EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0511

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/511 z 26. marca 2020, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025

ST/6097/2020/REV/1

OJ L 113, 8.4.2020, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/511/oj

8.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 113/18


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/511

z 26. marca 2020,

ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 300 ods. 3 a článok 305,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/852 z 21. mája 2019, ktorým sa určuje zloženie Výboru regiónov (1),

so zreteľom na návrhy belgickej, nemeckej a maltskej vlády,

keďže:

(1)

Podľa článku 300 ods. 3 zmluvy sa Výbor regiónov má skladať zo zástupcov regionálnych a miestnych územných celkov, ktorí buď vykonávajú volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu.

(2)

V článku 305 zmluvy sa ustanovuje, že Rada má vymenovať na funkčné obdobie piatich rokov v súlade s návrhmi jednotlivých členských štátov členov Výboru regiónov a rovnaký počet náhradníkov.

(3)

Keďže funkčné obdobie členov a náhradníkov Výboru regiónov sa skončilo 25. januára 2020, mali by sa vymenovať noví členovia a náhradníci.

(4)

Rada prijala 10. decembra 2019 rozhodnutie (EÚ) 2019/2157 (2). Uvedeným rozhodnutím sa na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025 vymenovali členovia a náhradníci navrhnutí českou, dánskou, estónskou, cyperskou, lotyšskou, luxemburskou, holandskou, rakúskou, rumunskou, slovinskou, slovenskou a švédskou vládou. Rozhodnutím (EÚ) 2019/2157 sa tiež vymenovali traja členovia navrhnutí belgickou vládou, 21 členovia a 20 náhradníci navrhnutí nemeckou vládou, ôsmi členovia a ôsmi náhradníci navrhnutí írskou vládou, 16 členovia a 16 náhradníci navrhnutí španielskou vládou, 10 členovia a 14 náhradníci navrhnutí talianskou vládou, štyria členovia a štyria náhradníci navrhnutí maltskou vládou, a ôsmi členovia a ôsmi náhradníci navrhnutí fínskou vládou. Členovia a náhradníci, ktorých príslušné členské štáty Rade pred 15. novembrom 2019 nenavrhli, nemohli byť zahrnutí do zoznamu v rozhodnutí (EÚ) 2019/2157.

(5)

Rada prijala 20. januára 2020 rozhodnutie (EÚ) 2020/102 (3). Uvedeným rozhodnutím sa na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025, vymenovali členovia a náhradníci, ktorých navrhla grécka, francúzska, chorvátska, litovská, maďarská a portugalská vláda, ako aj štyria členovia a štyria náhradníci, ktorých navrhla belgická vláda, jeden člen, ktorého navrhla bulharská vláda, jeden člen a jeden náhradník, ktorých navrhla írska vláda, jeden člen a jeden náhradník, ktorých navrhla španielska vláda, 14 členovia a 10 náhradníci, ktorých navrhla talianska vláda, a 21 členovia a 20 náhradníci, ktorých navrhla poľská vláda. Členovia a náhradníci, pre ktorých neboli Rade doručené žiadne návrhy zo strany príslušného členského štátu pred 20. decembrom 2019, nemohli byť zahrnutí do zoznamu v rozhodnutí (EÚ) 2020/102.

(6)

Rada prijala 3. februára 2020 rozhodnutie (EÚ) 2020/144 (4). Uvedeným rozhodnutím sa na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025 vymenovali štyria členovia a štyria náhradníci navrhnutí španielskou vládou, ako aj jeden člen a jeden náhradník navrhnutí fínskou vládou. Členovia a náhradníci, pre ktorých neboli Rade doručené žiadne návrhy zo strany príslušného členského štátu pred 23. januárom 2020, nemohli byť zahrnutí do zoznamu v rozhodnutí (EÚ) 2020/144.

(7)

Belgicko navrhlo svojich kandidátov na svoje zostávajúce miesta členov a náhradníkov, Nemecko navrhlo svojho kandidáta na jedného náhradníka a Malta navrhla svojho kandidáta na jedného člena. Títo členovia a náhradníci by sa mali vymenovať na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025. Toto rozhodnutie by sa preto malo uplatňovať retroaktívne od 26. januára 2020.

(8)

Vymenovanie ostatných členov a náhradníkov, pre ktorých ešte neboli Rade oznámené návrhy, bude nasledovať neskôr,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa týmto na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025 vymenúvajú:

za členov osoby uvedené podľa členských štátov v prílohe I,

za náhradníkov osoby uvedené podľa členských štátov v prílohe II.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 26. januára 2020.

V Bruseli 26. marca 2020

Za Radu

Predseda

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2157 z 10. decembra 2019, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025 (Ú. v. EÚ L 327, 17.12.2019, s. 78).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/102 z 20. januára 2020, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025 (Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2020, s. 2).

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/144 z 3. februára 2020, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025 (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2020, s. 16).


PRÍLOHA I

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I -I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I -ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Μέλη/Members/Membres/Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Tagok/Membri/Leden/Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


PRÍLOHA II

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II -II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II -ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

BELGIË/BELGIQUE/BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt


Top