EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0637

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/637 z 27. apríla 2020 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2020/24) (prepracované znenie)

OJ L 149, 12.5.2020, p. 12–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/637/oj

12.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/12


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/637

z 27. apríla 2020

o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2020/24)

(prepracované znenie)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 12.1, článok 16 a článok 34.3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2532/98 z 23. novembra 1998 týkajúce sa právomocí Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (1), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

rozhodnutie ECB/2013/54 (2) bolo niekoľkokrát podstatným spôsobom zmenené (3). Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny, rozhodnutie ECB/2013/54 by sa malo v záujme jednoznačnosti prepracovať.

(2)

Na základe skúseností získaných Európskou centrálnou bankou (ECB) pri uplatňovaní rozhodnutia ECB/2013/54 by sa mal akreditačný systém zjednodušiť zrušením predbežnej akreditácie ako fázy hodnotenia a zavedením jednofázového postupu hodnotenia.

(3)

ECB prikladá zásadný význam etickému výkonu podnikania akreditovanými výrobcami a ich kontrolujúcimi subjektmi, z ktorých je každý povinný vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s najvyššími štandardmi profesionálnej etiky. Vzhľadom na to by sa mal etický výkon podnikania stať súčasťou požiadaviek na akreditáciu popri doterajších bezpečnostných požiadavkách a požiadavkách týkajúcich sa kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia.

(4)

Bezpečnostné požiadavky sú tiež súčasťou požiadaviek na akreditáciu. Z dôvodov právnej istoty a jednoznačnosti by sa inšpekcie a špecifické bezpečnostné kontroly národných centrálnych bank týkajúce sa bezpečnostných požiadaviek mali upraviť v osobitnom rozhodnutí a nemali by byť naďalej súčasťou tohto rozhodnutia.

(5)

Požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia sú tiež súčasťou požiadaviek na akreditáciu. Z dôvodov právnej istoty a jednoznačnosti by sa požiadavka, aby akreditované tlačiarne vykonávali analýzy chemických látok a prvkov vyhotovených eurobankoviek a informovali o výsledkoch týchto analýz ECB, mala upraviť v osobitnom rozhodnutí a nemala by byť naďalej súčasťou tohto rozhodnutia.

(6)

Preto je potrebné rozhodnutie ECB/2013/54 zrušiť a nahradiť týmto rozhodnutím. Malo by sa zaviesť dvanásťmesačné prechodné obdobie, aby sa zabezpečil hladký prechod od prechádzajúcich konaní o akreditácii ku konaniam o akreditácii podľa tohto rozhodnutia. Vo vzťahu k novým ustanoveniam o etickom výkone podnikania by sa malo zaviesť tridsaťmesačné prechodné obdobie. To umožní akreditovaným výrobcom zaviesť všetky potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s príslušnými požiadavkami na akreditáciu a povinnosťami podľa tohto rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„prípravou tlačových materiálov“ sa rozumie transformácia základnej grafickej podoby eurobankoviek v rámci vývoja do podoby tlačových materiálov: usporiadanie, separácia farieb, kresby, tlačové dosky a príprava usporiadania a prototypov častí navrhovaných v základných grafických podobách;

2.

„výrobcom“ sa rozumie právnická osoba, ktorá je schopná vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo hodnotami eura s výnimkou tých právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú len na preprave alebo likvidácii ochraňovaných hodnôt eura;

3.

„činnosťou súvisiacou s ochraňovanými hodnotami eura“ sa rozumie každá z týchto činností: príprava tlačových materiálov, výroba, spracovanie, likvidácia, skladovanie, analýza, interný presun ochraňovaných hodnôt eura v rámci výrobného miesta alebo preprava ochraňovaných hodnôt eura;

4.

„činnosťou súvisiacou s hodnotami eura“ sa rozumie výroba hodnôt eura;

5.

„výrobným miestom“ sa rozumejú priestory, ktoré výrobca využíva alebo môže využívať na činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo na činnosť súvisiacu s hodnotami eura;

6.

„ochraňovanými hodnotami eura“ sa rozumejú tieto hodnoty: a) vyhotovená eurobankovka; b) čiastočne vytlačená eurobankovka; c) vyhotovený papier eurobankoviek; d) čiastočne vyhotovený papier eurobankoviek; e) bezpečnostná farba použitá na výrobu eurobankoviek alebo papiera eurobankoviek; f) prúžok a fólia použitá na výrobu papiera eurobankoviek; g) bezpečnostný pigment; h) bezpečnostný senzor; i) eurobankovka vyvíjaná, aby nahradila eurobankovky v obehu alebo eurobankovky stiahnuté z obehu; j) akýkoľvek prvok alebo súvisiaca informácia, ktorá je osobitne ustanovená ECB; každá z týchto hodnôt si vyžaduje bezpečnostnú ochranu, pretože ich strata, krádež alebo neoprávnené zverejnenie by mohli poškodiť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov;

7.

„hodnotami eura“ sa rozumejú tieto hodnoty: a) vyhotovená eurobankovka; b) čiastočne vytlačená eurobankovka; c) vyhotovený papier eurobankoviek; d) čiastočne vyhotovený papier eurobankoviek; e) farba použitá na výrobu eurobankoviek alebo papiera eurobankoviek; f) prúžok a fólia použitá na výrobu papiera eurobankoviek;

8.

„akreditáciou“ sa rozumie povolenie, ktoré sa udelí výrobcovi formou rozhodnutia ECB, na vykonávanie činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura na konkrétnom výrobnom mieste;

9.

„akreditovaným výrobcom“ sa rozumie výrobca, ktorému bola udelená akreditácia podľa tohto rozhodnutia;

10.

„národnou centrálnou bankou“ sa rozumie národná centrálna banka členského štátu, ktorého menou je euro;

11.

„zodpovednou národnou centrálnou bankou“ sa rozumie národná centrálna banka, ktorá si objednala výrobu eurobankoviek;

12.

„požiadavkou na akreditáciu“ sa rozumie každá bezpečnostná požiadavka, požiadavka týkajúca sa kvality, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia, etická požiadavka alebo požiadavka na umiestnenie alebo akákoľvek iná povinnosť ustanovená týmto rozhodnutím alebo iným súvisiacim právnym nástrojom, ktorej dodržiavanie požaduje ECB od výrobcu, aby mohol vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura;

13.

„dôvernými informáciami ECB“ sa rozumie každá požiadavka na akreditáciu, akýkoľvek súvisiaci záznam bez ohľadu na spôsob jeho uchovania alebo každá informácia, ktorá pozostáva z chránenej technickej a/alebo obchodnej informácie a má stupeň utajenia „ECB-Confidential“;

14.

„konaním o akreditácii“ sa rozumie konanie, v rámci ktorého sa hodnotí, či výrobcovia spĺňajú požiadavky na akreditáciu ustanovené v tomto rozhodnutí, ktoré sa uskutočňuje, keď výrobcovia požiadajú o akreditáciu a počas obdobia, keď prebieha akreditácia, a ktoré môže viesť k sankciám vrátane finančných pokút v prípade nedodržania týchto požiadaviek;

15.

„etickou požiadavkou“ sa rozumie ktorákoľvek povinnosť ustanovená v článku 4 tohto rozhodnutia;

16.

„požiadavkou na umiestnenie“ sa rozumie ktorákoľvek povinnosť ustanovená v článku 3 ods. 1 písm. c) tohto rozhodnutia;

17.

„certifikátom“ sa rozumie doklad vydaný nezávislým certifikačným subjektom akreditovaným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorého certifikáty sa uznávajú v členskom štáte, v ktorom sa nachádza výrobca;

18.

„systémom riadenia“ sa rozumie rámec stratégií, postupov a konaní, ktoré zavádza výrobca, aby zabezpečil splnenie všetkých požiadaviek na akreditáciu;

19.

„opatrením“ sa rozumie konanie výrobcu s cieľom splniť požiadavky na akreditáciu;

20.

„extranetom ECB pre bankovky“ sa rozumie IT systém vytvorený a prevádzkovaný ECB na poskytovanie informácií týkajúcich sa požiadaviek na akreditáciu, ktorý je prístupný akreditovaným výrobcom;

21.

„likvidáciou“ sa rozumie konanie alebo postup, na základe ktorého sa ochraňované hodnoty eura stanú pre falšovateľov prakticky nepoužiteľné;

22.

„kontrolujúcim subjektom“ sa rozumie ktorýkoľvek administratívny, riadiaci alebo kontrolný orgán výrobcu alebo ktorákoľvek právnická osoba v zmysle článku 5 ods. 4 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (4), ktoré môžu zastupovať výrobcu, prijímať rozhodnutia v jeho mene alebo vykonávať kontrolu nad ním;

23.

„zločineckou organizáciou“ sa rozumie zločinecká organizácia, ako je vymedzená v článku 1 ods. 1 rámcového rozhodnutia 2008/841/SVV;

24.

„aktívna a pasívna korupcia“ má rovnaký význam ako v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (5);

25.

