EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1765

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1765 z 25. novembra 2020, ktorým sa neschvaľuje chlorofén ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2 (Text s významom pre EHP)

C/2020/8132

OJ L 397, 26.11.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1765/oj

26.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 397/24


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1765

z 25. novembra 2020,

ktorým sa neschvaľuje chlorofén ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 1 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1062/2014 (2) sa stanovuje zoznam existujúcich účinných látok, ktoré sa majú hodnotiť z hľadiska ich prípadného schválenia na používanie v biocídnych výrobkoch. Tento zoznam obsahuje chlorofén (EC číslo: 204-385-8; CAS číslo 120-32-1).

(2)

Chlorofén bol hodnotený z hľadiska použitia v biocídnych výrobkov typu 2, dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá, opísaných v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(3)

Nórsko bolo určené ako spravodajský členský štát a jeho hodnotiaci príslušný orgán predložil 22. decembra 2016 Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“) hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi.

(4)

V súlade s článkom 7 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1062/2014 Výbor pre biocídne výrobky 4. marca 2020 (3) prijal stanovisko agentúry, v ktorom sa zohľadnili závery hodnotiaceho príslušného orgánu.

(5)

Z uvedeného stanoviska vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov typu 2 obsahujúcich chlorofén nemožno očakávať, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, keďže sa v rámci posúdenia rizika pre zdravie ľudí zistili neprijateľné riziká.

(6)

Vzhľadom na stanovisko agentúry nie je vhodné schváliť chlorofén na použitie v biocídnych výrobkoch typu 2.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Chlorofén (EC číslo: 204-385-8, CAS číslo: 120-32-1) sa neschvaľuje ako účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 2.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. novembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2014 zo 4. augusta 2014 o pracovnom programe na systematické skúmanie všetkých existujúcich účinných látok nachádzajúcich sa v biocídnych výrobkoch uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (Ú. v. EÚ L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Stanovisko výboru pre biocídne výrobky k žiadosti o schválenie účinnej látky: chlorofén, výrobok typu: 2, ECHA/BPC/238/2020, prijaté 4. marca 2020.


Top