EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/491 z 3. apríla 2020 o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020 [oznámené pod číslom C(2020) 2146]

C/2020/2146

OJ L 103I , 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 103/1


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/491

z 3. apríla 2020

o oslobodení od dovozných ciel a od DPH pri dovoze, ktoré sa povoľuje v prípade tovaru potrebného na boj proti následkom šírenia ochorenia COVID-19 počas roku 2020

[oznámené pod číslom C(2020) 2146]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (1), a najmä na jej článok 53 ods. 1 v spojení s článkom 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (2), a najmä na jeho článok 76 ods. 1 v spojení s článkom 131 Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 30. januára 2020 vypuknutie nákazy COVID-19 za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Dňa 11. marca 2020 WHO vyhlásila šírenie ochorenia COVID-19 za pandémiu. Ochorenie COVID-19 sa v súčasnosti rozšírilo už do všetkých členských štátov. Vzhľadom na alarmujúci nárast počtu prípadov a nedostatok prostriedkov na boj proti ochoreniu COVID-19, mnohé členské štáty vyhlásili výnimočný stav.

(2)

V snahe bojovať proti šíreniu ochorenia COVID-19 predložili členské štáty žiadosti o oslobodenie dovážaného tovaru od dovozných ciel a dane z pridanej hodnoty (DPH). Taliansko predložilo žiadosť 19. marca 2020, Francúzsko 21. marca 2020, Nemecko a Španielsko 23. marca 2020, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko a Slovinsko 24. marca 2020, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Spojené kráľovstvo 25. marca 2020 a Malta a Švédsko 26. marca 2020.

(3)

Pandémia ochorenia COVID-19 a extrémne výzvy, ktoré so sebou prináša, predstavujú pohromu v zmysle kapitoly XVII oddielu C nariadenia (ES) č. 1186/2009 a hlavy VIII kapitoly 4 smernice 2009/132/ES. Preto je vhodné povoliť oslobodenie od splatných dovozných ciel pri tovare dovážanom na účely opísané v článku 74 nariadenia (ES) č. 1186/2009 a oslobodenie od splatnej dane z pridanej hodnoty (DPH) pri tovare dovážanom na účely opísané v článku 51 smernice 2009/132/ES.

(4)

Členské štáty by mali Komisiu informovať o povahe a množstve rôzneho tovaru, ktorý oslobodili od dovozných ciel a od DPH s cieľom bojovať proti následkom šírenia ochorenia COVID-19, o organizáciách, ktoré schválili na účely distribúcie alebo sprístupnenia tohto tovaru, ako aj o opatreniach, ktoré prijali s cieľom zabrániť použitiu tohto tovaru na iné účely, ako je boj proti šíreniu tohto ochorenia.

(5)

Vzhľadom na extrémne výzvy, ktorým čelia členské štáty, by sa oslobodenie od dovozných ciel a oslobodenie od DPH malo povoliť v prípade dovozu, ktorý sa uskutočňuje od 30. januára 2020. Oslobodenie by malo zostať v platnosti do 31. júla 2020. Pred uplynutím tohto obdobia sa situácia preskúma a v prípade potreby sa môže toto obdobie po konzultácii s členskými štátmi predĺžiť.

(6)

Dňa 26. marca 2020 sa uskutočnili konzultácie s členskými štátmi v súlade s článkom 76 nariadenia (ES) č. 1186/2009 a článkom 53 smernice 2009/132/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Tovar sa oslobodzuje od dovozných ciel v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1186/2009 a od dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2009/132/ES, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

tovar je určený na jedno z týchto použití:

i)

bezplatná distribúcia tovaru orgánmi a organizáciami uvedenými v písmene c) osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené, alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19;

ii)

bezplatné sprístupnenie tovaru osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené, alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19, pričom tovar zostáva vo vlastníctve orgánov a organizácií uvedených v písmene c);

b)

tovar spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 75, 78, 79 a 80 nariadenia (ES) č. 1186/2009 a v článkoch 52, 55, 56 a 57 smernice 2009/132/ES;

c)

tovar sa dováža na účely prepustenia do voľného obehu štátnymi organizáciami vrátane štátnych orgánov, verejných orgánov a iných subjektov, ktoré sa spravujú verejným právom, alebo v ich mene, alebo organizáciami schválenými príslušnými orgánmi v členských štátoch, alebo v ich mene.

2.   Tovar sa oslobodzuje od dovozných ciel v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1186/2009 a od DPH pri dovoze v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2009/132 aj vtedy, ak je dovážaný na účely prepustenia do voľného obehu organizáciami poskytujúcimi pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof alebo v ich mene, aby sa mohli pokryť ich potreby počas obdobia, keď poskytujú uvedenú pomoc osobám s ochorením COVID-19, resp. osobám, ktoré sú týmto ochorením ohrozené, alebo osobám zapojeným do boja proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Článok 2

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do 30. novembra 2020 tieto informácie:

a)

zoznam organizácií schválených príslušnými orgánmi v členských štátoch, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 písm. c);

b)

informácie o povahe a množstvách rôzneho tovaru oslobodeného od dovozných ciel a od DPH podľa článku 1;

c)

opatrenia prijaté na zabezpečenie súladu s článkami 78, 79 a 80 nariadenia (ES) č. 1186/2009 a článkami 55, 56 a 57 smernice 2009/132/ES v súvislosti s tovarom patriacim do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

Článok 3

Článok 1 sa uplatňuje na dovoz, ktorý sa uskutoční od 30. januára 2020 do 31. júla 2020.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. apríla 2020

Za Komisiu

Paolo GENTILONI

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2009, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23.


Top