„podvodom“ sa rozumie: a) používanie alebo predkladanie nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo dokladov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov; neposkytnutie informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou, a to s rovnakým následkom; zneužitie takýchto finančných prostriedkov na iné účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté; b) pokiaľ ide o príjmy, úmyselné konanie alebo opomenutie týkajúce sa používania alebo predkladania nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo dokladov, ktoré majú za následok protiprávny úbytok zdrojov; neposkytnutie informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou s rovnakým následkom; zneužitie legálne nadobudnutého prospechu s rovnakým následkom;

26.

„trestný čin terorizmu“ má rovnaký význam ako v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 (6);

27.

„pranie špinavých peňazí“ má rovnaký význam ako v článku 1 ods. 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (7);

28.

„obchodovanie s ľuďmi“ má rovnaký význam ako v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (8);

29.

„výrobou farby“ sa rozumie príprava farby, ktorá sa prostredníctvom miešania a mletia surovín a prípadne základnej farby pripraví na použitie pri tlači eurobankoviek. Táto príprava nezahŕňa pridávanie špecifických zložiek do farby tlačiarmi alebo výrobcami papiera eurobankoviek, ak tieto zložky predstavujú menej ako 12% hmotnosti pôvodnej farby a ak jediným účelom ich pridania je umožniť, aby farba vytvrdla podľa vopred stanoveného vzorca, upraviť jej viskozitu alebo jej odtieň alebo zlepšiť jej schnutie;

30.

„identifikátorom právnickej osoby (LEI)“ sa rozumie alfanumerický referenčný kód pridelený v súlade s normou ISO 17442 právnickej osobe;

31.

„nezávislým audítorom“ sa rozumie od akreditovaného výrobcu nezávislý príslušný organizačný útvar národnej centrálnej banky alebo uznaný subjekt, ktorý je príslušný posúdiť podnikový program dodržiavania pravidiel a vyhlásiť, že je v súlade so zásadami, pravidlami a postupmi týkajúcimi sa etického výkonu podnikania;

32.

„inšpekciou“ sa rozumie postup na hodnotenie dodržiavania požiadaviek na akreditáciu výrobcom, ktorý môže mať formu inšpekcie na mieste alebo inšpekcie na diaľku a je ukončený správou o výsledkoch tohto hodnotenia;

33.

„inšpekciou na mieste“ sa rozumie inšpekcia vykonaná ECB na výrobnom mieste;

34.

„inšpekciou na diaľku“ sa rozumie inšpekcia ECB vykonaná formou hodnotenia dokumentácie vyžiadanej od výrobcu, ktorá sa uskutočňuje mimo príslušného výrobného miesta;

35.

„pracovným dňom“ sa rozumie každý deň okrem soboty a nedele a všetkých dní pracovného pokoja ECB, ktoré sú zverejnené na webovom sídle ECB;

36.

„prípadom závažného nedodržania požiadaviek“ sa rozumie niektorý z týchto prípadov:

a)

prípad nedodržania požiadaviek, ktorý mal alebo pravdepodobne mohol mať, alebo ktorý má alebo pravdepodobne môže mať okamžitý, vážny a nepriaznivý vplyv na dodržanie požiadaviek na akreditáciu pre činnosť súvisiacu s hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura akreditovanými výrobcami;

b)

niekoľko prípadov nedodržania požiadaviek, ktoré by samé osebe neboli posúdené ako závažné, ale vzhľadom na to, že sa vyskytli naraz alebo opakovane v rámci určitého procesu, majú alebo mali okamžitý, vážny a nepriaznivý vplyv.

Článok 2

Zásady akreditácie

1.   Výrobca vykonáva činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura len na výrobnom mieste, na ktoré mu ECB udelila akreditáciu v súlade s článkom 7.

2.   Akreditovaný výrobca môže vyrábať alebo dodávať ochraňované hodnoty eura alebo hodnoty eura len vtedy, ak ho na to ECB oprávnila alebo na účely vybavenia objednávky:

a)

iného akreditovaného výrobcu, ktorý požaduje ochraňované hodnoty eura alebo hodnoty eura na svoje činnosti súvisiace s ochraňovanými hodnotami eura alebo na svoje činnosti súvisiace s hodnotami eura;

b)

zodpovednej národnej centrálnej banky;

c)

na základe rozhodnutia Rady guvernérov, budúcej národnej centrálnej banky Eurosystému alebo

d)

ECB.

3.   Akreditovaný výrobca môže vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura na inom výrobnom mieste po uskutočnení hodnotenia ECB, či akreditovaný výrobca spĺňa všetky požiadavky na akreditáciu na tomto inom výrobnom mieste, a po tom, ako mu ECB udelí akreditáciu pre požadovanú činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura na tomto inom výrobnom mieste.

4.   Pri hodnotení žiadostí výrobcov o akreditáciu alebo pri hodnotení, či akreditovaný výrobca spĺňa požiadavky na akreditáciu, ECB dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. Toto hodnotenie predovšetkým nesmie viesť k preferenčnému zaobchádzaniu ani nesmie poskytovať konkurenčnú výhodu žiadnemu výrobcovi.

5.   ECB informuje akreditovaných výrobcov prostredníctvom extranetu ECB pre bankovky o každej aktualizácii požiadaviek na akreditáciu, ktoré sa týkajú činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura, na ktoré im bola udelená akreditácia.

6.   Akreditovaní výrobcovia zaobchádzajú s dôvernými informáciami ECB v súlade s režimom utajenia ECB, ktorý je dostupný na extranete ECB pre bankovky.

7.   ECB si môže s národnými centrálnymi bankami vymieňať akúkoľvek relevantnú informáciu poskytnutú akreditovanými výrobcami.

8.   Len akreditovaní výrobcovia sú oprávnení zúčastňovať sa obstarávaní týkajúcich sa ochraňovaných hodnôt eura alebo hodnôt eura.

9.   Akreditovaní výrobcovia nesmú uskutočniť prevod alebo postúpenie svojej akreditácie na niektorú zo svojich dcérskych spoločností, pridružených podnikov alebo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu ECB.

10.   Všetky konania o akreditácii prebiehajú v anglickom jazyku okrem výnimočných prípadov týkajúcich sa samotného konania alebo predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú použitie odlišného jazyka.

11.   Výrobcovia znášajú akékoľvek náklady a súvisiace straty, ktoré im vzniknú v súvislosti s uplatňovaním tohto rozhodnutia.

Článok 3

Požiadavky na akreditáciu

1.   Akreditovaný výrobca je povinný spĺňať všetky nasledujúce požiadavky na akreditáciu:

a)

bezpečnostné požiadavky, požiadavky týkajúce sa kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré sú ustanovené v tomto rozhodnutí alebo v ktoromkoľvek inom súvisiacom právnom nástroji, a ktorých dodržiavanie ECB požaduje od výrobcu, aby mohol vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura;

b)

etické požiadavky ustanovené v článku 4;

c)

tieto požiadavky na umiestnenie:

i)

ak výrobca nie je tlačiarňou, jeho výrobné miesto sa musí nachádzať v členskom štáte Únie alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), alebo

ii)

ak výrobca je tlačiarňou, jeho výrobné miesto sa musí nachádzať v členskom štáte Únie;

d)

byť držiteľom certifikátu, v ktorom je uvedené, že na príslušnom výrobnom mieste pre príslušnú činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura spĺňajú jeho systémy riadenia požiadavky v zmysle všetkých týchto noriem:

i)

ISO 9001;

ii)

ISO 14001;

iii)

ISO 45001 alebo do 11. marca 2021 aj norma 18001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS) a po tomto dátume len norma ISO 45001.

2.   Výrobcovia môžu prijať a zaviesť požiadavky, ktoré sú prísnejšie ako požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) a b).

3.   Ak výrobca spĺňa požiadavky na umiestnenie v zmysle odseku 1 písm. c), ale jeho podnikanie kontroluje právnická osoba usadená mimo členského štátu Únie alebo EZVO, ECB pri posúdení, či odmietnuť žiadosť o akreditáciu podľa článku 6 alebo udeliť predchádzajúci písomný súhlas podľa článku 9 bodu 7 písm. b), za účelom ochrany integrity eurobankoviek náležite zohľadní:

a)

rozhodnutie alebo nariadenie Rady Európskej únie o hospodárskych sankciách v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktoré sa už uplatňujú alebo ktoré Rada mieni prijať;

b)

povinnosť členských štátov vykonať hospodárske sankcie v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky ustanovenú v priamo aplikovateľných právnych predpisoch Únie a z takejto povinnosti vyplývajúce ustanovenia, opatrenia alebo záväzky;

c)

medzinárodnú dohodu, ktorá bola schválená zákonodarnými orgánmi Únie alebo všetkými členskými štátmi, ktorých menou je euro, a na takúto dohodu nadväzujúce alebo z nej vyplývajúce ustanovenia, opatrenia alebo záväzky.

