EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L0365

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/365 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v spájkach a povrchovej úprave vývodov používaných v určitých ručných prenosných spaľovacích motoroch (Text s významom pre EHP)

C/2019/9066

OJ L 67, 5.3.2020, p. 125–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2020/365/oj

5.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/125


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2020/365

zo 17. decembra 2019,

ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v spájkach a povrchovej úprave vývodov používaných v určitých ručných prenosných spaľovacích motoroch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2011/65/EÚ sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby elektrické a elektronické zariadenia uvádzané na trh neobsahovali nebezpečné látky uvedené v prílohe II k danej smernici. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vyňaté použitia uvedené v prílohe III k smernici 2011/65/EÚ.

(2)

Kategórie elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2011/65/EÚ, sú uvedené v prílohe I k danej smernici.

(3)

Olovo je obmedzovanou látkou uvedenou v prílohe II k smernici 2011/65/EÚ.

(4)

Delegovanou smernicou (EÚ) 2014/72/EÚ (2) Komisia udelila výnimku na používanie olova v spájkach a povrchovej úprave vývodov elektrických a elektronických komponentov a v povrchovej úprave dosiek s plošnými spojmi používaných v zapaľovacích moduloch a v iných elektrických a elektronických ovládacích systémoch motorov, ktoré musia byť z technických dôvodov namontované priamo na alebo v kľukovej skrini alebo valci ručných prenosných spaľovacích motorov (triedy SH:1, SH:2, SH:3 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES (3)) (ďalej len „výnimka“), a to zahrnutím daných použití do prílohy III k smernici 2011/65/EÚ. Platnosť výnimky mala v prípade kategórií 1 až 7 a 10 uplynúť 31. decembra 2018 v súlade s článkom 5 ods. 2 druhým pododsekom uvedenej smernice.

(5)

Komisii bola doručená žiadosť o predĺženie platnosti výnimky v prípade kategórií 6 a 11 (ďalej len „žiadosť o predĺženie“) 30. júna 2017, t. j. v lehote stanovenej v článku 5 ods. 5 smernice 2011/65/EÚ. V súlade s týmto ustanovením predmetná výnimka naďalej platí až do prijatia rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o jej predĺženie.

(6)

Súčasťou hodnotenia žiadosti o predĺženie platnosti výnimky bola v súlade s článkom 5 ods. 7 smernice 2011/65/EÚ konzultácia so zainteresovanými stranami.

(7)

Olovo je bežný legujúci prvok v spájkovaných materiáloch na kontrolu teploty tavenia. Úspešne sa otestovali alternatívne materiály, ktorými sa má obmedzovaná látka nahradiť. Na potvrdenie spoľahlivosti bezolovnatých výrobkov je však potrebný dodatočný čas.

(8)

V súčasnosti nie sú na trhu dostupné žiadne bezolovnaté alternatívy, ktoré by poskytovali dostatočnú úroveň spoľahlivosti v prípade použití, na ktoré sa výnimka vzťahuje.

(9)

Vzhľadom na nedostatok spoľahlivých alternatív je nahradenie alebo eliminácia olova v určitých ručných prenosných spaľovacích motoroch v súčasnosti z vedeckého a technického hľadiska neuskutočniteľné. Je preto vhodné predĺžiť platnosť výnimky. Predĺženie platnosti výnimky je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (4), a teda sa ním neoslabuje ochrana životného prostredia a zdravia stanovená v uvedenom nariadení.

(10)

Výnimka v prípade kategórií 1 až 7, 10 a 11 by sa mala predĺžiť do 31. marca 2022 v súlade s článkom 4 ods. 3 a článkom 5 ods. 2 prvým pododsekom smernice 2011/65/EÚ. Vzhľadom na výsledky prebiehajúceho úsilia s cieľom nájsť spoľahlivú náhradu je nepravdepodobné, že by trvanie predmetnej výnimky malo negatívny vplyv na inovácie.

(11)

V prípade kategórií 8 a 9 naďalej platí existujúca výnimka podľa období stanovených v článku 5 ods. 2 druhom pododseku smernice 2011/65/EÚ. Z dôvodu právnej zrozumiteľnosti by sa dátumy uplynutia platnosti mali stanoviť v prílohe III k uvedenej smernici.

(12)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. marca 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. apríla 2021.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2019

Za Komisiu

Predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Delegovaná smernica Komisie 2014/72/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach a povrchovej úprave vývodov elektrických a elektronických komponentov a v povrchovej úprave dosiek s plošnými spojmi používaných v zapaľovacích moduloch a iných elektrických a elektronických ovládacích systémoch motorov (Ú. v. EÚ L 148, 20.5.2014, s. 78).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1). Smernica 97/68/ES bola zrušená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013, a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 53).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa záznam 41 nahrádza takto:

„41

Olovo v spájkach a povrchovej úprave vývodov elektrických a elektronických komponentov a v povrchovej úprave dosiek s plošnými spojmi používaných v zapaľovacích moduloch a iných elektrických a elektronických ovládacích systémoch motorov, ktoré z technických dôvodov musia byť namontované priamo na alebo v kľukovej skrini alebo valci ručných prenosných spaľovacích motorov (triedy SH:1, SH:2, SH:3 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES  (*1))

Týka sa všetkých kategórií a platí do:

31. marca 2022 v prípade kategórií 1 až 7, 10 a 11,

21. júla 2021 v prípade kategórií 8 a 9, iné ako diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro a priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje,

21. júla 2023 v prípade kategórie 8, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro,

21. júla 2024 v prípade kategórie 9, priemyselné monitorovacie a kontrolné prístroje.


(*1)  * Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1).“


Top