EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2109

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2109 zo 16. decembra 2020, ktorým sa menia rozhodnutia 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES, pokiaľ ide o uvedenie členských štátov a ich regiónov ako úradne uznané bez výskytu viacerých chorôb suchozemských zvierat [oznámené pod číslom C(2020) 9301] (Text s významom pre EHP)

C/2020/9301

OJ L 427, 17.12.2020, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Nepriamo zrušil 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2109/oj

17.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 427/4


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/2109

zo 16. decembra 2020,

ktorým sa menia rozhodnutia 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES, pokiaľ ide o uvedenie členských štátov a ich regiónov ako úradne uznané bez výskytu viacerých chorôb suchozemských zvierat

[oznámené pod číslom C(2020) 9301]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 9 ods. 2 a článok 10 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o veterinárnych podmienkach upravujúcich obchod s ovcami a s kozami vo vnútri Spoločenstva (2), a najmä na kapitolu 1 oddiel II prílohy A k uvedenej smernici,

keďže:

(1)

V smernici 64/432/EHS sa stanovujú podmienky zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v Únii. Stanovujú sa v nej podmienky, za ktorých môžu byť členské štáty alebo ich regióny úradne uznané ako štáty a regióny bez výskytu tuberkulózy, brucelózy, enzootickej bovinnej leukózy a infekčnej bovinnej rinotracheitídy, pokiaľ ide o stáda hovädzieho dobytka, a bez výskytu Aujeszkého choroby, pokiaľ ide o stáda ošípaných.

(2)

Hoci Normanské ostrovy a Ostrov Man nie sú súčasťou Únie, ako územia s vnútornou samosprávou závislé od Britskej koruny (korunné dependencie) majú osobitné, obmedzené vzťahy s Úniou. V nariadení Rady (EHS) č. 706/73 (3) sa preto stanovuje, že na účely uplatňovania pravidiel, ktoré sa okrem iného týkajú právnych predpisov v oblasti zdravia zvierat, by sa Spojené kráľovstvo, Normanské ostrovy a Ostrov Man mali považovať za jeden členský štát.

(3)

V smernici 91/68/EHS sa stanovujú podmienky zdravia zvierat, ktorými sa riadi obchod s ovcami a kozami v Únii. Stanovujú sa v nej podmienky, za akých sa členské štáty alebo ich regióny môžu úradne uznať ako štáty alebo regióny bez výskytu brucelózy (B. melitensis), pokiaľ ide o stáda oviec a kôz.

(4)

Podľa článku 2 rozhodnutia Komisie 93/52/EHS (4) sú členské štáty v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu úradne uznané ako štáty bez výskytu brucelózy (B. melitensis), pokiaľ ide o stáda oviec a kôz, v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 91/68/EHS. Spojené kráľovstvo sa uvádza v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu ako štát úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis).

(5)

V článku 1 rozhodnutia Komisie 2003/467/ES (5) sa stanovuje, že regióny členských štátov uvedené v kapitole 2 prílohy I sú prehlásené úradne bez výskytu brucelózy u stád hovädzieho dobytka v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 64/432/EHS. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, územia Škótska a Ostrova Man sú uvedené ako regióny úradne bez výskytu tuberkulózy.

(6)

V článku 2 rozhodnutia 2003/467/ES sa stanovuje, že regióny členských štátov uvedené v kapitole 2 jeho prílohy II sú prehlásené úradne bez výskytu brucelózy u stád hovädzieho dobytka v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 64/432/EHS. Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, územia Anglicka, Škótska a Walesu, Severného Írska a Ostrova Man sú uvedené ako regióny úradne bez výskytu brucelózy.

(7)

V článku 3 rozhodnutia Komisie 2003/467/ES sa stanovuje, že členské štáty a ich regióny uvedené v jeho prílohe III sú prehlásené úradne bez výskytu brucelózy u stád hovädzieho dobytka v súlade s podmienkami stanovenými v smernici 64/432/EHS. V kapitole 1 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa Spojené kráľovstvo uvádza ako členský štát úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy a v kapitole 2 uvedenej prílohy sa Jersey a Ostrov Man uvádzajú ako regióny úradne bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy.

(8)

V rozhodnutí Komisie 2004/558/ES (6) sú uvedené členské štáty a ich regióny, ktoré smú uplatňovať dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkami 9 a 10 smernice 64/432/EHS. Jersey sa uvádza v prílohe II k uvedenému rozhodnutiu ako región, v ktorom sa uplatňujú dodatočné záruky v súvislosti s infekčnou bovinnou rinotracheitídou v súlade s článkom 10 smernice 64/432/EHS.

(9)

V rozhodnutí Komisie 2008/185/ES (7) sa stanovujú dodatočné záruky pri premiestňovaní ošípaných medzi členskými štátmi. Uvedené záruky súvisia s klasifikáciou členských štátov alebo ich regiónov podľa ich zdravotného štatútu týkajúceho sa Aujeszkého choroby. Spojené kráľovstvo sa uvádza v prílohe I k uvedenému rozhodnutiu ako štát bez výskytu Aujeszkého choroby V bode 2 písm. d) prílohy III k uvedenému rozhodnutiu sa uvádza zoznam ústavov zodpovedných za kontrolu kvality metódy ELISA v každom členskom štáte. Spomedzi uvedených ústavov sa jeden nachádza v Spojenom kráľovstve. V súlade s oddielom 36 prílohy 2 k protokolu o Írsku/Severnom Írsku sa odkazy na národné referenčné laboratóriá v aktoch uvedených v tomto oddiele nepovažujú za odkazy zahŕňajúce referenčné laboratórium v Spojenom kráľovstve.