4.   ECB môže za opodstatnených okolností udeliť výnimky z požiadaviek ustanovených v odseku 1 písm. c).

Článok 4

Etické požiadavky

1.   Akreditovaný výrobca alebo jeho kontrolujúce subjekty nesmú byť v období piatich rokov pred podaním žiadosti o akreditáciu právoplatným rozsudkom odsúdení za:

a)

účasť v zločineckej organizácii;

b)

aktívnu a pasívnu korupciu;

c)

podvod;

d)

trestný čin terorizmu;

e)

pranie špinavých peňazí;

f)

obchodovanie s ľuďmi alebo

g)

akúkoľvek inú protiprávnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Únie, ECB alebo národných centrálnych bánk.

2.   Akreditovaný výrobca alebo jeho kontrolujúce subjekty nesmú na účely akreditácie:

a)

mať nesplnené svoje záväzky týkajúce sa platenia príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní v zmysle právnych predpisov krajiny, v ktorej sú usadení, alebo kde sa vykonáva činnosť súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiaca s hodnotami eura;

b)

byť v úpadku, v konkurze alebo v likvidácii, mať aktíva, ktoré spravuje likvidátor alebo súd, mať uzavretú dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, mať pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo sa nachádzať v porovnateľnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;

c)

dopustiť sa závažného odborného pochybenia, v dôsledku ktorého je spochybnená ich bezúhonnosť;

d)

uzavrieť dohody s inými výrobcami s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

e)

byť v konflikte záujmov, ktorý nemožno vyriešiť menej rušivými prostriedkami; alebo

f)

byť zapojení do činností, ktoré môžu poškodiť integritu alebo dobrú povesť eurobankoviek ako platobných prostriedkov.

3.   Akreditovaný výrobca je povinný mať v plnej miere zavedený a funkčný podnikový program dodržiavania pravidiel zahŕňajúci náležité a vhodné normy, ktoré sa musia dodržiavať, aby sa predišlo tomu, že sa akreditovaný výrobca alebo jeho kontrolujúci subjekt ocitnú v niektorej zo situácií alebo sa zúčastnia na činnostiach uvedených odsekoch 1 a 2. Tento podnikový program dodržiavania pravidiel musí zohľadňovať minimálne príslušné zásady, pravidlá a postupy, ktoré sú uvedené v:

a)

článku 10 pravidiel Medzinárodnej obchodnej komory pre boj proti korupcii (9);

b)

iniciatíve pre etiku v oblasti bankoviek (10);

c)

norme ISO 37001;

d)

akomkoľvek inom porovnateľnom programe.

ODDIEL II

KONANIE O AKREDITÁCII

Článok 5

Žiadosť o akreditáciu

1.   Výrobca, ktorý chce byť akreditovaný na vykonávanie činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura na konkrétnom výrobnom mieste, podáva ECB písomnú žiadosť o začatie konania o akreditácii. To sa vzťahuje aj na výrobcov zapojených do výroby farby, ako je vymedzené v článku 1 bode 29.

2.   Písomná žiadosť o akreditáciu obsahuje tieto náležitosti:

a)

opis činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a ochraňovaných hodnôt eura alebo opis činnosti súvisiacej s hodnotami eura a hodnôt eura;

b)

názov výrobcu a prípadne názov právnickej osoby žiadajúcej o akreditáciu v mene výrobcu, a jeho LEI, ak je k dispozícii;

c)

presné umiestnenie a adresu výrobného miesta, kde výrobca mieni vykonávať činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura;

d)

písomné vyhlásenie podpísané osobami oprávnenými konať za výrobcu, ktoré potvrdzuje, že výrobca zachová dôvernosť požiadaviek na akreditáciu;

e)

opis podnikateľskej činnosti výrobcu, ktorý uvádza zoznam kontrolujúcich subjektov, ako aj ich umiestnenie;

f)

písomné vyhlásenie podpísané osobami oprávnenými konať za výrobcu, ktoré potvrdzuje, že výrobca spĺňa všetky požiadavky ustanovené v článkoch 3 a 4 tohto rozhodnutia a neporušuje žiadne ustanovenia uvedené v týchto článkoch;

g)

písomné vyhlásenie vydané a podpísané nezávislým audítorom, ktoré potvrdzuje, že výrobca spĺňa etické požiadavky stanovené v článku 4;

h)

kópie certifikátov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. d);

i)

opis dcérskych spoločností alebo pridružených podnikov výrobcu, ktoré výrobca mieni zapojiť do činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura;

j)

opis tretích osôb vrátane dcérskych spoločností alebo pridružených podnikov výrobcu, s ktorými výrobca zamýšľa uzavrieť subdodávateľskú zmluvu na činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura, alebo ktoré výrobca zamýšľa zapojiť do niektorej z týchto činností, a

k)

zhrnutie dôvodov, pre ktoré výrobca podáva žiadosť o akreditáciu a potenciálne výhody pre Eurosystém, ak by mu bola udelená akreditácia.

3.   Akreditovaný výrobca, ktorý žiada o akreditáciu na vykonávanie akejkoľvek inej činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura, predloží písomnú žiadosť ECB. ECB akreditovanému výrobcovi oznámi, ktorú osobitnú dokumentáciu uvedenú v odseku 2 je potrebné v každom jednotlivom prípade predložiť.

Článok 6

Hodnotenie súladu s požiadavkami na akreditáciu

1.   ECB môže v súlade s týmto článkom zamietnuť žiadosť o akreditáciu pred vykonaním hodnotenia, či výrobca spĺňa požiadavky na akreditáciu, ak dospeje k záveru, že činnosť súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiaca s hodnotami eura, na ktorých vykonávanie sa žiada o akreditáciu, by mali nepriaznivý vplyv na integritu eurobankoviek a príslušný dodávateľský reťazec.

2.   ECB hodnotí, či výrobca spĺňa požiadavky ustanovené v článku 3 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 3 ods. 3, podľa dokumentácie poskytnutej v súlade s článkom 5 tohto rozhodnutia.

3.   ECB môže vo výnimočných prípadoch udeliť výnimku z povinnosti spĺňať požiadavky ustanovené v článku 4, ak dospeje k záveru, že ich nesplnenie nebude mať zásadný vplyv na dodržiavanie požiadaviek na akreditáciu výrobcom alebo na integritu eurobankoviek alebo na dobrú povesť ECB.

4.   Ak výrobca spĺňa požiadavky ustanovené v článku 3 ods. 1 písm. c) a d) a v článku 4 alebo ak mu bola udelená výnimka podľa článku 3 ods. 4 z požiadaviek ustanovených v článku 3 ods. 1 písm. c), ECB poskytne výrobcovi dokumentáciu, ktorá obsahuje požiadavky na akreditáciu v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a). ECB tiež poskytne výrobcovi na vyplnenie dotazník, aby uviedol, ako spĺňa požiadavky na akreditáciu. Výrobca dotazník vyplní a odovzdá ho ECB v primeranej lehote, ktorú ECB stanoví. Výrobca uvedie, akým spôsobom sú jeho opatrenia v súlade s požiadavkami na akreditáciu a výslovne uvedie všetky obmedzenia, ktoré by mu mohli brániť v splnení požiadaviek na akreditáciu, najmä vnútroštátne právne predpisy o používaní špecializovaných likvidačných zariadení, ak nie je možné tieto zariadenia používať na výrobnom mieste.

5.   ECB v rámci svojho hodnotenia, či výrobca spĺňa príslušné požiadavky na akreditáciu v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a), najskôr skontroluje, či výrobca spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky, ktoré sú ustanovené v osobitnom rozhodnutí. Potom, ako ECB overí, či výrobca spĺňa bezpečnostné požiadavky, overí, či výrobca spĺňa ostatné požiadavky na akreditáciu ustanovené v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a). Všetky hodnotenia možno vykonať v súlade s článkom 11 formou inšpekcie na mieste alebo ako inšpekcie na diaľku.

6.   Ak je to potrebné, ECB môže výrobcu požiadať, aby predložil, spresnil alebo doplnil v primeranej ňou stanovenej lehote:

a)

dokumentáciu, ktorú je potrebné predložiť v súlade s článkom 5;

b)

dokumentáciu, ktorú je potrebné vyplniť v súlade s odsekom 4;

c)

informácie, ktoré je potrebné poskytnúť v súlade s odsekom 5.

7.   ECB zamietne žiadosť o akreditáciu, ktorá je neúplná, chybná alebo ktorá nebola doplnená v lehote stanovenej v žiadosti ECB o dodatočné informácie, spresnenia alebo doplnenia podľa odseku 6. ECB zamietne žiadosť o akreditáciu aj vtedy, ak je žiadosť a dokumentácia, ktorú je potrebné poskytnúť, úplná, avšak je zrejmé, že výrobca nespĺňa požiadavky na akreditáciu stanovené v článkoch 3 a 4.

Článok 7

Udelenie akreditácie

1.   ECB môže výrobcovi udeliť akreditáciu pre požadovanú činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura na výrobnom mieste, ak výrobca úspešne preukázal, že spĺňa požiadavky na akreditáciu ustanovené v článkoch 3 a 4 alebo ak mu ECB udelí výnimku v súlade s článkom 6 ods. 3.

2.   ECB udelí akreditáciu formou rozhodnutia, v ktorom uvedie právnickú osobu, výrobné miesto a činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura, na ktoré bola udelená akreditácia.

