EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0430

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/430 z 23. marca 2020 o dočasnej výnimke z rokovacieho poriadku Rady vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii

ST/6891/2020/INIT

OJ L 88I , 24.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/430/oj

24.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 88/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2020/430

z 23. marca 2020

o dočasnej výnimke z rokovacieho poriadku Rady vzhľadom na problémy s cestovaním spôsobené pandémiou COVID-19 v Únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 240 ods. 3,

keďže:

(1)

Od vypuknutia epidemiologickej krízy spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 sa s ním spojené ochorenie COVID-19 rýchlo šíri po celom svete a zasahuje aj územie Únie. V dôsledku rýchleho nárastu počtu prípadov generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) označil 11. marca 2020 COVID-19 za pandémiu. Vzhľadom na rýchle zhoršenie situácie v európskom regióne WHO, kde je viac ako 20 000 potvrdených prípadov a takmer 1 000 úmrtí, regionálny riaditeľ WHO pre Európu uviedol, že Európa sa stala ohniskom tejto pandémie.

(2)

V dôsledku toho členské štáty prijali viacero mimoriadnych preventívnych opatrení a opatrení zameraných na zamedzenie šírenia, akými sú napríklad karanténa, zatváranie iných ako nevyhnutných obchodov, škôl a univerzít, zavádzanie práce na diaľku či obmedzenie alebo zákaz pohybu a cestovania. Uvedené opatrenia niektorým členom Rady znemožňujú alebo veľmi sťažujú cestovanie s cieľom byť fyzicky prítomní na zasadnutiach Rady konaných v jej sídle. To následne sťažuje dosiahnutie kvóra podľa článku 11 ods. 4 rokovacieho poriadku Rady (1)a z toho dôvodu aj uskutočňovanie formálnych zasadnutí Rady.

(3)

Vzhľadom na uvedené výnimočné okolnosti a s cieľom zabezpečiť inštitucionálnu kontinuitu pri rozhodovaní Rady je potrebné dočasne sa odchýliť od článku 12 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku Rady, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa použitia bežného písomného postupu. Počas obdobia uplatňovania tohto rozhodnutia, a len počas tohto obdobia, by sa rozhodnutie o použití bežného písomného postupu, ktoré prijíma Výbor stálych predstaviteľov vlád členských štátov (Coreper), malo prijať v súlade s úpravou hlasovania vzťahujúcou sa na prijatie dotknutého aktu Rady. Táto výnimka by sa mala uplatňovať počas jedného mesiaca s možnosťou predĺženia.

(4)

Používaniu bežného písomného postupu ako alternatívy k prijímaniu aktov Rady na zasadnutiach Rady by mala predchádzať dôsledná príprava v Coreperi a dotknutý akt Rady by mal byť, pokiaľ je to možné a relevantné, predmetom predchádzajúcej politickej diskusie ministrov, napríklad prostredníctvom neformálnej videokonferencie, s cieľom v čo najväčšej miere zabezpečiť, okrem iného, koordináciu na vnútroštátnej úrovni, verejnú transparentnosť a zapojenie národných parlamentov v súlade s praxou členských štátov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 12 ods. 1 prvého pododseku rokovacieho poriadku Rady sa rozhodnutie o použití bežného písomného postupu, ak uvedené rozhodnutie prijíma Coreper, prijme v súlade s úpravou hlasovania vzťahujúcou sa na prijatie dotknutého aktu Rady.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje po dobu jedného mesiaca odo dňa jeho prijatia.

Rada môže toto rozhodnutie obnoviť, ak to odôvodňujú pretrvávajúce výnimočné okolnosti.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. marca 2020

Za Radu

predsedníčka

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Rozhodnutie Rady 2009/937/EÚ z 1. decembra 2009, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 35).


Top