(10)

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „dohoda o vystúpení“), a najmä s článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, sa smernice 64/432/EHS a 91/68/EHS, ako aj akty Komisie, ktoré sú na nich založené, uplatňujú na Spojené kráľovstvo a v ňom, pokiaľ ide o Severné Írsko, po skončení prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení. Preto by sa odkazy na Spojené kráľovstvo v prílohe I k rozhodnutiu 93/52/EHS, v kapitole 2 prílohy II k rozhodnutiu 2003/467/ES, ako aj v kapitole 1 prílohy III k uvedenému rozhodnutiu a v prílohe I k rozhodnutiu 2008/185/ES mali nahradiť odkazmi na Spojené kráľovstvo vzhľadom na Severné Írsko.

(11)

Ďalej treba vypustiť odkazy na Spojené kráľovstvo z kapitoly 2 prílohy I k rozhodnutiu 2003/467/ES, ako aj z kapitoly 2 prílohy III k uvedenému rozhodnutiu, z prílohy II k rozhodnutiu 2004/558/ES a z prílohy III k rozhodnutiu 2008/185/ES.

(12)

Rozhodnutia 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Keďže prechodné obdobie stanovené v dohode o vystúpení sa skončí 31. decembra 2020, toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2021.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu 93/52/EHS, kapitola 2 prílohy II a kapitola 1 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES a príloha I k rozhodnutiu 2008/185/ES sa menia tak, ako sa stanovuje v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Kapitola 2 prílohy I a kapitola 2 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES, príloha II k rozhodnutiu 2004/558/ES a príloha III k rozhodnutiu 2008/185/ES sa menia v súlade s prílohou II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2021.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2020

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 19.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 706/73 z 12. marca 1973 týkajúce sa opatrení Spoločenstva uplatniteľných na Normanské ostrovy a Ostrov Man pre obchod s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. ES L 68, 15.3.1973, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Komisie 93/52/EHS z 21. decembra 1992, ktorým sa zaznamenáva dosiahnutie súladu niektorých členských štátov alebo oblastí s požiadavkami vzťahujúcimi sa na brucelózu (B. melitensis) a priznáva sa im štatút úradne uznaného členského štátu alebo oblasti bez výskytu tejto choroby (Ú. v. ES L 13, 21.1.1993, s. 14).

(5)  Rozhodnutie Komisie 2003/467/ES z 23. júna 2003 ustanovujúce úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy, brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy v niektorých členských štátoch a regiónoch členských štátov (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 74).

(6)  Rozhodnutie Komisie 2004/558/ES z 15. júla 2004 o zavedení smernice Rady 64/432/EHS týkajúcej sa dodatočných záruk v rámci Spoločenstva pri obchodovaní s hovädzími zvieratami vzhľadom na infekčnú bovinnú rinotracheitídu a schválenie programov na jej zničenie navrhnutých niektorými členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 249, 23.7.2004, s. 20).

(7)  Rozhodnutie Komisie 2008/185/ES z 21. februára 2008 o dodatočných zárukách v obchode s ošípanými v rámci Spoločenstva, pokiaľ ide o Aujeszkého chorobu, a o kritériách na poskytovanie informácií o tejto chorobe (Ú. v. EÚ L 59, 4.3.2008, s. 19).


PRÍLOHA I

Časť 1

V prílohe I k rozhodnutiu 93/52/EHS sa tabuľka nahrádza takto:

„Kód ISO

Členský štát  (*1)

BE

Belgicko

CZ

Česko

DK

Dánsko

DE

Nemecko

EE

Estónsko

IE

Írsko

CY

Cyprus

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Luxembursko

HU

Maďarsko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

PL

Poľsko

RO

Rumunsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko

UK(NI)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

Časť 2

Kapitola 2 prílohy II k rozhodnutiu 2003/467/ES sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Regióny členských štátov úradne bez výskytu brucelózy  (*2)

(*2)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.“"

2.

Položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva sa nahrádza takto:

„V Spojenom kráľovstve (Severnom Írsku):

Severné Írsko.“

Časť 3

V kapitole 1 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa tabuľka nahrádza takto:

„Kód ISO

Členský štát (*3)

BE

Belgicko

CZ

Česko

DK

Dánsko

DE

Nemecko

EE

Estónsko

IE

Írsko

CY

Cyprus

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Luxembursko

HU

Maďarsko

NL

Holandsko

AT

Rakúsko

PL

Poľsko

RO

Rumunsko

SI

Slovinsko

SK

Slovensko

FI

Fínsko

SE

Švédsko

UK(NI)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

Časť 4

Príloha I k rozhodnutiu 2008/185/ES sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

Členské štáty  (*4) alebo ich regióny, ktoré sú bez výskytu Aujeszkého choroby a v ktorých je očkovanie zakázané

(*4)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.“"

2.

Položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva sa nahrádza takto:

„UK(NI)

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

Severné Írsko.“


(*2)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.“

(*4)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.““


(*1)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členský štát zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.“

(*3)  V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členský štát zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.“


PRÍLOHA II

Časť 1

V kapitole 2 prílohy I k rozhodnutiu 2003/467/ES sa vypúšťa položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva.

Časť 2

V kapitole 2 prílohy III k rozhodnutiu 2003/467/ES sa vypúšťa položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva.

Časť 3

V prílohe II k rozhodnutiu 2004/558/ES sa vypúšťa položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva.

Časť 4

V bode 2 písm. d) prílohy III k rozhodnutiu 2008/185/ES sa vypúšťa položka týkajúca sa Spojeného kráľovstva.


Top