3.   Po oznámení o udelení akreditácie akreditovaný výrobca informuje ECB v dostatočnom predstihu pred začatím vykonávania príslušnej činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura tak, aby mohla ECB uskutočniť príslušné inšpekcie počas vykonávania činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura.

Článok 8

Register akreditácií vedený ECB

1.   ECB vedie register akreditácií, ktorý sprístupní národným centrálnym bankám, budúcim národným centrálnym bankám Eurosystému a akreditovaným výrobcom prostredníctvom extranetu ECB pre bankovky. Register akreditácií obsahuje:

a)

zoznam výrobcov, ktorým bola udelená akreditácia;

b)

vo vzťahu ku každému akreditovanému výrobcovi:

i)

označenie činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura, na ktoré bola udelená akreditácia;

ii)

výrobné miesto pre činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura, na ktoré bola udelená akreditácia;

iii)

informácie o ochraňovaných hodnotách eura alebo hodnotách eura vyrábaných na každom výrobnom mieste.

2.   ECB pravidelne aktualizuje register akreditácií v súlade s akreditačným statusom akreditovaných výrobcov, ako aj informáciami poskytnutými akreditovanými výrobcami podľa tohto rozhodnutia. Na účely pravidelných aktualizácií registra akreditácií môže ECB zhromažďovať od akreditovaných výrobcov, národných centrálnych bánk a budúcich národných centrálnych bánk Eurosystému ďalšie relevantné informácie, ktoré ECB považuje za potrebné na dodržanie presnosti a správnosti informácií uvedených v registri akreditácií.

3.   Keď ECB prijme rozhodnutie o prerušení činnosti podľa článku 17 a potom, ako informuje akreditovaného výrobcu o tomto rozhodnutí, bezodkladne zaznamená v registri akreditácií tieto informácie:

a)

rozsah a dobu prerušenia činnosti;

b)

všetky zmeny, ktoré ovplyvňujú akreditačný status akreditovaného výrobcu a týkajú sa:

i)

jeho názvu;

ii)

príslušného výrobného miesta;

iii)

ochraňovaných hodnôt eura alebo hodnôt eura a činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura, na ktorú má prerušenie dopad, v súlade so zisteniami uvedenými v rozhodnutí o prerušení činnosti.

4.   Keď ECB prijme rozhodnutie o odňatí akreditácie podľa článku 18 a potom, ako oznámi akreditovanému výrobcovi toto rozhodnutie, bezodkladne odstráni z registra akreditácií v súlade so zisteniami uvedenými v rozhodnutí o odňatí akreditácie tieto informácie:

a)

názov akreditovaného výrobcu;

b)

výrobné miesto;

c)

ochraňované hodnoty eura alebo činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura;

d)

hodnoty eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura.

5.   Ak sú informácie v registri akreditácií o akreditovanom výrobcovi neúplné alebo nesprávne, akreditovaný výrobca o tom informuje ECB. Ak ECB dospeje k záveru, že takéto informácie sú neúplné alebo nesprávne, upraví záznamy v akreditačnom registri.

Článok 9

Povinnosti, ktoré sú akreditovaní výrobcovia povinní plniť, aby si zachovali akreditáciu

S cieľom zachovať si svoju akreditáciu pre príslušné výrobné miesto je akreditovaný výrobca povinný dodržiavať tieto povinnosti:

1.

zachovávať dôvernosť požiadaviek na akreditáciu a dodržiavať pri všetkých dokumentoch stupne utajenia ECB tak, ako je ustanovené na extranete ECB pre bankovky;

2.

písomne informovať ECB o obnovení alebo zmene každého z certifikátov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. d) a predložiť vždy v lehote troch mesiacov od dátumu ich obnovenia alebo zmeny kópiu obnoveného alebo zmeneného certifikátu;

3.

ihneď písomne informovať ECB v prípade odňatia niektorého z certifikátov týkajúcich sa požiadaviek na akreditáciu uvedených v článku 3 ods. 1 písm. d) alebo prípadne v článku 4 ods. 3;

4.

predložiť každoročne v lehote dvoch mesiacov po skončení kalendárneho roka vyhlásenie nezávislého audítora, ktoré potvrdzuje:

a)

zavedenie a vykonávanie podnikového programu dodržiavania pravidiel, ako je uvedené v článku 4 ods. 3;

b)

že sa u akreditovaného výrobcu nevyskytla žiadna z okolností uvedených v článku 4 ods. 1 a 2;

5.

ihneď písomne informovať ECB o uplynutí neprerušeného obdobia 36 mesiacov, počas ktorého akreditovaný výrobca nevykonával žiadnu činnosť súvisiacu s hodnotami eura s výnimkou likvidácie, skladovania, analýzy alebo interného presunu ochraňovaných hodnôt eura na výrobnom mieste, alebo nevykonával žiadnu činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura;

6.

ak sa vykonáva činnosť súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura, v súlade s bezpečnostnými požiadavkami písomne oznámiť ECB akékoľvek nezrovnalosti v množstve ochraňovaných hodnôt eura, ktoré sa zistili na jeho akreditovanom výrobnom mieste počas vykonávania činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura;

7.

ihneď informovať ECB a vyžiadať si od nej predchádzajúci písomný súhlas, ak má v úmysle:

a)

zmeniť akékoľvek opatrenie na príslušnom výrobnom mieste, ktorá ovplyvňuje alebo môže ovplyvniť dodržiavanie príslušných požiadaviek na akreditáciu;

b)

zmeniť svoju vlastnícku štruktúru;

c)

dať podnet na začatie likvidačného konania akreditovaného výrobcu alebo akéhokoľvek podobného konania;

d)

reorganizovať svoju obchodnú činnosť alebo štruktúru spôsobom, ktorý môže mať vplyv na činnosť, na ktorú bola udelená akreditácia; alebo

e)

uzavrieť subdodávateľskú zmluvu s tretími osobami, vrátane dcérskych spoločností a pridružených podnikov akreditovaného výrobcu, na činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura, na ktorých vykonávanie má výrobca akreditáciu, alebo zapojiť tieto tretie osoby do niektorej z uvedených činností, a to bez ohľadu na to, či sa má takáto subdodávka alebo zapojenie tretích osôb do vykonávania činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosti súvisiacej s hodnotami eura uskutočniť na príslušnom výrobnom mieste alebo na inom mieste;

8.

ihneď písomne informovať zodpovedné národné centrálne banky, ak vznikne niektorá zo situácií uvedených v odseku 7 písm. e);

9.

ihneď písomne informovať ECB, ak:

a)

akreditovaný výrobca alebo niektorý z jeho kontrolujúcich subjektov bol na základe právoplatného rozsudku odsúdený za niektorú z činností uvedených v článku 4 ods. 1, alebo

b)

akreditovaný výrobca alebo niektorý z jeho kontrolujúcich subjektov sa nachádza v niektorej zo situácií uvedených v článku 4 ods. 2;

10.

ihneď písomne informovať ECB, ak mieni začať kvalifikačný proces pre ktorúkoľvek ochraňovanú hodnotu eura alebo hodnotu eura, ako ECB osobitne ustanovuje v príslušných požiadavkách na kvalitu. Oznámenie obsahuje informácie o plánovanom dátume začatia a ukončenia kvalifikačného procesu;

11.

zaviesť požadované postupy s cieľom zabezpečiť, aby najnovšie znenia všetkých príslušných dokumentov dostupných akreditovaným výrobcom prostredníctvom extranetu ECB pre bankovky boli na akreditovanom výrobnom mieste náležite distribuované.

Článok 10

Predchádzajúci písomný súhlas ECB

1.   ECB udelí predchádzajúci písomný súhlas s postupmi uvedenými v článku 9 bode 7 v primeranej lehote, ak akreditovaný výrobca, ktorý o súhlas požiadal, spĺňa všetky príslušné požiadavky na akreditáciu a dodržiava všetky príslušné povinnosti.

2.   ECB môže podmieniť udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu tým, že akreditovaný výrobca dodrží obmedzenia alebo povinnosti, ktoré ECB prípadne uloží akreditovanému výrobcovi, ktorý o takýto súhlas požiadal.

3.   ECB môže zamietnuť udelenie predchádzajúceho písomného súhlasu, ak dôjde k záveru, že schopnosť akreditovaného výrobcu splniť požiadavky na akreditáciu alebo dodržiavať povinnosti bude narušená, keď akreditovaný výrobca vykoná niektorý z postupov uvedených v článku 9 bode 7.

Článok 11

Inšpekcie

1.   ECB vykonáva inšpekcie na mieste alebo inšpekcie na diaľku s cieľom posúdiť, či akreditovaný výrobca dodržiava požiadavky na akreditáciu.

2.   ECB vykonáva inšpekcie na diaľku vo vzťahu k akejkoľvek dokumentácii, ktorú si vyžiadala a ktorá je relevantná pre posúdenie, či akreditovaný výrobca dodržiava príslušné požiadavky na akreditáciu. Žiadosť ECB o dokumentáciu, ktorá je určená akreditovanému výrobcovi, nepredstavuje inšpekciu na diaľku, pokiaľ takáto žiadosť výslovne neuvádza, že ide o inšpekciu na diaľku.

