určitých lehôt stanovených v uvedenej smernici. Tieto lehoty sa týkajú automatickej výmeny informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte a o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, ktoré obsahujú aspoň jeden z charakteristických znakov uvedených v prílohe IV k smernici 2011/16/EÚ (ďalej len „cezhraničné opatrenia podliehajúce oznamovaniu“).

(3)

Vážne narušenie, ktoré spôsobila pandémia ochorenia COVID-19 v činnosti mnohých finančných inštitúcií a osôb, ktoré sú zodpovedné za oznamovanie cezhraničných opatrení podliehajúcich oznamovaniu, bráni včasnému splneniu ich oznamovacích povinností podľa smernice 2011/16/EÚ. Finančné inštitúcie sú v súčasnosti postavené pred naliehavé úlohy týkajúce sa pandémie ochorenia COVID-19.

(4)

Okrem toho finančné inštitúcie a osoby zodpovedné za oznamovanie čelia vážnym narušeniam spojeným s výkonom práce, a to najmä v dôsledku práce na diaľku, keďže vo väčšine členských štátov platia opatrenia na obmedzenie pohybu. Rovnako negatívne je ovplyvnená aj schopnosť daňových orgánov členských štátov zhromažďovať a spracúvať tieto údaje.

(5)

Táto situácia si vyžaduje naliehavú a v maximálne možnej miere koordinovanú reakciu v rámci Únie. Na tento účel je potrebné umožniť členským štátom odložiť lehotu na výmenu informácií o finančných účtoch, ktorých príjemcovia sú daňovými rezidentmi v inom členskom štáte, aby členské štáty mohli upraviť svoje vnútroštátne lehoty na podávanie takýchto informácií zo strany oznamujúcich finančných inštitúcií. Členské štáty by navyše mali mať možnosť odložiť lehoty na podávanie a výmenu informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu.

(6)

Cieľom odkladu lehôt (ďalej len „odklad“) je riešenie výnimočnej situácie a nemala by sa ním narušiť zavedená štruktúra alebo fungovanie smernice 2011/16/EÚ. V dôsledku toho je potrebné, aby bol tento odklad obmedzený a zostal úmerný praktickým ťažkostiam spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19 pri podávaní a výmene informácií.

(7)

Vzhľadom na súčasnú neistotu týkajúcu sa vývoja pandémie ochorenia COVID-19, ako aj skutočnosť, že okolnosti, ktorými sa odôvodňuje prijatie tejto smernice, by mohli existovať aj naďalej, je vhodné ustanoviť možnosť jedného dobrovoľného ďalšieho predĺženia obdobia odkladu. K takémuto predĺženiu by malo dôjsť len za predpokladu, že sa splnia podmienky stanovené v tejto smernici.

(8)

Vzhľadom na výrazný vplyv narušenia hospodárstva, ktorý spôsobilo šírenie pandémie ochorenia COVID-19, pokiaľ ide o rozpočty, ľudské zdroje a fungovanie daňových orgánov členských štátov, by sa Rada mala splnomocniť, aby na návrh Komisie jednomyseľne rozhodla o ďalšom predĺžení obdobia odkladu.

(9)

Žiadny odklad by nemal ovplyvniť základné prvky povinnosti spočívajúcej v oznamovaní a výmene informácií podľa smernice 2011/16/EÚ a mal by zabezpečiť, aby žiadna takáto informácia, ktorá by sa počas odkladu stala podliehajúcou oznamovaniu, nezostala neoznámená alebo neposkytnutá.

(10)

Vzhľadom na naliehavosť v dôsledku výnimočných okolností spôsobených šírením pandémie ochorenia COVID-19, súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia a jej sociálne a hospodárske dôsledky sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(11)

Smernica 2011/16/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Vzhľadom na to, že členské štáty musia konať vo veľmi krátkom čase, aby vykonali odklad lehôt, ktoré by sa inak stali podľa smernice 2011/16/EÚ uplatniteľnými, táto smernica by mala nadobudnúť účinnosť čo najskôr,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Do smernice 2011/16/EÚ sa vkladajú tieto články:

„Článok 27a

Dobrovoľný odklad lehôt v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

1.   Bez ohľadu na lehoty na podávanie informácií o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu stanovené v článku 8ab ods. 12 môžu členské štáty prijať potrebné opatrenia, aby umožnili sprostredkovateľom a príslušným daňovníkom podať do 28. februára 2021 informácie o cezhraničných opatreniach podliehajúcich oznamovaniu, v súvislosti s ktorými sa prvý krok vykonal medzi 25. júnom 2018 a 30. júnom 2020.

2.   Ak členské štáty využijú možnosť uvedenú v odseku 1, prijmú tiež potrebné opatrenia, aby umožnili nasledovné:

a)

bez ohľadu na článok 8ab ods. 18 sa prvé informácie oznámia do 30. apríla 2021;

b)

obdobie 30 dní na podávanie informácií uvedené v článku 8ab ods. 1 a 7 začne do 1. januára 2021, pričom:

i)

cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu sa sprístupní na vykonanie alebo je pripravené na vykonanie, alebo sa prvý krok v jeho vykonaní uskutočnil medzi 1. júlom 2020 a 31. decembrom 2020, alebo

ii)

sprostredkovatelia v zmysle článku 3 bodu 21 druhého odseku poskytli priamo alebo prostredníctvom iných osôb pomoc, podporu alebo poradenstvo medzi 1. júlom 2020 a 31. decembrom 2020;

c)

v prípade opatrení určených pre trh predloží sprostredkovateľ prvú pravidelnú správu v súlade s článkom 8ab ods. 2 do 30. apríla 2021.

3.   Bez ohľadu na lehotu stanovenú v článku 8 ods. 6 písm. b) môžu členské štáty prijať potrebné opatrenia s cieľom umožniť, aby sa oznámenie informácií uvedených v článku 8 ods. 3a, ktoré sa týkajú kalendárneho roka 2019 alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, uskutočnilo do 12 mesiacov od konca kalendárneho roka 2019 alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia.

Článok 27b

Predĺženie obdobia odkladu

1.   Rada, konajúc jednomyseľne, môže na návrh Komisie prijať vykonávajúce rozhodnutie s cieľom predĺžiť obdobie odkladu lehôt stanovených v článku 27a o tri mesiace za predpokladu, že vážne riziká pre verejné zdravie, prekážky a narušenie hospodárstva spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 naďalej existujú a členské štáty uplatňujú opatrenia na obmedzenie pohybu.

2.   Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady sa predloží Rade najmenej jeden mesiac pred uplynutím príslušných lehôt.“

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 24. júna 2020

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Stanovisko z 19. júna 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 14. júna 2020 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).


Top