3.   ECB môže vykonávať inšpekcie na mieste, a to buď vopred ohlásené alebo neohlásené.

4.   Počas inšpekcie na mieste ECB posúdi, či akreditovaný výrobca dodržiava príslušné požiadavky na akreditáciu na výrobnom mieste.

5.   ECB začne vykonávať ohlásené inšpekcie na mieste v deň, na ktorom sa vopred dohodne s akreditovaným výrobcom. Akreditovaný výrobca zabezpečí, že na výrobnom mieste sa počas inšpekcie bude vykonávať príslušná činnosť súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura alebo činnosť súvisiaca s hodnotami eura.

6.   ECB rozhodne o trvaní ohlásenej alebo neohlásenej inšpekcie na mieste tak, aby sa zabezpečilo, že sa získajú dostatočné informácie na posúdenie, či akreditovaný výrobca dodržiava všetky požiadavky na akreditáciu. ECB môže prerušiť prebiehajúcu inšpekciu na mieste, aby umožnila akreditovanému výrobcovi poskytnúť dôkazy o dodržiavaní príslušných požiadaviek na akreditáciu.

7.   Akreditovaný výrobca umožní ECB prístup do všetkých priestorov výrobného miesta a k všetkým dokladom, ktoré ECB považuje za relevantné pre inšpekciu.

8.   Akreditovaný výrobca odovzdá ECB všetku dokumentáciu potrebnú na vykonanie inšpekcie, ako je napríklad vyplnený inšpekčný dotazník dostupný na extranete ECB pre bankovky alebo akúkoľvek inú dokumentáciu, ktorú ECB poskytne akreditovanému výrobcovi pred začatím inšpekcie, a to najmenej desať pracovných dní pred dátumom, kedy by sa mala inšpekcia na mieste začať alebo v inej lehote stanovenej ECB.

Článok 12

Prípady nedodržania požiadaviek

1.   Každé z nasledujúcich konaní akreditovaného výrobcu predstavuje prípad nedodržania požiadaviek:

a)

nesplnenie ktorejkoľvek z požiadaviek na akreditáciu uvedených v článku 3 ods. 1;

b)

pokiaľ ide o predtým zistené prípady nedodržania požiadaviek, neuskutočnenie zlepšení dohodnutých s ECB v stanovených lehotách;

c)

nesplnenie ktorejkoľvek z povinností uvedených v článku 9;

d)

odmietnutie okamžitého prístupu ECB na výrobné miesto alebo k akýmkoľvek dokladom, ktoré ECB považuje za potrebné na vykonanie inšpekcie;

e)

nezrovnalosť v záznamoch ochraňovaných hodnôt eura spojená s porušením bezpečnostných požiadaviek akreditovaným výrobcom;

f)

predloženie preukázateľne nepravdivého alebo zavádzajúceho vyhlásenia alebo preukázateľne falšovaného dokladu ECB a prípadne národnej centrálnej banke v rámci postupov podľa tohto rozhodnutia;

g)

porušenie povinnosti zachovávať stupeň utajenia akéhokoľvek dokladu súvisiaceho s týmto rozhodnutím.

2.   ECB oznámi akreditovanému výrobcovi každý prípad nedodržania príslušných požiadaviek na akreditáciu uvedených v článkoch 3 a 4 alebo povinností ustanovených v článku 9 v primeranej lehote potom, ako sa dozvie o prípade nedodržania požiadaviek.

3.   Akreditovaný výrobca je v súlade s článkom 13 ods. 3 povinný napraviť každý prípad nedodržania požiadaviek v lehote dohodnutej s ECB.

Článok 13

Výsledok inšpekcie

1.   ECB zašle akreditovanému výrobcovi predbežnú správu z inšpekcie, v ktorej uvedie každý prípad nedodržania požiadaviek na akreditáciu zistený v priebehu inšpekcie, a to v jednej z týchto lehôt:

a)

30 pracovných dní odo dňa ukončenia príslušnej inšpekcie na mieste;

b)

40 pracovných dní odo dňa, kedy bola ECB doručená príslušná dokumentácia v rámci inšpekcie na diaľku, najmä s ohľadom na povinnosti ustanovené v článku 9.

2.   ECB môže v predbežnej správe z inšpekcie uviesť odporúčania akreditovanému výrobcovi. Tieto odporúčania predstavujú návrhy na zlepšenie určitého opatrenia, ktoré je už aj tak v súlade s požiadavkami na akreditáciu.

3.   Akreditovaný výrobca písomne oznámi ECB do 15 pracovných dní od doručenia predbežnej správy z inšpekcie svoje zistenia týkajúce sa prípadov nedodržania požiadaviek zistených počas inšpekcie a odporúčaní prijatých podľa odseku 2. Akreditovaný výrobca poskytne podrobnosti o každom opatrení, ktoré mieni zaviesť v súvislosti s prípadmi nedodržania požiadaviek vrátane navrhovaných lehôt na vykonanie týchto opatrení. ECB posúdi návrhy a stanoví lehoty, ktoré sú primerané závažnosti prípadu nedodržania požiadaviek.

4.   ECB poskytne akreditovanému výrobcovi správu z inšpekcie do 40 pracovných dní od:

a)

doručenia písomných pripomienok akreditovaného výrobcu k predbežnej správe z inšpekcie ECB a akýchkoľvek iných príslušných informácií požadovaných ECB na dokončenie svojho posúdenia, alebo

b)

uplynutia lehoty na zaslanie písomných pripomienok k predbežnej správe z inšpekcie, ak takéto pripomienky neboli doručené.

5.   V správe z inšpekcie uvedie ECB zistenia z inšpekcie, príslušnú inšpekčnú dokumentáciu, pripomienky zaslané akreditovaným výrobcom, posúdenie krokov, opatrení alebo zlepšení, ktoré mieni akreditovaný výrobca zaviesť, a súvisiace lehoty na ich zavedenie. Správa z inšpekcie, ktorá vychádza z výsledku inšpekcie, obsahuje závery, či akreditovaný výrobca dodržiava alebo môže v stanovenej lehote dodržať požiadavky na akreditáciu a či by ECB mala prijať niektoré z rozhodnutí uvedených v článkoch 16 až 18.

6.   Akreditovaný výrobca môže do 15 pracovných dní od doručenia správy z inšpekcie uvedenej v odseku 4 predložiť ECB písomné pripomienky k obsahu tejto správy.

7.   ECB posúdi pripomienky predložené akreditovaným výrobcom a ukončí inšpekciu formulovaním záverov v správe z inšpekcie, ako aj informovaním akreditovaného výrobcu a prípadne všetkých ostatných akreditovaných výrobcov.

8.   Následné inšpekcie sa môžu vykonať v súlade s článkom 11 ods. 1 buď na mieste alebo na diaľku s cieľom overiť, či sa opatrenia uvedené v správe z inšpekcie účinne vykonávajú a či sú v súlade s príslušnými požiadavkami na akreditáciu.

9.   V prípadoch závažného nedodržania požiadaviek na akreditáciu, ktoré si vyžaduje naliehavé rozhodnutie ECB a ktoré by si opodstatnene vyžadovalo rozhodnutie o prerušení činnosti podľa článku 17 alebo rozhodnutie o odňatí akreditácie podľa článku 18, môže ECB rozhodnúť o skrátení postupu uvedeného v odsekoch 1 až 3, pričom akreditovanému výrobcovi poskytne najviac päť pracovných dní, aby sa vyjadril k príslušným prípadom závažného nedodržania požiadaviek. ECB takúto naliehavosť odôvodní.

10.   ECB môže rozhodnúť o predĺžení lehôt stanovených v tomto článku.

Článok 14

Rozhodnutie o okamžitom zastavení činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura

1.   Ak ECB zistí prípad závažného nedodržania požiadaviek, ktorý by v prípade, že nie je prijaté okamžité nápravné opatrenie, mohol skončiť stratou alebo krádežou ochraňovaných hodnôt eura alebo neoprávneným zverejnením informácií týkajúcich sa ochraňovaných hodnôt eura, ktoré by mohli poškodiť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov, môže ECB požadovať, aby akreditovaný výrobca, okamžite zastavil príslušnú činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura, až kým v súvislosti s prípadom závažného nedodržania požiadaviek nedôjde k náprave. V takom prípade akreditovaný výrobca nesmie obnoviť činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura bez predchádzajúceho písomného súhlasu ECB.

2.   Akreditovaný výrobca, ktorý bol požiadaný, aby okamžite zastavil činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura, poskytne ECB informácie o každom ďalšom akreditovanom výrobcovi, ktorý môže byť ako klient alebo dodávateľ nepriamo ovplyvnený zastavením činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura. ECB môže od akreditovaného výrobcu tiež požadovať, aby prijal opatrenia uvedené v článku 18 ods. 5 s cieľom zabezpečiť, aby počas obdobia, na ktoré bola činnosť súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura zastavená, nemal v držbe určité ochraňované hodnoty eura.

3.   Ak je činnosť akreditovaného výrobcu súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura zastavená podľa odseku 1, ECB o tom informuje všetkých potenciálne dotknutých akreditovaných výrobcov uvedených v odseku 2. ECB v takom prípade týmto akreditovaným výrobcom oznámi každú zmenu v postavení akreditovaného výrobcu, ktorého činnosť súvisiaca s ochraňovanými hodnotami eura bola zastavená podľa odseku 1.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté rozhodnutia prijaté podľa článkov 16 až 18, ECB bezodkladne zruší zastavenie činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura, ak inšpekcia vykonaná podľa článku 11 dôjde k záveru, že v súvislosti so všetkými príslušnými prípadmi závažného nedodržania požiadaviek uvedenými v odseku 1 došlo k náprave.

ODDIEL III

DÔSLEDKY NEDODRŽANIA POŽIADAVIEK

Článok 15

Rozhodnutia ECB o nedodržaní požiadaviek

1.   Ak nastane prípad nedodržania požiadaviek akreditovaným výrobcom, ECB môže prijať niektoré z rozhodnutí uvedených v článkoch 16 až 19. Tieto rozhodnutia obsahujú:

a)

prípad nedodržania požiadaviek a pripomienky akreditovaného výrobcu, ak boli predložené;

b)

výrobné miesto, ochraňované hodnoty eura a/alebo hodnoty eura a činnosť súvisiacu s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo činnosť súvisiacu s hodnotami eura, ktorých sa rozhodnutie týka;

c)

dátum, kedy rozhodnutie nadobudne účinnosť a prípadne aj:

i)

dátum, kedy rozhodnutie stratí účinnosť, a/alebo

ii)

podmienky, za ktorých rozhodnutie stratí účinnosť;

d)

lehotu na nápravu nedodržania požiadaviek, ak je to relevantné;

e)

odôvodnenie rozhodnutia.

2.   Rozhodnutie je primerané závažnosti príslušného prípadu nedodržania požiadaviek a zohľadňuje:

a)

minulé prípady nedodržania požiadaviek akreditovaným výrobcom a opatrenia na nápravu, ktoré prijal;

b)

všetky relevantné vysvetlenia poskytnuté akreditovaným výrobcom týkajúce sa príslušného prípadu nedodržania požiadaviek;

c)

popis, akým spôsobom akreditovaný výrobca napravil alebo mieni napraviť príslušný prípad nedodržania požiadaviek.

3.   ECB pri stanovovaní lehôt zabezpečí, aby boli lehoty primerané závažnosti príslušného prípadu nedodržania požiadaviek.

4.   ECB písomne informuje príslušného akreditovaného výrobcu o rozhodnutí, ktoré prijala.

5.   ECB môže informovať národné centrálne banky a ostatných príslušných akreditovaných výrobcov o každom rozhodnutí prijatom podľa článkov 16 až 19, napr. prostredníctvom registra akreditácií alebo písomne. Informácie poskytnuté ECB môžu obsahovať identifikáciu akreditovaného výrobcu, druh a povahu nedodržania požiadaviek a dobu platnosti rozhodnutia, ak je to relevantné.

Článok 16

Upozornenie

1.   ECB môže vydať upozornenie vo vzťahu k akreditovanému výrobcovi v týchto situáciách:

a)

prípad závažného nedodržania požiadaviek;

b)

opätovný výskyt určitého druhu prípadov nedodržania požiadaviek alebo

c)

nevykonanie včasnej a účinnej nápravy prípadu nedodržania požiadaviek.

2.   V upozornení sa uvedie, že ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave prípadu nedodržania požiadaviek, uplatní sa článok 17 alebo 18.

3.   Ak ECB dospeje k záveru, že samotné upozornenie nie je vzhľadom na závažnosť zisteného prípadu nedodržania požiadaviek dostatočne odstrašujúce, prijme rozhodnutie podľa článku 17 alebo 18.

Článok 17

Rozhodnutie o prerušení činnosti vo vzťahu k novým objednávkam

1.   ECB môže voči akreditovanému výrobcovi prijať rozhodnutie o prerušení činnosti, ak akreditovaný výrobca nedodrží rozhodnutie o okamžitom zastavení činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura podľa článku 14. Akreditovaný výrobca nesmie prijať nové objednávky, kým sa nezruší rozhodnutie o prerušení činnosti.

2.   ECB môže voči akreditovanému výrobcovi prijať rozhodnutie o prerušení činnosti, ak akreditovaný výrobca v stanovenej lehote neuskutoční nápravu prípadu nedodržania požiadaviek v zmysle upozornenia podľa článku 16. Akreditovaný výrobca môže vybaviť akúkoľvek zadanú objednávku na výrobu, ale nesmie prijať nové objednávky, kým sa nezruší rozhodnutie o prerušení činnosti.

3.   V rozhodnutí o prerušení činnosti sa uvedie, že ak v stanovenej lehote nedôjde k náprave prípadu nedodržania požiadaviek, uplatní sa článok 18.

4.   Ak ECB dospeje k záveru, že samotné rozhodnutie o prerušení činnosti nie je vzhľadom na závažnosť zisteného prípadu nedodržania požiadaviek dostatočne odstrašujúce, môže prijať rozhodnutie o odňatí akreditácie podľa článku 18.

5.   Rozhodnutie o prerušení činnosti môže byť zrušené len vtedy, ak inšpekcia vykonaná podľa článku 11 dospeje k záveru, že v súvislosti so všetkými príslušnými prípadmi nedodržania požiadaviek došlo k náprave.

Článok 18

Rozhodnutie o odňatí akreditácie

1.   ECB môže prijať rozhodnutie o odňatí akreditácie, ak akreditovaný výrobca nedodrží rozhodnutie o prerušení činnosti podľa článku 17.

2.   ECB príjme rozhodnutie o odňatí akreditácie v prípade:

a)

žiadosti akreditovaného výrobcu o presun činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura a/alebo hodnotami eura na nové výrobné miesto. Rozhodnutie o odňatí sa v takom prípade bude vzťahovať na pôvodné výrobné miesto, z ktorého sa príslušná činnosť presúva;

b)

zmeny vlastníckej štruktúry akreditovaného výrobcu, ak takáto zmena môže priamo alebo nepriamo umožniť subjektu, ktorý sa zúčastňuje na zamýšľanej zmene vlastníckej štruktúry, aby získal prístup k dôverným informáciám ECB, ktoré súvisia s týmto rozhodnutím, príslušnými právnymi predpismi alebo zmluvnými záväzkami voči ECB, jednej alebo viacerým národným centrálnym bankám, alebo jednému alebo viacerým akreditovaným výrobcom, alebo

c)

žiadosti akreditovaného výrobcu o zrušenie jeho akreditácie.

3.   ECB môže prijať rozhodnutie o odňatí akreditácie, ak vyhodnotí, že takéto odňatie je potrebné, pričom zoberie do úvahy:

a)

závažnosť konkrétneho prípadu nedodržania požiadaviek;

b)

rozsah skutočnej alebo potenciálnej straty alebo krádeže ochraňovaných hodnôt eura alebo hodnôt eura;

c)

či bola spôsobená následná finančná škoda alebo následné poškodenie dobrého mena v dôsledku neoprávneného zverejnenia informácií súvisiacich s ochraňovanými hodnotami eura;

d)

primeranosť reakcie akreditovaného výrobcu, kapacitu a schopnosť zmierniť prípad nedodržania požiadaviek;

e)

skutočnosť, že špecifické okolnosti na výrobnom mieste mohli poškodiť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov.

4.   ECB môže prijať rozhodnutie o odňatí akreditácie týkajúce sa akreditovaného výrobcu, ktorý nevyrábal ochraňované hodnoty eura alebo hodnoty eura počas neprerušeného obdobia 36 mesiacov. Pri prijímaní rozhodnutia o odňatí akreditácie z tohto dôvodu, ECB zohľadní špecifické okolnosti akreditovaného výrobcu.

5.   Ak by skutočnosť, že má akreditovaný výrobca v držbe ochraňované hodnoty eura mohla po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie ohroziť integritu eurobankoviek ako platobných prostriedkov, ECB môže požiadať akreditovaného výrobcu, aby prijal určité opatrenia, napríklad aby doručil určité ochraňované hodnoty eura ECB alebo národnej centrálnej banke alebo aby ich zlikvidoval, s cieľom zabezpečiť, aby výrobca nemal v držbe žiadne takéto ochraňované hodnoty eura potom, ako rozhodnutie o odňatí akreditácie nadobudne účinnosť. ECB môže vykonať inšpekcie na mieste, aby overila, že tieto opatrenia boli účinne zavedené.

6.   V rozhodnutí o odňatí akreditácie sa uvedie dátum, po ktorom sa môže výrobca opäť uchádzať o akreditáciu. Tento dátum sa určí na základe okolností, ktoré viedli k odňatiu akreditácie, a neurčí sa skorší dátum ako minimálne rok po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o odňatí akreditácie.

Článok 19

Finančné pokuty v prípade nezrovnalostí v množstve eurobankoviek alebo papiera eurobankoviek

1.   Ak sa ECB v súlade s článkom 9 bodom 6 dozvie o nezrovnalosti v množstve čiastočne vytlačených alebo vyhotovených eurobankoviek alebo v množstve čiastočne vyhotoveného alebo vyhotoveného papiera eurobankoviek alebo ak sa taká nezrovnalosť vyskytne počas činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura na výrobnom mieste akreditovaného výrobcu, môže ECB popri rozhodnutiach prijatých podľa článkov 16, 17 a 18 uložiť akreditovanému výrobcovi finančnú pokutu, a to v ktoromkoľvek z nasledujúcich preukázaných prípadov:

a)

akreditovaný výrobca nezistil takúto nezrovnalosť;

b)

akreditovaný výrobca neoznámil nezrovnalosť v súlade s článkom 9 bodom 6;

c)

akreditovaný výrobca oznámil nezrovnalosť v súlade s článkom 9 bodom 6, ale nezistil a neoznámil ECB príčinu tejto nezrovnalosti v lehote stanovenej osobitným rozhodnutím o bezpečnostných požiadavkách.

2.   Pred prijatím rozhodnutia o finančnej pokute ECB overí, či dôvodom nezrovnalosti v množstve čiastočne vytlačených alebo vyhotovených eurobankoviek alebo v množstve čiastočne vyhotoveného alebo vyhotoveného papiera eurobankoviek bol prípad nedodržania bezpečnostných požiadaviek ustanovených v osobitnom rozhodnutí.

3.   Pri rozhodovaní o výške finančnej pokuty, ktorá má byť uložená v súvislosti s preukázanou nezrovnalosťou zoberie ECB do úvahy nominálnu hodnotu:

a)

čiastočne vytlačených alebo vyhotovených eurobankoviek, alebo

b)

potenciálnych eurobankoviek, ktoré mohli byť vytlačené s použitím čiastočne vyhotoveného alebo vyhotoveného papiera eurobankoviek.

4.   ECB môže uložiť finančnú pokutu vo výške odlišnej od nominálnej hodnoty alebo zodpovedajúcej nominálnej hodnoty určenej podľa odseku 3, pričom v každom jednotlivom prípade zoberie do úvahy závažnosť nedodržania bezpečnostných požiadaviek.

5.   Za žiadnych okolností nesmie ECB uložiť finančnú pokutu vyššiu ako 500 000 eur.

6.   ECB sa pri prijímaní rozhodnutí o finančných pokutách riadi postupmi ustanovenými v nariadení (ES) č. 2532/98 a v nariadení Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4) (11).

Článok 20

Delegovanie a ďalšie delegovanie právomocí

1.   Rada guvernérov deleguje právomoc prijímať všetky rozhodnutia v súvislosti s akreditáciou výrobcu podľa článku 6 ods. 1, 3 a 7, článku 7, článku 10, článku 14 ods. 1 a 4 a článkov 16 až 19 na Výkonnú radu.

2.   Výkonná rada môže ďalej delegovať právomoc prijímať všetky rozhodnutia v súvislosti s akreditáciou výrobcu podľa článku 6 ods. 1, 3 a 7 a článku 7 na niektorého z jej členov.

3.   Výkonná rada môže ďalej delegovať právomoc na operatívnu úroveň za účelom:

a)

udeľovania predchádzajúcich písomných súhlasov ECB v súlade s článkom 10 ods. 1 v prípadoch, keď akreditovaný výrobca spĺňa všetky príslušné požiadavky na akreditáciu podľa článkov 3 a 4 a všetky príslušné povinnosti podľa článku 9;

b)

prijímania rozhodnutí o okamžitom zastavení činnosti súvisiacej s ochraňovanými hodnotami eura podľa článku 14.

4.   Výkonná rada informuje Radu guvernérov o každom rozhodnutí, ktoré sa prijme na základe delegovania alebo ďalšieho delegovania právomoci podľa tohto článku.

Článok 21

Preskúmanie rozhodnutí

1.   ECB posudzuje každú žiadosť a informáciu poskytnutú výrobcom, ktorá súvisí s týmto rozhodnutím, a písomne ho informuje o svojom rozhodnutí prijať alebo zamietnuť žiadosť alebo uznať či neuznať prijaté informácie, do 50 pracovných dní od doručenia:

a)

žiadosti o akreditáciu alebo

b)

akýchkoľvek dodatočných informácií alebo spresnení od výrobcu, ktoré si vyžiada ECB.

2.   Výrobca môže predložiť Rade guvernérov žiadosť o preskúmanie rozhodnutia ECB:

a)

prijatého podľa článku 6 ods. 1 a článku 7;

b)

prijatého podľa článku 14 a podľa článkov 16 až 18.

Výrobca predloží žiadosť o preskúmanie do 30 pracovných dní od oznámenia rozhodnutia uvedeného v odseku 1. Výrobca v žiadosti uvedie odôvodnenie a tiež všetky doplňujúce informácie.

3.   Preskúmanie nemá odkladný účinok. Ak výrobca vo svojej žiadosti o preskúmanie výslovne požiada, aby malo preskúmanie odkladný účinok a uvedie odôvodnenie takejto žiadosti, Rada guvernérov môže výnimočne odložiť účinnosť rozhodnutia, ktoré práve preskúmava.

4.   Rada guvernérov preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 s ohľadom na žiadosť výrobcu o preskúmanie. Ak sa Rada guvernérov domnieva, že rozhodnutie uvedené v odseku 1 je v rozpore s týmto rozhodnutím, buď nariadi, aby sa príslušný postup zopakoval, alebo vydá konečné rozhodnutie. Ak sa Rada guvernérov domnieva, že rozhodnutie uvedené v odseku 1 nie je v rozpore s týmto rozhodnutím, zamietne žiadosť výrobcu o preskúmanie. Výrobcovi sa musí písomne oznámiť výsledok preskúmania do 60 pracovných dní od doručenia žiadosti o preskúmanie ECB. V rozhodnutí Rady guvernérov sa uvedú dôvody, na ktorých je založené.

5.   Súdny dvor Európskej únie má výlučnú právomoc v prípade akéhokoľvek sporu medzi ECB a výrobcom, ktorý sa týka tohto rozhodnutia. Ak môže výrobca využiť postup preskúmania podľa odseku 2, počká na rozhodnutie Rady guvernérov o preskúmaní predtým, ako sa v danej veci obráti na Súdny dvor. Lehoty stanovené v zmluve začínajú plynúť od doručenia rozhodnutia o preskúmaní.

6.   Odchylne od odsekov 1 až 4 sa postup preskúmania rozhodnutí o finančných pokutách podľa článku 19 vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 2532/98 a nariadením (ES) č. 2157/1999 (ECB/1999/4).

7.   Na základe vzájomnej dohody môžu ECB a výrobca vyriešiť svoj spor týkajúci sa uplatňovania tohto rozhodnutia formou rozhodcovského konania. Všetky spory medzi ECB a akreditovaným výrobcom sú v takom prípade s konečnou platnosťou urovnané podľa pravidiel rozhodcovského konania Medzinárodnej obchodnej komory prostredníctvom jedného alebo viacerých rozhodcov vymenovaných v súlade s týmito pravidlami. Jazykom rozhodcovského konania je angličtina.

ODDIEL IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Zrušovacie ustanovenie

1.   Rozhodnutie ECB/2013/54 sa týmto zrušuje k 18. máju 2021.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 23

Prechodné ustanovenia

1.   Rozhodnutie ECB/2013/54 sa naďalej uplatňuje počas obdobia dvanástich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

2.   Akreditovaní výrobcovia, ktorým bola udelená akreditácia alebo predbežná akreditácia podľa rozhodnutia ECB/2013/54 sa považujú za akreditovaných výrobcov podľa tohto rozhodnutia odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

3.   Všetky začaté alebo prebiehajúce konania v súvislosti s akreditáciami udelenými podľa rozhodnutia ECB/2013/54 sa dokončia v súlade s týmto rozhodnutím, najmä každé začaté alebo prebiehajúce konanie týkajúce sa:

a)

úvodných alebo následných bezpečnostných inšpekcií alebo inšpekcií kvality podľa článku 11;

b)

posúdenia dodržiavania požiadaviek na akreditáciu podľa článku 6;

c)

udelenia akreditácií podľa článku 7;

d)

vydania rozhodnutia podľa článkov 16 až 19;

e)

preskúmania postupov alebo rozhodnutí uvedených v písmenách a) až d).

Všetky začaté alebo prebiehajúce konania sa musia dokončiť do uplynutia obdobia stanoveného v odseku 1.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.

2.   Uplatňuje sa od 18. mája 2021.

3.   Článok 4 a článok 9 bod 4 sa uplatňujú od 16. novembra 2022.

Článok 25

Adresáti

Toto rozhodnutie je adresované výrobcom a akreditovaným výrobcom ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura.

Vo Frankfurte nad Mohanom 27. apríla 2020.

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 4.

(2)  Rozhodnutie ECB/2013/54 z 20. decembra 2013 o akreditácii ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura a ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3 (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 29).

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(5)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(9)  Dostupné na webovom sídle Medzinárodnej obchodnej komory na: www.iccwbo.org.

(10)  Dostupné na webovom sídle iniciatívy pre etiku v oblasti bankoviek na: www.bnei.com.

(11)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2157/1999 z 23. septembra 1999 o práve Európskej centrálnej banky ukladať sankcie (ECB/1999/4) (Ú. v. ES L 264, 12.10.1999, s. 21).


PRÍLOHA I

Zrušené rozhodnutie so zoznamom jeho následných zmien

(uvedené v článku 22)

Rozhodnutie ECB/2013/54 z 20. decembra 2013 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3 (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 29).

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/955 zo 6. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/12) (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 19).

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/1734 z 21. septembra 2016, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/54 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura (ECB/2016/25) (Ú. v. EÚ L 262, 29.9.2016, s. 30).


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie ECB/2013/54

Toto rozhodnutie

ODDIEL I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ODDIEL I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 3, 4, 7 a 11

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 18 ods. 4

článok 2 ods. 5 písm. a)

článok 3 ods. 1 písm. a) a článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 2 ods. 5 písm. b)

článok 3 ods. 1 písm. c)

článok 2 ods. 6

článok 3 ods. 4

článok 2 ods. 7

článok 2 ods. 8

článok 2 ods. 8

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 9

článok 2 ods. 11

článok 3 ods. 1

článok 19 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 19 ods. 2

článok 20 ods. 3

článok 4

ODDIEL II – KONANIE O AKREDITÁCII

ODDIEL II – KONANIE O AKREDITÁCII

článok 4 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 4 ods. 2 písm. a)

článok 5 ods. 2 písm. a) a c)

článok 4 ods. 2 písm. b)

článok 5 ods. 2 písm. d) a článok 9 bod 1

článok 4 ods. 2 písm. c)

článok 5 ods. 2 písm. f)

článok 4 ods. 3

článok 5 ods. 2 písm. h) a článok 3 ods. 1 písm. d)

článok 5 ods. 2 písm. b), e), g), i), j) a k)

článok 5 ods. 3

článok 4 ods. 4 a článok 5 ods. 3 prvá veta

článok 6 ods. 2 a 6

článok 4 ods. 5 a článok 5 ods. 3 druhá veta

článok 6 ods. 7

článok 5 ods. 1

článok 6 ods. 4 prvá, druhá, tretia a štvrtá veta

článok 5 ods. 2

článok 6 ods. 4 štvrtá veta

článok 6 ods. 1, 3 a 5

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 11 ods. 1

článok 6 ods. 3

článok 7 ods. 3

článok 7

článok 8

článok 9 body 8, 9, 10 a 11

ODDIEL III – INŠPEKCIE A OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ KONTROLY NCB

ODDIEL III – DÔSLEDKY NEDODRŽANIA POŽIADAVIEK

článok 9 ods. 1

článok 11 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 11 ods. 2

článok 9 ods. 3 prvá veta

článok 11 ods. 4

článok 9 ods. 3 druhá veta

článok 9 ods. 4 prvá a tretia veta

článok 11 ods. 3

článok 9 ods. 4 druhá veta

článok 11 ods. 5 prvá veta

článok 11 ods. 5 druhá veta

článok 11 ods. 6 a 7

článok 9 ods. 5

článok 11 ods. 8

článok 9 ods. 6

článok 10 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 10 ods. 2

článok 10 ods. 3 úvodná veta a písm. b) a c)

článok 13 ods. 1

článok 10 ods. 3 písm. a)

článok 10 ods. 3 druhá a tretia veta

článok 13 ods. 5

článok 10 ods. 4

článok 13 ods. 3 a 4

článok 10 ods. 4 druhá veta

článok 13 ods. 7

článok 10 ods. 5 prvá veta

článok 13 ods. 8

článok 10 ods. 5 druhá veta

článok 13 ods. 6

článok 10 ods. 6

článok 13 ods. 9

článok 10 ods. 7

článok 13 ods. 10

článok 11

ODDIEL IV – PRETRVÁVAJÚCE POVINNOSTI

ODDIEL IV – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

článok 12 ods. 1

článok 2 ods. 6

článok 12 ods. 2 prvá veta

článok 9 bod 2

článok 12 ods. 2 druhá veta

článok 9 bod 3

článok 9 bod 4

článok 12 ods. 3 písm. a)

článok 9 bod 7 písm. a)

článok 12 ods. 3 písm. b)

článok 9 bod 7 písm. a)

článok 12 ods. 3 písm. c)

článok 9 bod 7 písm. b)

článok 12 ods. 3 písm. d)

článok 9 bod 7 písm. c)

článok 12 ods. 3 písm. e)

článok 9 bod 7 písm. d)

článok 12 ods. 3 písm. f) a g) a článok 12 ods. 4 prvá veta

článok 9 bod 7 písm. e) a článok 9 bod 8

článok 12 ods. 4 druhá a tretia veta

článok 12 ods. 5 prvá veta

článok 9 bod 7

článok 12 ods. 5 úvodná veta druhej vety

článok 10 ods. 3

článok 12 ods. 5 písm. a)

článok 10 ods. 3

článok 12 ods. 5 písm. b) prvý, druhý a tretí bod

článok 3 ods. 3

článok 12 ods. 5 druhý pododsek

 

článok 20 ods. 3

článok 12 ods. 5 tretí pododsek

článok 20 ods. 3

článok 12 ods. 6 úvodná veta

článok 9 bod 7 úvodná veta

článok 12 ods. 6 písm. a)

článok 9 bod 7 písm. c)

článok 12 ods. 6 písm. b)

článok 9 bod 7 písm. d)

článok 12 ods. 6 písm. c)

článok 12 ods. 6 písm. d)

článok 9 bod 5

článok 12 ods. 7

článok 7 ods. 3

článok 12 ods. 8

článok 12 ods. 9

článok 13

článok 2 ods. 5

ODDIEL V – DÔSLEDKY NEDODRŽANIA POŽIADAVIEK

článok 14 ods. 1 písm. a)

článok 12 ods. 1 písm. c)

článok 14 ods. 1 písm. b)

článok 12 ods. 1 písm. a) a b)

článok 14 ods. 1 písm. c)

článok 12 ods. 1 písm. d)

článok 14 ods. 1 písm. d)

článok 12 ods. 1 písm. f)

článok 14 ods. 1 písm. e)

článok 12 ods. 1 písm. g)

článok 14 ods. 2 prvá veta

článok 12 ods. 2

článok 14 ods. 2 druhá veta

článok 12 ods. 3

článok 14 ods. 2 tretia veta

článok 15 ods. 3

článok 14 ods. 3

článok 1 bod 36

článok 14 ods. 4

článok 13 ods. 2

článok 15 ods. 1

článok 15 ods. 1

článok 15 ods. 2

článok 15 ods. 2 úvodná veta a písmeno a)

článok 16 ods. 2, článok 17 ods. 2, článok 18 ods. 3

článok 15 ods. 2 písm. b)

článok 10 ods. 4

článok 15 ods. 2 písm. c)

článok 15 ods. 3

článok 15 ods. 5

článok 16 ods. 1

článok 16 ods. 1

článok 16 ods. 2

článok 15 ods. 2 písm. b)

článok 16 ods. 3 a 4

článok 16 ods. 2 a 3

článok 17 ods. 1

článok 17 ods. 1

článok 17 ods. 2

článok 15 ods. 2 písm. b)

článok 17 ods. 3

článok 17 ods. 3

článok 17 ods. 4 a 5

článok 17 ods. 4 a 5

článok 18 ods. 1 písm. a)

článok 18 ods. 1

článok 18 ods. 1 písm. b)

článok 18 ods. 1 písm. c)

článok 18 ods. 2 písm. b)

článok 18 ods. 1 písm. d)

článok 18 ods. 2 písm. a)

článok 18 ods. 1 písm. e)

článok 18 ods. 2 písm. c)

článok 18 ods. 2 písm. a) a b)

článok 18 ods. 3 písm. a), b) a c)

článok 18 ods. 2 písm. c)

článok 18 ods. 3 písm. d)

článok 18 ods. 3 písm. e)

článok 18 ods. 4

článok 18 ods. 3

článok 18 ods. 4 a 5

článok 18 ods. 5 a 6

článok 19

článok 14

článok 20 ods. 1

článok 9 bod 6 a článok 12 ods. 1 písm. e)

článok 20 ods. 2

článok 19 ods. 1

článok 20 ods. 3 prvá, druhá a tretia veta

článok 19 ods. 2, 3 a 4

článok 20 ods. 3 štvrtá veta

článok 19 ods. 5

článok 20 ods. 4 prvá veta

článok 19 ods. 2

článok 20 ods. 4 druhá veta

článok 19 ods. 6

článok 20 ods. 4 tretia veta

článok 21

článok 21

článok 22

článok 8

ODDIEL VI – ZMENA, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

článok 23

článok 24

článok 22

článok 25

článok 23

článok 26

článok 24

článok 27

článok 25


Top